Legal English - Understanding contracts (6)

 0    185 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
środek ochrony prawnej
start learning
remedy
pomimo
start learning
notwithstanding
o tyle o ile; przez to, że
start learning
inasmuch as
sprzeciw wobec czegoś
start learning
opposition to something
jedna z najlepszych kancelarii
start learning
a top law firm
niedopuszczalne dowody
start learning
inadmissible evidence
przed czymś
start learning
prior to sth
uzależniony od
start learning
subject to sth
zaangażowany w coś
start learning
engaged in
zawierający coś
start learning
inclusive of
wspomniany, określony, nazwany
start learning
referred to
określić, definiować
start learning
define
bieżący, ciągły
start learning
running
dostępność
start learning
availability
punkt sprzedaży
start learning
outlet
sprzedawca detaliczny
start learning
retailer
wadliwy
start learning
defective
faktura
start learning
an invoice
produkcja
start learning
manufacture
suma
start learning
sum
przystępować do czegoś, zaczynać
start learning
to go ahead
okres trwania umowy
start learning
term, duration
wypowiedzieć umowę
start learning
to give notice
wręczyć wypowiedzenie
start learning
to hand in your notice
wygaśnięcie umowy po upływie jakiegoś czasu
start learning
expiration
zaopatrzenie siebie lub kogoś w coś, nabycie
start learning
procurement
interpunkcja
start learning
punctuation
budowa zdania
start learning
sentence structure
szyk wyrazów w zdaniu
start learning
word order
strona bierna
start learning
the passive
w razie, gdy coś się zdarzy
start learning
in the event of
zakończony
start learning
terminated
niezwłocznie
start learning
forthwith
wysokość, zakres, rozmiar
start learning
extent
terytorium
start learning
territory
być uprawnionym do czegoś
start learning
be entitled to something
rekompensata
start learning
compensation
maniera, metoda
start learning
manner
dostawca
start learning
supplier
własność
start learning
a property
kontrahent
start learning
contractor
dystrybutor
start learning
distributor
zobowiązanie
start learning
obligation
w najbliższej przyszłości
start learning
in the near future
w czasie obecnym, teraz
start learning
at the present time
w trakcie takiego czasu / okresu, podczas
start learning
during such time as
do czasu
start learning
until such time as
ze strony kogoś, przez (kogoś)
start learning
on the part of
w związku z faktem, że, ponieważ
start learning
due to the fact that
nie mniej niż, przynajmniej
start learning
not less than
w mocy (obowiązuje)
start learning
in effect
prowadzenie działalności gospodarczej
start learning
trading
wypowiedzenie, zawiadomienie, powiadomienie
start learning
notice
opcja
start learning
option
rzeczony, wspomniany
start learning
said
wcześniej wspomniany, rzeczony
start learning
aforementioned
wzmiankowany
start learning
aforesaid
wykonać zobowiązanie
start learning
to meet an obligation
zwrot pieniędzy za towar
start learning
refund
zwrot kosztów poniesionych w pracy
start learning
reimbursement
w drodze
start learning
in transit
personel
start learning
staff
na pokładzie
start learning
on board
najemca, dzierżawca
start learning
hirer
znak towarowy
start learning
trademark
przewóz
start learning
carriage
patent
start learning
patent
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
start learning
premises
prawo autorskie
start learning
Copyright
cło przywozowe
start learning
import duty
właściciel
start learning
the owner
konferencja
start learning
conference
sieć hoteli
start learning
hotel chain
zarezerwować coś
start learning
book something
organy / władze celne
start learning
customs authorities
prawo własności intelektualnej
start learning
intellectual property law
sporządzić
start learning
to draft
strony umowy
start learning
parties to the contract
komparycja umowy
start learning
the parties
kluczowe zobowiązania umowy
start learning
the key obligations / duties
dostawa dóbr / usług
start learning
delivery of goods / services
wzór, szablon dokumentu
start learning
template
suma łączna, całość
start learning
aggregate
zobowiązać się do czegoś
start learning
to undertake
narazić się na karę
start learning
to incur
archaizm
start learning
archaic term
punkt umowy
start learning
clause
przyimek
start learning
preposition
usunąć
start learning
delete
niniejszym
start learning
hereby
w tym
start learning
herein
później, dalej, odtąd
start learning
hereinafter
dotychczas, do tej pory
start learning
heretofore
później, zgodnie z warunkami tej umowy
start learning
hereunder
w powszechnym użyciu
start learning
in common use
wykreślić, usunąć coś
start learning
to delete sth
niepodlegający zmianom
start learning
non-negotiable
wyjść z użycia
start learning
to fall out of use
potwierdzić odbiór
start learning
to acknowledge receipt
całkowicie
start learning
in full
arbitraż
start learning
