Cechy charakteru

 0    65 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to bother sb
Smoking doesn’t bother me.
start learning
przeszkadzać komuś
Palenie mi nie przeszkadza.
to keep one’s word
He never keeps his word, he’s so two-faced.
start learning
dotrzymać słowa
Nigdy nie dotrzymuje słowa, jest takim hipokrytą.
to overcome problems
They need to overcome their marital problems at all costs.
start learning
przezwyciężyć problemy
Za wszelką cenę muszą przezwyciężyć swoje problemy małżeńskie.
audacious
He is one of the most audacious politicians.
start learning
śmiały
Jest jednym z najśmielszych polityków.
cheerful
Her cheerful attitude makes everyone feel good.
start learning
pogodny
Jej pogodne usposobienie sprawia, że wszyscy mają dobre samopoczucie.
considerate
Doctors always need to be considerate.
start learning
liczący się z innymi, taktowny
Lekarze muszą być zawsze taktowni.
flexible
Terry adapts to new situations easily. He is very flexible.
start learning
elastyczny
Terry z łatwością przystosowuje się do nowych sytuacji. Jest bardzo elastyczny.
determined
He was determined to win the elections.
start learning
zdeterminowany
Był zdeterminowany, żeby wygrać wybory.
extroverted
Extroverted people talk a lot about their feelings.
start learning
ekstrawertyczny
Ludzie ekstrawertyczni dużo mówią o swoich uczuciach.
frank
He is never frank with me.
start learning
szczery
Nigdy nie jest ze mną szczery.
generous
Large companies are sometimes generous to those in need.
start learning
hojny
Wielkie firmy są czasem hojne wobec potrzebujących.
humble
According to Catholic doctrine, women should be humble.
start learning
pokorny
Według doktryny Kościoła katolickiego kobiety powinny być pokorne.
ingenious
Einstein was an ingenious scientist.
start learning
genialny
Einstein był genialnym naukowcem.
obedient
Children should be obedient to their parents.
start learning
posłuszny
Dzieci powinny być posłuszne rodzicom.
to be passionate
She is passionate about her work.
start learning
podchodzić z pasją
Ona podchodzi z pasją do swojej pracy.
reliable
My husband is the most reliable person I know.
start learning
rzetelny, godny zaufania
Mój mąż jest najbardziej godną zaufania osobą, jaką znam.
to be respectful of
Nurses in this hospital are respectful of patients.
start learning
szanować
Pielęgniarki w tym szpitalu szanują pacjentów.
self-confident
Self-confident people are not necessarily vain.
start learning
pewny siebie
Pewni siebie ludzie niekoniecznie są próżni.
sensible
Be sensible, stop panicking!
start learning
rozsądny
Bądź rozsądny, nie panikuj!
sensitive
He is very sensitive to the opinions of others.
start learning
wrażliwy
Jest bardzo wrażliwy na opinie innych.
straightforward
She is not as straightforward as she appears.
start learning
prostolinijny
Ona nie jest tak prostolinijna jak się wydaje.
outgoing
He is so outgoing! He always finds friends everywhere he goes.
start learning
łatwo nawiązujący kontakty, towarzyski
On jest taki towarzyski! Znajduje przyjaciół, gdziekolwiek się znajdzie.
sympathetic
Doctors should be a little bit more sympathetic to their patients.
start learning
współczujący, wykazujący zrozumienie
Lekarze powinni mieć więcej zrozumienia dla swoich pacjentów.
zealous
The Spanish were zealous Catholics once.
start learning
gorliwy, żarliwy
Niegdyś Hiszpanie byli gorliwymi katolikami.
absent-minded
Some students tend to be completely absent-minded.
start learning
roztrzepany, roztargniony
Niektórzy studenci mają tendencję do bycia całkowicie roztargnionymi.
bad-tempered
He is such a bad-tempered man – never satisfied with anything!
start learning
o złym usposobieniu, często w złym humorze
On często jest w złym humorze – nigdy nic go nie zadowala!
boastful
He keeps on talking about his new cars and clothes. What a boastful man!
start learning
chełpliwy
Ciągle opowiada o swoich nowych samochodach i ubraniach – co za chełpliwy człowiek!
pathetic
Her pathetic performance made everyone laugh.
start learning
żałosny
Jej żałosny występ wywołał śmiech wśród wszystkich obecnych.
bossy
His wife never lets him decide about anything. She is so bossy!
start learning
władczy, apodyktyczny
Jego żona nigdy nie pozwala mu podejmować decyzji. Jest taka apodyktyczna!
to boss sb around
Stop bossing me around!
start learning
pomiatać kimś
Przestań mną pomiatać!
cheeky
Those kids are as cheeky as their parents.
start learning
zuchwały, impertynencki
Te dzieci są równie zuchwałe jak ich rodzice.
clumsy
She always drops everything. She is so clumsy!
start learning
niezdarny
Zawsze wszystko jej wypada z rąk, jest taka niezdarna!
deceitful
Don’t trust him, he is deceitful.
start learning
podstępny
Nie ufaj mu, jest podstępny.
