Language review & skills round-up 5-6

 0    137 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyczuwać
Wyczułem jego wrogość.
start learning
sense
I sensed his hostility.
magnetyzm
start learning
magnetism
ewoluować
start learning
evolve
rozwijać się
Develop gradually.
start learning
evolve
panaceum
start learning
snake oil
wariacja na temat
start learning
variation on a theme of
Skąd wiesz?
start learning
How do you know?
otoczenie
The things and conditions around a person or thing.
Grupa wspięła się na szczyt wzgórza i przystanęła na chwilę, by podziwiać otoczenie.
start learning
surroundings
The group got to the top of the hill and took a moment to admire their surroundings.
intymny
Julia wyjawiła Danielle wszystkie intymne szczegóły nocy spędzonej z Leonardo.
start learning
intimate
Julia told Danielle all the intimate details about her night with Leonardo.
za ladą/w kasie/przy okienku
start learning
at the counter
tankowanie
start learning
refuelling
mięsożerca
start learning
meat-eater
na sprzedaż
start learning
on offer
zbyt drogi
Uważam, że nasze produkty są zdecydowanie zbyt drogie.
start learning
overpriced
I believe our products are highly overpriced.
pamiątki
Objects kept or collected because of their associations with memorable people or events.
Dom mojej babci jest pełen pamiątek, które zebrała przez 99 lat swojego życia.
start learning
memorabilia
My grandmother’s house is full of memorabilia she’s collected over her ninety-nine years.
robiony w wolnym czasie/spokojny/powolny
start learning
leisurely
skończyć/zjeść coś
Zjedz swój obiad i dam ci lody.
start learning
finish off
Finish your dinner up and I will give you ice cream.
oszałamiający/zdumiewający
Confusing or perplexing.
Jest zdumiewający wybór wakacji.
start learning
bewildering
There is a bewildering array of holidays to choose from.
ekspert w
start learning
expert on
dodatek do dania głównego
2
start learning
side/side dish
zestaw
proponowane w restauracji zestawienie potraw
start learning
set meal
szalony
2
start learning
mad/crazy
anoreksja
potoczna + medyczna
start learning
anorexia (nervosa)
bulimia
start learning
bulimia
ortoreksja
potoczna + medyczna; obsesja na punkcie zdrowego jedzenia
start learning
orthorexia (nervosa)
głównie/przede wszystkim
Moja mama głównie sprząta i gotuje.
start learning
primarily
My mom primarily cleans and cooks.
niedożywienie
start learning
malnutrition
wymyślić
Invent (a new word or phrase).
Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.
start learning
coin
Many English words were coined by Shakespeare.
załadowany/obładowany
Heavily loaded or weighed down.
Drzewo obładowane jabłkami.
start learning
laden
A tree laden with apples.
siła woli
2
start learning
willpower/power of will
znaczny/niemały
Notably large in size, amount, or extent.
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
start learning
considerable
We spent considerable amounts on the new operating systems.
przyjąć
zasady/postawę
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
start learning
adopt
The refugees should adopt our rules.
przybrać
Take on or assume (an attitude or position).
Przybrał protekcjonalny ton.
start learning
adopt
He adopted a patronizing tone.
uciekanie się do czegoś
start learning
resort to sth
uciekać się do (czegoś)
Mój ojciec nigdy nie ucieka się do przemocy.
start learning
resort to
My father never resorts to violence.
wzmocnić
Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.
start learning
bolster
Then there is the question of how to bolster our sovereignty.
masywny/zwalisty/obfity
On jest dużym i zwalistym mężczyzną.
start learning
hefty
He is a big and hefty man.
przewaga
start learning
superiority
starszy rangą
Higher in rank, status, or quality.
starszy rangą oficer
start learning
superior
a superior officer
wyniosły
Having or showing an overly high opinion of oneself; conceited.
Nie lubię jej, bo jest wyniosła i zarozumiała.
start learning
superior
I don't like her because she's superior and big-headed.
przełożony
2
start learning
superior/supervisor
ponadprzeciętny/o wysokim standardzie
Of high standard or quality.
