google slownik

 0    497 flashcards    smedus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ogólna zasada jest do
start learning
A general rule of thumb is to
korzyść
start learning
advantage
całkowicie
start learning
altogether
dwuznaczność
start learning
ambiguity
pociągający
start learning
appealing
gromadzić
start learning
assemble
być skazany na niepowodzenie
start learning
be doomed to failure
poza
start learning
beyond
strzał w dziesiątkę
start learning
bull’s-eye
Ale to wydaje mi się trudne do uchwycenia
start learning
But it just seems hard for me to grasp
Z tego, co wiem, Według moich obliczeń,
Z tego, co wiem, ten rachunek został wyrównany.
start learning
By my reckoning
By my reckoning, that account has been settled.
ostrożność, uwaga
start learning
caution
okoliczności
start learning
circumstances
łącznik
start learning
combiner
złożony
start learning
compound
wszechstronny, obszerny, wyczerpujący
start learning
comprehensive
zawierać
start learning
comprise
składa się
start learning
comprised
obliczony
start learning
computed
możliwie wyobrażalnie
start learning
conceivably
wyciągnąć wniosek
start learning
conclude
ograniczony, wymuszony
start learning
constrained
sprzęganie
start learning
coupling
istotny
start learning
crucial
zamykać, likwidować, przenosić do demobilu
start learning
to decommission
czerpać, wywodzić, wywodzić się
start learning
to derive
ustalać, określac
start learning
determine
ku dołowi
start learning
downwards
wada
start learning
drawback
głupek
start learning
dumbass
trwały
start learning
durable
opracować
start learning
elaborate
odpowiedni, uprawniony
start learning
eligible
objąć, uścisk, objęcie
start learning
embrace
wyłaniać się, pojawic sie
start learning
emerge
objąć,
start learning
encompass
zatwierdzony
start learning
endorsed
ulepszenia
start learning
enhancements
wzbogacać
start learning
enrich
równomiernie
start learning
evenly
z wyjątkiem
start learning
except from
zanikać
start learning
fade away
zrozumieć to, rozgryźc
start learning
figure it out
skończony
start learning
finite
źle widziane
start learning
frowned upon
zbierać, gromadzic
start learning
gather
wielkość, ogrom
start learning
greatness
Praktyczne doświadczenie
start learning
Hands on experience
stąd
start learning
hence
z kolei
To z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.
start learning
in turn
This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.
niemożność, niezdolnośc
start learning
inability
ponieść
start learning
incur
Indeksy, wskaźniki
start learning
indices
łykać
start learning
ingest
spożyte
start learning
ingested
nieodłączny, nieodzowny, integralny
start learning
inherent
wgląd
start learning
insight
Nalegając na
start learning
Insisting on
natychmiastowy
start learning
instant
Opiera się on na innym oprogramowaniu do zbierania danych
start learning
it relies on other metrics collection software
To będzie wiele razy większe
start learning
It will be many times bigger
czas oczekiwania
start learning
latency
co najmniej jeden
start learning
least one
pozyskiwać, wywierać nacisk, wpływ, zdolność skutecznego wywierania nacisku
start learning
leverage
trunek
start learning
liquor
obowiązkowy
start learning
mandatory
znaczący
start learning
meaningful
jedynie, tylko, zaledwie
start learning
merely
najnowszy
start learning
most-recent
mianowicie, to znaczy
start learning
namely
schludny
start learning
neat
Niemniej jednak
start learning
nevertheless
szczególnie
start learning
notably
przesada
start learning
overkill
przytłoczony
start learning
overwhelmed
ładunek, dane właściwe
start learning
payload
przedwcześnie
start learning
prematurely
wcześniejszy
start learning
prior
zabroniony
start learning
prohibited
odnośnie, biorąc pod uwagę, jeśli chodzi o
start learning
regarding
odrzucać
start learning
reject
sprężystość
start learning
resilience
sprężysty
start learning
resilient
odpowiednio
start learning
respectively
powstrzymać się
start learning
restrain
rozciągliwy, elastyczny
start learning
extensible
bezproblemowo, płynnie, gładko
start learning
seamlessly
leżakowany, doświadczony, wytrawny, zaprawiony, w boju, przyprawiony sezonowany
start learning
seasoned
samozatrudniony
start learning
self-driven
wpadka
start learning
setback
wysłane
start learning
shipped out
niechlujny
start learning
sloppy
kapuś
start learning
snitch
bezpośredni
start learning
straightforward
starać się, dążyc
start learning
strive
borykać się
start learning
struggle
kwestie stylizacji
start learning
styling issues
wystarczać
start learning
suffice
dostawca
start learning
supplier
Zamiatanie rzeczy pod dywan
start learning
Sweeping things under the rug
streszczenie
start learning
synopsis
dostosowane
start learning
tailored
odwilż
start learning
thaw
Odpowiedź brzmi
start learning
The answer lies with
Metoda ta ma najmniejszy wpływ na wydajność.
