BBC English

 0    242 flashcards    lukaszstanczakmail
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
współpracować z kolegami
Dzisiaj otwarte biurowe przestrzenie ułatwiają spotykanie się z kolegami i współpracę nad projektem.
start learning
collaborate
Today's open-plan offices make it easy to meet up with colleagues and collaborate on projects
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
start learning
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
dobrze
Zrobiłeś to dobrze.
start learning
well
You did it the right way.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
start learning
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.
za granicą /zagraniczny
start learning
abroad / foreign
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
start learning
shallow
She put the meat in a shallow dish
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.
start learning
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
odmawiać
Nie mogłam odmówić.
start learning
to refuse (to do)
I couldn't refuse.
wybredny
Ona jest bardzo wybrednym zjadaczem.
start learning
fussy
She's a very fussy eater.
smak, smakować, próbować
start learning
flavor, taste, try
smakowity
start learning
tasty
gust
start learning
taste
skladnik
start learning
Ingredient / Component
uczta
start learning
feast
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
start learning
a frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
przystosować się
start learning
to adapt
upokorzyć kogoś, publicznie skrytykować
start learning
humiliate someone publicly criticize
przewidywać, oczekiwać
start learning
predict expected
drażnić, irytować
start learning
annoy, irritate
odwaga
start learning
courage
oczekuje się od osoby
start learning
expected of a person
pięść, uderzać pięścią
start learning
fist, punch
biżuteria, klejnoty, ozdoby
start learning
jewelry, gems, ornaments
naszyjnik z pereł
start learning
pearl necklace
cegła; ceglany
start learning
brick, brick
opona
start learning
tire
spowiedź; wyznanie
start learning
confession, confession
niegodziwy; nikczemny
start learning
wicked; wicked
kapcie
Moje dzieci nigdy nie noszą kapci w domu.
start learning
slippers
My children never wear slippers at home.
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
start learning
venture
This venture was deemed to fail.
zmieszany, zdezorientowany
start learning
confused, disoriented
otyły, z nadwagą
start learning
obese, overweight
złodziej, rabuś
start learning
thief, robber
złodziej
Policja prowadzi poszukiwania złodzieja, który wczoraj okradł bank.
start learning
a thief
The police are after the thief that robbed the bank yesterday.
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
start learning
species
During the trip we saw some rare species of animals.
wymarcie
start learning
extinction
grozić
Szef zagroził, że mnie zwolni.
start learning
to threaten (to do)
My boss threatened to fire me.
zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
start learning
endangered
We need to protect the endangered species.
gady
Szyba pękła i gady znalazły się na ulicy.
start learning
reptiles
The glass broke and the reptiles escaped into the street.
środowisko naturalne
start learning
environment
kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
start learning
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
start learning
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
start learning
variety
The documentary covered a variety of topics.
różnorodny
start learning
diverse
mapa myśli
start learning
mind map
wpływ, wpływać
start learning
the impact and influence
okup
start learning
ransom
nurkowanie
start learning
diving
nurkowanie z rurką
start learning
Snorkelling
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
start learning
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
handel, handlować
start learning
commerce, trade
stowarzyszenie, klub, związek
start learning
association, club, association
operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
start learning
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.
operacja plastyczna
start learning
plastic surgery
zmarszczki
start learning
wrinkles
szkoda, uszkodzenie
start learning
injury, damage
rana
Twoja rana wkrótce się zagoi i będziesz mógł wrócić do domu.
start learning
1. an injury 2. a wound
Your wound will soon heal and you will be able to go back home.
ławka szkolna, pulpit
start learning
school desk, desktop
ławka do siedzenia
start learning
Bench seating
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
start learning
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
próżność
start learning
vanity
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
przemyślany, rozważny
start learning
thoughtful, considerate
pojawić się na
start learning
appear on
wygląd
Wygląd jest ważny, ale tak naprawdę liczy się twoja osobowość.
start learning
appearance
Physical appearance is important, but what really counts is your personality.
uważny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
start learning
careful
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
radosny/pogodny
start learning
joyful / cheerful
udawać
start learning
pretend
Nie mgę udawać, że go lubię
start learning
I can't pretend that I like him.
pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
start learning
authorisation
Teenagers cannot work without permission of their parents.
oczywisty, jasny
start learning
obvious, clear
wyraźnie, jasno, najwyraźniej
start learning
clearly, clearly, clearly
wyraźnie
Nowy bestseller był wyraźnie zaprezentowany z przodu sklepu.
start learning
clearly
The new bestselling book was prominently displayed at the front of the store.
możesz sobie wyobrazić
start learning
You can imagine
oczywiście, naturalnie
start learning
Of course, naturally
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
start learning
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
wskazówka
Mike dał mi kilka przydatnych wskazówek.
start learning
instruction
Mike offered me some helpful tips.
rzeźba
Padało, więc spędziliśmy większą część dnia w galerii rzeźby.
start learning
sculpture
It was raining, so we spent most of the day in a sculpture gallery.
