(8) Production

 0    70 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stanowisko pracy, stanowisko robocze
start learning
workstation
machine and/or employee
eliminowanie "wąskich gardeł"
start learning
eliminating bottlenecks
natychmiast
Kierowca zginął na miejscu.
start learning
instantaneously
The driver was killed instantaneously.
wykorzystanie mocy produkcyjnych
start learning
capacity utilisation
ratio of actual output to potential output
ciągła poprawa
start learning
continuous improvement
zawiłość, złożoność
Musimy się upewnić, że rozumiemy złożoność omawianego problemu.
start learning
complexity
We have to make sure we understand the complexity of the matter at hand.
produkcja w toku, prace w toku
start learning
work-in-progress (WIP)
odpowiadać, stanowić
Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.
start learning
represent
Fat should not represent more than 20% of this cheese.
dostosowany do potrzeb, odpowiadający potrzebom
start learning
fit for purpose
trwałość, wytrzymałość
W moich narzędziach cenię wytrzymałość ponad wszystko.
start learning
durability
I value durability over everything else in my tools.
łatwość wychodzenia z problemów
start learning
ease of recovery from problems
zapewnienie jakości
start learning
quality assurance
poszerzać zakres
start learning
to widen scope
1. pośród, wśród 2. między, pomiędzy
1. Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku? 2. Powinniście załatwić to między sobą.
start learning
amongst
1. Is there anyone among them who can speak French? 2. You should sort it out among yourselves.
zastosowanie benchmarkingu jako narzędzia do poprawy
start learning
use of benchmarking as a tool for improvement
comparison with best practice in the industry
sprawdzać/ kontrolować coś
Zajrzała do szafy, żeby sprawdzić, czy wziął swój płaszcz.
start learning
check on sth
She looked in the wardrobe to check on whether he'd taken his coat.
prognozowanie wahań popytu (sezonowości itp.)
start learning
forecasting demand fluctuations (seasonality, etc.)
maksymalizacja wykorzystania zdolności produkcyjnych
start learning
maximising capacity utilisation
make the best use of the capacity you have
przyczyna awarii
start learning
cause of breakdowns
straty prędkości
start learning
speed losses
straty jakości
start learning
quality losses
zlecanie podwykonania części operacji
start learning
subcontracting parts of the operation
zmienianie popytu za pomocą ceny
start learning
changing demand through price
rozwijanie produktów o różnym popycie sezonowym
start learning
developing products with a different seasonal demand
powód, przyczyna (do czegoś)
start learning
a trigger to sth
system inwentaryzacji ciągłej
start learning
perpetual inventory system
kupuj najlepsze materiały, kiedy są dostępne
start learning
buy the best materials when they are available
advantage of storing materials
szybko i elastycznie reaguj na zmiany popytu.
start learning
respond quickly and flexibly to changes in demand
advantage of storing materials
zabezpiecz się przed nieoczekiwanymi problemami
start learning
insure against unexpected problems
advantage of storing materials
kupuj hurtowo w celu obniżenia kosztów.
start learning
buy in bulk to reduce costs
advantage of storing materials
przechowywanie materiałów zamraża kapitał obrotowy
start learning
storing materials ties up working capital
disadvantage of storing materials
materiały muszą być przechowywane, ubezpieczone i przewożone
start learning
materials have to be stored, insured and handled
disadvantage of storing materials
materiały mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu
start learning
materials can deteriorate or be damaged
określać, sprecyzować z wyprzedzeniem
start learning
to predefine
maszyny kapitałochłonne
start learning
capital-intensive machinery
poza miejscem pracy
start learning
off-site
kultura organizacyjna
start learning
corporate culture
organizational culture, organisational culture
obejmować szeroki zakres działań
start learning
cover a wide range of activities
określać potrzeby klientów
start learning
determine customer needs
zajmować się skargami
start learning
deal with complaints
zostać przyjętym na całym świecie
start learning
be adopted worldwide
prowadzić księgi
start learning
keep records
keep books
przeprowadzić wewnętrzny audyt
start learning
carry out internal audits
być kosztownym we wdrożeniu
start learning
be expensive to implement
zostać przeznaczonym na poprawę procesów
start learning
be dedicated to improving processes
oceniać wydajność w odniesieniu do standardów
start learning
measure performance against a standard
dorównywać najlepszym praktykom konkurentów
start learning
match the best practice of your competitors
zapewniać coś
Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.
start learning
to provide sth
The school provides free books for all pupils.
znakomita, pierwszorzędna jakość
start learning
first-rate/ outstanding quality
high, top
gorsza jakość
start learning
inferior quality
low, poor
nierówna/ zmienna jakość
start learning
uneven/ variable quality
oceniać jakość
start learning
assess/ evaluate quality
measure, test
domagać się jakości
start learning
insist on quality
demand
utrzymywać jakość
start learning
keep up/ preserve quality
maintain
zostać wdrożonym do produkcji
start learning
go into production
rozpocząć produkcję
start learning
begin/ start up production
przyspieszyć produkcję
start learning
speed up production
zwiększyć produkcję
start learning
ramp up/ boost production
increase
zredukować produkcję
start learning
scale down/ cut back (on) production
reduce
nadzorować / być odpowiedzialnym za proces
start learning
supervise/ be in charge of the process
śledzić, monitorować proces
start learning
keep track of the process
monitor
usprawnić proces
start learning
rationalise/ streamline process
uprościć proces
start learning
simplify process
nadwyżka zdolności produkcyjnych
start learning
spare/ excess capacity
maksymalna zdolność produkcyjna
start learning
full/ peak capacity
maximum, total
ograniczona zdolność produkcyjna
start learning
limited capacity
zmniejszona zdolność produkcyjna
start learning
reduced capacity
mieć, posiadać, przechowywać zapasy
start learning
have, hold, keep inventory
pozbyć się zapasów
start learning
dispose of/ get rid of inventory
reduce
ponownie zamówić zapasy
start learning
reorder inventory

You must sign in to write a comment