My Office Survival English

 0    182 flashcards    joannar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodatek
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
start learning
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
dostępne rabaty
Wszystkie dostępne rabaty są wymienione na naszej stronie internetowej.
start learning
available discounts
All available discounts are listed on our website.
miejsce odbioru bagażu na lotnisku
Proszę przejść w stronę miejsca odbioru bagażu.
start learning
baggage claim area
Please go to the baggage claim area.
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
start learning
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
start learning
admission
We cannot afford to pay so much for admission.
odwołać się do
Będziemy się odwoływać do wyższej instancji.
start learning
appeal to
We'll appeal to the higher court.
dwujęzyczny
Będziemy musieli zatrudnić dwujęzycznego asystenta.
start learning
bilingual
We'll need to hire a bilingual assistant
wstęp
Muszę zdobyć wstęp na to spotkanie.
start learning
admittance
I need to gain admittance to this meeting.
raport roczny
Przygotowujemy roczny raport.
start learning
annual report
We're preparing the annual report.
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
start learning
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
strategia reklamowa
Powinniśmy ponownie przemyśleć naszą strategie reklamową.
start learning
advertising strategy
We should rethink our advertisement strategy.
reklama
To był najlepsza reklama jaka widziałem.
start learning
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.
roczny dochód
Nasz roczny dochód był wyższy niż się spodziewaliśmy.
start learning
annual income
Our annual income was higher than expected.
sala balowa
Musimy wynająć salę balową na to wydarzenie.
start learning
ballroom
We have to rent a ballroom for the event.
zadzwonić później
Zadzwoń później, proszę.
start learning
call back later
Please call me back later.
prowadzić działalność
mamy zamiar prowadzić działalność pod nazwą XYX.
start learning
conduct the business
We're going to conduct the business under the name XYX.
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
start learning
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
spoisty, jednolity
Wizerunek firmy musi być spoisty.
start learning
cohesive
The image of the company has to be cohesive.
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
start learning
campsite
I don't want to stay at the campsite.
poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
start learning
confidential
All the documents are confidential.
główny inżynier
Główny inżynier kazał nam zostać dłużej.
start learning
chief engineer
Chief engineer ordered us to stay longer.
wnioski klientów
Informuj mnie o wszystkich wnioskach klientów.
start learning
clients' requests
Please inform me about all clients' requests.
dojeżdżający do pracy
Z powodu dużego ruchu drogowego wszyscy dojeżdżający do pracy spóźnili się.
start learning
commuter
Due to long traffic jams all commuters came late.
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
start learning
conference
The conference will be held on 31st of May.
bezpłatne napoje
Wszyscy goście otrzymają bezpłatne napoje.
start learning
complimentary beverage
All the visitors will be given complimentary beverages.
kawiarnia
Kawiarnia na 5. piętrze będzie zamknięta z powodu remontu.
start learning
cafeteria
The cafeteria on the 5th floor will be closed due to renovation.
zrozumiały
Informacja musi być jasna i zrozumiała.
start learning
comprehensible
The information has to be clear and comprehensible.
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
start learning
community
Our company should do something for the local community.
pracownia komputerowa
Nasza pracownia komputerowa została wyremontowana.
start learning
computer lab
Our computer lab has been redecorated.
zobowiązanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
start learning
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.
niedbały
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
start learning
careless
The loss resulting from careless work is very serious.
salon samochodowy
Otworzył nowy salon samochodowy.
start learning
car dealership
He has opened a new car dealership.
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
start learning
challenge
It was a great challenge we had to face.
bezpłatny
Wszystko to jest bezpłatne i nie musisz płacić.
start learning
complimentary
All this is complimentary and you don't have to pay.
kupiec
Firma nie znalazła jeszcze kupca.
start learning
buyer
The company has not found a buyer yet.
obcięcie kosztów
Obcięcie kosztów było niezbędne aby uniknąć dalszych strat.
start learning
cost-cutting measures
Cost-cutting measures were necessary to avoid further future losses.
wyróżnienie
Poniżej znajduje się lista produktów, które otrzymały to wyróżnienie na targach w 2001 roku.
start learning
distinction
Below you will find a list of products granted this distinction at 2001 trade fair.
artykuł wstępny
Czy przeczytałeś najnowszy artykuł wstępny?
start learning
editorial
Have you read the newest editorial?
