academic vocabulary

 0    90 flashcards    ewakaczorowska9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opiera się na
start learning
draws on
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
przydzielić do
start learning
assigne to
zwrócić się do, zabierać się do pracy
start learning
turn to
wyrazić zgodę na
start learning
consent to
narażone na
start learning
exposed to
uczęszczać do, zwrócić uwagę
start learning
attend to
odnoszą się do
start learning
refer to
sięgają
start learning
be traced to
konto dla, odpowiadac za, być przyczyną
start learning
account for
skojarzyć z, związane z
start learning
associate with
pozbyć się
start learning
dispose of
korzystać z
start learning
benefit from
szukać
start learning
to search for
Zapewniać, dostarczać
start learning
provide with
spisać coś
start learning
write of
w odniesieniu do
start learning
with respect to
W przypadku
start learning
in the case
do celów
start learning
for the purposes of
ogólnie rzecz biorąc
start learning
in general
z zasady
start learning
as a rule
o ile
start learning
as far as
w większości
start learning
for the most part
bardziej szczegółowo
start learning
in more detail
z punktu widzenia
start learning
from the point of view
ze względu na fakt, że
start learning
due to the fact that
w tym sensie
start learning
in the sens that
co oznacza
start learning
means of which
Z tego powodu
start learning
for this reason
mój umysł zaczyna wędrować
start learning
my mind starts to wander
priorytet, decydować co jest prorytetem
start learning
prioritise
burza mózgów
start learning
brainstorm
pierwszy zarys (pracy)
start learning
first draft
szorstki, przybliżony
start learning
rough, approximate
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
prosić o wiecej czasu (poza deadline)
start learning
request an extension
wkuwanie
start learning
cramming
zrobić listę rzeczy do zrobienia
start learning
make a to-do list
ponadprogramowy
start learning
extra-curricular
nauczyciel, opekun naukowy
start learning
tutor
rysowanie map myśli
start learning
draw mind maps
zarządzanie czasem
start learning
time management
odwrócić uwagę od
start learning
distract from
uczenie się na pamięć
start learning
rote learning
robienie notatek
start learning
note-taking
zadanie, przytoczenie
start learning
assignment
koniec semestru
start learning
end-of-semester
Licencjackie
start learning
postgrad rep
samouczek
start learning
tutorial
bibliotekarz
start learning
librarian
korzystać z
start learning
benefit from
wyjść z czegoś, pojawiać się
start learning
emerge from
odstąpić od
start learning
depart from
wykluczyć z/ przy
start learning
exlude from
przekonanie o
start learning
convince of
opowiadać się za, argumentować za
start learning
argue for
wymagać, zadzwonić po
start learning
call for
argumentować przeciwko
start learning
argue against
wyposażyć w
start learning
equip with
para z/ kompletować z
start learning
couple with
roztargniony
start learning
distracted
pamięciowy
start learning
mnemonic
dyplom
start learning
diploma
czas trwania
start learning
duration
rozprawa
start learning
disseration
w trakcie sesji
start learning
in-sessional
student drugiego roku
start learning
sophomore
student pierwszego roku
start learning
freshman
abiturient
start learning
graduate student
doradca
start learning
advisor
braterstwo
start learning
fraternity
a social organisation for female students
start learning
sorority
wydział
start learning
faculty
tytuł doktora
start learning
PhD committe
moduł
start learning
module
odraczać
start learning
defer
obowiązkowy
start learning
compulsory
zapisać się na
start learning
sign up for
Aktualizacja
start learning
upgrade
obowiązkowy
start learning
obligatory
wybrać
start learning
opt-for
nadzorca, przełożony
start learning
supervisor
silna konkurencja
start learning
tough competition
gwarancja finansowa
start learning
financial guarantre
szukanie wyjaśnień
start learning
seek clarification
równe szanse
start learning
equal opportunities
minimalna liczba punktów
start learning
minimum score
oświadczenie osobiste
start learning
personal statement
pierwszy stopień
start learning
first degree
kariera
start learning
careers

You must sign in to write a comment