koniec maja

 0    117 flashcards    kram1256
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
water fountain
start learning
fontanna. miejsce z wodą pitną
shady
start learning
zacieniony, niejasny
is undergoing a revolution
start learning
Przechodzi rewolucję
to maintain
He is the person, who maintains our database.
start learning
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
To ten człowiek utrzymuje naszą bazę danych.
maitainance
start learning
konserwacja, utrzymanie
expert
Experts say that the system isn’t secure.
start learning
ekspert
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
who is in charge of
start learning
Który jest odpowiedzialny
examination
start learning
badanie,
thick
start learning
gruby, gęsty
thin
start learning
chudy, cienki, rzadki
risky
Moonshining is a risky business.
start learning
ryzykowny
Pędzenie bimbru to ryzykowny interes.
dangerous
This city is dangerous.
start learning
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
a stroke
start learning
udar mózgu
a vein
start learning
Żyła
a artery
start learning
Tętnica, arteria
efficiency
Another way to look at the project was in efficiency terms.
start learning
skuteczność, wydajność
Innym sposobem spojrzenia na projekt było przyjrzenie się jego wydajności.
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
start learning
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
efficiently
start learning
efektywnie, wydajnie
quote
start learning
cytat, oferta cenowa
next to
start learning
obok / przy, przylega do
near
start learning
blisko / niedaleko, nie przylega
legal practice
start learning
Praktyka prawna, kancelaria
interest rate
start learning
procent odsetek, oprocentowanie
instalment
start learning
rata
on instalment
start learning
Na raty
strange
start learning
dziwny, obcy
few people work in this area
start learning
W tej dziedzinie pracuje niewiele osób
up-to-date
start learning
aktualny
out-of-date
start learning
nieaktualny
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
start learning
czasowy / okresowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
this task is more difficult
start learning
To zadanie jest trudniejsze
this is the most expensive offer.
start learning
To jest najdroższa oferta.
I have ever seen
start learning
jaki kiedykolwiek widziałem
compare
start learning
porównać
comparison
start learning
porównanie
comparable
start learning
porównywalny
supplier
Our supplier has changed the prices.
start learning
dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
deliver
start learning
dowożący produkty
cladding
start learning
Siding, pokrycie ściany
melt
start learning
wytop, stopić się
superlatives
start learning
stopniowo
relative
start learning
krewny
flamable
start learning
łatwopalny
causin
start learning
kuzynka
bride
start learning
panna młoda
groom
If you don't groom your fluffy cat, she's going to get knots in her fur.
start learning
pan młody
Jeśli nie będziesz szczotkować swojej puchatej kotki, spląta jej się sierść.
posh
We were invited to a posh restaurant.
start learning
szykowny
Zostaliśmy zaproszeni do wytwornej restauracji.
envelope
I need an envelope and a stamp.
start learning
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
legal jargon
start learning
Prawny żargon
cattle
start learning
bydło
cows
start learning
krowy
slaughter
Morrissey opposes slaughtering animals for meat.
start learning
ubój
Morrissey sprzeciwia się ubijaniu zwierząt na mięso.
butcher
start learning
rzeźnik
confidential
start learning
poufny, tajny
discloser
start learning
niejawny
safe
Are we safe here?
start learning
bezpieczne
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
sticker
start learning
naklejka
coincidence
start learning
zbieżność, zbieg okoliczności
suspicious
start learning
podejrzany, podejrzliwy
lojal
start learning
lojalny
fair
It's not fair!
start learning
sprawiedliwy
To nie sprawiedliwe!
how do you know?
start learning
Skąd wiesz?
big choice
start learning
wielki, duży wybór
to associotion
start learning
do kojarzenia
associotion
start learning
skojarzenie
extended
start learning
przedłużony, poszerzony
to coach
My father is coaching our town's football team.
start learning
trenować kogoś
Mój tata jest trenerem drużyny piłki nożnej z naszego miasta.
a coach
start learning
trener, korepetytor
bread winner
start learning
utrzymujący rodzinę
choice
It's your choice.
start learning
wybór
To twój wybór.
preparatory course
start learning
kurs przygotowawczy
a mark
She always gets top marks in English.
start learning
ocena
Ona zawsze dostaje najwyższe oceny z angielskiego.
grade
start learning
klasa, ocena w szkole
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
start learning
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
purpose
The purpose of our meeting is clear.
start learning
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
a well
start learning
studnia
drill
start learning
wiertarka, odwiert
spring
start learning
źrodlo, wiosna
ready infrastructure
start learning
gotowa infrastruktura
unknown
The cause of his death remains unknown.
start learning
nieznany
Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana.
randomly
start learning
losowo
by chance
start learning
przypadkowo, przy okazji
on the occasion of
start learning
z okazji
to merger
start learning
łączyć
a merger
start learning
Połączenie
to faint
start learning
mdleć, osłabnąć
a ward
A hospital is divided into various wards for people with different conditions.
start learning
odział szpitalny
Szpital jest podzielony na różne oddziały dla ludzi z różnymi problemami.
tutor
start learning
nauczyciel, wychowawca
plaster
Robert returned from Austria with his arm in plaster.
start learning
gips
Robert wrócił z Austrii z ręką w gipsie.
fungi
start learning
grzyby
harm
start learning
szkoda / krzywda
valuable
start learning
cenny
to scare sb off
start learning
odstraszyć
valuables
start learning
przedmioty wartościowe / kosztowności
to grant a permission
start learning
do udzielenia zgody
criminal record
start learning
niekaralności
mental
start learning
umysłowy
mental disorder
start learning
zaburzenia psychiczne
a quarrel
start learning
kłótnia
a row
start learning
awantura
activities
start learning
Działalność, czynności
tazer
start learning
paralizator
currency rate
start learning
kurs waluty
it never rains but it pours
start learning
nieszczęścia chodzą parami
to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
start learning
wybuchnąć
Wybuchnęła śmiechem, kiedy zobaczyła jego nowe okulary.
to rapture
start learning
pochwycić, pęknąć
peritoneum
start learning
otrzewna
inflammation
start learning
zapalenie
a threat
start learning
zagrożenie
life threatening
start learning
zagrażające życiu
condition
start learning
warunek, stan pacjenta
serious
Poverty is a serious problem.
start learning
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
thirsty
She's thirsty.
start learning
spragniony
Jest spragniona.
cable
start learning
kabel
wire
start learning
drut, przewód
raisin
start learning
rodzynek, żywica
inflammable
start learning
łatwopalny

You must sign in to write a comment