Ten produkt był ponadprzeciętnej jakości.
start learning
superior
This product was of superior quality.
zdeklarowany
2; np. zwolennik czegoś
start learning
self-confessed/self-admitted
środek owadobójczy
start learning
insecticide
przesada
Dziś był prawdopodobnie najgorszy dzień w moim życiu i to nie jest przesada.
start learning
exaggeration
Today was probably the worst day of my life, and that's not an exaggeration.
załamanie
np. związku, gospodarki
kryzys komunikacyjny
start learning
breakdown
a communications breakdown
załamanie
nerwowe
start learning
breakdown
tłuszcz nasycony
2
start learning
saturate/saturated fat
prześladować
Preoccupy or fill the mind of (someone) continually and to a troubling extent.
Prześladowała go myśl o zemście.
start learning
obsess
He was obsessed with the idea of revenge.
mieć coś na oku
uważać na coś/chcieć czegoś
Będę miał na niego oko.
start learning
keep an eye on
I'll keep an eye on him.
poczucie winy
start learning
guilt
okazać się
2; phrasal verb
On okazał się być złą osobą.
start learning
come out/turn out
He came out to be a bad person.
rzadko
2
Rzadko odpowiada na pytania.
start learning
seldom/rarely
He seldom answers any questions.
nie ma sensu (czegoś) robić
start learning
there's no point (in) +ing sth
oszukiwać
Dzieci próbują czasem oszukiwać na sprawdzianach, ale zwykle zostają przyłapane.
start learning
cheat
Sometimes kids try and cheat on their school tests, but they usually get caught.
odejmować/odliczać/potrącać
Podatek jest odliczany od mojej wypłaty co miesiąc.
start learning
deduct
The tax is deducted from my salary every month.
wydalać
2; ucznia ze szkoły, członka z organizacji
start learning
expel/expulse
czyimś skromnym zdaniem
start learning
in sb's humble opinion
wyrównać/pozostać na stałym poziomie
2; remain at a steady level after rising or falling
start learning
level off/level out
pod wpływem chwili
start learning
on the spur of the moment
zatankować
3
start learning
refuel/fuel up/fill up
słony/smaczny
(Of food) belonging to the category that is salty or spicy rather than sweet.
Świeży ananas jest przydatny do słonych tak, jak i słodkich dań.
start learning
savoury
Fresh pineapple is useful in savoury as well as in sweet dishes.
zwierzęcy
start learning
animalistic
ukuć wyrażenie/powiedzenie
start learning
coin a phrase
zaburzenie odżywiania
start learning
eating disorder
kompulsywny
wykonywany pod wpływem niedającego się opanować wewnętrznego przymusu
Rose była kompulsywnym kłamcą. Nie mogła powstrzymać się od mówienia nieprawdziwych rzeczy.
start learning
compulsive
Rose was a compulsive liar. She just couldn't help saying things that weren't true.
epidemia
start learning
epidemic
osoba cierpiąca
A person who is affected by an illness or ailment.
osoby cierpiące na migrenę
start learning
sufferer
migraine sufferers
cud
An extraordinary and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and is therefore attributed to a divine agency.
Nigdy nie była osobą wierzącą w cuda.
start learning
miracle
She had never been one to believe in miracles.
cud
2; An exceptional product or achievement, or an outstanding example of something.
Czy umiesz wymienić siedem cudów starożytności?
start learning
wonder/miracle
Can you name the seven wonders of antiquity?
upamiętniać/uhonorować
Uhonorowaliśmy rocznicę, wychodząc na kolację.
start learning
mark
We marked the anniversary by going out to dinner.
wyceniać na
Estimate the monetary worth of.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
start learning
value at
Tangible and intangible fixed assets are valued at their acquisition price.
wyceniać na
Decide the amount required as payment for (something offered for sale).
