ALS - EGZAMIN - 12.01.2015

 0    280 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utorować drogę czemuś
start learning
pave the way for something
zmieniać się znacząco między A a B
start learning
fluctuate between A and B
realizować politykę, plan
start learning
pursue a policy, plan
ścigać przestępców
start learning
pursue the robbers
w pogoni za
start learning
in the pursuit of (excellence, happiness)
przestrzegać prawa
start learning
observe the law = comply with the law
suggest
start learning
imply
kary za nieprzestrzeganie przepisów
start learning
penalties for failure to comply with regulations
guarantee=
start learning
=warranty
wynagradzać (zło, krzywdę)
start learning
redress (evil, harm)
przypuszczać, domniemywać
start learning
presume
zostać uznanym za winnego
start learning
be presumed guilty
konkurencyjny/ niekonkurencyjny
start learning
competitive / uncompetitive
branża, w której panuje silna konkurencja
start learning
highly competitive business
duch rywalizacji
start learning
competitive spirit
napad na bank
start learning
bank raid
stopa procentowa
start learning
bank rate
(ekon.) szybkość obiegu pieniądza
start learning
velocity of circulation
przypisywać czemuś wagę, winę
start learning
assign importance / blame to sth
finish with
start learning
conclude with
pewny, określony (wiek, liczba)
start learning
definite number, age
wysunąć hipotezę
start learning
put forward the hypothesis
napięta atmosfera
start learning
tense atmosphere
nowy wymiar
start learning
new dimension
stała temperatura
start learning
constant temperature
uchylić wyrok
start learning
reverse a verdict
zasadny, słuszny np. powód
start learning
valid reason
końcowa odpowiedzialność, ostateczna decyzja
start learning
ultimate responsibility, ultimate decision
ustalać przyczyny, związek
start learning
establish a link
zakładać firmę
start learning
establish a business
następne, kolejne pokolenie
start learning
subsequent generation
następny, kolejny (o latach, miesiącach)
start learning
succeeding
waga, ogrom problemu
start learning
magnitude of the problem
equate
start learning
treat in the same way
skonstruowany kosztem 8 milionow dolarów
start learning
constructed at the cost of $8 billions
kryterium
start learning
criterion
kryteria
start learning
criteria
poszedłem do więzienia (odsiadywać wyrok)
start learning
I went to prison
poszedłem do więzienia (ale żeby kogoś odwiedzić)
start learning
I went to the prison
ignorować instrukcje
start learning
ignore the instructions
ktoś jest ignorantem
start learning
someone is an ignorant of...
dane są...
l. poj
start learning
data IS (Modern English)
DATUM is
podsumowanie, streszczenie
start learning
summary, abstract
summary - more comprehension, abstract - only some key ideas presented in a given work
streszczenie akademickie
start learning
synopsis
discuss and formulate new policies
start learning
discuss and formulate new policies
use vs usage
start learning
use refers to the fact;
usage - the way this fact is presented
potencjalne ryzyko dla zdrowia
start learning
potential health risk
części komputera
start learning
computer's components
nieustabilizowany region (w kontekście politycznym)
start learning
unstable region
include vs consist of
start learning
include - make sb/ sth part of sth.
consist of- sth is formed from the things or people mentioned
denote
start learning
indicate, represent
judge vs evaluate
start learning
judge- binary, either good or bad.
evaluate - may have many aspects, not so obvious
random
start learning
appearing in the same way
proceeding to vs proceeding with
start learning
proceeding to - to do sth next, after having done sth else first,
proceeding with sth - continue doing sth that has already been started
wymyślić pierwszą wyszukiwarkę
start learning
devise the first browser
układ strony jest pionowy
start learning
page layout is vertical
to wszystko wydaje się zupełnie przypadkowe
start learning
it all seems completely arbitrary
dziennikarz był przydzielony do
start learning
reporter was assigned to
zdecydować o kryteriach
start learning
decide the criteria
zignorować instrukcje
start learning
ignore instructions
coraz bardziej oczywiste
start learning
increasingly clear evident
wydawać książki
start learning
publish books
wypadek z udziałem 23 aut
start learning
accident involving 23 cars
negatywny obraz polityków
start learning
negative view of politicians
efekt zanieczyszczenia na środowisko
start learning
the effect of pollution on the environment
eksperci oceniają system edukacji
start learning
experts evaluate the education system
wielka różnorodność książek
start learning
excellent range of books
projekt budynku jest zmodyfikowany by ułatwić dostęp niepełnosprawnym
start learning
design of the building is modified to allow easier access for disabled people
zawęzić ekspansję
start learning
restrict expansion
czerpać radość z
start learning
derive the enjoyment from
temperatura różni się w zależności od kraju
start learning
the temperature varies from country to country
ocena składać się będzie z...