arbitration
przeprowadzony
start learning
conducted
w następstwie tego, w ten sposób
start learning
thereby
w określonym miejscu w tym dokumencie
start learning
therein
na tym dokumencie (w polskim "od" - np. odsetki należne od sumy)
start learning
thereon
później, dalej
start learning
thereinafter
do tego (dokumentu, kwestii)
start learning
thereto
uwagi do czegoś
start learning
comments
zapakowany
start learning
packaged
osoba świadcząca usługi
start learning
a person who is under a contract of employment / service
pracować dla firmy / organizacji
start learning
work for a company / organisation
zapewnić ścisłą definicję słwoa
start learning
to provide a precise definition of a word
działać w czyimś imieniu
start learning
act on behalf of sb else
prowadzić działalność pod określoną firmą
start learning
to trade under a particular name
dobra / usługi dostarczane przez firmę
start learning
good / services supplied by the company
podlegać czemuś
start learning
to be subject to sth
powierzyć komuś coś / powierzyć zajęcie się kimś
start learning
to be entrusted with doing sth or dealing with a person
przeciwny, sprzeczny
start learning
contrary
podwykonawcy
start learning
sub-contractors
nagłówek
start learning
a heading
pole, obszar
start learning
a field
w zamian za coś
start learning
in consideration of sth / in exchange for sth
zgodzić się zrobić coś zgodnie z umową
start learning
to agree to do sth under a contract
zrobić coś w określonym przedziale czasowym
start learning
do something between certain hours / days
zapewnić
start learning
to ensure
deponować
start learning
deposit
dostać się gdzieś określoną drogą
start learning
to get to a place by certain route
jakkolwiek
start learning
in any way / howsoever
wykonanie umowy
start learning
performance / execution of the contract
użyty
start learning
applied
pozyskać
start learning
obtain
co rok
start learning
per annum
płatny
start learning
payable
zbiór umów
start learning
precedent bank / library
sporządzić dokument od zera
start learning
to draft from scratch
preambuła umowy
start learning
the recitals
słowniczek, legenda umowy
start learning
the definitions section
wzór, szablon umowy, umowa typowa
start learning
precedent
pusta strona
start learning
blank page
bieżący, obecny
start learning
current
spis kontrolny
start learning
check list
zawarty w
start learning
incoporporated in
wykonać, przeprowadzić, zrealizować coś
start learning
to carry sth out
sporządzony na piśmie
start learning
set out
istotne ustawodawstwo
start learning
relevant legislation
wynagrodzenie
start learning
consideration
opatrzony
start learning
furnished
rosnąć
start learning
accrue
opóźniony, zaległy
start learning
overdue
data ustalona na wykonanie czegoś
start learning
due date
załącznik
start learning
schedule
siedziba prawna
start learning
registered office
przystąpić do umowy
start learning
to enter into a contrant
spełnić zobowiązanie
start learning
to carry out an obligation
zawrzeć porozumienie
start learning
to make an agreement
prowadzić biznes
start learning
to run / operate a business
zaproponować poprawkę do dokumentu
start learning
to suggest an amendment to a document
pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę
start learning
servant
przedstawiciel
start learning
agent
zleceniodawca
start learning
principal
analizowany
start learning
reviewed
z dnia na dzień
start learning
overnight
wzrost
start learning
increase
dodatkowy, nadprogramowy
start learning
additional
zrobić coś za pomocą określonych środków
start learning
do something by certain means
podczas trwania / obowiązywania umowy
start learning
during / throughout the term of an agreement
zapytać o przyczynę czegoś
start learning
to advise / enquire as to the reason for something
napisać coś
start learning
to do sth in writing
zapłacić za coś z góry
start learning
pay for something in advance
sprzedający
start learning
seller
pokryć koszty
start learning
cover the costs
powstawać z
start learning
arise from
poniesione przez klienta
start learning
incurred by the customer
być wiążącym dla klienta
start learning
be binding upon the customer
wyznaczyć termin ostateczny
start learning
to set a deadline
wykonać zobowiązanie
start learning
to perform an obligation
naruszyć umowę
start learning
to be in breach of contract
określony termin
start learning
specified date
ponosić koszty
start learning
to bear costs
przestrzegać przepisów
start learning
comply with laws / regulations / rules
wskazówka, podane jedynie w celach informacyjnych
start learning
to be for guidance
powstały w wypadku
start learning
arising from an event
robić coś w ciągu ustalonego okresu
start learning
to do sth within a certain time period
czas jest najważniejszy
start learning
"time is of the essence"
spełnienie
start learning
complaince

You must sign in to write a comment