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
start learning
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
wyjątek
To wyjątek.
start learning
exception
It's an exception.
śródmieście
Ich biura są w śródmieściu.
start learning
downtown
Their offices are downtown.
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
start learning
dessert
What is the best dessert in the world?
wydatnie
Nasza sprzedaż wydatnie wzrosła.
start learning
considerably
Our sales have grown considerably.
wada
Musimy znaleźć tę wadę.
start learning
defect
We need to find this defect.
dostawca
Dostawca był nieuprzejmy.
start learning
delivery person
Delivery person was rude.
garnki
Nasze garnki są najwyższej jakości.
start learning
cookware
Our cookware is of the finest quality.
wygoda
Powyższa lista jest udostępniana wyłącznie dla wygody użytkowników.
start learning
convenience
The above list is provided only for users' convenience.
tłum
Na zewnątrz czekał tłum.
start learning
crowd
The crowd was waiting outside.
pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
start learning
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.
numer wewnętrzny
Proszę wybrać numer wewnętrzny 202.
start learning
extension
Please dial extension no. 202.
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
start learning
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
szczegóły
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
start learning
details
We'll prepare the report with all the details.
bramka odlotów
Proszę przejść do bramki odlotów numer 5.
start learning
departure gate
Go to departure gate no. 5.
ekonomista
Ekonomiści używają modeli matematycznych do określenia wartości prac domowych.
start learning
economist
Economists use mathematical models to estimate the value of housework.
ekspert
Nasi eksperci się tym zajmą.
start learning
expert
Our experts will deal with it.
termin
Termin został ustalony na koniec miesiąca.
start learning
deadline
The deadline was set for the end of the month.
zachęta
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
start learning
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
wolny etat
Mamy wolny etat na stanowisku księgowego, chcesz aplikować?
start learning
job opening
We've got one job opening for the position of accountant, would you like to apply?
interaktywny
Dobry interaktywny projekt oznacza wiele pracy.
start learning
interactive
A good interactive design means a lot of work.
wzrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
start learning
increase
The government announced another tax increase.
uzyskać rekomendację
Musimy uzyskać rekomendację rządu.
start learning
obtain recommendation
We need to obtain government recommendation.
zainstalować program
Kliknij przycisk "Instaluj" aby zainstalować program.
start learning
install program
Click 'install' button to install the program.
sklep z narzędziami
Najbliższy sklep z narzędziami jest dwie przecznice dalej.
start learning
hardware store
The nearest hardware store is two blocks away.
ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
start learning
general
This is a general problem of our co-operation.
centrala
Nasza centrala jest na Cyprze.
start learning
headquarters
Our headquarters is in Cyprus.
zapytanie
Ministerstwo wysłało odpowiedź na nasze zapytanie.
start learning
inquiry
The Ministry sent the answer to our inquiry.
funkcjonalny
Nasze pomieszczenia są bardzo funkcjonalne.
start learning
functional
Our premises are very functional.
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
start learning
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
suszarka do włosów
Wszystkie pokoje są wyposażone w suszarki do włosów.
start learning
hair dryer
All the rooms are equipped with hair dryers.
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
start learning
intern
This year we're going to have a few interns working with us.
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
start learning
employment
What are the conditions of employment?
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
start learning
error
We've made a major error.
ekonomiczny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
start learning
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
start learning
eager
I'm eager to start work.
poradnik pracownika
Przeczytaj dokładnie poradnik pracownika.
start learning
employee handbook
Read employee handbook carefully.
doskonałość
Wyniosłeś to na nowy poziom doskonałości.
start learning
excellence
You took it to a new level of excellence.
gabinet lekarski
Przyjdź do gabinetu lekarskiego natychmiast.
start learning
doctor's office
Come to doctor's office immediately.
uczony
Współpracujemy z grupą znanych naukowców.
start learning
scholar
We cooperate with a group of famous scholars.