wystawa, pokaz
start learning
exhibition, demonstration
doceniać, być wdzięcznym za coś, dziękować
start learning
appreciate, be grateful for something, thanks
napis
start learning
inscription
przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
start learning
convincing
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
start learning
to convince
How did you manage to convince them?
fałszerstwo, falsyfikat
start learning
forgery, forgery
głupiec
start learning
fool
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
start learning
to break down
I hate when my car breaks down!
pokazać się, pojawić się
start learning
show up, appear
apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.
start learning
first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.
pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
start learning
first aid
Each classroom should have a first-aid kit in case of emergency.
pierwsza pomoc została udzielona przez
start learning
First aid was granted by
szuflada biurka
start learning
desk drawer
oświadczenie, wypowiedź
start learning
statement, statement
nuda, znudzenie
start learning
boredom, boredom
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
start learning
bored
The students were bored and wanted to leave.
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
start learning
appropriate
I still haven't found a suitable candidate.
uczucia
Mam mieszane uczucia w związku z wyjazdem do Indii.
start learning
feelings
I have mixed feelings about going to India.
rozdzielić się
start learning
split up
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
start learning
to share
I'm sharing the flat with four French students.
dzielony
start learning
split
The cost of the wedding will be split between the two families.
pomoc
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 1234567.
start learning
assistance, aid
For any assistance dial 1234567.
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
start learning
doubt
There’s no doubt about it.
chaotyczny, bezplanowy
start learning
chaotic, haphazard
chaos, bałagan
start learning
chaos, mess
zaniepokojony, zmartwiony
start learning
concerned, worried
randka
Nie powiedziałeś, że zorganizowałeś dla mnie randkę w ciemno!
start learning
date
You didn't tell me that you arranged a blind date for me!
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
start learning
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
prace domowe
Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.
start learning
housework
My mother does all the housework.
konkurs
start learning
a competition
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
start learning
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
wybaczać, usprawiedliwiać, tłumaczyć, przepraszać, wykazywać zrozumienie
start learning
excuse, justify, explain, apologize, be understanding
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
start learning
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
pokonać, przezwyciężyć
start learning
defeat, overcome
malutki
Patrz, to malutka świnka!
start learning
tiny
Look, it's a tiny piglet!
marynarka wojenna
start learning
navy
bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
start learning
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.
honor
To zaszczyt pana poznać.
start learning
honour
It's been an honor to meet you.
znieważać kogoś, ubliżać komuś
start learning
insult someone, insult someone
How dare you insult me in front of my friends!
pałac
start learning
a palace
temat
Twój email powinien zawierać temat.
start learning
subject
Your email should contain a subject.
temat, motyw
start learning
topic, theme
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
start learning
strange
Mark is very strange.
dziwaczny, dziwny
start learning
bizarre, strange
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
start learning
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
kosztowny, cenny
start learning
expensive, valuable
niezwykły, wyjątkowy, zdumiewający
start learning
unusual, unique, amazing
niezwykły
To było niezwykłe zjawisko.
start learning
unusual
That was an extraordinary phenomenon.
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
start learning
funny
The play was very funny.
przezabawny
start learning
hilarious
wyraz twarzy
start learning
expression
uzależniony
start learning
an addict
uzależnienie
start learning
addiction
drażniący
start learning
irritant
zapalenie płuc
start learning
pneumonia
rozprzestrzeniać się
Ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że nie byłem w stanie go ugasić.
start learning
spread - spread - spread
The fire spread so quickly I wasn't able to put it out.
zaraźliwy, zakaźny
start learning
contagious, infectious
wybuchowy
start learning
explosive
wybuch
start learning
an eruption
czasowy / okresowy
start learning
temporary
pluskwa, robak
start learning
bug, worm
wspólny, powszechny
start learning
common, universal
przypadek, zbieg okoliczności
start learning
a coincidence
gałęzie
start learning
Branches
negocjować
wynegocjować wysokość prowizji agenta
start learning
to negotiate
to negotiate the agent's commission
targować się
start learning
to bargain
trudność
start learning
difficulty
zgodny
Nasze systemy są w pełni kompatybilne ze sobą.
start learning
consistent
Our systems are fully compatible with each other.
restartować, uruchomić ponownie
start learning
reboot, restart
cierpliwy
start learning
patient
cierpliwość
start learning
patience
postęp
Nie zrobiłem dużych postępów w rosyjskim.
start learning
progress
I haven't made much progress with my Russian.
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
start learning
a workplace
Is your workplace modern?
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
start learning
polite
We only hire polite people.
miły
Twój mąż jest bardzo miły.
start learning
kind
Your husband is really nice.
wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
start learning
support
Will you support my candidature?
starać się
start learning
try to
zmagać się z czymś
start learning
struggle with something
rada
Posłuchaj tej rady.
start learning
council
Just take this advice.
przewodnik
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
start learning
a tour guide
We bought a guidebook on Thailand.
ruchliwy, zatłoczony, zajęty, zapracowany
start learning
busy, busy, busy, busy
tęskniący za domem
start learning
homesick
cenny
start learning
precious
wartościowy
start learning
valuable
opiekun
start learning
guardian
opiekunka do dzieci
start learning
a baby sitter
apetyczny / nieapetyczny
start learning
appetizing / unappetizing
zmieszany
start learning
confused
wycofać się
Kapitan drużyny hokejowej musiał wycofać się z udziału w meczu, kiedy upadł i złamał nogę.
start learning
withdraw
The captain of the hockey team had to withdraw from the match when he fell and broke his leg.