Zegarki są wycenione na 55 £.
start learning
price at
The watches are priced at £55.
wykańczyć
obraz, potrawę
start learning
finish off
uwieńczyć
Be the triumphant culmination of (an effort or endeavor, especially a prolonged one)
To osiągnięcie uwieńczyło jej karierę.
start learning
crown
This achievement crowned her career.
obniżka
2; The amount by which something is made smaller, less, or lower in price.
Ostateczne obniżki - nawet do 70%!
start learning
discount/reduction
Final reductions - up to 70% off!
znikać/uciekać
phrasal verb
Osoba z którą umówiłam się na randkę uciekła po otrzymaniu rachunku.
start learning
make off
My date made off after we received the bill.
portretować/przedstawiać
Depict (someone or something) in a work of art or literature.
Kapitan Jack został ukazany jako dzielny i mądry mężczyzna.
start learning
portray
Captain Jack was portrayed as a brave and smart man.
fabularyzować
Give or create a fictional version of.
start learning
fictionalise
wnętrze
Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze budynku?
start learning
interior
Would you like to see the interior of the building?
niedrogi
start learning
inexpensive
lizak
1 + B inf + 2 AmE
start learning
lolly/lollipop/lollypop/sucker
słowotwórczy
start learning
formative
kształtujący
Serving to form something, especially having a profound and lasting influence on a person's development.
jego kształtujący wiek
start learning
formative
his formative years
wpływ
The effect or influence of one person, thing, or action, on another.
Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.
start learning
impact
Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.
wynik
A consequence, effect, or outcome of something.
Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
start learning
result
Are you satisfied with the result of your research?
wzmacniać
Strengthen or support (an object or substance), especially with additional material.
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
start learning
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
wzmacniać
Strengthen (an existing feeling, idea, or habit)
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość.
start learning
reinforce
The parting reinforced our love.
mocny dowód
start learning
strong evidence
tkanka mózgowa
start learning
brain tissue
wskazywać
(Of a person) direct attention to (someone or something) by means of a gesture.
Wskazała Cindy, krótko kiwając głową.
start learning
indicate
He indicated Cindy with a brief nod of the head.
wskazywać
Be a sign or symptom of; strongly imply.
Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.
start learning
indicate
Her test results indicated that she needs to lose weight.
dowiedzieć się/odkryć
Później się dowiedziałem, że mnie okłamywała.
start learning
find out
I later found out that she had been lying to me.
demaskować kogoś
Detect a person's offensive or immoral actions.
Ten detektyw zawsze demaskuje przestępców.
start learning
find sb out
This detective always finds the criminals out.
poznać/dowiedzieć się
2
Daj mu poznać ją poprzez ciebie.
start learning
get to know/come to know
Let him get to know her through you.
charakter
The mental and moral qualities distinctive to an individual.
Twoje pismo może wiele powiedzieć o twoim charakterze.
start learning
character
Your handwriting can tell a lot about your character.
osobowość
The combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character.
Jakie czynniki wpływają na osobowość dziecka?
start learning
personality
What factors influence a child's personality?
para
Two individuals of the same sort considered together.
Para dziewczynek grała w kulki.
start learning
couple
A couple of girls were playing marbles.
podwójny
Consisting of two equal, identical, or similar parts or things.
Wezmę pokój z podwójnym łóżkiem.
start learning
double
I'll take the room with a double bed.
dwa razy większy
Jej dom jest dwa razy większy od naszego.
start learning
double
Her house is the double of ours.
podwajać
Zapłaciliśmy podwójną opłatę za tę przejażdżkę.
start learning
double
We paid double fare for this ride.
duet
2; A performance by two people, especially singers, instrumentalists, or dancers.
start learning
duet/duo
duet
a performance by two people, especially singers, instrumentalists, or dancers.
Te dwie zabawne panie są moim ulubionym duetem komediowym!
start learning
duo
Those two funny ladies are my favourite comedy duo!
para
A set of two things used together or regarded as a unit.
para rękawiczek
start learning
pair
a pair of gloves
para
An article or object consisting of two joined or corresponding parts not used separately. ‘a pair of jeans’
para spodni.
start learning
pair
a pair of trousers.
para
2; dwoje ludzi robiących coś wspólnie
Musimy pracować w parach.
start learning
pair/couple
We have to work in pairs.
pan młody
Pan młody czekał na pannę młodą przed kościołem.
start learning
groom
The groom was waiting for the bride outside the church.
podobny
(Of two or more subjects) similar to each other.
