Kocham disa i nigdy nie pisałem JD na twitch chacie

 0    106 flashcards    jd123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zdolności
start learning
abilities
wyniki w nauce
start learning
academic results/achievements
poziom nauczania
start learning
academic standards
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
chodzić do szkoły
start learning
attend school
przeciętny
start learning
average
mól książkowy
start learning
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów, dyskutować
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny, znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
uzdolniony
start learning
gifted/talented
omawiać pracę domową
start learning
give feedback on/go over/ discuss homework
nauczanie domowe
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
know-it-all
trudności w uczeniu się
start learning
learning difficulties
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
uważać, słuchać uważnie
start learning
pay attention
wyznaczać cele
start learning
set targets
umiejętności
start learning
skills
kujon
start learning
swot
sprawdzać listę obecności
start learning
take the register/ take attendance
praca zespołowa
start learning
teamwork
ADHD
start learning
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
nie chodzić do szkoły (np. z powodu choroby)
start learning
be off the school
prześladować (w szkole)
start learning
bully
prześladowca/prześladowczyni
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
kamera monitoringu
start learning
CCTV camera
oszukiwać, sciągać
start learning
cheat
sciągać, spisywać(od kogoś)
start learning
copy(from sb)
ściągi
start learning
crib notes/cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole
start learning
do well/badly at school/in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić kogoś(ze szkoły)
start learning
expel sb/throw sb out
wydalenie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
mieć problemy/trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z (matematyki)
start learning
hopeless at (Maths)
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zachowywać
start learning
misbehave
przewinienie
start learning
offence
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
ocena, ocenianie
start learning
assessment
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
zasady zdawania egzaminu
start learning
examination rules
egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
start learning
external/internal exam
nie zdać testu/egzaminu
start learning
fail a test/an exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjanlego
start learning
GCSEs
stopień, ocena
start learning
grade
Średnia ocen
start learning
grade point average
ocena, stopień wyrażony w punktach
start learning
mark
sprawdzać, oceniać
start learning
mark
Egzamin próbny
start learning
mock exam
dzienniczek internetowy
start learning
online report
zdać test / egzamin
start learning
pass a test/ an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
zdać ponownie egzamin
start learning
resit/retake exam
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne
start learning
school report
otrzymać 100 punktów
start learning
score/ get 100 points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
podejść do egzaminu
start learning
sit/take an exam
pisać sprawdzian
start learning
take a test
świetlica szkolna, kółko zainteresowań
start learning
afterschool club
chodzić na kurs
start learning
attend a course
być/zostać członkiem
start learning
be/become a member
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
start learning
develop leadership/interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid training
zapisać się do klubu / na siłownię
start learning
join a club/the gym
brać udział w
start learning
praticipate in
Chór szkolny
start learning
school choir
orkiestra szkolna
start learning
school orchestra
towarzystwo, stowarzyszenie
start learning
society
kólko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
start learning
sports/drama/chess/photography club
dobrowolny
start learning
voluntary
być nieobecnym w szkole
start learning
be off school
nadrobić (materiał z zajęć)
start learning
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
start learning
catch up with (the rest of the class)
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
mieć zaległości w nauce
start learning
fall behind with school work
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać (pracę domową / wypracowanie)
start learning
hand in(homework/an essay)
zapisać, zanotować
start learning
note down
przyswajać (informacje)
start learning
take in (information)
spóźnić się
start learning
turn up late
łatwizna, pestka
start learning
a piece of cake
pracować do późna w nocy
start learning
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
start learning
fell out of your depth
znać coś na wylot
start learning
know sth inside out
zdać (egzamin) śpiewająco
start learning
pass (an exam) with flying colours

You must sign in to write a comment