JOB

 0    256 flashcards    kkoscian
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ought to
start learning
powinno się coś
had better
start learning
lepiej żeby
must not, mustn't
start learning
nie wolno
ask for
start learning
prosić
deal with
start learning
radzić sobie z
check
start learning
sprawdzać
underestimate
We cannot underestimate our competition.
start learning
nie doceniać
Nie możemy nie doceniać naszej konkurencji.
schedule
Where's the schedule?
start learning
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Gdzie jest harmonogram?
estimate
start learning
oszacować
essential
start learning
niezbędny
moped
start learning
motorower
variety
The documentary covered a variety of topics.
start learning
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
except
I like fruits except bananas.
start learning
za wyjątkiem / oprócz
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
issue
start learning
zagadnienie
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
start learning
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
beautician
start learning
kosmetyczka
cashier
start learning
kasjer
fashion designer
start learning
projektant mody
film director
start learning
reżyser
firefighter
start learning
strażak
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
start learning
stewardesa
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
hairdresser
start learning
fryzjer
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
start learning
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
librarian
I'm a librarian.
start learning
bibliotekarz
Jestem bibliotekarzem.
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
start learning
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
miner
start learning
górnik
office assistant
start learning
asystent biurowy
paramedic
start learning
sanitariusz
pharmacist
start learning
Farmaceuta
plumber
start learning
hydraulik
sales assistant
start learning
sprzedawca / ekspedient
sales representative
start learning
przedstawiciel handlowy
scientist
start learning
naukowiec
soldier
start learning
żołnierz
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
start learning
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
travel agent
start learning
pracownik biura podróży
waiter / waitress
start learning
kelner / kelnerka
carpenter
start learning
stolarz
chief executive
start learning
dyrektor generalny
comedian
start learning
komik
counsellor
start learning
doradca
doorman
start learning
dozorca
editor
start learning
redaktor
graphic designer
start learning
grafik
handyman
start learning
złota rączka
nutritionist
start learning
dietetyk
psychiatrist
start learning
psychiatra
at work
start learning
w pracy
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
start learning
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
expression
I've learned 5 new expressions.
start learning
wyraz / ekspresja
Nauczyłem się 5 nowych wyrażeń.
be in charge of
start learning
zarządzać
do sth for a living
start learning
utrzymywać się z czegoś
profession
start learning
zawód
take responsibility for
start learning
brać odpowiedzialność za
work as
start learning
pracować jako
work for a company
start learning
pracować w firmie
work in
start learning
pracować w
work in sales
start learning
pracować w dziale sprzedaży
work on sth
start learning
pracy nad czymś
work under pressure
start learning
praca pod presją
manual work
start learning
praca fizyczna
satisfying
start learning
satysfakcjonujące
skilled
start learning
wykwalifikowany
tiring
start learning
męczący
challenging
start learning
ambitny, stanowiący wyzwanie
dead-end
start learning
bez perspektyw
monotonous
start learning
monotonny
motivating
start learning
motywująca
rewarding
Gary found his volunteer work very rewarding. It felt good to help people.
start learning
satysfakcjonujący / opłacalny
Praca jako wolontariusz dawała Gary'emu dużo satysfakcji. Dobrze było pomagać ludziom.
undemanding
start learning
mało wymagające
assumption
You thought I was single? Why did you make such an assumption?
start learning
założenie
Myślałaś, że jestem singlem? Skąd takie przypuszczenie?
request
start learning
prośba
offer
This offer is not attractive enough.
start learning
oferta
Ta oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna.
prohibition
start learning
zakaz
ability
start learning
umiejętność
necessity
start learning
konieczność
lack of
start learning
brak
obligation
We have an obligation to reduce CO2 emissions.
start learning
zobowiązanie / obowiązek
Mamy obowiązek redukcji emisji CO2.
shall
Shall we dance?
start learning
czasownik używany w 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, służy do wyrażania ofert, pytania o poradę czy informację)
Zatańczymy?
