Kolokacje - Colocations

 0    40 flashcards    jakuta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgadzać się z kimś w kwestii czegoś
Nie zgadzam się z tobą w kwestii polityki.
start learning
to agree with sb about sth
I don't agree with you about politics.
ubiegać się u kogoś o coś
Ubiegałem się u nich o pracę.
start learning
to apply to sb for sth
I applied to them for a job.
przybywać do (jakiegoś miejsca)
Przybyliśmy na stację o óśmej.
start learning
to arrive at
We arrived at the station at eight.
przybywać do (jakiegoś kraju, jakiejś miejscowości)
Kiedy przybyliście do Warszawy?
start learning
to arrive in
When did you arrive in Warsaw?
pytać kogoś o kogoś / coś
Zapytałem Marka o jego pracę.
start learning
to ask sb about sb / sth
I asked Mark about his work.
prosić kogoś o coś
Nie proś mnie o pieniądze!
start learning
To ask sb for sth
Don't ask me for, omey!
troszczyć się o kogoś / coś; dbać o kogoś / coś
Oni troszczą się tylko o pieniądze.
start learning
to care about sb / sth
They only care about money.
rozbić się o coś
Samochód rozbił się o mur.
start learning
to crash into sth
The car crashed into a wall.
opisywać komuś kogoś / coś
Opiszę ci to w liście.
start learning
to describe sb / sh to sb
I'll describe that to you in my letter.
umierać na coś
Józef umarł na atak serca.
start learning
to die of sth
Joseph died of a heart attack.
śnić o kimś / czymś
Śniły mi się słonie.
start learning
to dream about sb / sth
I was dreaming about elephants.
marzyć o kimś / czymś
Marzę o kupnie nowego mieszkania.
start learning
to dream of sb / sth
I dream of buying a new flat.
wyjaśniać coś komuś
Wyjaśniłem Kasi całą historię.
start learning
to explain sth to sb
I explained the whole story to Kate.
walczyć o coś
Walczyliśmy o wolność.
start learning
to fight for sth
We were fighting for freedom.
walczyć (w sokuszu) z kimś przeciwko komuś / czemuś
Anglia z Rosją walczyły przeciwko Francji.
start learning
to fight with sb against sb / sth
England fought with Russia against France.
zapominać o kimś / czymś
Zapomniałem o twoim telefonie.
start learning
to forget about sb / sth
I forgot about your phone call.
wybaczać coć komuś
Wybacz mu ten błąd!
start learning
to forgive sb for sth
Forgive him for this mistake!
stać się komuś / czemuś; przytrafiać się komuś / czemuś
Co ci się stało?
start learning
to happen to sb / sth
What has happened to you?
słyszeć (już) o czymś
Słyszałeś o urodzinach Tomka?
start learning
to hear about sth
Have you heard about Tom's birthday?
przedstawiać kogoś komuś
Muszę cię przedstawić mojej siostrze.
start learning
to introduce sb to sb
I must introduce you to my sister.
zapraszać kogoś na coś
Mam zamiar zaprosić ich na obiad.
start learning
to invite sb for sth
I'm going to invite tchem for dinner.
zapraszać kogoś dokądś
Zaprosili nas do teatru.
start learning
to invite sb to sth
They invited us to the theatre.
śmiać się z kogoś / czegoś
Nie śmiej się ze mnie!
start learning
to laugh at sb / sth
Don't laugh at me!
wyjechać do (jakiegoś miasta, kraju)
Wyjechali do Berlina.
start learning
to leave for
They left for Berlin.
słuchać kogoś / czegoś
Nie lubię słuchać radia.
start learning
to listento sb / sth
I don't like listening to the radio.
patrzeć na kogoś / coś
Spójrz na mnie!
start learning
to look at sb / sth
Look at me!
płacić komuś za coś
Zapłać nam za ten samochód!
start learning
to pay sb for sth
Pay us for this car!
woleć kogoś / coś od kogoś / czegoś
Wolę jeździć tramwajem niż autobusem.
start learning
to prefer sb / sth to sb / sth
I prefer going by tram to going by bus.
chronić kogoś / coś przed czymś
Ten kapelusz ochroni cię przed słońcem.
start learning
to protect sb / sth from sth
This hat will protect you from the sun.
czytać o kimś / czymś
Czytałem o tym filmie tydzień temu.
start learning
to read about sb / sth
I read about this film a week ago.
odchodzić (skądś) na emeryturę
Cyryl przeszedł na emeryturę.
start learning
to retire from sth
Cyril retired from work.
oszczędzać (pieniądze) na coś
Oszczędzam pieniądze na nowy rower.
start learning
to save money for sth
I'm saving money for a new bicycle.
wydawać się komuś
Ta torba wydaje mi się nowa.
start learning
to seem to sb
This bag seems new to me.
sprzedawać coś za coś (po jakiejś cenie)
Olek sprzedał dom za bezcen.
start learning
to sell sth for sth
Alex sold the house for nothing.
strzelać do kogoś / czegoś
Nie strzelaj do mnie!
start learning
to shoot at sb / sth
Don't shoot at me!
krzyczeć na kogoś
Dlaczego krzyczysz na to dziecko?
start learning
to shout at sb
Why are you shouting at this child?
krzyczeć do kogoś
Krzyknął do Julii, żeby się odwróciła.
start learning
to shout to sb
He shouted to Julia to make her turn round.
uśmiechać się do kogoś
Dlaczego się do niej nie uśmiechniesz?
start learning
to smile at sb
Why don't you smile at her?
rozmawiać z kimś
Czy mogę rozmawiać z Jerzym?
start learning
to speak to sb
Can I speak to George, please?
wydawać pieniądze na coś
Wydaję mnóstwo pieniędzy na ubrania.
start learning
to spend money on sth
I spend lots of money on clothes,

You must sign in to write a comment