list formalny

 0    40 flashcards    fotoobiektyw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Z poważaniem
start learning
Yours Faithfully
Piszę, aby wyrazić
start learning
I'm writing to express
Piszę zeby ogratulować panu
start learning
I'm writing to congratulate you on
dotyczyć, odnosić się do
start learning
concerns
Chciałbym wyrazić moje gratulacje
start learning
I would like to express my congratulations on
Piszę w związku z
start learning
I'm writing in connection with
sprecyzować, określić
start learning
pinpoint
po raz kolejny proszę przyjąć moje gratulacje z dobrze wykonanej pracy Mam nadzieję, że moje sugestie beda uzyteczne
start learning
once again please accept my compliments on the job well-done I hope you find my suggestions useful
Czekam na jeszcze bardziej udaną imprezy w przyszłym roku
start learning
I look forward to an even more successful event next year a
oczekuje
start learning
look forward to + ing
byłby to dobry pomysł, aby
start learning
it would be a good idea to
Inną kwestią do rozważenia jest, aby
start learning
another point to consider is to
Czy mogę zasugerować
start learning
Might I suggest +ing
w rezultacie
start learning
as a result
w rezultacie / w konsekwencji
start learning
consequently
w ten sposób,
start learning
by doing so,
zatem
start learning
therefore
w ten sposób,
start learning
that way,
Problem nauczania moze byc rozwiązany
start learning
the problem of learning could be solved
Jestem przekonany, że
start learning
I strongly believe that
Jestem przekonany, że
start learning
I firmly believe that
Jestem mocno wierzy, że problem może być rozwiązany poprzez
start learning
I'm a strong believer that the problem could be solved by +ing
o ile
start learning
as far as
Jestem zaniepokojony
start learning
I'm concerned
o ile jestem w stanie ocenić
start learning
as far as I'm able to judge
Jestem skłonny uwierzyć, że
start learning
I'm inclined to believe that
po pierwsze
start learning
in the first place
zaczynając od
start learning
to begin with
dodatkowo
start learning
additionally
dodatkowo
start learning
in addition to this
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
jeszcze / już
start learning
yet
Niemniej jednak
start learning
nevertheless
pomimo
start learning
despite
Pomimo
start learning
in spite of +ing
pomimo faktu, że Doceniam wysiłki organisig zdarzenie
start learning
despite the fact that I appreciate your efforts in organisig the event
Jestem przekonany, że istnieją pewne obszary, które wymagają dalszych ulepszeń
start learning
I'm convinced that there are some areas which need further improvements
chociaż
start learning
even though
chociaż PO
start learning
although
poprawić funkcjonowania festiwalu
start learning
to improve the running of the festival

You must sign in to write a comment