start learning
This method has the least impact on performance.
kompromis
start learning
trade off
pułapka
start learning
trap
uwięziony, złapac w pułapke
start learning
trapped
pod maską
start learning
under the hood
podważa, osłabia
start learning
undermining
zmienność
start learning
variability
różnią się
start learning
vary
prędkość
start learning
velocity
wszechstronny
start learning
versatile
wykonalny
start learning
viable
którykolwiek
start learning
whichever
mądrość
start learning
wisdom
Nie mylisz się
start learning
You ain't wrong
likwidacja, zamknięcie, przeniesienie w stan spoczynku
start learning
decommissioning
przestarzałe
start learning
deprecated
odpowiedni
start learning
corresponding
oczyścić, przedmuchać, przeczyścić
start learning
purge
sugeruje
start learning
alludes to
odpowiednik
start learning
counterpart
zbędny
start learning
superfluous
osprzęt
start learning
fixture
samodzielny
start learning
standalone
w wyraźny sposób, wyraźnie
start learning
clearly
wymogi, warunki wstępne
Prawidłowa dieta i wysiłek fizyczny to wymogi warunkujące prawidłowy wzrost i zdrowy rozwój dzieci.
start learning
prerequisites
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
narażony, naswietlony, wystawiony
start learning
exposed
zamierzony, przeznaczony
Chcielibyśmy poznać propozycje i pomysły rządu słoweńskiego, formę, jaką powinny przyjąć negocjacje oraz ich zamierzony wynik.
start learning
intended
We would like to know about the Slovenian Government's proposals and ideas, the form the negotiations should take and the intended result.
zamierzać
start learning
intend
wilgoć, wilgotność
start learning
moisture, humidity
mgła, mgiełka, zamglenie
Mgiełka to lekka mgła.
start learning
mist
Mist is a light fog.
wyróżniać się
start learning
stand out
mile widziane zmiany
start learning
welcome change
słup, biegun, maszt, Polak
start learning
pole
patyk, kij, drążek
start learning
stick
w dobrej formie (kondycji)
Jak to robisz, że utrzymujesz tak dobrą formę?
start learning
in good shape
How do you manage to stay in such good shape?
I'm supposed to, ... but...
start learning
I'm meant to, ... but...
poplątane
start learning
tangled up
myśleliśmy, że ... ale teraz
start learning
we had thought we'd ..., but now...
Moze spotkamy się...
Może pozbyć się tej starej bluzki?
start learning
How about getting together
How about getting rid of that old blouse?
Czy mógłbyś się spotkać
start learning
Would you be able to meet on
Nie jestem wtedy dostępny.
start learning
I'm not available then.
Nie mogę tego zrobić wtedy.(jestem zajety)
start learning
I can't make it then.
Dla mnie wporządku.
start learning
That's fine with me.
Potwierdzę to z tobą. Potwierdzę to z tobą.
start learning
I'll confirm it with you. I'll confirm it with you.
Wrócę do ciebie. (dam odpowiedź)
start learning
I will get back to you.
tabliczka czekolady
start learning
chocolate bar
Nie udało jej się trafić w cel.
start learning
She failed to hit the target.
ograniczać
Przez miesiąc byłem zakmknięty w moim pokoju, ponieważ miałem zapalenie płuc.
start learning
confine
I was confined to my room for a month because I had pneumonia.
zwierzać
Jeśli potrzebujesz się mi zwierzyć, możesz liczyć, że dochowam tajemnicy.
start learning
confide
If you need to confide in me, you can count on me to keep your secrets.
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
zwracać uwagę na
Musimy także zadbać o (zwracać uwagę na) zachowanie wiarygodności w oczach naszych obywateli.
start learning
pay attention to
We also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
nie pochlebiaj sobie
start learning
don’t flatter yourself
pochlebiać
start learning
flatter
Ona sama stała się badaczem.
start learning
She become a researcher herself.
Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest Twój ulubiony zapach?
start learning
Could you tell me what your favourite smell is?
Czy możesz powiedzieć, czy lubisz oglądać sport?
start learning
Could you tell if you like watch sport?
słuchać
start learning
obey
came up with (pomysł)
start learning
came up with (eg. idea)
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
start learning
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
pułapki
start learning
pitfalls
nudny
Cały proces był bardzo żmudny. Nie miałem pojęcia, że otrzymanie wizy może być takie czasochłonne.
start learning
tedious
This whole process has been very tedious. I had no idea getting a visa would be so time-consuming.
chwycić
start learning
grasp
zbierać
start learning
gather
Wyszło z mody.
start learning
It has gone out of fashion.
ewoluować
start learning
evolve
Trudno zaprzeczyć
start learning
It’s hard to contradict
dojrzałość
start learning
maturity
Wręcz przeciwnie
start learning
Quite the contrary
popadli w zapomnienie
start learning
fallen into oblivion
wykraczać daleko poza ramy
start learning
go far beyond
znikać
start learning
vanish
Krótko mówiąc
start learning
Putting it in a nutshell
eksmitować
start learning
evict, odzyskać mienie
następca
start learning
successor
nagrobki
start learning
tombstones
podstawa
start learning
basis
w której
start learning
wherein
splatać
start learning
splice
świąteczna przerwa
start learning
festive break
wykorzystać
start learning
tap into
uwalniać
start learning
liberate
świadomie
start learning
knowingly
w toku
Przedstawienie już trwa, więc pójdziemy po przekąski w czasie przerwy.
start learning
underway
The show is underway now, so we'll get snacks at the half-time break.
przełom
start learning
breakthrough
biegły
Potrafię biegle posługiwać się programami Microsoft Word i Excel, ale reszta moich umiejętności informatycznych mogłaby być lepsza.
start learning
proficient
I'm proficient in Microsoft Word and Excel, but my other IT skills could use some improvement.
rusztowanie
start learning
scaffolding
usprawnić
start learning
to streamline
oczekuje się
start learning
you are expected to
najnowszy
start learning
most recent
Mówiąc inaczej
start learning
To put this another way
pomniejszy
start learning
lesser
Nowicjusz
start learning
newbie
od podstaw
start learning
from the scratch
każdy bez wyjątku
start learning
each and every
przeciwnie
start learning
contrary
niemniej jednak
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
start learning
nevertheless
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
Jednak mimo wszystko =
start learning
nevertheless = however
rzadki
start learning
sparse, rare, uncommon, thin
rozgałęzienie
start learning
ramification
zwisające
start learning
dangling
zaangażowanie, zobowiązanie, angażowanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
start learning
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.
nieoceniony, bezcenny
start learning
invaluable
oddzielić
start learning
decouple
okaz
start learning
specimen
wzór podpisu
start learning
specimen signature
niechętny
start learning
reluctant
przeżyć, przetrwać
start learning
outlive
nad głową
start learning
overhead
złośliwy
start learning
malicious
złośliwe oprogramowanie
start learning
malicious software
nadmiernie, zbytnio, przesadnie
start learning
excessively
gruboziarnisty
start learning
coarse-grained
subtelności
start learning
subtleties
W związku z tym, w świetle tego
start learning
in light of this
zawiedzie w obecności
start learning
fails in the presence
obecność
start learning
presence
uważać to za konieczne
start learning
deem it necessary
szczególnie istotne
start learning
particularly relevant
szczególnie ważne
start learning
particularly important
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
start learning
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
kolejny, następny, późniejszy, dalszy
start learning
subsequent
w oczekiwaniu, podczas czegoś
start learning
pending
rozsądny
start learning
judicious
nieszkodliwy
start learning
harmless
następstwo
start learning
corollary
koń pociągowy
start learning
workhorse
do tego momentu
start learning
up to this point
odroczony
start learning
deferred
odraczać, odkładać, opóźniać
start learning
defer
referencje, zaświadczenie
start learning
testimonials
trochę przytłaczające
start learning
little overwhelming
tym samym, w ten sposób, w ten sposób
start learning
thereby, in this way
ponowne zastosowanie
start learning
reapply
grono, wiązka, grono, kiść
start learning
bunch
bukiet kwiatów
start learning
bunch of flowers
niezależnie od tego, czy
start learning
regardless of whether
sugerować, implikować, dawać do zrozumienia, insynuować
start learning
imply
pozornie
start learning
ostensibly
nadmierny, przesadny
Tina kupiła nadmierną ilość słodyczy na przyjęcie urodzinowe swojej córki. To naprawdę było trochę za dużo.
