Arts lost and found

 0    59 flashcards    pkusik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
proud of
start learning
dumny
make
My mum makes delicious cakes.
start learning
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.
part
It's only a part of the story.
start learning
część
To tylko część historii.
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
start learning
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
language
start learning
język
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
start learning
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
share
start learning
dzielić się
dragon
start learning
smok
cooperate
start learning
współpracować
row
start learning
wiosłować
storytelling
start learning
opowiadanie
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
start learning
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
story
It's an interesting story.
start learning
historia
To ciekawa historia.
pass down
start learning
przekazywać
generation
start learning
pokolenie
jaguar
start learning
jaguar
clay
start learning
glina
local
start learning
lokalny / miejscowy
thousand
It's two thousand sixteen.
start learning
tysiąc
Jest dwa tysiące szesnasty.
hold on to
start learning
trzymać się
weave - wove - woven
The women of this village used to weave cloth out of silk.
start learning
tkać
Kobiety z tej wioski tkały kiedyś materiał z jedwabiu.
ago
He left ten minutes ago.
start learning
temu
On wyszedł dziesięć minut temu.
cloth
start learning
obrus
community
Our company should do something for the local community.
start learning
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
pay
Who pays for this?
start learning
płacić
Kto za to zapłaci?
handmade
All our products are handmade.
start learning
handmade
Wszystkie nasze produkty są wykonane ręcznie.
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
start learning
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
embroidery
start learning
haft
pottery
start learning
ceramika
jewellery making
start learning
tworzenie biżuterii
bracelet
start learning
bransoletka
dry
The West Coast has had two dry winters in a row.
start learning
suchy
West Coast miało dwie suche zimy z rzędu.
become
start learning
zostać
heat
start learning
podgrzewać
such
You have such a beautiful voice.
start learning
taki
Masz taki piękny głos.
metal
Some metals produce magnetic forces.
start learning
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
cooperation
Next year we are going to start cooperation with new clients.
start learning
współpraca
W przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć współpracę z nowymi klientami.
make from clay
start learning
zrobić z gliny
wood
Wet wood won't burn.
start learning
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
create
start learning
utworzyć
preserve
start learning
zachować
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
start learning
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
start learning
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
excited about
start learning
podekscytowany
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
start learning
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
traditional style
start learning
tradycyjny styl
influence
Do you think games have negative influence on children?
start learning
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
folk
start learning
ludowy
soul
Do you believe that people have souls?
start learning
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?
based on
start learning
na podstawie
add
start learning
dodać
begin, began, begun
start learning
rozpocząć, zaczął, zaczął
performance
Her overall performance exceeds standards.
start learning
przedstawienie
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
based on
start learning
na podstawie
roots
start learning
korzenie
ancient
start learning
starożytny
include
start learning
zawierać
modern music
start learning
muzyka nowoczesna
event
start learning
wydarzenie

You must sign in to write a comment