(5) Corporate strategy and structure

 0    62 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyjrzeć się czemuś / rozważyć coś
Przyglądając się temu z tego punktu widzenia, jego decyzja jest łatwiejszy do zrozumienia.
start learning
look at sth
Looked at from that point of view, his decision is easier to understand.
klasyfikować do czegoś
Samo planowanie można podzielić na dwa główne rodzaje, w zależności od okresu czasu i celu planowania.
start learning
categorise into sth
Planning itself can be categorised into two main types depending on the time-scale and purpose of the planning.
planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne jest procesem definiowania misji firmy, określenie ogólnych celów organizacji i przydzielania zasobów, aby osiągnąć te cele.
start learning
strategic planning
Strategic planning is the process of defining the company's mission, determining the overall goals of the organisation and allocating resources to reach those goals.
planowanie operacyjne
Planowanie operacyjne dotyczy tłumaczenia ogólnych, długoterminowych celów do bardziej szczegółowych i konkretnych.
start learning
operational planning
Operational planning is concerned with translating the general, long-term goals into more specific, concrete objectives.
codzienny, zwykły (np. czynność)
To obejmuje monitorowanie codziennej pracy działów.
start learning
day-to-day
It involves monitoring the day-to-day work of departments.
menedżerowie pierwszej linii
Menedżerowie pierwszej linii są odpowiedzialni za przydzielanie pracownikom spoza kierownictwa konkretnych zadań i oceny ich skuteczności.
start learning
supervisory / first-line managers
Supervisory managers are responsible for assigning non-managerial employees to specific jobs and evaluating their performance.
organizacja według funkcji
Firma podzielona jest na działy takie jak produkcja, finanse, marketing, zasoby ludzkie.
start learning
organisation by function
The company is divided into departments such as production, finance, marketing, human resources.
organizacja według produktu
Firma łączy ze sobą pracowników, którzy biorą udział w tej samej linii produkcyjnej.
start learning
organisation by product
The company brings together staff who are involved in the same product line.
organizacja według typu klienta
Firma jest zorganizowana wokół różnych sektorów rynku.
start learning
organisation by customer type
The company is organised around different sectors of the market.
organizacja według obszaru geograficznego
Firma jest zorganizowany według regionów.
start learning
organisation by geographical area
The company is organised according to regions.
hierarchia służbowa / zarządzania
Firma musi podjąć decyzję w sprawie najlepszego sposobu zorganizowania hierarchii zarządzania.
start learning
management hierarchy / chain of command
The business must also decide on the best way to organise its management hierarchy.
członek ścisłego kierownictwa
Członkowie ścisłego kierownictwa wyznaczają kierunek (rozwoju) dla firmy.
start learning
top / senior manager (e.g. CEO, COO)
Senior managers set a direction for the company.
klienci kluczowi
Wewnątrz firmy, duzi klienci są często określani jako "klienci kluczowi".
start learning
key accounts
Inside a company, large customers are often referred to as 'key accounts'.
kierować, zarządzać (czymś)
Ona dowodziła grupą przez długi czas.
start learning
to head up
She has been heading up a team for a long time.
wypłaty dywidendy
start learning
dividend payments
znormalizowany / wystandaryzowany
Wystandaryzowane procedury, które mogłyby doprowadzić do efektu skali (niższe koszty) i prostszych kanałów dystrybucji.
start learning
standardised
Standardised procedures which could lead to economies of scale (lower costs) and simpler distribution channels.
delegowanie (uprawnień, obowiązków), przekazywanie (pełnomocnictwa)
Przekazanie uprawnień Komisji jest krokiem w tym samym kierunku.
start learning
delegation
The delegation of powers to the Commission is moving in the same direction.
podstawowy lub najniższy szczebel (np. organizacji)
Delegowanie podejmowania decyzji może prowadzić do wyższego poziomu morale na najniższym szczeblu.
start learning
the grassroots
The delegation of decision-making is likely to lead to higher level of morale at 'the grassroots'.
