Fonetyka -ed

 0    96 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oklaskiwać
start learning
applaud, applauded
doceniać
start learning
appreciate, appreciated
aresztować
start learning
arrest, arrested
kolekcjonować, zbierać
start learning
collect, collected
komunikować
start learning
communicate, communicated
uzupełniać
start learning
complete, completed
koncentrować, skupiać się + na
start learning
concentrate, concentrated + on
łączyć się, połączyć się
start learning
connect, connected
składać się + z
start learning
consist, consisted + of
poprawiać
start learning
correct, corrected
liczyć + na
Ja liczyłam na ciebie.
start learning
count, counted + on
I counted on you.
zależeć + od
Odpowiedź zależy od humoru mojego szefa.
start learning
depend, depended + on
The answer depends on my manager’s mood.
wykrywać
start learning
detect, detected
podzielić
start learning
divide, divided
skończyć
start learning
end, ended
istnieć
start learning
exist, existed
oczekiwać
Oczekiwać czegoś od kogoś. Czy ty oczekujesz przeprosin od niego?
start learning
expect, expected
Expect something from somebody. Do you expect an apology from him?
Oczekiwać, że ktoś coś zrobi. Czy ty oczekujesz od niego, że on cię przeprosi?
start learning
Expect somebody to do something. Do you expect him to apologize (to you).
Czy ty oczekujesz, że będę gotowała codziennie?
start learning
Do you expect me to cook everyday?
złożyć, składać
start learning
fold, folded
zawierać
start learning
include, included
interesować się
start learning
interested in, interested in
Ja interesuję się...
start learning
I am interested in...
Ja interesowałam się...
start learning
I was interested in the...
przeszkadzać, przerywać
start learning
interrupt, interrupted
wynaleźć, wymyślać
start learning
invent, invented
zapowiedzieć, ogłosić + że
start learning
announce, announced + that
pytać, prosić + o coś
start learning
ask, asked + for
piec
start learning
bake, baked
równoważyć, balansować
start learning
balance, balanced
czyścić szczotką, szczotkować
start learning
brush, brushed
tańczyć + z
start learning
dance, danced + with
rozwijać się, opracowywać
start learning
develop, developed
ubierać się
start learning
dress, dressed
upuścić, spaść
start learning
drop, dropped
wysyłać fax
start learning
fax, faxed
naprawić
start learning
fix, fixed
mieć nadzieję + że ktoś coś zrobi / coś zrobił
Mam nadzieję, że ty mi pomożesz.
start learning
hope, hoped that somebody will do something / would do something
I hope that you will help me.
Ja miałam nadzieję, że ty mi pomożesz (odnosimy się do przeszłości).
start learning
I hoped that you would help me.
wycisnąć, odcisnąć, robić wrażenie, działać
start learning
impress, impressed
wzrastać, powiększać
start learning
increase, increased
wpływać (na kogoś, na coś)
start learning
influence, influenced
przedstawiać, wprowadzać, zapoznawać
start learning
introduce, introduced
lubić
start learning
like, liked
zamykać
start learning
lock, locked
przegapić, tęsknić, spudłować, chybić, pominąć
start learning
miss, missed
spakować, pakować
start learning
pack, packed
parkować
start learning
park, parked
przechodzić, mijać, zdać (egzamin)
start learning
pass, passed
ćwiczyć, praktykować
start learning
practice, practiced
produkować, wytwarzać
start learning
produce, produced
obiecywać + komuś / że
Ona obiecała, że mi pomoże.
start learning
promise, promised + somebody / that
She promised that she would help me.
Ja obiecuję, że ci pomogę.
start learning
I promise that I will help you.
zmniejszać, redukować, pomniejszać, obniżać
start learning
reduce, reduced
odprężyć się, relaksować się
start learning
relax, relaxed
zastępować, wymienić, odłożyć na miejsce
start learning
replace, replaced
poszukiwać, szukać, wyszukiwać
start learning
search, searched
zatrzymywać się + czasownik z „-ing"
Dzieci przestały płakać.
start learning
stop, stopped
The children stopped crying.
mówić, rozmawiać
start learning
talk, talked
prać, myć
start learning
wash, washed
oglądać, obserwować, przyglądać się
start learning
watch, watched
pracować, działać, funkcjonować,
start learning
work, worked
dotyczyć, martwić, niepokoić
start learning
concern, concerned
pomylić, pomieszać
start learning
confuse, confused
rozważyć, rozpatrywać, brać pod uwagę
start learning
consider, considered
zawierać, składać się z
start learning
contain, contained
kontynuować
start learning
continue, continued
kopiować, przepisywać
start learning
copy, copied
przykrywać, zakrywać, pokrywać
start learning
cover, covered
uszkadzać, zniszczyć
start learning
damage, damaged
dostarczać, doręczyć
start learning
deliver, delivered
opisywać
start learning
describe, described
zasługiwać (na coś)
start learning
deserve, deserved
niszczyć, zniszczyć
start learning
destroy, destroyed
nie zgadzać się, być innego zdania
start learning
disagree, disagreed
zniknąć
start learning
disappear, disappeared
odkrywać, odnajdywać, spostrzegać
start learning
discover, discovered
opróżniać
start learning
empty, emptied
lubić, czerpać przyjemność
start learning
enjoy, enjoyed
wchodzić, wkroczyć, wejść
start learning
enter, entered
badać, egzaminować
start learning
examine, examined
usprawiedliwiać, wybaczać
start learning
to be excuse, excused
ćwiczyć
start learning
exercises, exercised
tłumaczyć, wyjaśnić
start learning
explain, explained
segregować, układać
start learning
file, filed
palić się, zwalniać z pracy, strzelać
start learning
fire, fired
iść za, jechać za, podążać za (kimś)
start learning
follow, followed
formować, zakładać, utworzyć
start learning
form, formed
smażyć, usmażyć
start learning
fry, fried
wydarzyć się, zdarzyć się
start learning
happen, happened
spieszyć się
start learning
hurry, hurried
identyfikować, rozpoznawać
start learning
identify, identified
ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty)
start learning
ignore, ignored
wyobrażać sobie, przypuszczać
start learning
imagine, imagined
poprawiać się, poprawiać, ulepszać
start learning
improve, improved
informować, powiadamiać
start learning
inform, informed

You must sign in to write a comment