Angielski logistyczny cz.2

 0    119 flashcards    karolx11unseen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zarządzanie magazynem i stanami magazynowymi
start learning
Warehouse and inventory management
kod kreskowy
start learning
barcode
magazyn konsygnacyjny
start learning
consignment warehouse
metoda wyceny FIFO
start learning
FIFO (first in, first out)
wysokie składowanie
start learning
high-rack storage
paleta jednorodna
start learning
homogeneous pallet
kontrolować/sprawdzać jakość towarów
start learning
inspect quality of goods
czas realizacji zamówienia
start learning
lead time
metoda wyceny LIFO
start learning
LIFO (last in, first out)
strefa/obszar załadunku
start learning
loading area
terminal przenośny
start learning
mobile terminal
paleta niejednorodna / mieszana
start learning
non-homogeneous / mixed pallet
paleciak, ręczny wózek paletowy
start learning
pallet jack
strefa kompletacji wysyłki
start learning
order picking area
rampa przeładunkowa
start learning
raised docking bay
zmniejszyć zapasy / stany magazynowe
start learning
reduce stock
uzupełniać zapasy towarów
start learning
replenish goods
zapas bezpieczeństwa
start learning
safety stock / safety buffer
sortować towar
start learning
sort goods
dające się układać w stosy
towar, który może być składowany jeden na drugim
start learning
stackable goods
łańcucha dostaw
start learning
supply chain
robić inwentaryzację
start learning
take inventory / stock
inwentaryzacja magazynu
start learning
warehouse stocktaking
strefa magazynowania
start learning
warehouse zone
WMS
(system zarządzania magazynem)
start learning
WMS
(warehouse management system)
owijać towar (folią)
start learning
wrap goods
Materiały i towary
start learning
Materials and goods
partia materiału
start learning
batch of material
towar sypki lub płynny luzem
start learning
bulk
(FMCG) towar szybko ratujący
start learning
fast moving consumer goods (FMCG)
produkty gotowe
start learning
finished goods
materiały łatwopalne
start learning
flammable materials
przepływu materiału
start learning
flow of goods
materiały niebezpieczne
start learning
hazardous materials
towary oznaczone etykietą / bez etykiety
start learning
labelled / unlabelled goods
części
start learning
parts
towar szybko psujący się
start learning
perishable goods
surowiec
start learning
raw materials
opakowania zwrotne
start learning
returnable containers
półprodukty, półfabrykanty
start learning
semi-finished goods
Oznaczenia na opakowaniach
start learning
Package marking
Tu chwytać
start learning
Clamp as indicated
Materiał wybuchowy
start learning
Explosive
Ostrożnie, kruche!
start learning
Fragile
Chronić przed wilgocią
start learning
Keep dry
Substancja łatwopalna
start learning
Store away from heat
Góra, nie przewracać
start learning
This side up
Substancja trująca
start learning
Toxic
Usługi transportowe i dostawcze
start learning
Transport and delivery services
kontrolować przepływ towarów
start learning
control the flow of goods
dostarczać
start learning
deliver
dystrybułować (rozprowadzać)
start learning
distribute
lokalizować towary (w magazynie)
start learning
locate items
monitorować
start learning
monitor
optymalizować koszty transportu
start learning
optimise transport costs
zlecać usługi innym firmom
start learning
outsource services
ładować na palety
start learning
palletise
złożyć zamówienie
start learning
place an order
zapewniać usługi o wartości dodanej
start learning
provide value-added services
otrzymać zamówienie, przyjmować dostawę
start learning
receive the delivery
przepakować
start learning
repack
przechowywać, magazynować
start learning
store
dostarczać, zaopatrywać
start learning
supply
śledzić, namierzać (przesyłkę)
start learning
track and trace
transportować, przewozić
start learning
transport
PRZYDATNE ZWROTY
start learning
USEFUL PHRASES
Zajmowanie się towarem
start learning
Handling goods
Proszę ostrożnie obchodzić się z tym towarem.
start learning
Please handle this goods with care.
Dostarczymy towar na paletach.
start learning
We will deliver the goods on pallets.
Te produkty muszą być paletyzowane
start learning
These products must be palletised
Niestety, część towaru uległa zniszczeniu podczas transportu.
start learning
Unfortunately, some of the goods have been damaged in transit.