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
start learning
shape
We have to give our plan its final shape.
wysoka reputacja
Firma ma wysoką reputację ze względu na traktowanie pracowników.
start learning
stellar reputation
The company has a stellar reputation for its treatment of workers.
zrobić inwentaryzację
Zrobiliśmy inwentaryzację na początku roku.
start learning
take inventory
We took inventory at the beginning of the year.
przenosić główną siedzibę firmy
Zamierzamy przenieść główną siedzibę firmy na Cypr.
start learning
relocate headquarters
We're going to relocate the headquarters to Cyprus.
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
start learning
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
transport publiczny
Jakość transportu publicznego ostatnio się poprawiła.
start learning
public transportation
The quality of public transportation has improved recently.
deska do prasowania
Dobra deska do prasowania jest niezbędna w domu.
start learning
ironing board
A good ironing board is indispensable in home.
faktura
Faktura zostanie wystawiona natychmiast.
start learning
invoice
The invoice will be issued immediately.
niskie ceny
Niskie ceny ropy umożliwiły nam redukcję cen usług transportowych.
start learning
low prices
Low prices of oil helped us reduce the prices of transportation services.
badanie marketingowe
Aby poznać opinie naszych klientów musieliśmy przeprowadzić badanie marketingowe.
start learning
marketing survey
In order to know our customers' opinion we had to conduct a marketing survey.
zaproszenie
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
start learning
invitation
Invitations have been sent to all the guests.
lobby
To jedno z najbardziej wpływowych lobby.
start learning
lobby
It's one of the most powerful lobbies.
muzeum
Muzeum otwiera się o 8.00
start learning
museum
The museum opens at 8.00.
finansowanie
Urząd skarbowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.
start learning
funding
The tax office questioned the funding of the organization.
projektowanie graficzne
Podjął pracę przy projektowaniu graficznym.
start learning
graphic design
He took a job in graphic design.
gospodarz
Chcielibyśmy podziękować naszemu gospodarzowi za ten miły wieczór.
start learning
host
We'd like to thank our host for this lovely evening.
dowód tożsamości
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
start learning
identification
Have you got any identification?
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
start learning
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
wyniki finansowe
Film miał bardzo słaby wynik finansowy.
start learning
financial performance
The film had a very poor financial performance.
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
start learning
feedback
I need feedback from you.
przebadać
Lekarz mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest ze mną w porządku.
start learning
to examine
The doctor examined me and said there was nothing wrong with me.
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
start learning
to persuade
She persuaded us to come on new markets.
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
start learning
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
być dobrze postrzeganym
On jest dobrze postrzegany.
start learning
to be well regarded
He's well regarded.
zakupić komputer
Zakupiliśmy 100 nowych komputerów.
start learning
to purchase computer
We purchased 100 new computers.
zażądać
Zażądał funduszy od komitetu.
start learning
to solicit
He solicited the committee for funds.
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
start learning
venture
This venture was deemed to fail.
nadgodziny
Nie znoszę pracować w nadgodzinach.
start learning
overtime
I hate working overtime.
płatność
Płatność powinna być dokonana w terminie.
start learning
payment
The payment should be made on time.
wydajność
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
start learning
performance
Her overall performance exceeds standards.
opinia o produkcie
Opinia o produkcie będzie gotowa na koniec miesiąca.
start learning
product review
The product review will be ready at the end of the month.
wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
start learning
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.
umieścić reklamę
Umieść naszą reklamę zarówno w prasie jak i w Internecie.
start learning
place an advertisement
Place our advertisement both in the press and on the Internet.
reklama online
Reklama online jest najszybszym sposobem pozyskiwania nowych klientów.
start learning
online advertising
Online advertising is the quickest way of winning new customers.
