Moja pierwsza lekcja

 0    57 flashcards    pawellenarcik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rynek krajowy
Wszystkie towary są przygotowywane i wycenione na rynek krajowy.
start learning
domestic market
All goods are prepared and priced for the domestic market.
grupa docelowa
jaka jest gripa docelowa tej kampanii?
start learning
target group
Which target group are you aiming at with this campaign?
zmieniać taktykę
Jeśli mamy pozostać liderem, będziemy musieli zmienić taktykę.
start learning
change tactics
If we are to stay ahead of the game, we will have to change tactic.
wzywać eksperta
By uniknąć placenia większych podatków, niż to konieczne, powinniśmy wezwać eksperta.
start learning
call in an expert
To avoid paying more taxes than necessary, we should call in sn expert.
prowadzić księgowość
Kto prowadzi księgowość twojej firmy?
start learning
keep the books
Who keep the books for your company?
przedsiębiorstwo średniej wielkości
Bill jest wlaścicielem średniej wielkości przedsiębiorstwa
start learning
medium-sized enterprise
Bill owns a medium-size enterprise.
spółka jawna
Ta firma jest spółką jawną.
start learning
general partnership
This company is a general partnership.
wdrażanie
Kto jest osobą odpowiedzialną za wdrażanie tego projektu?
start learning
implementation
Who is the person responsible for the implementation of this project?
z należną starannością
Umowa musi być wprowadzona w życie z należną starannością.
start learning
with due diligence
The agreement must be implemented with due dilligence.
zastępwstwo, wymiana
Znalezienie odpowiedniego zastępstwa jest kluczowe dla sprawnej pracy działu.
start learning
replacement
Finding a suitable replacement is crucial to the smooth running of the department.
doradzać
Mój prawnik doradził mi nie podpisywać tej umowy.
start learning
counsel
My lawyer counselled me not to sign the agreement.
ustalać, wyznaczać (termin)
Chciałem ustalić datę naszego kolejnego spotkania.
start learning
fix
I’d like to fix a time for the next meeting.
występować z propozycją
Chcialbym wysunąć propozycję odnośnie tego projektu.
start learning
make a suggestion
zajmować stanowisko
start learning
take a stance
przjęcie (np. firmy)
Mark zaprezentował dokładny plan przejęcia firmy.
start learning
taking over (e.g. companies)
Mark presented an elaborate plan for the takeover.
szczegółowy
start learning
elaborate
wspólnik
Jeden z naszych wspólników sprzedał swoje udziały konkurencji.
start learning
associate
One of our associates solds his shares to the competition.
wizytówka
Prześlę ci smsem wizytówkę mojego księgowego.
start learning
business card
I’ll text my accountant’s business card to your phone.
agenda, porządek dzienny
start learning
agenda, the agenda
handel
Międzynarodowy handel ucierpiał wskutek napięć politycznych.
start learning
commerce
International commerce suffered as a result of the political tensions.
doradca
Inwestując tak dużą sumę pieniędzy, lepiej skorzystać z pomocy doradcy finansowego.
start learning
adviser
When investing such a large sim of monay, it’s advisable to visit a financial adviser.
podsumowywać, streszczać
start learning
summarize, summarize
przydzielać, wyznaczać
wyznaczymy dzień następnego spotkania.
start learning
assign, set
Let’s assign a day for the next meeting.
handlowiec
Jest znaczącym handlowcem na rynku transakcji terminowych soku pomarańczowego.
start learning
trader
He is a major trader in the orange juice futures market.
hierarchia
Nowoczesne strategie zarządzania kwestionują potrzebę sztywnej hierarchii w firmie.
start learning
hierarchy
zmodern management theories question the nerd for a rigid hierarchy within a company.
