Brudny biznes, jasna idea

 0    16 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wejść na biznesowy plac zabaw
start learning
to enter the business playground
kręcić się po holu rozmawiając przez żółte, przenośne telefony
start learning
to wander the halls talking on yellow portable phones
formuła ma pięć kluczowych składników
start learning
formula has five key ingredients
wzmacniać firmowy optymistyczny image
start learning
to reinforce the company's upbeat image
wolność oznacza obalenie wszystkich zasad i regulacji
start learning
freedom means abolishing all the rules and regulations
nie ma indywidualnych biur i zestawień godzin pracy
start learning
no individual offices and set hours of work
wyeliminować wszystkie dodatki i symbole statusu
start learning
to eliminate all perks and status symbols
siedem modułów, z których każdy trwa cztery miesiące
start learning
seven modules, each of which lasts four months
rygorystyczny egzamin
start learning
a rigorous exam
przełożeni, z których każdy prowadzi zespół
start learning
supervisors, each of whom leads a team
być chętnym ponosić odpowiedzialność
start learning
to be keen on accountability
być fanatycznym w mierzeniu wyników
start learning
be fanatical in measuring performance
ustanowić benczmark wydajności
start learning
to establish performance benchmark
im bardziej uwalniamy naszych ludzi od przepisów, tym bardziej potrzebujemy dobrych pomiarów
start learning
The more we free our people from rules, the more we need good measurements
utrzymywać krytycznie niski budżet
start learning
to store all critical budget
razem z harmonogramami szkoleń i wydarzeniami
start learning
along with training schedules and events

You must sign in to write a comment