presumption
start learning
przypuszczenie
dare
start learning
śmieć
bonus
start learning
premia
career prospects
start learning
perspektywy kariery
chance of promotion
start learning
szansa awansu
change jobs
start learning
zmiana pracy
colleague
And this is my colleague, Nick.
start learning
kolega lub koleżanka z pracy
A to jest mój kolega Nick.
contract
I'm going to contract a couple of painters to paint our living room.
start learning
umowa
Mam zamiar wynająć kilku malarzy, aby pomalowali nasz salon.
do/work overtime
start learning
pracować w nadgodzinach
do/work shifts
start learning
pracować na zmiany
earn
start learning
zarabiać
duty
start learning
obowiązek
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
start learning
zarobek
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
start learning
pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
get a job
My sister will probably never get a job.
start learning
dostać pracę
Moja siostra chyba nigdy nie dostanie pracy.
get a promotion/promote
start learning
dostać awans
income
Our expenses exceed income.
start learning
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
paid leave
start learning
płatny urlop
part-time
start learning
w niepełnym wymiarze godzin
pension
start learning
emerytura
per hour
start learning
za godzinę
retire / retirement
start learning
przejść na emeryturę / emerytura
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
start learning
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
sick leave / sick pay
start learning
zwolnienie chorobowe / zasiłek chorobowy
tax
start learning
podatek
teamwork
start learning
praca zespołowa
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
start learning
czasowy / okresowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
unpaid
start learning
bezpłatny
work long hours
start learning
pracować do późna
workplace
Is your workplace modern?
start learning
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
bussiness trip
start learning
podróż służbowa
do the graveyard shift
start learning
pracować na nocną zmianę
expence
start learning
wydatek
get regular feedback
start learning
uzyskać regularne informacje zwrotne
have an appraisal
start learning
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy
hourly rate
start learning
stawka godzinowa
job description
start learning
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
minimum wage
start learning
płaca minimalna
pay into a pension scheme
start learning
płacić na fundusz emerytalny
pay rise (increase)
start learning
wzrost wynagrodzeń (wzrost)
probation/trial period
start learning
okres próbny
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.
start learning
wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
staff morale
start learning
morale pracowników
take early retirement
start learning
pójść na wcześniejszą emeryturę
take unpaid leave
start learning
wziąć bezpłatny urlop
yearly appraisal
start learning
ocena roczna
working conditions
start learning
warunki pracy
au pair
start learning
opiekun
babysitter
start learning
opiekunka do dziecka
charity work
start learning
działalność charytatywna
checkout assistant
start learning
kasjer
delivery boy / girl
start learning
roznosiciel(ka) gazet
fruit picking
start learning
Zbieranie owoców
lifeguard
start learning
ratownik
seasonal work
start learning
praca sezonowa
Summer camp supervisor
start learning
opiekun na obozie letnim
tour guide
start learning
przewodnik
voluntary work
start learning
wolontariat
wages
start learning
płaca, dniówka
weekend job
start learning
Weekendowa praca
advertise
start learning
ogłaszać
applicant
start learning
aplikant
application form
start learning
formularz aplikacyjny
be fired
start learning
być zwolnionym
apply for a job
start learning
ubiegać się o pracę
be made redundant
start learning
być zwolnionym
become employed
start learning
zostać zatrudnionym
candidate
start learning
kandydat
covering letter
start learning
list motywacyjny
deadline
start learning
ostateczny termin
do well
start learning
dobrze sobie radzić
employee
start learning
zatrudniony (osoba zatrudniona)
employeer
start learning
pracodawca
enclose
start learning
załączać
entrepreneur
start learning
przedsiębiorca
fill in
start learning
wypełniać
find work
start learning
znaleźć pracę
get careers advice
start learning
skorzystać z doradztwa zawodowego
go bankrupt
start learning
zbankrutować
go freelance
start learning
zacząć pracować na własny rachunek
