History tells us http://www.huffingtonpost.com/tobias-stone/history-tells-us-what-will-brexit-trump_b_11179774. html?

 0    25 flashcards    gbokinczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyjaśnić rozwikłać
start learning
unravel untangle
wyjaśnić propagandę
start learning
untangle the propaganda
nieunikniona
start learning
inevitable
porównać przynajmniej dwa przeciwne punkty widzenia na tematu
start learning
compare at least two opposing views on a topic
Przyjmować jedną opowieść o wydarzeniach jak ewangelię
start learning
Taking one telling of events as gospel
perspektywa historii większości ludzi jest ograniczona do 50-100 lat
start learning
most peoples’ perspective of history is limited to 50-100 years
porównawcza analityczna metoda badań
start learning
the comparative analytical method of research
A więc przybliżając
start learning
So zooming out
my ludzie mamy zwyczaj wchodzenia w fazy masowej destrukcji
start learning
we humans have a habit of going into phases of mass destruction
na ogół narzucone przez samych siebie
start learning
generally self-imposed
do pewnego stopnia
start learning
to some extent
ale od czasu do czasu coś dużego nadchodzi/zdarza się
start learning
but every now and then something big comes along
Florencja w szponach Czarnej śmierci w XIV w.
start learning
Florence in the grips of the Black Death in the fourteenth century
Wykracza to tak poza wyobraźnię jak Somma 1916, Hiroszima 1945, Holokaust
start learning
It is as beyond imagination as the Somme, Hiroshima or the Holocaust
w środku plagi
start learning
in the midst of the Plague
Dla tych w środku plagi, musiało to być odczuwane jak koniec świata
start learning
For those in the midst of the Plague, it must have felt like the end of the world.
Ale definiującą cechą ludzi jest ich odporność
start learning
But a defining feature of humans is their resilience
to miało pozytywny wpływ w perspektywie długoterminowej
start learning
it had a positive impact in the long term
znacząco zmienieniło strukture społeczną
start learning
significantly changed the social structure
niedobór osób pracujących powoduję, że wzrastaja płace
start learning
the shortage of working people causes wages to rise
W rezultacie, standardy życia wzrastają
start learning
Consequently, standards of living increases
musiało się to wydawać niepojęte
start learning
it must have felt inconceivable
że ludzie mogli się z tego podnieść
start learning
that humans could rise up from it
Ale dla ludzi przezywających to
start learning
But for the people living through it
jak w przypadku wojen światowych, Wielkiego głodu
start learning
as with the World Wars, Soviet Famines

You must sign in to write a comment