Business English

 0    69 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to set objectives
start learning
wyznaczać cele
to attain objectives
start learning
osiągać cele
to achieve sth
start learning
osiągnąć coś
to improve performance
start learning
polepszyć wyniki / osiągi
to make / take decisions
start learning
podejmować decyzje
manageable
start learning
wykonalny
to amend sth
start learning
wnosić poprawki do czegoś
ultimate
start learning
ostateczny / zasadniczy
downfall
start learning
upadek
increasing profits
start learning
zwiększenie zysków
to report to
start learning
podlegać komuś
superior
start learning
przełożony
to increase
start learning
zwiększać / wzrastać
to diminish
start learning
zmniejszać się / maleć
division
start learning
oddział / dział
to split up
start learning
dzielić / rozdzielać
define
start learning
definiować / wyraźny / określony
to deal with the problem
start learning
radzić sobie z problemem / rozwiązywać go
priority
start learning
priorytet
to insist on sth
start learning
domagać się czegoś / nalegać
to pass on
start learning
przekazać coś komuś
internally
start learning
wewnętrznie
cash balance
start learning
saldo gotówkowe
factor
start learning
czynnik
to range from ... to...
start learning
z zakresu od ... do...
to establish sth
start learning
ustalenie czegoś
to set up
start learning
ustawić
agreed budget
start learning
uzgodniony budżet
to disregard sth
start learning
lekceważyć / ignorować
revenue / earnings / income
start learning
przychody
financial statements
start learning
sprawozdania finansowe
turnover
start learning
obrót
liabilities
start learning
zobowiązania firmy / pasywa
depreciation
start learning
amortyzacja
assets
start learning
aktywa
cost accounting
start learning
kalkulacja kosztów
Profit and Loss Account
start learning
Rachunek zysków i strat
Balance Sheet
start learning
Bilans
Cash Flow
start learning
przepływ środków pieniężnych
account
start learning
konto / rachunek
ledger
start learning
księga główna
financial records
start learning
dokumenty finansowe
transactions
start learning
operacje
expenses
start learning
wydatki (l. mn)
expenditure
start learning
wydatek (l. poj.)
entertainment expenses
start learning
wydatki na rozrywkę
value
start learning
wartość
evaluation
start learning
wycena / oszacowanie
book entry
start learning
zapis księgowy
surplus
start learning
nadwyżka
to lose value
start learning
tracić wartość
to invest in sth
start learning
inwestować w coś
to make a profit
start learning
osiągnąć zysk
to make a loss
start learning
ponieść stratę
percentage
start learning
procent
interest
start learning
oprocentowanie
amount
start learning
ilość / suma / kwota
balance
start learning
saldo rachunku
fluctuation
start learning
fluktuacja / wahanie się
to foresee
start learning
przewidzieć
transfer
start learning
przelew
validity date
start learning
Data ważności
fee
start learning
opłata
to determine
start learning
określać / decydować / ustalać
statement of the financial position
start learning
sprawozdanie z sytuacji finansowej
intrude
I do not like anyone to intrude when I am working / We didn't mean to intrude
start learning
wtrącać się / zakłócać coś
Nie lubię gdy ktoś się wtrąca kiedy pracuję / Nie chcieliśmy się wtrącać
aggravation
This car has caused me nothing but aggravation / Trying to avoid the aggravation of an existing back problem
start learning
zdenerwowanie / pogorszenie
Ten samochód nie powoduje nic tylko zdenerwowanie / Próbować uniknąć pogorszenia istniejącego bólu pleców
inferior
Sports cured him of his inferiority complex / In some cultures, women are seen as being inferior to men
start learning
gorszy / podrzędny / niższego stopnia / podległy / podwładny
Sport wyleczył go z kompleksu niższości / W niektórych kulturach kobiety są postrzegane jako podległe mężczyznom
flabbergast
When the man received a ten thousand dollar cellphone bill, he was flabbergasted
start learning
zdumiewać
Kiedy mężczyzna otrzymał rachunek telefoniczny na 10tys był zdumiony

You must sign in to write a comment