(7) Operations management

 0    73 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastosować do czegoś
Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.
start learning
apply to sth
We can apply this solution in different situations.
powiększać, wyolbrzymiać
Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.
start learning
to magnify
Some people have a tendency to magnify every minor fault in others.
czas wprowadzania produktu
od projektu do sprzedaży
start learning
time-to-market
niezawodność
To, że można na niej polegać, jest dla nas wielką pociechą.
start learning
dependability
Her dependability is a great comfort to us.
okres realizacji zamówienia
start learning
lead time
wytyczne projektowe
start learning
concept brief
podatność, wrażliwość
Oznaki naszej wrażliwości zawsze były widoczne.
start learning
vulnerability
The signs of our vulnerability have always been there.
normalizacja, standaryzacja (np. produkcji)
start learning
standardisation
standardization
wspólność (o produkcji)
start learning
commonality
using the same components
modularyzacja (konstrukcji)
start learning
modularisation
modularization
przerób, wydajność
Zakład przetwarza 10 ton dziennie.
start learning
throughput
The plant has a throughput of 10 tonnes per day.
dostawca pierwszego rzędu
start learning
first-tier supplier
a company that provides parts and materials directly to a manufacturer of goods
dostawca drugiego rzędu
Istnieje możliwość, żeby dostawca drugiego rzędu mógł zaopatrywać bezpośrednio producenta wina.
start learning
second-tier supplier
a company that supplies materials or parts to another company that then supplies them to a manufacturer
There is a possibility that the second-tier supplier may supply directly to the wine producer.
strona popytu
start learning
demand side
znalezienie źródła (np. potrzebnych części)
start learning
sourcing
podzespół
start learning
subassembly
sub-assembly
wbudować (np. w system komputerowy)
start learning
to embed
osadzony, wbudowany
start learning
embedded
sporządzać, opracować (np. listę)
start learning
to compile
wiercić
Nie mogłem spać, mój ojciec wiercił w ścianie cały ranek.
start learning
to drill
I couldn't sleep, my father has been drilling the walls all morning.
połączyć ze sobą (urządzenia elektryczne)
Czy możesz pomóc mi podłączyć drukarkę do laptopa?
start learning
to hook up
Can you help me hook my printer to the laptop?
specjalistyczna wiedza techniczna
start learning
technical expertise
wysoki poziom produktywności
start learning
a high level of productivity
często aktualizowany asortyment produktów
start learning
a frequently updated product range
oszacowanie maksymalnych strat, jakie może ponieść firma, angażując się w dane przedsięwzięcie
start learning
downside risk
the possibility that money or the value of something might be lost
proces wolny od błędów
start learning
an error-free process
sporządzić zestawienie materiałów / zestawienie materiałowe
start learning
draw up a bill of materials
zmniejszyć złożoność projektu
start learning
reduce design complexity
migrować operacje do Internetu
Jak dużą część procesu można migrować do Internetu.
start learning
migrate an operation to the web
How much of the process can migrate to the web.
wywierać presję na wzrost cen
start learning
put upward pressure on prices
wprowadzić na rynek nowy produkt
start learning
roll out a new product
przeprowadzić analizę wykonalności (np. projektu)
start learning
carry out a feasibility study
zmienić początkowe pomysły w wytyczne projektowe
start learning
turn an initial idea into concept brief
propozycja, produkt
start learning
offering
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc.
start learning
sophisticated
Such sophisticated technology wasn't developed overnight.
przewidywalne scenariusze
start learning
foreseeable scenarios
kary za opóźnioną dostawę
start learning
penalties for late delivery
elastyczność dostawcy
start learning
supplier responsiveness
pokazywać się, pojawiać się
Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.
start learning
to show up
I won't be able to show up at your party, Kim.
niezawodnie
start learning
reliably
prośba o ofertę cenową
start learning
request for quotation (RFQ)
kontroferta, kontrpropozycja
start learning
counter-offer
pobierać opłatę / liczyć za coś/zrobienie czegoś
start learning
to make a charge for sth/doing sth
pobierać opłatę za pilne zamówienie
start learning
to make a rush-order surcharge
obniżać koszty
phrasal verb
start learning
drive down costs
na dłuższą metę / w długim okresie
Traktowanie twojego dostawcy jako partnera może przynieść znacznie większe zyski w dłuższym okresie.
start learning
in the long run
Treating your supplier as a partner might bring far greater returns in the long run.
ustalać parametry
start learning
define/ specify /establish /set parameters
ustalać kryteria
start learning
define/ specify /establish /set criteria
spełnić kryteria
start learning
meet/ fulfil/ satisfy criteria
Czy firma powinna wybrać jednego dostawcę czy kilku?
start learning
Should the company opt for single or multi-sourcing?
Czy firma powinna być właścicielem jakiejś części łańcucha dostaw?
start learning
Should the company directly own any parts of the supply chain?
Firma pozostaje z nielicznymi kluczowymi kompetencjami gdzie zachowuje przewagę konkurencyjną.
start learning
Company is left with very few core competencies where it retains a competitive advantage.
Zastosowanie komputerów do zbudowania wirtualnego prototypu i testowania go.
start learning
Use of computers to build a virtual prototype and test it.
Wykorzystanie komputerów do sterowania obrabiarkami.
start learning
Use of computers to control the machine tools.
Roboty przemysłowe do montażu części.
start learning
Industrial robots to assemble parts.
zamawianie przez internet
start learning
web-based ordering
Technologia EPOS, która obsługuje płatności i aktualizuje ewidencję zapasów w punktach sprzedaży detalicznej.
start learning
EPOS (electronic point-of-sale) technology that handles payment and updates stock records in retail outlets.
Cała sieć dostaw obejmuje dostawców pierwszego i drugiego rzędu oraz klientów.
start learning
Whole supply network includes first- and second-tier suppliers and customers.
Producent Oryginalnego Wyposażenia dostarcza części i komponenty, które są wykorzystywane przez inne firmy.
start learning
Original Equipment Manufacturer (OEM) supplies parts and components that are used by other companies.
Nabywanie u dostawców pierwszego rzędu.
start learning
Procurement from first-tier suppliers.
Gospodarka materiałowa wewnątrz zakładu.
start learning
Materials management inside the plant.
Korzystanie z e-zamówień.
start learning
Use of e-procurement.
Produkcja krajowa czy outsourcing?
start learning
Domestic production or outsourcing?
Koszty pracy, dostępność i umiejętności?
start learning
Labour costs, availability and skills?
Dotacje i subwencje?
start learning
Grants and subsidies?
Infrastruktura: połączenia drogowe i kolejowe?
start learning
Infrastructure: road and rail links?
Bliskość dostawców?
start learning
Proximity to suppliers?
Wygoda dla klientów?
start learning
Convenience for customers?
Kwestie środowiskowe?
start learning
Environmental consideration?
liczba oddziałów
start learning
number of branches
Zmniejszyć koszty produkcji i czas wprowadzania produktów na rynek poprzez zmniejszenie złożoności projektu.
start learning
Reduce production costs and time-to-market by reducing design complexity.
Określ wszelkie zmiany, które będą potrzebne w układzie fabryki, maszynach, planowaniu i kontroli.
start learning
Determine any changes that will be needed to the factory layout, machinery, planning and control procedures.
Czy produkt potrzebuje specjalnego opakowania?
start learning
Does the product need special packaging?

You must sign in to write a comment