start learning
assesment consists of...
przedstawić twój punkt widzenia
start learning
illustrate your point of view
obliged to
start learning
=required to
equal
start learning
= an equivalent of
pressuming
start learning
=assuming
ocenić pracę
start learning
assess the work
zdominować dyskusję
start learning
dominate discussion
najlepsze podejście do problemu
start learning
the best approach to the problem
kompensować wysokie koszty
start learning
compensate high costs of
ubrania męskie i kobiece są odmienne
start learning
clothing for men and women are distinct
badania wskazują,że
start learning
research indicates that
pierwszą, główną przyczyną śmierci jest
start learning
prime cause of death is
nowe pojęcie w turystyce
start learning
a new concept in tourism
analizować rezultaty
start learning
analyze results
analiza rezultatów
start learning
Analysis of results
wstępne, początkowe wyniki
start learning
initial results
wiodąca rola
start learning
leading role
minimalny wymóg
start learning
minimum requirement
tworząc nowe miejsca pracy
start learning
creating new jobs
internet był postrzegany jako
start learning
Internet was CONCEIVED of
politycy manipulują innymi ludźmi
start learning
Politicians manipulate other people
nastąpił zamieszki
start learning
unrest and riots ensued
automatyczny pilot
start learning
automatic pilot
w przeciągu roku
start learning
over the period of one year
wedle tradycji
start learning
By tradition
balans pomiędzy popytem a podażą
start learning
equilibrium between supply and demande
seria, ciąg wykładów
start learning
series of lectures
przybycie kawy poprzedzało herbaty
start learning
Coffee preceded the arrival of tea
oddzielne sekcje raportów
start learning
separate sections of reports
stałe ciśnienie krwi
start learning
stable blood pressure
pełnia księżyca ma miejsce co 28 dni
start learning
full moon occurs every 28 days
pasywni uczniowie
start learning
passive students
poszczególne role
start learning
respective roles
możliwe jest wywnioskowanie, wydedukowanie związku
start learning
it is possible to INFER a link between
wzrost przyspiesza
start learning
growth is accelerating
większa część finansowania
start learning
MAJOR part of the funding
spora część majątku państwa
start learning
a large PORTION of country's wealth
kursy walut się wahają
start learning
exchange rates fluctuate
kraje wnoszą opłaty
start learning
countries contribute money to
główny fokus greenpeace
start learning
the main focus of Greenpeace
projekty brytyjskich samochodów
start learning
designs of British cars
zamieniać węgiel w diament
start learning
convert carbon into a diamond
prehistoryczny człowiek nie potrafił pojąć czemu
start learning
prehistoric man could not comprehend why
sąd zezwala policji na wejście do domu bez zgody właściciela
start learning
Court authorizes the police to enter the house without owner's permission
teoria względności
start learning
the theory of relativity
przesunąć problem z ... na...
start learning
shift the problem from... to...
metale zwiększają objętość
start learning
metals expand
sortownik
start learning
grading machine
kawiarenka przyległa do biblioteki
start learning
cafe ADJACENT to the library
istotna decyzja
start learning
crucial decision
gazety przeinaczają słowa polityków
start learning
newspapers distort the words of politicians
skomplikowany przez...
start learning
complicated by...
uncover
start learning
expose
indicated
start learning
=signified
umocnienie podejścia rządu
start learning
hardening of the government's attitude
wypadkowy wzrost cen
start learning
resultant = consequent rise in costs
naczynia włosowate
start learning
capillaries, small blood vessels
zanieczyszczenie wpływa na...
start learning
pollution affects...
trafny, adekwatny do tematu
start learning
PERTINENT, relevant to the topic
firma przeszła zmiany
start learning
the company has undergone = experienced changes
zewnętrzne obrażenia
start learning
External damage
znączący kontrast
start learning
marked contrast
siły sprzymierzone jednocześnie zaczęły bombardowanie
start learning
allied forces lanuched SIMULTANEOUS bombing raids
pierwszy i ostatni rozdział książki
start learning
the first and last chapter of the book
szacunkowy wiek wszechświata
start learning
approximate age of the universe
nowa technologia powodują bezrobocie
start learning
new technology causes unemployment
uniwersytet będzie próbował zweryfikować twoje informacje
start learning
university will attempt to verify your information
faza rozwoju
start learning
phase in development
pozyskane informacje
start learning
obtained information
pole magnetyczne
start learning
magnetic field
kawałek pomarańczy, cytryny
start learning
segment of orange, lemon
indywidualne potrzeby studentów
start learning
individual needs of students
dowód empiryczny
start learning
empirical evidence
zjawiska naturalne
start learning
natural phenomena
wysokiej klasy hakerzy
start learning
highly sophisticated hackers
seria wydarzeń
start learning
Series of events
firma zareagowała gniewnie
start learning
the company reacted angrily
technicznie i ekonomicznie możliwe do zrealizowania
start learning
technically and economically feasible
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
dochodzić praw do niepodległości
start learning
claim rights to independence
porozumienie ustne
start learning
verbal agreement
precyzyjne informacje
start learning
precise details
poświęcać czas i pieniądze na
start learning
devote time and money on
wysokie podatki powstrzymają wzrost w...
