gramatyka 6

 0    56 flashcards    marcincackowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chociaż jechaliśmy dość szybko, bylismy wyprzedzani przez inne samochody.
start learning
Although we were driving quite fast, we were overtaken by other cars.
W USA wybory na prezydenta odbywają się co cztery lata.
start learning
In the USA, elections for president are held every four years.
Do czego służy srebro?
start learning
What is silver used for?
Kiedy wynaleziono telewizję?
start learning
When was TV invented?
Jak powstają góry?
start learning
How are mountains formed?
Pokój zostanie posprzątany później.
start learning
The room will be cleaned later.
Pokój powinien zostać posprzatany.
start learning
The room should have been cleaned.
Pokój został posprzatany.
start learning
The room has been cleaned.
Pokój wyglądał ładnie. Został posprzatany.
start learning
The room looked nice. It had been cleaned.
Pokój jest sprzątany w tej chwili.
start learning
The room is being cleaned at the moment.
Pokój był sprzątany, kiedy przyjechałem.
start learning
The room was being cleaned when I arrived.
Decyzja nie zostanie podjęta do następnego spotkania.
start learning
A decision will not be made until the next meeting.
Poszkodowany mężczyzna nie mógł chodzić i musiał byc niesiony.
start learning
The injured man couldn't walk and had to be carried.
Nie jest pewne, jak wybuchł pożar, ale mogło to być spowodowane spieciem elektrycznym.
start learning
It's not certain how the fire started, but it might have been caused by an electrical fault.
Gdybyś nie pchnął policjanta, nie zostałbyś aresztowany.
start learning
If you hadn't pushed the policeman, you wouldn't have been arrested.
Ten pokój jest sprzątany codziennie.
start learning
This room is cleaned every day.
Ten pokój został wczoraj posprzatany.
start learning
This room was cleaned yesterday.
Nie zdawałem sobie sprawy, że nasza rozmowa była nagrywana.
start learning
I didn't realise that our conversation was being recorded.
Spotkanie zostało przełożone.
start learning
The meeting has been postponed.
Myślę, że jesteśmy śledzeni.
start learning
I think we are being followed.
Moja książka została skradziona.
start learning
My book has been stolen.
Został awansowany.
start learning
He has been promoted.
Czy kiedykolwiek zostałeś napadnięty?
start learning
Have you ever been mugged?
Od tego czasu nie widziano go.
start learning
He hasn't been seen since then.
Komputer jest aktualnie używany.
start learning
The computer is being used at the moment.
ostrzegano nas, abyśmy nie wychodzili sami.
start learning
we were warned not to go out alone.
Powiedziałem recepcjoniście, że chcę być obudzony o szóstej.
start learning
I told the hotel receptionist I wanted to be woken up at six.
Powinien zostać naprawiony dawno temu.
start learning
It should have been repaired a long time ago.
Czy palenie jest tutaj dozwolone?
start learning
Is smoking allowed here?
Ceny są stale zwiększane.
start learning
Prices are being increased all the time.
W tej chwili droga nie jest naprawiana.
start learning
The road isn't being repaired at the moment.
Kiedy została przekonana, by nie skladac skargi.
start learning
When was she persuaded not to complain.
Czy jego plan był dyskutowany, kiedy przybył?
start learning
Was his plan being discussed when he arrived?
Dlaczego w najbliższych latach powstanie tak mało mieszkań?
start learning
Why will so few flats be built during the comming years?
Nie martw się. Spotkaja nas na stacji.
start learning
Don't worry. We are going to be met at the station.
List można zapisać jutro.
start learning
The letter can be written tomorow.
Muszą być ostrzeżeni.
nalezy ich ostrzec
start learning
They must be warned.
Lubi, gdy jego szef jest krytykowany.
start learning
He likes his boss to be criticized.
Nie można mu ufać.
start learning
He is not to be trusted.
Nie lubię, gdy mówi mi sie, co mam robić.
start learning
I don't like being told what to do.
Nie znosi czekania.
start learning
He hates being kept waiting.
Otrzymasz mnóstwo czasu na decyzję.
start learning
You will be given plenty of time to decide.
Nie powiedziano mi o spotkaniu.
start learning
I wasn't told about the meeting.
Podczas wywiadu zadano mi kilka trudnych pytań.
start learning
I was asked some difficult questions at the interview.
Myślę, że Tomowi ta praca powinna byc zaoferowana.
przeszly
start learning
I think Tom schould have been offered the job.
Ile bedzie tobie zaplacone za twoją pracę.
start learning
How much will you be paid for your work.
nie możesz zrobić nic w sprawie utkniecia w korku.
start learning
you can't do anything about being stuck in a traffic jam.
Teraz są rozwiedzeni.
start learning
There are divorced now.
W końcu rozwiodła się w zeszłym roku.
start learning
She finally got divorced last year.
Pobieraja się w Polsce.
start learning
They are getting married in Poland.
Para pobrala sie trzy lata temu.
start learning
The couple married three years ago.
Wyszła za niego.
start learning
She got married to him.
Jest zamezna z kims, kogo spotkała w college'u.
start learning
She is married to someone she met at college.
Rozwiodła się z drugim mężem.
start learning
She got divorced from her second husband.
Jest rozwiedziona z drugim mężem.
start learning
She is divorced from his second husband.
Rozwodziła się z drugim mężem.
start learning
She divorced her second husband.

You must sign in to write a comment