bl praca cz2

 0    137 flashcards    zaocznebl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkolenie
start learning
training
nauczanie
start learning
instruction
praktykant
start learning
a trainee
kurs szkoleniowy
start learning
training course
praktykant
start learning
apprentice
praktyka
start learning
apprenticeship
absolwent
start learning
a graduate
przekwalfikowanie
start learning
retraining
kwalfikacje
start learning
qualifications
zdobywanie kwalfikacji podczas pracy
start learning
on-the-job
dalsze
start learning
further
osiągnać
start learning
attain
uczenie przez robienie
start learning
learning-by-doing
poza pracą
start learning
off-the-job
wewnętrznie
start learning
internally
zewnętrznie
start learning
externally
wykład
start learning
lecture
wpajać
start learning
instil
seminarium
start learning
a seminar
staż
start learning
placement
rzemiosło
start learning
line of work
zawodowy
start learning
vocational
szkolenie pracowników
start learning
in-service
wprowadzenie
start learning
introduction/induction
studium przypadku
start learning
case study
symulacja roli
start learning
role simulation
praktyczne przekazywanie umiejętności
start learning
personal skills instruction
analiza umiejętności
start learning
Skills analysis
odkrycie
start learning
a discovery
bezrobocie
start learning
unemployment
bezrobotni
start learning
unemployed
skrócony czas pracy
start learning
short-time
bez pracy
start learning
out of work
redukcja
start learning
redundancy
bez pracy
start learning
jobless
przejść na emeryturę
start learning
to retire
emerytura
start learning
retirement
dać wypowiedzenie
start learning
give somebody notice
wręczyć wypowiedzenie
start learning
hand in one's notice
przejść na zasiłek
start learning
go on the dole
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
zasiłek z opieki społecznej
start learning
welfare benefit/income support
zatrudniony poniżej swoich kwalfikacji
start learning
under-employed
przymusowy urlop
start learning
lay-off
zwolnić
start learning
to dismiss
rozwiązanie (umowy)
start learning
terminatiom
wypowiedzenie
start learning
notice
okres wypowiedzenia
start learning
period of notice
rezygnacja
start learning
resignation
strata, ubytek z przyczyn naturalnych
start learning
natural wastage
odprawa
start learning
severance pay
sezonowy
start learning
seasonal
cykliczny
start learning
cyclical
strukturalny
start learning
structural
regionalny
start learning
regional
płynne/frykcyjne
start learning
frictional
związek zawodowy
start learning
a trade union
związkowiec
start learning
unionist
Kongres Związków Zawodowych
start learning
TUC Trades Union Congress
Amerykańska Federacja Pracy i Kongres Organizacji Przemysłowych
start learning
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
negocjować
start learning
to negotiate
wojujący
start learning
militiant
kordon pikietujących
start learning
picket line
przedstawiciel załogi
start learning
shop steward
miejsce pracy
start learning
a workplace
zakład pracy wymagający przynależności do związku zawodowego
start learning
closed shop
stosunki między pracodawcami a pracownikami
start learning
industrial relations
elastyczbr wykorzystanie siły roboczej
start learning
labor flexibility
demokracja przemysłowa
start learning
industrial democracy
udział pracowników w zarządzaniu
start learning
worker participation
współdecydowanie
start learning
co-determination
zawodowy
start learning
craft
ogólny
start learning
general
przemysłowy
start learning
industrial
głosowanie
start learning
ballot
szeregowi członkowie
start learning
rank and file
uznanie za jedynego przedstawiciela
start learning
sole recognition
umowa o zakazie strajku
start learning
no-strike deal
polityka jednakowego zatrudnienia
start learning
single status employment
Związek Pracodawców Brytyjskich
start learning
Confederation of British Industry
organizacja patronacka
start learning
umbrella organization
lokaut
start learning
lockout
zakład pracy bez wymagań przynależności do związku zawodowego
start learning
open shop
spór
start learning
dispute
strajk włoski
start learning
go-slow strike
wzywać do
start learning
call for
zakaz pracy w nadgodzinach
start learning
overtime ban
brak współpracy
start learning
non-cooperation
wezwać
start learning
call out
pikietowanie
start learning
picketing
zasiłek strajkowy
start learning
strike pay
fundusz strajkowy
start learning
Strike fund
skarga
start learning
grievance
spór kompetencyjny
start learning
demarcation dispute
strajk włoski
start learning
work-to-rule
strajk okupacyjny
start learning
sit-down strike
łamistrajk
start learning
scab
zagłosować przeciwko komuś
start learning
blackball
przestój
start learning
stoppage
dziki strajk
start learning
wildcat strike
strajk w wybranych miejscach
start learning
selective strajk
powszechny, generalny
start learning
all out
stół negocjacyjny
start learning
negotiating table
strajk solidarnościowy
start learning
secondary picketing
ustawodastwo pracy
start learning
labor legislation
pertraktować
start learning
bargain
negocjacje w sprawie układu zbiorowego
start learning
union contract
załamać się
start learning
break down
umowa
start learning
an agreement
stawiać (trudne warunki)
start learning
drive
żądanie
start learning
demand
ustąpić
start learning
back down
procedura
start learning
procedure
przedstawić
start learning
state
arbiter
start learning
arbitrator
rozstrzygać
start learning
arbitrate
klauzula arbitrażowa
start learning
arbitration clause
rozstrzygać
start learning
settle
nierozstrzygnięty
start learning
unsettled
discyplinarny
start learning
disciplinary
odszkodowanie
start learning
compensation
ponownie zatrudnić
start learning
re-employ
trójstronny
start learning
tripartite
ingerencja
start learning
interference
zamrożenie płac
start learning
wage freeze
żądanie płacowe
start learning
wage claim/demand
zachowanie niezgodne z etyką zawodowa
start learning
misconduct
rozgraniczenie
start learning
demarcation
zawiesić
start learning
suspend
zawieszenie
start learning
suspension
mediacja
start learning
mediation
przerwa w negocjacjach
start learning
cooling-off period
trybunał arbitrażowy
start learning
arbitral tribunal
werdykt
start learning
verdict
postępowanie rozjemcze
start learning
conciliation
mediator
start learning
mediator
przywrócić do pracy
start learning
reinstate

You must sign in to write a comment