start learning
high taxes restrain growth in economy
satelita przesyła sygnały
start learning
satellite sends signals
ciało i dusza to oddzielne jednostki
start learning
body and soul are separate entities
język pisany jest podzielony na odrębne jednostki - słowa
start learning
written language is divided into DISCRETE UNITS, words
koordynować pracę
start learning
co-ordinate work
w geografii,
start learning
in geography,
źrodło informacji
start learning
source of information
czasowniki po których występują przyimki
start learning
verb followed by prepositions
większość szacunków wskazuje na znaczny wzrost...
start learning
Most ESTIMATES point to significant increase in...
pierwotne przyczyny
start learning
underlying causes of
na przeciwnym biegunie
start learning
at the opposite pole
rząd uruchomił system skierowany na...
start learning
the government launched a scheme aimed at...
mieli za zadanie analizę danych
start learning
They had the task of data analysis
dieta uboga w witaminy
start learning
diet deficient in vitamins
fabuła filmu
start learning
plot of the movie
przejscie z gospdarki komunistycznej do wolnorynkowej
start learning
the transition from a communist to a free market economy
właściciel gazety
start learning
proprietor of a newspaper
odizolowane komuny
start learning
isolated communes
prezydent zwołał spotkanie
start learning
the president CONVENED a meeting
satelity w kosmosie
start learning
satellites in space
społeczna i polityczna kwestia
start learning
social and political issue
być zmuszonym do odstąpienia od pierwotnego planu
start learning
be forced to DEVIATE FROM original plan
wspólny czynnik
start learning
common factor
astronauci zaniechali prób...
start learning
astronauts abandoned attempts...
żal i zawiść o pracę
start learning
resentment and jealousy OVER jobs
kwestionować znaczenie, istotę czegoś
start learning
question the relevance of something
zamknąć komuś dostęp, wykluczyć
start learning
exclude from
demonstranci odmówili rozejścia się
start learning
demonstrators refused to disperse
ziemia obraca się wokół własnej osi
start learning
Earth rotates on its axis
sprzyjające podejście do
start learning
favourable attitude towards
throw away=
start learning
throw away = dispose of
plausible=
start learning
=credible
język studentów jest wystarczający
start learning
students' language is SUFFICIENT, ADEQUATE
zużywać energie
start learning
consume energy (use)
Mozart dużo osiągnął.
start learning
Mozart achieved a great deal / accomplished a great deal.
miejsca na egzaminie są zajmowane szybko
start learning
places on the examination are OCCUPIED/ FILLED quickly
Stany Zjednoczone wywierają wpływ na
start learning
United States EXCERCISES/ EXERTS influence over.
behaviour
start learning
behavior= conduct
ustawić ostrość na projektorze
start learning
adjust the focus on the projector
powierzchowne zmiany w samochodzie
start learning
superficial changes in the car
maksymalna szybkość
start learning
Maximum speed limit
w szczególnych okolicznościach,
start learning
In special circumstances,
zamierzona próba
start learning
deliberate attempt
dochodzenie, śledztwo ujawniło, że
start learning
inquiry revealed that
wydawało się, że nie ma żadnego motywu
start learning
he appeared to had no motive
zorientować nowych studentów
start learning
orientate new students
nie w pełni sprecyzowane instrukcje
start learning
not fully EXPLICIT instructions
krew skażona wirusem AIDS
start learning
blood contaminated with the AIDS virus
docenić pomoc
start learning
appreciate the help
niedobór siły roboczej
start learning
labor shortages
zacięta i dynamiczna osobowość
start learning
forceful and dynamic personality
symbol władzy i prestiżu
start learning
a symbol of power and prestige
podjęcie ostatecznej decyzji
start learning
make a final decision
klasyczny przykład
start learning
a classic example
bez wątpienia
start learning
without a doubt
wcześniejsze doświadczenie
start learning
previous experience
pozytywne aspekty życia
start learning
the positive aspects of life
otwarty, zdeklarowany krytyk rządu
start learning
outspoken critic of the government
powszechna cecha
start learning
a common feature
zaimponowała osobom przeprowadzającym wywiad
start learning
she so impressed the interviewers`
prace zostały rozdane wszystkim kandydatom
start learning
papers were distibuted to all candidates
Sztuczna inteligencje przeprowadza analogię pomiędzy
start learning
Artificial Intelligence draws an analogy between
wymaga czasu, pieniędzy i energii
start learning
It takes time, money and energy
pionowa ściana
start learning
PERPENDICULAR, vertical wall
naukowcy spekulują,że
start learning
Scientists speculate that
naukowcy spekulują o
start learning
Scientists speculate about
policja ma obowiązek wymierzać prawo sprawiedliwie
start learning
the police have a duty to ADMINISTER the law fairly
większość podań zostaje odrzucona
start learning
most of the applications is rejected
podejmować spontaniczne decyzje
start learning
make spontaneous decisions
spora ilość ludzi zgromadziła się przed...