adres pocztowy
Czy może mi pan podać swój adres pocztowy?
start learning
mailing address
Can you give me your mailing address?
wnikliwy
On wydaje się być najbardziej wnikliwy z nich wszystkich.
start learning
insightful
He seems to be the most insightful of them.
napływ
Chcielibyśmy zobaczyć napływ nowych członków do naszej organizacji.
start learning
influx
We would like to see an influx of new members to our organization.
ubiegający się o pracę
Nie mieliśmy zbyt wielu osób ubiegających się o pracę.
start learning
job applicants
We didn't have many job applicants.
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
start learning
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
osobiście
Musze z tobą porozmawiać o niej osobiście.
start learning
in person
I need to talk to you about her in person.
szkolenie liderów
Wszystkie szkolenia liderów, które odbył nie mogły go na to przygotować.
start learning
leadership training
All the leadership training he had received could not prepare him for that.
dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
start learning
sequel
We're waiting for a sequel.
biblioteka naukowa
Wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do biblioteki naukowej.
start learning
research library
All our employees have access to the research library.
wymóg
Aby tu pracować musisz spełnić nasze wymogi.
start learning
requirement
In order to work here you need to meet our requirements.
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
start learning
sketch
Prepare a sketch of the contract.
zasady zwrotu kosztów
Zasady zwrotu kosztów są dostępne na stronie internetowej.
start learning
refund policy
Our refund policy is available on the website.
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
start learning
safe
The company offers safe working conditions.
strategia marketingowa
Wydaje się, że ta strategia marketingowa działa.
start learning
marketing strategy
This marketing strategy seems to be working.
ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
start learning
overall
His overall score was quite high.
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym polskim kompozytorem jest Henryk Górecki.
start learning
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
brakujące dokumenty
Musisz znaleźć wszystkie brakujące dokumenty.
start learning
missing documents
You have to find all the missing documents.
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
start learning
novel
She writes novels for young people.
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
start learning
participant
All the participants are asked to remain seated.
program spotkania
Przejrzyjmy program spotkania.
start learning
meeting agenda
Let's review the meeting agenda.
specjalna wyprzedaż
Organizujemy specjalną wyprzedaż dla naszych klientów.
start learning
special sale
We organize a special sale for our consumers.
wyrazić zainteresowanie
Wyraził swoje zainteresowanie naszą technologią.
start learning
to express interest
He expressed his interest in our technology.
konkretny
Czy może pan być bardziej konkretny?
start learning
specific
Could you be more specific?
wspaniały
To był wspaniały sukces.
start learning
terrific
It was a terrific success.
złożyć podanie o pracę
Jeżeli chcesz złożyć podanie o pracę, skontaktuj się z nami.
start learning
to apply for a job
If you want to apply for a job, please contact us.
głośniki
Głośniki powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach.
start learning
speakers
Speakers should be installed in all the premises.
procedury techniczne
Wszystkie procedury techniczne muszą być zatwierdzone przez zarząd.
start learning
technical procedures
All technical procedures have to be approved by management.
zachowanie
Ściana jest lepiej zachowana.
start learning
preservation
The wall is in a better state of preservation.
dostarczyć informację
Czy może mi pan dostarczyć trochę informacji?
start learning
provide information
Can you provide me with some information?
doświadczenie zawodowe
Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?
start learning
professional experience
What's your professional experience?
polityka
Musimy zaprzestać naszej polityki.
start learning
policy
We need to discontinue our policy.
umieścić reklamę
Gdzie chcesz umieścić reklamę?
start learning
place ad
Where do you want to place the ad?
torby ochronne
Musimy kupić więcej toreb ochronnych.
start learning
protective bags
We need to buy more protective bags.
zezwolenie
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
start learning
permit
Do you have a work permit?
zapoznać się z
Proszę się zaznajomić z wszystkimi naszymi procedurami.
start learning
to familiarize with
Familiarize yourself with all our procedures.
