Kolokwium 1 cz. 1

 0    154 flashcards    bartekma13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skorygować wady
start learning
correct defects
zlagodzić ból
start learning
relieve pain / soothe / reduce / mitigate / alleviate pain
zatrzymać
start learning
to retain / keep
poprawić, polepszyć
start learning
enhance / improve
przeżuwanie
start learning
mastication
wygląd twarzy (estetyka)
start learning
facial aesthetics
jakość życia
start learning
quality of life
odtwórczy
start learning
restorative
w kolorze zęba
start learning
tooth-colored
cement
start learning
cement
stosowny, odpowiedni
start learning
appropriate / proper / adequate / suitable
zakres, rozmiar, rozległość
start learning
extent
schorzenie, stan, warunek
start learning
condition
czynnik
start learning
factor
braki
start learning
deficiencies
wymiana wadliwych wypełnień
start learning
replacement of failed restorations
zużycie zębów
start learning
tooth wear
ścieranie
start learning
attrition
abrazja
start learning
abrasion
erozja
start learning
erosion
wada zgryzu
start learning
malocclusion
uraz
start learning
injury / trauma
występowanie
start learning
incidence
stale spadać (mieć tendencję spadkową)
start learning
decline steadily
pożądany
start learning
desirable
właściwośći
start learning
properties
właściwości materiałów do wypełnień
start learning
the diserable properties of restorative materials include
umieszczenie
start learning
placement
zgoda, akceptacja
start learning
acceptance
oszacować, ocenić
start learning
assess / evaluate
dalszy, następny
start learning
subsequent
wymiana
start learning
replacement / exchange
stop odlewniczy
start learning
casting alloy
porcelana na metalu
start learning
PFM (porcelain fused to metal)
w połączeniu z
start learning
in conjunction with
licówki
start learning
veneers
adhezja, przyleganie
start learning
adhesion
atraumatyczne leczenie zachowawcze
start learning
ART (atraumatic restorative treatment)
zachowawczy
start learning
conservative
minimalnie inwazyjny
start learning
of minimal intervention
oferować
start learning
propose
brak
start learning
lack
zużyty (np. o mechaniźmie)
start learning
worn
skuteczny
start learning
effective
kraje rozwijające się
start learning
developing countries
zębinowy
start learning
dentinal
narzędzia manualne
start learning
manual instrumentations / tools
trwały
start learning
durable / permanent
pogarszać się
start learning
deteriorate
uwalniać
start learning
release
znikome ilości
start learning
minute amounts
wywoływać
start learning
give rise to / induce
skutki uboczne
start learning
side / adverse effects
materiały do wypełnień
start learning
filling materials / dental resotaratives
narażenie na / ekspozycja
start learning
exposure to
rtęć
start learning
mercury / quicksilver
miejscowy
start learning
topical / local
ogólnoustrojowy
start learning
systemic
regularny
start learning
systematic / regular
niezupełnie
start learning
incompletely
istnieje niewiele dowodów
start learning
there is little evidence
toksyczność
start learning
toxicity
miedź
start learning
copper
któremu się przypisuje
start learning
who is credited with
spróchniałe zęby
start learning
decayed / carious teeth
utwardzać się, zastygać
start learning
set hard
śladowe ilości
start learning
traces
jednorodnie
start learning
homogeneously
w stosunku, w proporcji
start learning
in the ratio
niedrogi
start learning
inexpensive
tylny obszar
start learning
posterior region
zęby obciążone zgryzowo
start learning
occlusally loaded teeth
przemysłowy
start learning
industrial
wydawany, rozprowadzany
start learning
dispensed
opakowany
start learning
pre-packed
zamknięty system mieszania
start learning
closed mixing system
odporność na korozję
start learning
corrosion resistance
dostępny
start learning
available
podatność na degradację
start learning
degradability
pozwolić sobie na coś
start learning
affor
możliwy skutek uboczny
start learning
possible side effect
plamienie
start learning
spotting / staining
barwiący
start learning
staining
przyległy, sąsiadujący (do)
start learning
adjacent (to)
plama
start learning
stain
objaw kliniczny
start learning
clinical finding / symptom
bezobjawowy
start learning
asymptomatic
plamka
start learning
macula
niebiesko-czarny
start learning
blue-black
często
start learning
frequently
śluzówka policzka
start learning
buccal mucosa
śluzówka wyrostka zębodołowego
start learning
alveolar mucosa
apektomia
start learning
apicoectomy
wsteczne wypełnienie z amalgamatu
start learning
retrograde amalgam restorations
nie stanowi zagrożenia
start learning
poses no danger
rozprzestrzeniać się
start learning
spread
rakowy
start learning
cancerous
znamię błękitne
start learning
blue nevus
przypominać (z wyglądu)
start learning
resemble
wskazywać
start learning
indicate
zmiany przedrakowe
start learning
precancerous lesions
cząstki
start learning
particles
wykazany za pomocą RTG
start learning
demonstrated radiographically
łatwo usunięty
start learning
readily removed
pojawić się znowu
start learning
reappear
pierwiastkowy
start learning
elemental
uwalniany
start learning
released
nerki
start learning
kidneys
za wyjątkiem
start learning
except for
nadmierne narażanie / ekspozycja
start learning
excessive exposure
nieumiejętne obchodzenie się z
start learning
mishandling of
zaburzona praca mózgu lub nerek
start learning
altered brain or kidney functions
powiązany
start learning
correlated
skutki śmiertelne (czegoś)
start learning
fatal effects
pary, opary
start learning
vapour
centralny układ nerwowy
start learning
CNS (central nervous system)
gromadzić się
start learning
accumulate
obecnie
start learning
at present
przyczynić się do
start learning
contribute to
choroba nerek
start learning
renal / kidney disease
rzekomy
start learning
alleged
toksyczny wpływ
start learning
toxic effect
zmęczenie
start learning
fatigue / tiredness
bóle stawów
start learning
joint pains
pochodzenie choroby
start learning
aetiology
liczne schorzenia
start learning
numerous ailments
przewlekły
start learning
chronic
bezpłodność
start learning
infertility
wady wrodzone
start learning
birth defects
białaczka
start learning
leukaemia
zaburzenia krążeniowe
start learning
cardiovascular disorders
schorzenia przewlekłe
start learning
chronic ailments
stwardnienie rozsiane
start learning
multiple sclerosis
układ odpornościowy
start learning
immune system
zapalenie stawów
start learning
arthritis
odporny
start learning
immune
zespół przewlekłego zmęczenia
start learning
CFS (chronic fatigue syndrome)
kandydoza
start learning
candidiasis
ilości
start learning
quantities / amounts
sprawdzalny
start learning
verifiable
skutki uboczne u ludzi
start learning
adverse effects in humans
stopień narażenia
start learning
degree of exposure
poprzez, drogą
start learning
via
zagrożenie / ryzyko dla zdrowia
start learning
a health risk
właściwy dla rtęci brak biozgodności
start learning
inherent bio-incompatibility of mercury
stopniowo wycofywany
start learning
phased out
poinformowany
start learning
aware
dawać rady
start learning
advise of
przypuścić atak
start learning
launch of attack
bliżej nieokreślony / niejasny
start learning
indefinite
lobby przeciwników amalgamatu
start learning
antiamalgamist lobby
wydać oświadczenie
start learning
issue a statement
uspokoić
start learning
reassure
zdezorientowany
start learning
confused

You must sign in to write a comment