Wszystkie domy wyglądają podobnie.
start learning
alike
The houses all looked alike.
podobnie
In the same or a similar way.
Myślimy podobnie!
start learning
alike
We think alike!
powszechny
Occurring, found, or done often; prevalent.
To jest powszechne przekonanie.
start learning
common
It's a common belief.
wspólny
Shared by, coming from, or done by more than one.
To jest pokój wspólny, w którym wszyscy śpimy.
start learning
common
This is a common room where we all sleep.
podobny
Resembling without being identical.
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
start learning
similar
We had a similar problem last year.
spotkanie
An unexpected or casual meeting with someone or something.
Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.
start learning
encounter
Our encounter was an unpleasant surprise.
zmiana
planu, zachowania
Nastąpiły pewne zmiany w naszym grafiku.
start learning
alteration
There were some alteration to our schedule.
teren
An area of ground on which a town, building, or monument is constructed.
Wejście na teren budowy jest ściśle wzbronione.
start learning
site
Entering the building site is strictly forbidden.
miejsce
A place where a particular event or activity is occurring or has occurred.
To jest miejsce, w którym zdarzył się wypadek.
start learning
site
This is the site where the accident happened.
pole
uprawne
Rolnik ma duże pole.
start learning
field
A farmer has a big field
teren
gdzie wykonuje się pracę lub coś testuje, w przeciwieństwie do biura lub laboratorium
Musimy to przetestować w terenie.
start learning
field
We have to test it in the field.
łąka
start learning
meadow
pole
w formularzu, rekordzie bazy danych
start learning
field
ziemia
The solid surface of the earth.
Nie leż na ziemi.
start learning
ground
Don't lie on the ground.
teren
A limited extent of the earth's surface; land.
Proszę nie wchodzić na ten teren.
start learning
ground
Do not enter this ground.
obszar wiedzy/temat
An area of knowledge or subject of discussion or thought.
To nie jest mój obszar wiedzy, nie wiem nic na temat fizyki.
start learning
ground
It's not my ground, I don't know anything about physics.
gleba
The upper layer of earth in which plants grow, a black or dark brown material typically consisting of a mixture of organic remains, clay, and rock particles.
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
start learning
soil
Plants need soil to grow.
ziemia
The surface of the world as distinct from the sky or the sea.
Pilot delikatnie skierował samolot z powrotem na ziemię.
start learning
earth
The pilot brought the plane gently back to earth.
mieć na myśli
2
Co masz na myśli?
start learning
have in mind/mean
What do you have in mind?
kwestia dyskusyjna
start learning
matter of opinion
obecnie
At the present time.
Obecnie na liście oczekujących jest 1128 osób.
start learning
presently
There are presently 1,128 people on the waiting list.
wkrótce
3
Powinna niedługo wrócić.
start learning
presently/soon/shortly
She should be back presently.
namyślić się
idiom
start learning
make up one's mind
wina/odpowiedzialność
Feel or declare that (someone or something) is responsible for a fault or wrong.
On wziął na siebie całą winę.
start learning
blame
He took all the blame.
Wasza Wysokość
start learning
Your Highness
Wasza Królewska Mość
start learning
Your Majesty
starszy
formal; (Of one or more out of a group of associated people) of a greater age.
Mam dwóch starszych braci.
start learning
elder
I have two elder brothers.
starszy
Used to distinguish between related famous people with the same name.
Pliniusz Starszy
start learning
elder
Pliny the Elder
starszy
2
Ona ustąpiła swoje miejsce starszemu panu.
start learning
aged/elderly
She gave up her seat to an elderly man.
zasadniczy/najważniejszy
Najważniejsza zasada to "Nie oszukiwać".
start learning
principal
The principal rule is "Do not cheat".

You must sign in to write a comment