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
start learning
contractor
Our company is looking for another building contractor.
prawdę mówiąc
Tak, mam pieniądze. Prawdę mówiąc, jestem bardzo jogatym człowiekiem.
start learning
as a matter of fact
yes, I have monay. As a matter of fact I’m a very rich man.
mijać się z celem
Myślę, że to mija sie z celem.
start learning
miss the point
I think it misses the point.
bzdury
Szczerze mówiąc, muślę, że to kompletne bzdury.
start learning
rubbish
To be honest. I think it’s total rubbish.
całkowita porażka
Ten projekt był całkowitą porażką.
start learning
complete failure
The project was a complete failure.
ryzykować
Nie da się odnieść sukcesu, nie podejmując ryzyka.
start learning
to take a risk
You can’t succeed without taking risks.
odrzucić ofertę
O ilę wiem, chcą odrzucić naszą ofertę.
start learning
turn down an offer
As far as I know, they are going to turn down our offer.
przekladać coś
Przełóżmy to na następny dzień.
start learning
putt sth off
Let’s putt it off till the next day.
umówić się na spotkanie
Chciałbym umówić się na spotkanie z panem Blackiem.
start learning
make an appointment
I would like to make an appointment with Mr Black
móc spotkać się w piątek
Może dam radę spotkać się w piątek
start learning
to be able to meet on Friday
I may be able to do on Friday.
reklama
Skończył szkołę i rozpoczął karierę w reklamie.
start learning
advertising
He finished school and started career in advertising.
prowadzić negocjacje
On nie ma wystarczającego doświadczenia, by prowadzić nrgocjacje nactym poziomie.
start learning
conduct nrgotiations
He hasn’t got the experience to conduct negotiations at this level.
prowadzić spotkanie
Potrafię efektywnie prowadzić spotkania i negocjacje.
start learning
run a meeting
I can run meetings and conduct negotiations effectively.
obrót roczny
Nasza firma osiąga obrót roczny w wydokości 90 milionów euro.
start learning
annual turnover
Our company has an annual turnover of 90 milions Euro.
napędzać sprzedaż
start learning
generate sales
wykorzystać coś
Wykorzystamy obecną sytuację na naszą korzyść
start learning
utilise sth
We will utilise the current situation to our advantage.
tendencje na rynku
Musimy wziąć pod uwagę wszystkie tendencje na rynku.
start learning
market trends
We have to consider all market trends.
wypuszczać produkt na rynek
W przyszłym tygodniu wypuszczamy na rynek nowy produkt.
start learning
launch a product
We’re launching a new product next week.
osiągać rekordową liczbę uczestników
15 doroczne targi handlowe osiągneły rekordową liczbę uczestników
start learning
break attendance records
The 15th annual trade fair broke attendance recirds.
targi handlowe
W następny weekend jadę na targi handlowe
start learning
trade fairs
I’m going to a trafe fair next weekend.
uczestnik
Na konferencji było ponad 20000 uczestników.
start learning
participant
There were over 20000 participants at the confernce.
brać udział w konferncji
Mogę liczyć, że weźmiesz udział w konferencji?
start learning
attend a conference
Can I count on you attend the conference
nieruchomości
start learning
real property [UK] = real estate [US]
wyniki sprzedaży
start learning
sales figures
przewodzić, prowadzić spotkanie
start learning
chair a meeting
głosować przeciwko czemuś
start learning
vote against something
fuzja, połączenie
Po fuzji nie było konkurencji na rynku.
start learning
merger, the merger
After the merger there was ni competition on the market.
głosować za czymś
Zagłosuję za twoim projektem, jrśli ty poprzesz mój
start learning
vote in favour of sth
I’ll vote in favour of your project if you support mine.
udziałowiec
Obawiam się, że nadi udziałowcy nie ucieszą się z twojej decyzji.
start learning
shareholder
I’m afraid our shareholders won’t be happy with your decision.
gospodarka ogólnoświatowa
start learning
global economy
zakładać firmę
Ta firma została założona w 1985 roku w Niemczech.
start learning
set up a company
Thia company was set up in 1995 in Germany.
firma ubezpieczeniowa
To największa firma ubezpieczeniowa w Anglii.
start learning
insurance company
It’s the latgest insurance company in England.

You must sign in to write a comment