start learning
excessive
Tina bought an excessive amount of candy for her daughter's birthday party. It really was a bit much.
werbować, zwerbować
start learning
enlist
kabina
start learning
cubicle
zachować, utrzymać
Przekażmy te stare monety muzeum, żeby zachować je dla przyszłych pokoleń.
start learning
preserve
Let's donate these old coins to the museum to preserve them for future generations.
zachowane
start learning
preserved
zasadniczy
start learning
underlying
przeczytać uważnie
start learning
peruse
upodobanie
start learning
penchant
czujny
start learning
vigilant
nie trzeba dodawać, że...
start learning
needless to say
nadużycie, nadużywnie
Niewłaściwe korzystanie z popularnych leków bez recepty może prowadzić do śmierci.
start learning
misuse
The misuse of common over-the-counter medicines can lead to death.
uniemożliwiać
start learning
preclude, prevent
wykluczać, uniemożliwiać
start learning
preclude
rozpowszechniony, panujący, przeważający
start learning
prevalent
zwięzły
Raport był jasny i zwięzły - zawierał tylko najbardziej istotne informacje.
start learning
concise
The report was clear and concise. It only used the most important information.
dotyczyć, odnosić się
33 procent wszystkich naszych żalów dotyczy naszych decyzji związanych z wykształceniem.
start learning
pertain
33 percent of all of our regrets pertain to decisions we made about education.
poza, pozować
Fotograf chciał, by Carla zapozowała do zdjęcia.
start learning
pose
The photographer wanted Carla to pose for a photograph.
powiedzenie
"Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu" to znane porzekadło.
start learning
adage
“A bird in the hand is worth two in the bush” is a well-known adage.
przeszkadzał mi
start learning
bothered me
przeszkadza
start learning
bothered
dążyć, usiłowąć
start learning
endeavor
przemijający
start learning
transient
wyraźny
start learning
explicit
na powierzchni
start learning
on the surface
po pierwsze i najważniejsze
Pierwszym i podstawowym priorytetem są inwestycje w pracę.
start learning
first and foremost
The priority is first and foremost investment in work.
kompromis
start learning
trade off
porażka, pokonanie, kłęska, pokonąc
start learning
defeat
uważać
Ocenimy postęp prac, jeśli uznamy to za konieczne.
start learning
deem
If we deem it necessary, we will assess the progress of the work.
zrezygnować z czegoś
start learning
opt out of sth
optować
start learning
opt
rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
start learning
seldom
He seldom answers any questions.
niepożądany
start learning
undesirable
obowiązkowe
start learning
mandatory
demarkacja
start learning
demarcation
znieść, przetrwać, trwać
Miałem życie pełne wyzwań, ale zawsze potrafię przetrzymać ciężkie czasy.
start learning
endure
I've had a challenging life, but I always endure the hard times.
stosować się do czegoś
stosować się do prawa
start learning
adhere to sth
adhere to the law
rozłożyć łóżko
start learning
lay out the bed
rozróżniać, odróżniać
start learning
distinguish
zmusić, wymusić
start learning
constrain
poleganie, zaufanie, oparcie
start learning
reliance
zaprojektowane z myślą o potrzebach twórców stron internetowych
start learning
designed to serve the needs of web developers
w zależności od potrzeb aplikacji
start learning
depending on the needs of the application
w zależności od potrzeb
start learning
depending on the needs
W zależności od sytuacji
start learning
depending on the situation
zabezpieczenie, ohrona, zabezpieczać
start learning
safeguard
szukać, starać się, (sought-poszukiwany)
start learning
seek
dyktować
start learning
dictate
cnotliwość
start learning
virtue
tarcza
start learning
shield
granulka
start learning
granule
ziarnistość
start learning
ziarnistość
ziarnisty
start learning
granular
izolować, zaizolować
start learning
insulate
zdarzyło się
start learning
came about
sporny
start learning
arguable
prawdopodobnie, zapenie
To prawdopodobnie najlepsze jedzenie, jakie jadłem w życiu.
