employment and work conditions; job market

 0    145 flashcards    linorek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podlegać bezpośredniemu szefowi
start learning
answer to the immediate boss
coroczna ocena pracownika
start learning
appraisal
późną nocą
start learning
at all hours
załączyć cv
start learning
attach a CV
być zagrożonym
start learning
be at risk
gnieździć się w dusznym biurze
start learning
be cooped up in a stuffy office
być zwolnionym
start learning
be fired/get sacked
być w pośpiechu
start learning
be in a rush
popaść w rutynę
start learning
be in a rut
odpowiadać za coś
start learning
be in charge of something
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatôw
start learning
be made redundant
być na skraju ubóstwa
start learning
be on the breadline
kochać swoją pracę
start learning
be passionate about one's job
być spóźnionym
start learning
be running late
być kimś z zawodu
start learning
be sb by profession
bonus
start learning
premia
przełamać bariery rozwoju zawodowego
start learning
break through the glass ceiling
podróż służbowa
start learning
business trip
perspektywy rozwoju zawodowego
start learning
career prospects
zmienić pracę
start learning
to change jobs
sprawdzić informacje o firmie
start learning
check out a company
piąć się po szczeblach kariery
start learning
climb the career ladder
koleżanka/kolega z pracy
start learning
colleague
list motywacyjny
start learning
covering letter
nawiązać dobry kontakt z osobą prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną
start learning
develop a rapport with the interviewer
robić nadgodziny
start learning
do/work overtime
pracować na zmiany
start learning
do/work shifts
utrzymywać się z czegoś
start learning
do sth for a living
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
redukować (np. zatrudnienie)
start learning
downsize
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
stawiać czoła wyzwaniom
start learning
face challenges
awansować kogoś szybko na stanowisko
start learning
fast-track sb into a position
wprowadzić kogoś w zagadnienie
start learning
fill sb in
wypełnić coś
start learning
fill something in
iść scieżką kariery
start learning
follow the career path
wysłać wiadomość po rozmowie kwalifikacyjnej
start learning
follow up
wolny strzelec
start learning
freelancer
dostać pracę
start learning
get/land a job
dostać emeryturę
start learning
get a pension
radzić sobie
start learning
get by
skorzystać z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
dostać awans
start learning
get promotion
otrzymywać regularną ocenę
start learning
get regular feedback
get satisfaction from one's job
start learning
get satisfaction from one's job
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować jako wolny strzelec
start learning
go freelancer
strajkować
start learning
go on strike
korzystny dla firmy
start learning
good for business
wysokie umiejętności interpersonalne
start learning
good interpersonal skills
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
przekazać informację
start learning
hand over information
mieć procedurę składania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć do czegoś doskonałą głowę
start learning
have excellent head for sth
mieć wydatki
start learning
have expenses
znaleźć pracownika
start learning
headhunt sb
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
dział personalny
start learning
human resources
poprawa relacji
start learning
improvement in relations
na świeżym powietrzu
start learning
in the open air
możliwość szkoleń wewnętrznych
start learning
in-house training opportunities
dochód
start learning
income
zakres obowiązków
start learning
job description
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join the union
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
odejść z pracy
start learning
leave/quit my job
zrobić dobre pierwsze wrażenie
start learning
make a good first impression
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
nadrobić stracony czas
start learning
make up for lost time
płaca minimalna
start learning
minimum wage
zaproponować pracę
start learning
offer a job
płatny urlop
start learning
paid holiday
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
pay rise
płacić komuś więcej niż inni
start learning
pay sb over the odds
bonus, korzyść
start learning
perk
zdobyć nowe umiejętności
start learning
pick up new skills
pozycja, stanowisko
start learning
position/post
okres próbny
start learning
trial period/probation
efektywność
start learning
productivity
zysk trafia do czyjejś kieszeni
start learning
profit goes into someone's own pocket
dać awans
start learning
promote
promować kogoś nad kimś
start learning
promote someone over someone else
wolne ustawowe
start learning
public holiday
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
reference
odrzucić
start learning
reject
złożyć rezygnację
start learning
resign
retire
start learning
odejść na emeryturę
emerytura
start learning
retirement
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
pensja
start learning
a salary
praca sezonowa
start learning
seasonal work
samozatrudniony
start learning
self-employed
poczucie spełnienia
start learning
sense of achievement
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
lista kandydatów po rekrutacji
start learning
short list
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on the dole
oferty pracy
start learning
situations vacant
personel
start learning
staff
morale w zespole
start learning
staff morale
letnia praca
start learning
summer job
samemu się utrzymywać
start learning
support oneself
ustąpić
start learning
step down
zamienić się na zmiany
start learning
swap shifts
zatrudnić kogoś
start learning
take sb on/hire sb
take on/up
start learning
podjąć się
przejmować obowiązki
start learning
take over from sb
wziąć wolne
start learning
to take time off
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
płaca
start learning
wages
elastyczne godziny pracy
start learning
work flextime
work for oneself
start learning
pracować na siebje
pracować w dziale sprzedaży
start learning
work in sales
pracować do późne
start learning
work long hours
pracować do terminu
start learning
work to a deadline
przyciągać inwestycje
start learning
attract investments
zaskoczyć kogoś
start learning
catch sb off-guard
zebrać myśli
start learning
collect his thoughts
zaprojektowany na komputerze
start learning
computer-generated
zaraźliwy
start learning
contagious
poświęcić się czemuś
start learning
devote oneself to something
przerwać coś
start learning
drop out of sth
pojawić się
start learning
emerge
skrzyżować ramiona
start learning
fold one's arms
zrzędliwy
start learning
grumpy
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
kolejno
start learning
in succesion
spadek
start learning
inheritance
informować na bierząco
start learning
keep sb on the loop
wypuścić na rynek
start learning
to launch
siedzieć prosto
start learning
sit upright
usmiechac sie szelmowsko
start learning
smile wickedly
stick to the point
start learning
mowic na temat
zainteresowany techniką
start learning
technology-oriented
w zwiazku z pracą
start learning
work-wise
yearly
start learning
coroczny

You must sign in to write a comment