Formal letter: leter of protest

 0    52 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zadanie domowe
2
start learning
homework/assignment
kluczowy/istotny
2
start learning
key/crucial
niekorzystnie
In a way that prevents success or development; harmfully or unfavourably.
start learning
adversely
niekorzystnie wpłynąć
start learning
adversely affect
odwrotny skutek
start learning
adverse effect
sprawa/problem
A subject or situation under consideration.
sprawy finansowe
start learning
matter
financial matters
materia
Physical substance in general, as distinct from mind and spirit; (in physics) that which occupies space and possesses rest mass, especially as distinct from energy.
start learning
matter
wpadać do kogoś
2
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
start learning
drop in/drop by
Can you drop by for dinner?
rozważyć ponownie
start learning
reconsider
rejestrować
Enter or record on an official list or directory.
zarejestrowana fundacja charytatywna
start learning
register
a registered charity
wyrażać
formal; Express or convey (an opinion or emotion).
Chciałabym wyrazić sprzeciw.
start learning
register
I wish to register an objection.
zawalać się
(Of a structure) suddenly fall down or give way.
Dach zapadł się na mnie.
start learning
collapse
The roof collapsed on me.
załamanie
A physical or mental breakdown.
Cierpiał na załamanie z przepracowania.
start learning
collapse
He suffered a collapse from overwork.
załamanie się
An instance of a structure falling down or giving way.
załamanie się mostu kolejowego
start learning
collapse
the collapse of a railway bridge
potężnie/silnie
In a strong and assertive manner; vigorously.
Protestował silnie przeciwko reformie.
start learning
forcefully
He argued forcefully against reform.
silnie
Using considerable physical strength or violence.
Silnie pchną ją do tyłu na ścianę.
start learning
forcefully
He forcefully shoved her back into the wall.
zaniepokojenie z powodu
3
start learning
concern about/concern over/concern with
określenie
A word or phrase used to describe a thing or to express a concept, especially in a particular kind of language or branch of study.
start learning
term
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
start learning
proposal
I've got a proposal for you.
zmienny
Not consistent or having a fixed pattern; liable to change.
Jakość szpitalnego jedzenia jest wysoce zmienna.
start learning
variable
The quality of hospital food is highly variable.
produkowany/wytwarzany
start learning
manufactured
wytwarzać/produkować
Make (something) on a large scale using machinery.
Firmy, które produkują łożyska kulkowe.
start learning
manufacture
Firms who manufacture ball bearings.
pieszy
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
start learning
pedestrian
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
zapobiegać
2
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
start learning
prevent/avoid
We have to prevent such situations from happening in the future!
unikać
Keep away from or stop oneself from doing (something).
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
start learning
avoid
Why is everybody avoiding me?
czas wolny
Wszystko, czego potrzebuję do pracy czy wypoczynku jest w moim zasięgu.
start learning
leisure
Everything I need for work or leisure is within my reach. rozrywki
rozrywki
w czasie wolnym
start learning
leisure activities
anulować/odwołać
Odwołaj rezerwację.
start learning
cancel
Cancel the reservation.
przewracać na drugą stronę
2; Turn (something) the other way round or up or inside out.
Przewróciłem poduszkę na drugą stronę i dalej spałem.
start learning
reverse/turn upside down
I reversed the pillow and went on sleeping.
odwracać/zmieniać (np. decyzję)
Make (something) the opposite of what it was.
Nie zmienię mojej decyzji.
start learning
reverse
I won't reverse my decision.
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
Piszę, aby zaprotestować przeciwko.
start learning
I am writing to protest against...
Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec...
start learning
I wish to register my opposition to...
Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie o...
start learning
I am writing to express my concern about...
Chciałbym sprzeciwić się najsilniejszym możliwymi językiem wobec...
start learning
I wish to object in the strongest possible terms to...
jezyk
Language used on a particular occasion; a way of expressing oneself.
protest najsilniejszym możliwym językiem
start learning
terms
a protest in the strongest possible terms
W szczególności jestem zaniepokojony...
start learning
I am particularly concerned about...
Boję się, że to doprowadzi...
start learning
I'm afraid it will lead to...
To wyraźnie niesprawiedliwe dla/,że...
start learning
It's clearly unfair to/that...
To ważne, aby rozpoznać, że...
start learning
It's important to recognise that...
Faktem jest taki, że...
start learning
The fact is that...
Z czego wydajesz się nie zdawać sobie sprawy...
start learning
What you don't seem to realise is that...
... spowoduje poważną szkodę...
start learning
... will do serious damage...
... doprowadzi do załamania/zniszczenia/śmierci (czegoś)...
start learning
... will lead to the collapse/destruction/death of...
... z pewnością niekorzystnie wpłynie...
start learning
... is bound to adversely affect...
To z tego powodu, że myślę...
start learning
It is for these reason that I think...
Proszę położyć natychmiastowy kres...
start learning
Please put an immediate stop to...
Proszę zrobić wszystko, co w pańskiej mocy, aby...
start learning
Please do everything in your power to...
... będzie miało niszczący wpływ na...
start learning
... will have a devastating effect on...
To/Znajduję to nie do zaakceptowania, że...
start learning
It is/I find it unaccteptable that...
Chciałbym zwrócić uwagę na...
start learning
I would like to point out that...
Nakłaniam zatem do ponownego rozważenia pańskiej decyzji/propozycji (czego)...
start learning
I urge you therefore to reconsider your decision/proposal (to)...

You must sign in to write a comment