Ekonomiczne 1

 0    120 flashcards    arkadiuszderkacz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bilans
start learning
balance sheet
wzrost gospodarczy - Rozwój Ekonomiczny
start learning
economic growth - Economic Development
polityka gospodarcza
start learning
Economic policy
udziałowiec
start learning
stockholder
management
start learning
Management
wzrost
start learning
growth
akcyjny
start learning
joint-stock
księgować
start learning
book
spółka
start learning
company
dzierżawa
start learning
lease
fuzja
start learning
fusion
zarządzać
start learning
administer
elastyczny
start learning
flexible
zawodowy
start learning
professional
aktyw
start learning
active
materialny
start learning
tangible
nabytek
start learning
acquisition
gospodarczy
start learning
economic
tańszy
start learning
cheaper
przemysłowy
start learning
industrial
skandal
start learning
a scandal
struktura
start learning
structure
majątek
start learning
assets
podlegać
start learning
undergo
działalność
start learning
activity
zarząd
start learning
management
personel
start learning
staff
technologia
start learning
technology
środowisko
start learning
environment
defekt
start learning
defect
natchnąć
start learning
inspire
porażka
start learning
defeat
wykonawczy
start learning
executive
wylać
start learning
pour out
motywować
start learning
to motivate
pomyślny
start learning
successful
podwładna
start learning
subordinate
taktyczny
start learning
tactical
nadzorować
start learning
oversee
ranga
start learning
rank
taktyka
start learning
tactics
lękać
start learning
fear
klęska
start learning
defeat
obawa
start learning
anxiety
inspirujący
start learning
inspiring
Poprawa
start learning
Improvement
nowoczesny
start learning
modern
wad
start learning
defects
personel
start learning
staff
zręczny
start learning
skilled
wrażliwy
start learning
sensitive
wykonawczy
start learning
executive
pomyślny
start learning
successful
nadzorować
start learning
oversee
Poprawa
start learning
Improvement
nowoczesny
start learning
modern
personel
start learning
staff
zręczny
start learning
skilled
kopnąć
start learning
Kick
wzrost
start learning
to surge
udziałowiec
start learning
stockholder
skandal
start learning
a scandal
struktura
start learning
structure
działalność
start learning
activity
magazyn
start learning
warehouse
stanowisko
start learning
position
zatrudnić
start learning
to contract
Przewidział
start learning
foresaw
ilustrować
start learning
illustrate
ostateczny termin
start learning
deadline
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
start learning
product
We want to change perceptions of our product.
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
start learning
project
I'm working on many projects.
czynnik
start learning
factor
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
start learning
adapt
We should customize our services to clients' needs.
rozwinięty
start learning
developed
strategia
start learning
strategy
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
pertraktować
start learning
negotiate
finansowy
start learning
financial
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
start learning
senior
You should help this elderly lady carry her shopping.
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.
techniczny
start learning
technical
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
start learning
achieve
Together we will achieve more.
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
start learning
research
I conduct research on dieting.
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
start learning
client
The customers can try the clothes on in the fitting room.
przykład
start learning
example
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
start learning
object
My favourite subject has always been maths.
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
start learning
manage
I have driven many cars in my life.
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
start learning
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
start learning
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
start learning
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
okazja / możliwość
start learning
opportunity
obcisły
start learning
tight
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
podejmować
start learning
take
polecenie
start learning
order
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.
wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
start learning
to spend
Why do we spend so much money on food?
autorytatywny
start learning
authoritative
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
być wydajnym
start learning
be efficient
być w stanie podejmować szybkie decyzje
start learning
be able to make quick decisions
etat
start learning
time
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
start learning
recruitment
University recruitment starts in June.
biurowy
start learning
of office
przepracować
start learning
worked
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.
nadgodzina
start learning
overtime
minimalny
start learning
minimum
doradca
start learning
adviser
awans
start learning
promotion
urlop
start learning
1. vacation 2. holiday
Waga
start learning
Weight
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
to earn
I've earned some extra money this month.
nocny
start learning
night
zawody
start learning
professions
dzienny
start learning
daily
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
start learning
change
Shift work has been linked to obesity and depression.
pracownica
start learning
worker
wykorzystać
Musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
start learning
use
We have to take full advantage of this opportunity.

You must sign in to write a comment