Civil Procedure

 0    135 flashcards    Skrok
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
właściwość rzeczowa sądu
start learning
subject-matter jurisdiction
właściwość miejscowa sądu
start learning
territorial jurisdiction
właściwość wyłączna
start learning
exclusive jurisdiction
połączenie spraw w celu łącznego rozpoznania
start learning
consolidation (Louisiana cumulation)
strona postępowania
start learning
litigant, party
1. postępowanie 2. pozew
start learning
litigation
skład sędziowski, skład sądu
start learning
panel (in the following panel / seating as)
ławnik
start learning
lay judge
ugoda
start learning
settlement
dopuszczalność
start learning
admissibility
interwenient
start learning
intervener / intervenor
interwencja / przystąpienie do sprawy sądowej
start learning
intervention
wokanda (sprawa jest na wokandzie)
start learning
docket
akta
start learning
file
1. dowód, dowód rzeczowy 2. załącznik
start learning
exibit
karta Pauliańska
start learning
Paulian action / actio Pauliana
dopuścić dowód/ pozwolić na włączenie dowodu do sprawy
start learning
admit the evidence
ogłaszać wyrok
start learning
render/deliver/adjudicate / pronounce / issue/announce / give a verdict or judgement
rozpoznawać sprawę
start learning
hear a case
przedstawiać dowód
start learning
adduce evidence
przytoczenie, powoływanie się na
start learning
adduction
1. rozsądzać, rozstrzygać 2. orzekać, wydawać orzeczenie
start learning
adjudicate
wnieść powództwo, sprawę
start learning
bring an action
w każdym stanie postępowania
start learning
no matter the status of the case
pomoc prawna
start learning
legal assistance / aid
pełnomocnik z urzędu
start learning
state-funded counsel
zeznanie / wyjaśnienie
start learning
testimony
zawieszenie postępowania
start learning
stay of proceedings
umorzenie postępowania / zaniechanie
start learning
discontinuance of proceedings
pełnomocnik strony przeciwnej
start learning
opposing councel
obraza sądu
start learning
contempt of court
biegły
start learning
expert witness
wyrok zaoczny
start learning
judgment by default / default judgement
podstawa powództwa
start learning
cause of action
wnosić o coś
start learning
pray for sth / move
doręczyć coś komuś
start learning
serve sth on sb
wyłączenie
start learning
recusation/ recusal/ recusement
zapobiegać, uniemożliwiać, przeszkadzać 2. wykluczać wyłaczać
start learning
preclude
pismo procesowe
start learning
pleading
warunek zawieszajacy
start learning
condition precedent
powództwo o własność
start learning
an action for ownership
powództwo o posiadanie nieruchomości
start learning
an action for possession of immovable/property
prawa rzeczowe na nieruchomości
start learning
rights in rem to an immovable
z urzędu
start learning
ex officio
nieruchomość obciążona (przy służebności)
start learning
servient estate
pozwany
start learning
defendant
powództwo wytacza się
start learning
the action is/shall be brought
miejsce zamieszkania
start learning
place of residence / domicile
informacje niejawne
start learning
classified information
przekazać sprawę
start learning
remit / refer a case
posiedzenie jawne
start learning
public hearing
posiedzenie niejawne
start learning
closed hearing, in chambers, in camera (at a closed hearing)
wartość przedmiotu sporu
start learning
amount in controversy/ in dispute/ amount of claim
sędzia przewodniczący
start learning
presiding judge / president judge/chief judge
pomoc prawna z urzędu
start learning
state-funded legal aid
obrońca/ adwokat z urzędu
start learning
state-founded counsel
zeznanie
start learning
testimony
zawieszenie postepowania
start learning
stay of proceedings
umorzenie postępowania
start learning
discontinuance of proceedings
prawnik strony przeciwnej
start learning
opposing counsel
obraza sądu
start learning
contempt of court
biegły
start learning
expert witness / expert
wyrok zaoczny
start learning
judgment by default / default judgement
na drodze sądowej
start learning
judicially
powództwo cywilne
start learning
civil action
