Instant news

 0    48 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
służyć celowi
start learning
serve a purpose
przekroczyć
2; Be greater in number or size than (a quantity, number, or other measurable thing).
Koszty produkcji przekroczyły 60 000 £.
start learning
exceed/overrun
Production costs have exceeded £60,000.
były
A former husband, wife, or other partner in a relationship.
start learning
ex
pod tym względem
start learning
in this respect
opanować
2; Spread over or occupy (a place) in large numbers.
Morze śródziemne zostało opanowane przez turystów.
start learning
overrun/invade
The Mediterranean has been overrun by tourists.
kolega/towarzysz
A person in the same position, involved in the same activity, or otherwise associated with another.
rodak
start learning
fellow
fellow countryman
razem z/wspólnie
prefix
start learning
co-
zwięzły
3; Giving a lot of information clearly and in a few words; brief but comprehensive.
start learning
concise/brief/succinct
stworzyć obraz czegoś
start learning
build up a picture of
dezinformacja
start learning
misinformation
cecha odróżniająca
start learning
defining characteristic
wystawiać
Put (something) in a prominent place in order that it may readily be seen.
Notatka była wywieszona w kasie biletowej.
start learning
display
A notice was displayed in the booking office.
okazywać
Give a clear demonstration of (a quality, emotion, or skill)
Możemy okazywać emocje na różne sposoby.
start learning
display
We can display emotions in different ways.
przypominać
2; być podobnym do
Niektórzy ludzie przypominają swoje psy.
start learning
resemble/favour
Some people resemble their dogs.
wpływowy
On zawsze był bardzo wpływowym mężczyzną.
start learning
influential
He has always been a very influential man.
środki
2; An action or system by which a result is achieved.
Technologia widziana jako środek doprowadzający do emancypacji.
start learning
means (of)/method
Technology seen as a means to bring about emancipation.
jeśli o to chodzi
Jeśli o to chodzi, możliwe, że nie w ogóle nie mogła znaleźć pracy.
start learning
for that matter
For that matter, maybe she could not get a job at all.
odnośnie/w nawiązaniu do
2
Piszę odnośnie Twojego listu z 15. czerwca.
start learning
in respect of/in respect with
I am writing with respect to your letter of 15 June.
cóż to za
Używane, by wyrazić zaskoczenie.
Cóż to za słownictwo!
start learning
whatever
Whatever language!
cokolwiek
spośród jakichś rzeczy; nieważne co
Rób co chcesz.
start learning
whatever
Do whatever you want to.
przez
By means of.
Skontaktuję się z tobą przez Skype'a.
start learning
via
I'll contact you via Skype.
sportowy
2; o sprzęcie, wydarzeniu
główne wydarzenie sportowe
start learning
sporting/sports
a major sporting event
zarys
A line or set of lines enclosing or indicating the shape of an object in a sketch or diagram.
narysowany kredą zarys ludzkiego ciała
start learning
outline
the chalked outline of a human body
naszkicować
rysunek; przedstawić w skrócie
On przedstawił swój projekt w zarysie.
start learning
outline
He outlined his project.
rekordowy
start learning
record-breaking
wyszczególnić
Raport wyszczególnia propozycje na poprawę transportu publicznego.
start learning
detail
The report details proposals to improve public transport.
wybitny/znaczący/czołowy
Jego wybitny talent zdumiał widownię.
start learning
prominent
His prominent talent amazed the audience.
hierarchia ważności
porządek dziobania
start learning
pecking order
wywoływać
Cause (a spirit or ghost) to appear by means of a magic ritual.
Wywołaliśmy demona zamiast mojego zmarłego wujka.
start learning
conjure (up)
We conjured up a demon instead of my late uncle.
przywołać
obraz, wspomnienie
Próbowała przywołać jakieś szczęśliwe wspomnienia, aby złagodzić ból.
start learning
conjure up
She tried to conjure up some happy memories in order to ease the pain.
wyczarowywać
Make (something) appear unexpectedly or seemingly from nowhere.
Ania wyczarowała wyśmienitą potrawkę jarzynową domowej roboty.
start learning
conjure (up)
Anne conjured up a delicious home-made hotpot.
równoznaczny
of a word or phrase
Dla mnie ta marka jest równoznaczna z dobrą jakością.
start learning
synonymous
For me this brand is synonymous with good quality.
drukarnia
2
start learning
printing works/house
pamflet/broszura
A small booklet or leaflet containing information or arguments about a single subject.
start learning
pamphlet
siedziba parlementu
start learning
the Houses of Parliament
centrala/główna kwatera
2
start learning
head office/headquarters
kontakt
osoba dostarczająca informacji
Jake był naszym kontaktem w mafii.
start learning
contact
Jake was our contact in the mafia.
przedłużać
np. życie
Pomysł, który wydłużył życie silnika o wiele lat.
start learning
prolong
An idea which prolonged the life of the engine by many years.
przedłużający się
Region cierpiał z powodu przedłużającej się suszy.
start learning
prolonged
The region suffered a prolonged drought.
kipiący ze złości
start learning
seething
uderzać pięścią
On uderzył go pięścią w brzuch.
start learning
punch
He punched him in the stomach.
kurczak z chowu przemysłowego
2
start learning
battery chicken/hen
terminal komputerowy
start learning
computer terminal
wydziobać
phrasal verb
start learning
peck out
dziobać
Te kury dziobią ziarno.
start learning
peck
The hens are pecking at some grain.
banał
4; A remark or statement, especially one with a moral content, that has been used too often to be interesting or thoughtful.
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji.
start learning
commonplace/cliche/truism/platitude
This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation.
przyzwyczajać do
Make someone or something accept (something) as normal or usual.
Przyzwyczaiłam swoje oczy do soczewek.
start learning
accustom to
I accustomed my eyes to the lenses.
opłata
Demand (an amount) as a price for a service rendered or goods supplied.
Czy obowiązuje opłata za dostawę?
start learning
charge
Is there a delivery charge?

You must sign in to write a comment