9_Depreciation and amortization

 0    30 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
majątek obrotowy, aktywa obrotowe
start learning
current assets
przerabiać, modyfikować, konwertować, przetwarzać
start learning
convert
majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe
start learning
BrE: fixed assets; AmE: property, plant and equipment
zużyć się, zniszczyć się
start learning
wear out
przestarzały
start learning
obsolete
bezużyteczny
start learning
unusable
amortyzować koszt, pomniejszać wartość
start learning
depreciate
wyprowadzać z równowagi, brak równowagi
start learning
unbalance
obciążać zyski
start learning
charge against profits
amortyzacja
start learning
depreciation
niepotrzebny, zbędny
start learning
unnecessary
mieć w zwyczaju
start learning
tend to
doceniać, wzrastać, podwyższać wartość
start learning
appreciate
zyskać na wartości
start learning
gain in value
przeszacować, przewartościować, ponownie wycenić
start learning
revalue
bieżący koszt odtworzenia
start learning
current replacement cost
wartość netto możliwa do uzyskania
start learning
net realizable value (NRV)
pozwalać, zezwalać
start learning
allow
zasiłek, limit, kwota wolna od podatku, dieta
start learning
allowance
poza
start learning
apart from
wyjątek
start learning
exception
wartość rynkowa
start learning
market value
szacować
start learning
to estimate
zachęcać, mobilizować, przekonywać
start learning
encourage
motywacja, zachęta
start learning
incentive
metoda linowa- równomierne odpisywanie
start learning
straight - line method
kwota roczna
start learning
annual amount
przyśpieszona amortyzacja
start learning
accelerated depreciation
cały koszt
start learning
entire cost
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
start learning
consider

You must sign in to write a comment