polubowny
start learning
amicable / conciliatory
egzekwowanie/ egzekucja
start learning
enforcement
pismo porcesowe
start learning
pleading
sąd właściwy
start learning
competent court / court of competent jurisdiction
warunek zawieszający
start learning
/ suspensive condition / condition precedent
warunek rozwiązujący
start learning
resolutory condition / dissolving condition/ condition subsequent
uzasadnienie wyroku
start learning
reasons for judgment / grounds for judgement
wyłaczenie sędziego
start learning
recusation of a judge
pisma przygotowawcze
start learning
pre-trial pleadings
na zgodny wniosek
start learning
upon/ on joint / unanimous application/ motion of
umorzyć
start learning
discontinue
środek odwoławczy
start learning
appellate measure
wezwanie
start learning
subpoena / summons
adwokat
start learning
advocate
podjąć (na nowo), wznowić
start learning
resume
następca prawny
start learning
legal successor
posiedzenie sądowe
start learning
hearing / trial/ judicial session
protokolant
start learning
minute-clerk
odroczyć
start learning
adjourn
zdolność procesowa
start learning
procedural capacity / capacity to sue
bez uszczerbku
start learning
without detriment to
z urzędu
start learning
ex officio
twierdzenia
start learning
assertions
doręczenie
start learning
service
powołać dowód
start learning
adduce evidence
zwolniony
start learning
exempt
strona przeciwna
start learning
opposing party
doręczenie właściwe
start learning
personal service
doręczenie zastępcze
start learning
domiciliary service
w każdym stanie postepowania
start learning
no matter the status of the case
pokrewieństwo
start learning
consanguinity
krewny
start learning
relative by consanguinity
powinowaty
start learning
relative by affinity
do czwartego stopnia
start learning
to the fourth degree
krewny w linii bocznej
start learning
collateral by consanguinity
powinowaty w linii bocznej
start learning
collateral by affinity
zaskarżone orzeczenie
start learning
ruling appealed against
z mocy ustawy
start learning
by operation of the statue
opieka
start learning
guardianship
kuratela
start learning
curatorship
obejście prawa
start learning
circumvention of the law
udzielać głosu stronom
start learning
hear the parties / give the floor to the parties
sentencja wyroku
start learning
the operative part of the judgment
uzasadnienie wyroku sporządza się
start learning
a statement of grounds is compiled
skarga kasacyjna
start learning
cassation appeal / a last resort appeal
wnieść pozew
start learning
file a claim
uznać żądanie pozwu
start learning
accept the claim
oddalić pozew
start learning
dismiss a claim
wnieść pozew wzajemny
start learning
file a counterclaim
podjąć czynności procesowe
start learning
take steps in proceedings
uznanie powództwa
start learning
acceptance of the claim
żądanie pozwu
start learning
relief sought
interese prawny w udzieleniu zabezpieczenia
start learning
legally protected interest in having the security granted
uprawniony
start learning
beneficiary
komornik
start learning
bailiff / court enforcement officer / judgement debt collector
tytuł egzekucyjny podlegający natychmiastowemu wykonaniu
start learning
immediately enforceable
ugoda zawarta przed sądem
start learning
court- approved settlement
dowód ze słyszenia
start learning
hearsay evidence
osoba zaufania publicznego
start learning
public trust custodian
dopuszczający zwolnienie za kaucją
start learning
bailable
cudzołóstwo
start learning
adultery
przedstawienie aktu oskarżenia
start learning
araignment
akt oskarżenia
start learning
bill of indictment
ubezwłasnowolniony
start learning
incapacitated person
odszkodowanie retorsyjne
start learning
punitive damages
postępowanie procesowe
start learning
contentious proceedings
postępowanie nieprocesowe
start learning
non-contentious proceedings
postępowanie upominawcze
start learning
proceedings by writ of payment
nakaz zapłaty
start learning
order for payment
tryb postępowania
start learning
procedural track

You must sign in to write a comment