start learning
arguably
This is arguably the best food I've ever eaten in my life.
lepki
Po maratonie byłam lepka od potu.
start learning
sticky
I was sticky with sweat after the marathon.
uszeregować, ustawiać się w kolejce
start learning
line up
trzymać się, trzymać się czegoś
start learning
hold on to
strzeż się wystrzegaj się
Dlatego wystrzegajmy się podejścia polegającego na szukaniu kozła ofiarnego.
start learning
beware of
Therefore, let us beware of the scapegoat phenomenon.
wszechstronny, obszerny, wyczerpujący
start learning
comprehensive
dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
start learning
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.
precyzyjny
start learning
precise
dokładny
start learning
accurate
wytłoczony
start learning
stamped
zsumować
start learning
sum up, total, tot up, figure up
nie ulegaj pokusie zrobienia czegoś
start learning
don't be tempted to do sth
odpowiednio
start learning
accordingly
różnicować, zróżnicować, rozróżniać
start learning
differentiate
subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
start learning
subtle
You haven't been subtle.
wskazany
start learning
advisable
podróż w obie strony
start learning
round trip
jedynie, tylko, zaledwie
start learning
merely
poprawić, zmodyfikować, wprowadzić zmiany do
start learning
to amend
pochodzą od, wywodzi się z, otrzymywany z
start learning
derived from
pochodny
start learning
derived
szczególnie, zwłaszcza
start learning
particularly
zmierzać
Wilki mają tendencję do polowania w watahach.
start learning
tend
Wolves tend to hunt in packs.
wielość, mnogość, wielokrotność, różnorodność
start learning
multiplicity
marudzić
start learning
linger
skrawek
start learning
snippet
nieunikniony, nieuchronny
start learning
inevitable
przylegać
start learning
adhere
czkawka, czknięcie, mieć czkawkę
start learning
hiccups
jęczeć i jęczeć
start learning
moan and groan
iść w parze z
start learning
go hand in hand with
pamiętać o, miej na uwadze
start learning
bear in mind
pamiętać, że
start learning
bear in mind that
Pracuję z Angular 2 na co dzień
start learning
I'm working with Angular 2 on a daily basis
ale nawet to
start learning
but even the so
zwrot kosztów
Musisz złożyć wniosek o zwrot kosztów poniesionych za granicą.
start learning
reimbursement
You have to ask for reimbursement of the costs you incurred abroad.
niewygodny
start learning
cumbersome
zgniły, zepsuty
start learning
rotten
między, wsód
start learning
amongst
potwierdzać, twierdzić
start learning
affirm
pochodnie (the process of deriving)
start learning
derivationally
w takim razie, Jeśli tak
start learning
if so
bliskość, sąsiedztwo
start learning
proximity
pokorny
Kevin to taki skromny gość. Robi wspaniałe rzeczy, a nigdy nikomu się nimi nie chwali.
start learning
humble
Kevin is such a humble guy. He does great things, but never brags about them to anyone.
jedno lub oba
start learning
either or both
błąd w oprogramowaniu
start learning
software glitch
zdradzać
Renton zdradził Begbie'ego i uciekł z pieniędzmi.
start learning
betray
Renton betrayed Begbie and ran away with the money.
upiorny
start learning
spooky
czary, magia, czarnoksięstwo
start learning
sorcery
przestrzenny
start learning
spatial
Mleko jest dobrej jakości.
start learning
The milk is of good quality.
sworzeń, trzpień, oś
start learning
pivot
kluczowy
start learning
pivotal
filmy, długośc w stopach
start learning
footage
współczucie, litość
start learning
compassion
tom, objętość, gęstość, wolumen, pojemność
start learning
volume
błędny
start learning
incorrect
koncepcja, pojęcie
start learning
concept
powierzchnia, nawieszchnia
start learning
surface
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
start learning
prevent
We've prevented a disaster.
rozpraszać, rozwioać
start learning
dispersed
zawieszenie, zawiesina
Okres zawieszenia może trwać nawet do 2 lat.
start learning
suspension
The period of suspension can be up to two years.
wzmocnienie
start learning
reinforcement
środek
Ten w środku to mój brat.
start learning
middle
The one in the middle is my brother.
zdmuchnąć
start learning
blow down
Sam pomysł nie jest zły.