freelancer
start learning
wolny strzelec
have an interview
start learning
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
hire
start learning
zatrudniać
human rescources
start learning
dział personalny
Jobcenter
start learning
biuro pośrednictwa pracy
job satisfaction
start learning
satysfakcja z pracy
keep a record
start learning
prowadzić rejestr
lose your job
start learning
stracić pracę
job offer
start learning
oferta pracy
offer a job
start learning
oferować pracę
out of work
start learning
bez pracy
position / post
start learning
stanowisko
qualifications
start learning
kwalifikacje
recruitment
start learning
rekrutacja
reference
start learning
referencje
reject
start learning
odrzucać
resign
start learning
rezygnować
run your own business
start learning
uruchomić własny biznes
self-employed
start learning
na własny rachunek / samozatrudniony
short list
start learning
ostateczna lista (najpoważniejszych kandydatów)
situations vacant
start learning
oferty pracy (rubryka w gazecie)
take up a job
start learning
podjąć pracę
unemployed
start learning
bezrobotny
up-to-date
start learning
nowomodny / aktualny
vacancy
start learning
wolne stanowisko / wakat
work from home
start learning
pracować w domu
attach a CV
start learning
załączyć CV
check out a company
start learning
sprawdzić firmę
get-in-house-training
start learning
szkolenie węwnętrzne
get sacked
start learning
zostać zwolnionym z pracy
go on strike
start learning
strajkować
hand in your notice
start learning
wręczać wymówienie
hand over information
start learning
przekazywać informacje
have at complaints procedure
start learning
mieć procedurę składania reklamacji
join a union
start learning
wstąpić do związku zawodowego
sign on the dole
start learning
zarejestrować się jako bezrobotny
start up a business
start learning
założyć firmę
take on
start learning
zatrudnić
take over from someone
start learning
przejąć od kogoś
take time off
start learning
wziąć wolne
take up a position
start learning
zająć stanowisko
take up a reference
start learning
sprawdzić referencje kandydata
work flexitime
start learning
elastyczne godziny pracy
at some point
start learning
w którymś momencie
consult
start learning
konsultować
drop out of
start learning
rzucić, przerwać
grumpy
start learning
zrzędliwy
inheritance
start learning
spadek, dziedziczenie
launch
start learning
wprowadzić produkt na rynek
money making
start learning
dochodowy o zawodzie
routine
start learning
rutyna
summarise
start learning
podsumować
well being
start learning
dobre samopoczucie
wonder
start learning
zastanawiać się
computer generated
start learning
wygenerowane komputerowo
contagious
start learning
zaraźliwy
content
start learning
zadowolony
devote oneself to
start learning
poświęcić się czemuś
do it yourself ink workwise
start learning
robić coś w kwestiach zawodowych
emerge
start learning
wyłaniać się
go together
start learning
pasować do siebie (np. kolory)
have no clue
start learning
nie mają pojęcia
last long
start learning
przetrwać, utrzymać się
make the headlines
start learning
trafić na czołówki gazet
money-minded
start learning
dbający tylko o pieniądze
on top of
start learning
poza, oprócz
put something into practice
start learning
zastosować coś w praktyce
technology-oriented
start learning
zainteresowany techniką
bad-tempered
start learning
o złym usposobieniu
big-headed
start learning
zarozumiały
good-natured
start learning
dobroduszny
interpreter
start learning
tłumacz ustny
landscape designer
start learning
projektant krajobrazu
plasterer
start learning
tynkarz
tour guide
start learning
przewodnik
factory worker
start learning
Pracownik fabryki
ride operator
start learning
operator urządzeń w parku rozrywki
caring
start learning
troskliwy
blue-eyed
start learning
niebieskooki
good-looking
start learning
przystojny
right/ left-handed
start learning
prawo / leworęczny
accept
start learning
przyjąć
chewing gum
start learning
guma do żucia
complicated
start learning
skomplikowany
depend on
start learning
polegać na
effort
start learning
wysiłek
dress up
start learning
przebierać się
giant
start learning
olbrzymi
hard hat
start learning
kask
in response to
start learning
w odpowiedzi
knowledge
start learning
wiedza
look forward to
start learning
oczekiwać
Outdoors
start learning
Na dworze
parrot
start learning
papuga
report
start learning
raport
take a long time
start learning
trwać długo
turn round
start learning
obracać się

You must sign in to write a comment