(6) Managing people

 0    37 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stanowczość, zdecydowanie
start learning
decisiveness
przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze?
start learning
contribute to sth
She didn't contribute to our success, so why should she get any money?
samorealizacja
start learning
self-actualization
the process of realizing or achieving your full potential
grupa robocza
start learning
taskforce / working party
automat z chłodzoną wodą
AmE
start learning
water cooler
także: watercooler
dowiedzieć się czegoś pocztą pantoflową
Jest coś jeszcze o czym powinnaś usłyszeć ode mnie nim dotrze to do Ciebie pocztą pantoflową.
start learning
to hear sth on/through the grapevine
There's something else you should hear from me instead of the grapevine.
za pośrednictwem radia/prasy
Opowiedzieli historię za pomocą tańca.
start learning
through the medium of radio/ the press
They told the story through the medium of dance.
wezwać kogoś do zrobienia czegoś
Wezwał kolegów do przeciwstawienia się temu.
start learning
call sb (up)on to do sth
He called upon his colleagues to oppose it.
Zaakceptuj, że istnieje problem, zdefiniuj sytuację i określ cele.
start learning
Accept there is a problem, define the situation and identify objectives.
Zbierz informacje i pomysły.
start learning
Collect information and ideas.
Przeanalizuj informacje i opracuj alternatywy.
start learning
Analyse information and develop alternatives.
Podejmij decyzję w sprawie najlepszej alternatywy.
start learning
Make a decision on the best alternative.
Zakomunikuj decyzję i rozpocznij realizację.
start learning
Communicate the decision and begin implementation.
Oceń wyniki końcowe.
start learning
Evaluate the final results.
Liderzy widzą szerszą perspektywę.
start learning
Leaders see the big picture.
Ustal jasne standardy.
start learning
Establish clear standards.
Porównaj wyniki w stosunku do ustalonych norm i przekaż wyniki / odchylenia pracownikom.
start learning
Compare results against established standards and communicate results / deviations to employees.
Podejmij działania korygujące w razie potrzeby.
start learning
Take corrective action if necessary.
Zapewnij pozytywne informacje zwrotne i nagradzaj ludzi za dobrze wykonaną pracę.
start learning
Provide positive feedback and reward people for work well done.
wzbogacanie pracy (forma organizacji pracy polegająca na łączeniu zadań o różnym stopniu trudności)
start learning
job enrichment
rozwinąć w teorię
start learning
develop into the theory of
cecha charakterystyczna
Duże nosy to cecha charakterystyczna mojej rodziny.
start learning
characteristic
Big noses are a characteristic of my family.
znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów)
Nie rozumiałem sensu jego słów, aż było za późno.
start learning
significance
I didn't understand the significance of his words until it was too late.
rozproszony, nieuważny (np. dyskusja)
start learning
unfocused
zużyć coś / wykorzystać
Ta aplikacja zużywa całą baterię.
start learning
use up
This app is using up all the battery.
wyłącznie, jedynie
Nie musimy rozmawiać wyłącznie o twoich kłopotach.
start learning
exclusively
We don't have to talk exclusively about your problems.
znaleźć/mieć/poświęcić czas na zrobienie czegoś
start learning
find/have/take the time to do sth
zajmować się/ rozwiązywać problem
start learning
address a problem
deal with, handle, tackle
wyjaśnić/rozwiązać problem
start learning
clear up a problem
overcome, resolve, solve
spowodować/dać początek problemowi
To jedno kłamstwo dało początek wszystkim naszym problemom.
start learning
give rise to a problem
That one lie gave rise to all our problems.
zdecydować
start learning
arrive at a decision
come to a decision
uchylić/unieważnić decyzję
Mam nadzieję, że sąd uchyli tę decyzję.
start learning
overturn/overrule/reverse a decision
I hope the court will reverse the decision.
odłożyć/odroczyć decyzję
start learning
defer/postpone a decision
put off
odrzucić sugestię
start learning
rule out/turn down a suggestion
reject
wspólna decyzja
start learning
joint/collective decision
spodziewany/oczekiwany rezultat
start learning
anticipated outcome
korzystny rezultat
start learning
favourable outcome

You must sign in to write a comment