start learning
The idea itself is not bad.
radość
start learning
joy
odmowa, zaprzecznie
start learning
denial
złowrogi, złowieszczy
Złowieszcza muzyka towarzyszyła scenie morderstwa w filmie.
start learning
ominous
Ominous music accompanied the murder scene of the film.
kompromis
start learning
trade off
czytelny
Pismo Jasona było tak brzydkie, że było ledwo czytelne.
start learning
legible
Jason's handwriting was so bad, it was barely legible.
wyłączna odpowiedzialność
start learning
sole responsibility
punkt kulminacyjny
start learning
bullet point
nastraszyć
start learning
daunt
okres próbny
start learning
probationary period
rozwiać wszelkie obawy
start learning
allay any fears
uspokajać, łagodzić
start learning
allay
porządny, przyzwoity
Simon to porządny gość. Ma jasną hierarchię wartości moralnych.
start learning
decent
Simon is a decent guy. He has a clear hierarchy of moral values.
przejęcie / akwizycja, nabycie
Firma niedługo rozpocznie dokonywać nowych zakupów.
start learning
acquisition
The company would probably start making acquisitions soon.
twardy
Ona jest twardą kobietą.
start learning
tough
She's a tough woman.
W zasięgu wzroku nie ma płatka śniegu
start learning
Not a snowflake in sight
ofiara oszustwa, naiwniaczek
start learning
dupe
literówka
start learning
typo
doładowania
Często ucinam sobie szybką drzemkę, żeby zwiększyć mój poziom energii.
start learning
boost
I often have a quick nap to boost my energy levels.
ciąg znaków wieloznacznych
start learning
trailing wildcards
nic mniej, nic więcej
start learning
nothing less, nothing more
wyciek
start learning
leakage
strumień, przepływ, topnik
start learning
flux
fioletowy, fiołek
start learning
violet
brutalny, dziki, okrutby, dzikus
start learning
savage
zdać sprawozdanie
start learning
debrief
badanie telefoniczne
start learning
telephone screening
przygodny
start learning
adventagenious
zwiększać, powiększać, pomnażać
start learning
augment
zwiększona
start learning
augmented
przekładać, przeplecione
start learning
interleave
nieszkodliwy
start learning
harmless
zawiedli, paskudzić, robić bałagan
start learning
messed up
odwal sie
start learning
piss off
wkurza mnie
start learning
piss me off
faktem jest, że, prawdę powiedziawszy
Może i jestem mały, ale tak naprawdę jestem bardzo silny.
start learning
as a matter of fact
I may be small, but as a matter of fact, I’m very strong.
twórca, inicjator
start learning
originator
jak wskazano
start learning
as pointed out
zakłócenie
start learning
disruption
końcowe zera
start learning
trailing zeros
końcowe
start learning
trailing
główna rola
start learning
leading role
zniewalający, nieodparty
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
start learning
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
nieistotne / bez znaczenia
start learning
negligible/ irrelevant
ustanowił regułę
start learning
laid down the rule
próbować uzyskać
start learning
attempt to achieve
współpracy
Prezentacja była wspólnym wysiłkiem.
start learning
collaborative
The presentation was a collaborative effort.
bezczynny, jałowy, leniwy
Cały dzień jestem bezczynny. Myślę, że czas już wyjść i poćwiczyć.
start learning
idle
I have been idle the whole day. I think it's time I went out for some exercise.
trzon
start learning
stemmer, stem
odchodzić
start learning
diverge
zbadać, badać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
start learning
examine
We'll have to examine the matter carefully.
kruchy
start learning
fragile, brittle, friable
zachwycony
start learning
chuffed, delighted
dość nudne
start learning
quite dull
nad koniecznością poznania
start learning
over need to know
nakładających
start learning
overlapping
sąsiadujący, przylegający
start learning
adjacent
wzajemnie się wykluczają
start learning
mutually exclusive
wzajemnie, obopólnie, nawzajem
start learning
mutually
nastawiony
start learning
geared
zakres, pole widzenia
start learning
purview
stronniczość, uprzedzenie
start learning
bias
stronniczy
Ta gazeta jest nieco stronnicza. Lepiej piszą o rządzie niż o opozycji.
start learning
biased
The newspaper is a bit biased. They write more positively about the government than the opposition.