poszerzać
Chcielibyśmy poszerzyć wachlarz naszych wyrobów.
start learning
to widen
We'd like to widen the range of our goods.
cenić
Cenimy opinie naszych klientów.
start learning
to value
We value the opinion of our customers.
godziny pracy
Po prostu niemożliwe jest kontrolowanie czasu pracy osób pracujących na własny rachunek.
start learning
working hours
It is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
start learning
to recruit
We're going to recruit more people this year.
rodzaj biznesu
Jaki rodzaj biznesu prowadzisz?
start learning
type of business
What type of business do you run?
w budowie
Strona jest w budowie.
start learning
under construction
The website is under construction.
paragon
Czy ma pan paragon?
start learning
receipt
Have you got the receipt?
czujący ulgę
Poczułem zbyt wielką ulgę aby powiedzieć cokolwiek.
start learning
relieved
I was too relieved for a long moment to say anything.
wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
start learning
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.
rejestracja
Proces rejestracji trwa dwa tygodnie.
start learning
registration
The registration process takes two weeks.
zamrożony ładunek
Cały zamrożony ładunek dojechał na czas.
start learning
refrigerated cargo
All the refrigerated cargo came on time.
obszary wiejskie
Na obszarach wiejskich wiele rodzin ma powyżej 10 dzieci.
start learning
rural areas
In rural areas, many families have more than 10 children.
recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
start learning
receptionist
The receptionist will help you.
rzeźba
Rzeźba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
start learning
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
zawieszenie
Okres zawieszenia może trwać nawet do 2 lat.
start learning
suspension
The period of suspension can be up to two years.
ramię
Poklepał mnie po ramieniu.
start learning
shoulder
He patted me on the shoulder.
akcjonariusz
Zebranie udziałowców jest w poniedziałek.
start learning
shareholder
Shareholders' meeting is on Monday.
koszty rozpoczęcia działalności
Koszty rozpoczęcia działalności są dość wysokie.
start learning
start-up costs
Start-up costs are quite high.
najemca
Potrzebujemy więcej najemców.
start learning
tenant
We need more tenants.
subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
start learning
subtle
You haven't been subtle.
skarżyć się na rachunek
Chciałem poskarżyć się w sprawie rachunku: jest zbyt wysoki.
start learning
to complain about the bill
I wanted to complain about the bill: it's too high.
zgubić
Wydaje się, że ostatnio gubi często rzeczy.
start learning
to misplace
He seems to be misplacing things a lot these days.
przekazać dalej
Czy możesz przekazać dalej te dokumenty?
start learning
to pass along
Can you pass along these documents?
odbierać
Po pracy odbieram dzieci ze szkoły.
start learning
to pick up
After work, I pick up the children from school.
przegapić
Przegapiliśmy ważną okazję.
start learning
to miss out
We missed out an important opportunity.
wypełnienie ankiety
Odmowa wypełnienia ankiety nie będzie skutkować żadnymi karami.
start learning
to complete survey
Refusal to complete the survey will not result in any penalization.
domagać się
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
start learning
to claim
Nobody claimed the money.
podać do wiadomości publicznej
Musieliśmy podać do wiadomości publicznej co firma zrobiła z tymi pieniędzmi.
start learning
to publicize
We had to publicize what the company had done with the money.
potrójny
To potrójna korzyść dla naszej firmy.
start learning
triple
It's a triple benefit for our company.
list powitalny
Pozwólcie mi przeczytać list powitalny napisany przez naszego przełożonego.
start learning
welcome letter
Let me read the welcome letter written by our supervisor.
zażądać zwrotu
Powinniśmy zażądać zwrotu.
start learning
to request refund
We should request a refund.
żądać finansowania
Czy możemy zażądać finansowania od rządu?
start learning
to request funding
Can we request funding from the government?
wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
start learning
unplug
Unplug all the computers before you leave.
transakcja
Transakcja została dokonana wczoraj.
start learning
transaction
This transaction was made yesterday.

You must sign in to write a comment