start learning
a large number of people ASSEMBLED in front of...
zdecydowało się interweniować
start learning
decided to intervene
sfera fizyki
start learning
sphere of physics
naukowcy chcieli zbadać przyczyny wypadku
start learning
scientists were keen to investigate the cause of the accident
bank ocenia swoich pracowników
start learning
the bank APPRAISSES its staff
zasada dziedziczności
start learning
the principle of heredity
długotrwała dyskusja
start learning
lengthy discourse
zaczął nabywać akcent
start learning
He started to acquire accent
wstępne wnioski
start learning
Tentative conclusions = initial conlusions
nie pokazywać żadnych emocji
start learning
show no emotion at all
twierdzenie matematyczne
start learning
mathematical theorem
bardziej różnorodna populacja
start learning
more diverse population
w kategoriach estetycznych
start learning
in aesthetic terms
kontrakt zastrzega,że
start learning
contract stipulates that
promienie UV dosięgają ziemi
start learning
UV rays reach the earth
uzasadnić decyzję
start learning
justify the decision
ostateczny wynik
start learning
eventual outcome, final result
ulewne deszcze utrzymywały się przez kilka dni
start learning
heavy rains PERSISTED for several days
więzień twierdził
start learning
prisoner claimed = alleged
stopped=
start learning
=ceased
wiele firmy zaprzestało handlowania
start learning
many companies have stopped / CEASED trading
detailed=
start learning
=elaborated
globalne ocieplenie zmieni sposób naszego życia
start learning
Global warming will change/ ALTER the way we live
znaczny wzrost liczby zagranicznych studentów
start learning
a significant increase/ UPSURGE in the number of foreign students
increase=
start learning
=upsurge
nagły wzrost
start learning
upsurge
zainteresowanie firmą spadło
start learning
interest in the company declined
zainteresowanie cichnie
start learning
interest subsides
odmowa rządu skłoniła ludzi do protestu
start learning
government's refusal PROMPTED people to protest
nakłonić do protestu
start learning
induce to protest
ogrom ludzi
start learning
POOL / RESERVOIR of people
litigation
start learning
the process of taking legal action.
nałożyć swoje podejście biznesowe
start learning
superimpose its business approach
pierwiastki
start learning
chemical elements
atomy uranu
start learning
atoms of uranium
gwałtowny bunt
start learning
violent revolt
choroba jest przypisywana do.
start learning
the disease is assigned to...
duże koszty badań i rozwoju
start learning
huge costs of research and development
duży projekt inżynieryjny
start learning
huge engineering project
na użytek wewnętrzny
start learning
for internal use
operacje komputerowe bazują na logice
start learning
Computer operations are based on logic
cel amerykańskiego programu kosmicznego
start learning
the goal of the US space program
zintegrować, połączyć usługi
start learning
integrate services
30 państw stanowi tę Organizację...
start learning
30 countries constitute this Organization...
oficjalny rzecznik kategorycznie zaprzeczył zarzutom
start learning
official spokesman flatly contradicted allegations
spory odsetek ludzi
start learning
a high proportion of people
krytyka systemu sądownictwa
start learning
criticism of the judicial system
duże opady śniegu i gęsta mgła
start learning
heavy snow and dense fog
polityka prywatyzacji ucieleśnia zasadę
start learning
policy of privatization embodies the principle of
obowiązkowa służba wojskowa
start learning
compulsory military service
gdyby nie Ty, już dawno bym się poddał
start learning
if it hadn't been for you, I would have given up years ago.
Jeśli się pospieszysz, nie będziesz spóźniony
start learning
If you hurry, you aren't going to be late.
jeśli będę spóźniony, zacznijcie beze mnie
start learning
if I am late, start without me
gdyby nie stróż nocny,
start learning
if it hadn't been for the night watchman...?
niech się dzieje co chce
start learning
let come what may
wolałbym żebyś tutaj nie palił
start learning
I'd prefer you NOT to smoke in here
tak czy inaczej, bądź co bądź
start learning
be that as it may

You must sign in to write a comment