dishonest
Don’t expect her to tell you the truth – she is dishonest.
start learning
nieszczery, nieuczciwy
Nie oczekuj, że powie ci prawdę – jest nieszczera.
disrespectful
This girl never obeys her parents. She is always disrespectful.
start learning
lekceważący
Ta dziewczyna nigdy nie słucha rodziców – jest zawsze lekceważąca.
dull
It was the dullest movie ever.
start learning
nieciekawy, nudny
To był najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.
eccentric
Her eccentric behaviour makes her perfect company for any party.
start learning
ekscentryczny
Jej ekscentryczne zachowanie sprawia, że jest doskonałą kompanką na każdą imprezę.
envious
I don't feel envious. You can escape for weekends whenever you want to.
start learning
zawistny
Nie jestem zazdrosna. Możesz wyskoczyć na weekend, kiedy tylko zechcesz.
forgetful
His forgetful nature makes him really difficult at work.
start learning
zapominalski
Jego zapominalstwo czyni z niego trudnego współpracownika.
fussy
She is so fussy – never happy and always complaining about the slightest detail.
start learning
grymaśny, małostkowy
Jest taka małostkowa – zawsze niezadowolona i ciągle narzeka na każdy szczegół.
to make a fuss about sth
He keeps on making a fuss about the unwashed dishes.
start learning
robić o coś awanturę
Zawsze robi awanturę o niepozmywane naczynia.
hypocritical
Be careful and don’t rely on him, he’s very hypocritical.
start learning
obłudny
Bądź ostrożna i nie polegaj na nim, jest bardzo obłudny.
indifferent
I’m rather indifferent to environmental issues.
start learning
obojętny
Jestem raczej obojętny w kwestii ochrony środowiska.
insecure
Being insecure makes you an easy target for mean people.
start learning
niepewny
Jeśli będziesz niepewna siebie, staniesz się łatwym celem dla złośliwców.
insensitive
His insensitive behaviour astonishes everyone.
start learning
nieczuły, niewrażliwy
Jego niewrażliwe zachowanie zaskakuje wszystkich.
insolent
Her insolent tone of voice is rather annoying.
start learning
pogardliwy
Jej pogardliwy ton głosu jest nieco irytujący.
introverted
Introverted people find it difficult to talk about their feelings.
start learning
zamknięty w sobie
Osoby introwertyczne mają trudności z mówieniem o swoich uczuciach.
carefree
Children are usually more carefree than adults.
start learning
beztroski
Dzieci są zwykle bardziej beztroskie niż dorośli.
tight-fisted
He’ll never lend you the money, he’s too tight-fisted.
start learning
skąpy
Nigdy nie pożyczy ci tych pieniędzy, jest zbyt skąpy.
thrifty
Thrifty people never need to borrow money.
start learning
oszczędny
Osoby oszczędne nigdy nie muszą pożyczać pieniędzy.
modest
Her modest way of being is actually charming.
start learning
skromny
Jej skromny sposób bycia jest właściwie uroczy.
moody
She is very moody, you need to bear that in mind.
start learning
humorzasty
Jest bardzo humorzasta, musisz to mieć na uwadze.
nosey
My neighbour is the nosiest person I know.
start learning
wścibski
Mój sąsiad jest najbardziej wścibską osobą, jaką znam.
quarrelsome
Her quarrelsome nature makes her a rather difficult friend.
start learning
kłótliwy
Jej kłótliwa natura czyni z niej dość trudną przyjaciółkę.
resentful
She is still resentful towards me for what happened.
start learning
urażony
Nadal jest urażona po tym, co się wydarzyło.
spiteful
He never lets go, spiteful old man!
start learning
złośliwy
Nigdy nie odpuści, mściwy staruch!
strict
The teachers at our school are not strict at all.
start learning
surowy
Nauczyciele w naszej szkole w ogóle nie są surowi.
stubborn
Stubborn people are bad co-workers.
start learning
uparty
Ludzie uparci są złymi współpracownikami.
talkative
Salespeople should be talkative.
start learning
rozmowny
Sprzedawcy powinni być rozmowni.
unpredictable
Her unpredictable way of being is most annoying.
start learning
nieprzewidywalny
Jej nieprzewidywalny sposób bycia jest wielce irytujący.
unreliable
Do not count on him, he’s unreliable.
start learning
niesolidny, nieodpowiedzialny
Nie licz na niego, jest nieodpowiedzialny.
reckless
Don't drive after drinking! Don't be reckless!
start learning
lekkomyślny
Nie prowadź po pijanemu! Nie bądź lekkomyślny!
unsympathetic
He was very unsympathetic when her father died.
start learning
niewrażliwy (na szkodę innych)
Był bardzo niewrażliwy, kiedy umarł jej ojciec.
vain
Extremely beautiful people are often vain.
start learning
próżny
Niezmiernie piękne osoby często są próżne.
big-headed
He thinks he knows it all – big-headed old man!
start learning
zarozumiały
Uważa, że zjadł wszystkie rozumy – zarozumiały starzec!

You must sign in to write a comment