wbrew intuicji lub zdroworozsądkowym oczekiwaniom
start learning
counterintuitive
uciążliwy
start learning
onerous
głównie
start learning
mainly, mostly, primarily, chiefly
sprzężony, połączony
start learning
coupled
zmuszony, zmusić
start learning
compelled, compel
nieżczerstwy
start learning
stale
eksmitować
start learning
evict
czarodziejski chleb
start learning
fairy bread
skuteczność
start learning
efficacy
zasiłek, dodatek
start learning
allowance
(of sums of money or benefits) be received by someone in regular or increasing amounts over time
start learning
accrue
prosta sprawa
start learning
simple matter
działający wstecz
start learning
retroactive
okres przejściowy
start learning
intervening period
czas interweniowania
start learning
intervening time
polegać na, polegać na
start learning
rely upon, relied on
zaufany, polegać, zaufać
start learning
relied
zaległości w pracy
start learning
backlog
odliczać, odjąć
Będę zmuszony odjąć punkty waszemu zespołowi za używanie smartfona w celu sprawdzenia odpowiedzi.
start learning
deduct
I'm going to have to deduct points from your team for using your smartphone to check the answer.
rozpowszechniony, panujący, przeważający
start learning
prevalent
wewnętrzny
start learning
intrinsic
szkodliwy
start learning
detrimental, harmful
bezwiednie, niechcący
start learning
unwittingly
mogło być
start learning
may have been
nakładać, narzucać
start learning
impose
czysty, schludniejszy
start learning
neat, neater
sterować, kierować
start learning
steer
składnik
start learning
constituent
przedstawiać, opisać, zobrazować
start learning
depict
Bardziej konkretnie,
start learning
In more concrete terms,
ściemniać
Czemu światło w twoim pokoju jest przyciemnione?
start learning
dim
Why is the light dim in your room?
Dla pełności
start learning
For completeness
zgubny
start learning
pernicious
zastrzeżenie
start learning
caveat
zwykły
start learning
plain, usual, ordinary, simple, mere, sheer
przeoczyć, pomijać
start learning
overlooked
korygować, prostować
start learning
rectify
zachowany, zatrzymany
start learning
retained
niniejszym w ten sposób
start learning
hereby thus
pod
start learning
beneath
trudność
Każdy czasem przechodzi przez trudny okres.
start learning
hardship
Everyone goes through some hardship at some point.
sielankowo, optymistycznie, różany
start learning
rosy
wycena, ocena, ealuacja
Firma przeprowadza dziś ocenę pracowników - mam nadzieję, że dobrze wypadnę.
start learning
evaluation
The company is doing employee evaluations today - I hope I perform well.
dokładniej
start learning
more specifically
konkretnie, swoiście
start learning
specifically
oparciu, na podstawie
start learning
based upon
spustoszenie, zniszczenie
start learning
havoc
wrak, ruina, zniszczyć
Wrak statku został znaleziony na dnie morza i teraz jest popularny wśród nurków.
start learning
wreck
The wreck of the ship was found on the seafloor, and is now popular among divers.
klauzula
start learning
clause, provision, proviso, reservation
guz, gula
start learning
bump
ustalić
Policjant stara się ustalić, co się stało.
start learning
ascertain
The police officer is trying to ascertain what happened.
dostarczyć
start learning
delive
pogodzić sie, pojednać sie
start learning
reconcile
dylemat
start learning
dilemma
zwięzły
Raport był jasny i zwięzły - zawierał tylko najbardziej istotne informacje.
start learning
concise
The report was clear and concise. It only used the most important information.
dwukropek
start learning
colon
nad którym
start learning
over which
łączyć, zjednoczyć się
start learning
coalesce
możliwości
start learning
capabilities
nawiasy klamrowe
start learning
curly brackets, curly braces
dosłowny
start learning
literal
wzięty w nawias
start learning
parenthetical
brać w nawias
start learning
parenthesize
odciążyć
start learning
unburden
zwodniczy, złudny, oszukańczy
start learning
deceptive
zwodniczo
start learning
deceptively
biorąc pod uwagę nieco
start learning
given the somewhat
biorąc pod uwagę fakt, że
start learning
given the fact that
rozróżniać, odróżniać
start learning
distinguish
miecz
start learning
sword
sth należą do jednej z czterech
start learning
sth fall into one of four
popaść w
start learning
fall into

You must sign in to write a comment