kodeks spółek handlowych

 0    95 flashcards    aniaswierszcz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgromadzenie wspólników
start learning
Shareholder's meeting
walne zgromadzenie
start learning
General meeting
zarząd
start learning
Management board
rada nadzorcza
start learning
Supervisory board
Kodeks spółek handlowych
start learning
Code of Commercial Companies
tworzenie
start learning
establishment
rozwiązywanie
start learning
winding up
Spółka jawna
start learning
Registered partnership
Spółka partnerska
start learning
Professional partnership
Spółka komandytowa
start learning
Limited partnership
Spółka komandytowo-akcyjna
start learning
Limited joint-stock partnership
Spółka z o.o.
start learning
Limited liability company
Spółka akcyjna
start learning
Joint-stock company
Zastawnik
start learning
a pledgee
Użytkownik
start learning
usufructury
powołać
start learning
to appoint
odwołać
start learning
to remove/ to revoke
spółdzielnia (spółdzielnia zależna)
start learning
co-operative (dependent co-operative)
Członkowie stanowią
start learning
The members represent...
Wywierać decydujący wpływ
start learning
to exercise a controlling influence
"jako..."
start learning
"in the capacity of..."
Spółka powiązana
start learning
Associated company
bezwzględna większość głosów
start learning
Absolute majority of votes
Umowa spółki
start learning
Articles of Association
Spółkę dominującą uważa się za spółkę...
start learning
The dominant company shall be deemed the company...
"wzajemnie"
start learning
"vis-à-vis"
Ogłoszeniu podlegają...
start learning
is also subject to announcement...
listy polecone
start learning
registered mail
Monitor Sądowy i Gospodarczy
start learning
Court and Economic Journal
zgodnie z & 2
start learning
pursuant to & 2
zajście zdarzenia
start learning
the occurrence of the event
pod rygorem zawieszenia...
start learning
otherwise shall be suspended
powinny być złożone na piśmie
start learning
shall be submitted in writing
"właściwej..."
start learning
"relevant..."
Spółka, która przestała być...
start learning
Partnership which ceased to be...
surowsze...
start learning
more stringent
WIERZYCIEL
start learning
CREDITOR
podlega ujawnieniu
start learning
shall be subject to disclosure
zaciągać zobowiązania
start learning
to assume obligations
umowa spółki (osobowej)
start learning
deed of partnership
wspólnik występujący
start learning
leaving partner
spis z natury
start learning
physical count
oznaczenie
start learning
designation
objęte akcje
start learning
the shares taken-up
wierzytelność wspólnika
start learning
a receivable of shareholder
umowa poręczenia
start learning
surety agreement
moc wsteczna
start learning
retroactive force
wykluczać
start learning
to preclude
komisja rewizyjna
start learning
auditor's committee
Sąd rozstrzyga o wniosku wydając postanowienie...
start learning
The court shall rule on the petition by issuing an order...
Nie wpływa na ważność...
start learning
Shall not impair the validity...
solidarnie
start learning
jointly and severally
wzór podpisów
start learning
specimen signature
stosuje się odpowiednio...
start learning
shall apply accordingly...
w czasie jej istnienia
start learning
in the course of its existence
czynności sądowe i pozasądowe
start learning
court and out-of-court acts
wobec
start learning
in respect
PROKURENT
start learning
HOLDER OF A COMMERCIAL POWER OF ATTORNEY
powstałe przed dniem jej przystąpienia
start learning
arising prior to the date of joining
potrącić
start learning
to set off
powierzyć
start learning
to entrust
osobiste przeglądanie ksiąg
start learning
personally inspect the books
przepisy o zleceniu
start learning
contract of mandate
prawomocne orzeczenie sądu
start learning
final and unappealable court ruling
obciążenie
start learning
encumbrance
uchylony
start learning
repealed
strata poniesiona przez spółkę
start learning
loss sustained by partnership
wypłacanie odsetek
start learning
the disbursement of interest
powstrzymać się od...
start learning
to refrain from...
przedawnia się
start learning
shall be barred
syndyk
start learning
bunkrupcy trustee
termin wypowiedzenia upłynął
start learning
period of notice elapsed
dzień wniesienia pozwu
start learning
the date of filing the statement of claim
zwraca się w naturze
start learning
shall be returned in kind
zgodnie z art. 65
start learning
pusuant to Article 65
określonych w art. 58
start learning
referred to in Article 58
wykreślić
start learning
to strike off
z urzędu
start learning
ex officio
upływ
start learning
the lapse
Sąd rejonowy
start learning
The Registry Court
radca prawny
start learning
attorney-at-law
rzecznik patentowy
start learning
patent attorney
rzeczoznawca majątkowy
start learning
property aprisal expert
chyba, że ustawa stanowi inaczej...
start learning
unless the law provides otherwise...
komandytariusz
start learning
general partner
komplementariusz
start learning
limited partner
świadczenie niepieniężne
start learning
in-kind performance
Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru...
start learning
A limited parntership shall be incorporated upon its entry in the register...
suma komandytowa
start learning
limited liability amount
chyba,że działał w złej wierze
start learning
unless he acted in bad faith
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego...
start learning
the share capital and paid capital
akcja na okaziciela
start learning
bearer share
powinna być sporządzona
start learning
shall be executed
przedmiot działalności spółki
start learning
the objects of the partership
powzięcie uchwały
start learning
the adoption of a resolution

You must sign in to write a comment