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
start learning
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
zajęty, zapracowany
start learning
busy, busy
przyzwyczaić się do
start learning
to get used to
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
start learning
available
All the materials are available at the reception desk.
wskazówka
Mike dał mi kilka przydatnych wskazówek.
start learning
instruction
Mike offered me some helpful tips.
zgodnie
start learning
according
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
start learning
similar
We had a similar problem last year.
plotki
start learning
rumors
plotkować
start learning
to gossip
plotki, plotkarstwo, paplanina
start learning
rumors, gossip, chatter
kubeł
start learning
bucket
kubeł na śmieci
Pozbieraj śmieci i wyrzuć je do kubła.
start learning
a litter bin
Pick up the rubbish and put it in the dustbin.
śmieci
Ten stos papierów jest ważny, ale ten drugi to śmieci.
start learning
rubbish
That pile of papers is important, and the other pile is trash.
krztusić się
start learning
choke
gasić pożar
start learning
extinguish the fire
ulga
Poczułem dużą ulgę po zdaniu egzaminu.
start learning
relief
I felt a great relief after passing my exam.
wyborcy
start learning
electorate
głosować
Głosowaliśmy przeciwko nowemu prawu.
start learning
to vote
We voted against the new law.
kwestia
To trudna kwestia.
start learning
issue
This is a difficult issue.
kwestia, problem
start learning
issue, the problem
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
start learning
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
uraza, złość, irytacja
start learning
resentment, anger, irritation
porządek dzienny, terminarz, program
start learning
agenda, schedule, program
uścisk ręki
start learning
handshake
streszczenie
Czy możesz mi wysłać streszczenie artykułu?
start learning
summary
Could you, please, send me the abstract of the article?
najbogatszy
start learning
the richest
służyć
start learning
to serve
furia
start learning
fury
wściekłość, złość, wpadać we wściekłość
start learning
rage, anger, fly off the handle
groźba, zagrożenie
start learning
threat, risk
środek
Stań na środku pokoju.
start learning
middle
Stand in the middle of the room.
ubóstwo
start learning
poverty
powszechny, rozpowszechniony
start learning
common, widespread
kurczyć się, zmniejszać się
start learning
shrink, decrease
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
start learning
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.
poszukiwać
Szukałem pomocy finansowej wśród moich znajomych.
start learning
seek - sought - sought
I sought financial help from my friends.
uchodźca, emigrant, osoba mieszkająca na obczyźnie
start learning
A refugee, an emigrant, a person living in exile
zdradzać
Jak śmiałeś mnie zdradzić?
start learning
reveal
How dared you betray me?
zemsta, odwet, rewanż
start learning
revenge, revenge, revenge
korek
Spędziliśmy połowę naszego weekendowego wypadu w wielkim korku.
start learning
traffic jam
We've spent half of our weekend trip in a massive traffic jam.
godziny szczytu
start learning
rush hour
ostrzec kogoś przed
start learning
warn someone before
wysikać się
start learning
pee
zagrożenie
Ta elektrownia stanowi zagrożenie dla środowiska.
start learning
emergency
This power plant is a menace to the environment.
otruć się
start learning
poison himself
ślepy, niewidomy
start learning
blind, blind
kradzież
start learning
a theft
pozwalać, dopuszczać
start learning
permit, allow
ukraść
start learning
steal
nocleg
start learning
accommodation
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
start learning
introduction
We cannot afford to pay so much for admission.
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
dyskusja, debata
start learning
discussion, debate
koło
start learning
a wheel
podejrzenie
start learning
suspicion
podejrzewać
Mój syn jest podejrzany o kradzież.
start learning
to suspect
My son is suspected of a robbery.
śledztwo, dochodzenie
start learning
investigation, the investigation
wydalać, wyrzucać
start learning
excrete, throw away
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
start learning
attention
May I have your attention please?
obsesja
Aleksandra ma obsesję na punkcie żółtych marchewek. Codziennie kupuje jedną na lunch.
start learning
obsession
Aleksandra has an obsession with yellow carrots. She buys one every day for her lunch.
sukces
start learning
success
kosmetyczka, stylistka
start learning
beautician, stylist
elektryk
start learning
an electrician
dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
start learning
a nutritionist
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.
kolarstwo, jazda na rowerze
start learning
Cycling, cycling
wstrząs mózgu / wstrząs, zadrżenie
start learning
concussion / shock, tremble
poddać się
start learning
to give up
poddać, składać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
start learning
Submit, submit
Have you submitted your thesis for approval?
uległość, posłuszeństwo
start learning
submission, obedience
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
start learning
to convince
How did you manage to convince them?
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
start learning
to convince
She persuaded us to come on new markets.
niewinność
start learning
innocence

You must sign in to write a comment