Czy możesz sprawdzić dostawę?
start learning
Can you check the delivery, please?
Ten towar musi być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
start learning
These goods must be stored in a cool, dry place.
Proszę podpisać list przewozowy i sprawdzić czy wszystko się zgadza.
Podpisz list przewozowy i zanotuj wszelkie rozbieżności.
start learning
Please sign the delivery note and note any discrepancies.
Podpisz list przewozowy i zanotuj wszelkie rozbieżności.
Dostarczono zbyt dużo towaru.
start learning
Some of the goods have been overshipped.
Dostarczono zbyt mało towaru.
start learning
Some of the goods have been undershipped.
Proszę o potwierdzenie wysłanych ilości.
start learning
Please, confirm the shipped quantities.
Ta dostawa musi być przyjęta natychmiast po przyjeździe.
start learning
The delivery must be received immediately after it arrives.
Różne rodzaje transportu
start learning
Different means of transport
transport powietrzny
start learning
air freight
transport dalekomorski
start learning
deep-sea freight
transport śródlądowy
start learning
inland waterway transport
transport kolejowy
start learning
rail transport
transport drogowy
start learning
road freight
Przydatne zwroty
start learning
Useful phrases
obsługa klienta
start learning
customer service
Potrzebuję wyceny kosztów (transportu powietrznego) do (RPA).
start learning
I need a quote for (air freight) to (South Africa).
Czy możesz opisać towar, który chcesz przewieźć?
start learning
Can you describe the goods you want to ship?
Są to (pudełka) i wysyłamy je do (Kapsztad).
start learning
They are (boxes) and they are going through (Cape Town).
Ile jednostek towaru chcesz przewieźć / wysłać?
start learning
How many units do you want to ship?
(16) pudeł o wadze brutto (200 kg).
start learning
(16) boxes with a gross weight of (200 kg).
Jaki rozmiar ma każde (pudło)?
start learning
What's the size of each (box)?
Każde pudło ma (50 cm) wysokośći, (120 cm) szerokość i (20 cm) głębokość
start learning
Each box is (50 cm) high, (120 cm) wide and (20 cm) deep.
Skąd chcesz przewieźć towary?
start learning
Where do you want to ship the goods from?
Kiedy możemy odebrać towar?
start learning
When can we collect the goods?
Na kiedy ma być dostawa?
start learning
When should they be delivered?
Czy masz jakieś inne wymagania?
start learning
Do you have any other requirements?
Wyślę wycenę za (dwie) godziny
start learning
I'll send a quote in (two) hours
Czy możesz podać mi swój numer telefonu i faksu?
start learning
Could you give me your telephone and fax number?
Dokumenty w logistyce
start learning
Documents in logistics
Umowa AETR
(umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe)
start learning
AETR agreement
list przewozowy w transporcie lotniczym
start learning
air waybill (AWB)
karnet ATA
(dokument gwarancyjny na podstawie którego można przewieźć i zgłosić towar do procedury odprawy czasowej)
start learning
ATA carnet
umowa ATP
(umowa dotycząca międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych)
start learning
ATP agreement
konosament na okaziciela
start learning
bearer bill of lading
konosament (list przewozowy w transporcie morskim)
start learning
bill of lading
świadectwo pochodzenia
start learning
certificate of origin
list przewozowy w transporcie drogowym
start learning
CMR
faktura handlowa
start learning
commercial invoice
deklaracja dot. towarów niebezpiecznych
start learning
dangerous goods declaration (DGD)
konosament zbywalny
start learning
negotiable bill of lading
raport niezgodności
start learning
non-conformance report
konosament niezbywalny
start learning
non-negotiable bill of lading
zamówienie
start learning
order
list przewozowy
start learning
packing list / delivery note
lista kompletacji zamówienia
start learning
picking list
faktura proforma
start learning
pro-forma invoice
jednolity dokument administracyjny
(statystyczny dokument celny wykorzystywany w międzynarodowym obrocie towarowym)
start learning
SAD (single administrative document)
karnet TIR
(dokument gwarancyjny umożliwiający przewóz towarów celnych w międzynarodowym transporcie drogowym w procedurze tranzytu)
start learning
TIR carnet

You must sign in to write a comment