menedżerowie niższego szczebla
Menedżerowie niższego szczebla są bardziej zaznajomieni z lokalnymi warunkami i dlatego mogą silniej skoncentrować się na klientach.
start learning
lower-level managers
Lower-level managers are more familiar with local conditions and can therefore give a stronger customer focus.
struktura macierzowa
Struktura macierzowa skupia ludzi z różnych części organizacji do pracy jako zespoły cross-funkcjonalne.
start learning
matrix structure
A matrix structure brings together people from different parts of the organisation to work as cross-functional teams.
kierownicy średniego szczebla
Kierownicy średniego szczebla opracowują szczegółowe plany i procedury oparte na ogólnej strategii firmy.
start learning
middle managers
Middle managers develop detailed plans and procedures based on the firm's overall strategy.
podwładni
Podwładni pracują pod nadzorem kierownika pierwszej linii.
start learning
subordinates
Subordinates work under the supervision of a first-line manager.
zespoły cross-funkcjonalne
Zespół cross-funkcjonalny skupia pracowników z różnych części firmy.
start learning
cross-functional teams
A cross functional team brings together staff from different parts of the company.
zarząd
Zarząd angażuje się w kwestie głównej strategii.
start learning
the Board
The Board gets involved in major strategy issues.
szersza perspektywa, szerszy punkt widzenia, pełny obraz
W odniesieniu do istniejącego rynku, strategia "big picture" może być jednym z rozwoju, konsolidacji lub wycofania.
start learning
big picture
In relation to an existing market, the 'big picture' strategy can be one of development, consolidation or withdrawal.
fakturowanie
start learning
billing
nabywanie, zdobywanie (AmE)
Proces nabywania tych towarów jest długi i trudny.
start learning
procurement
The process of procurement of those goods is long and difficult.
ocenić, szacować
Musimy ocenić sytuację i rozwiązać nasze problemy.
start learning
to evaluate
We have to evaluate the situation and solve our problems.
ustalić, określić
Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.
start learning
to determine
The lie-detector test will determine if he's telling the truth.
wyżej w hierarchii
Menedżerowie pierwszej linii wdrażają plany opracowane wyżej w hierarchii.
start learning
higher up the hierarchy
First-line managers implement plans developed higher up the hierarchy.
monitorowanie i dostosowanie planów
start learning
monitoring and adapting plans
porównywanie danych rzeczywistych z prognozami
start learning
comparing actual data with forecasts
działanie na podstawie informacji zwrotnej od klientów i dostawców
start learning
acting on feedback from customers and suppliers
działanie na podstawie raportów przygotowanych przez menedżerów pierwszej linii
start learning
acting on reports prepared by first-line managers
wdrażanie planów, procedur i projektów
start learning
implementing plans, procedures and projects
zapewnienie, że cele są zgodne z koncepcją SMART
start learning
ensuring that objectives are SMART
identyfikowanie potrzeb klientów
start learning
identifying customer needs
określenie sposobów na obniżenie kosztów i zmniejszenie marnotrawstwa
start learning
identifying ways to lower costs and reduce waste
określanie potrzeb kadrowych
start learning
determining staffing needs
ustalanie ogólnych celów sprzedażowych i przychodowych
start learning
setting overall sales and revenue goals
ustalanie budżetów i robienie długoterminowych prognoz kosztów
start learning
setting budgets and making long-term forecasts of costs
poprawianie kanałów dystrybucji
start learning
improving distribution channels
identyfikowanie nowych rynków
start learning
identifying new markets
identyfikowanie możliwości dla nowych produktów
start learning
identifying opportunities for new products
produkty warte swojej ceny
start learning
value-for-money products
budowanie lojalności marki
start learning
building brand loyalty
inwestowanie w technologię, zakłady i wyposażenie
start learning
investing in technology, plant and equipment
integracja procedur on-line i off-line
start learning
integrating on-line and off-line procedures
analizowanie portfela produktów
start learning
analysing the product portfolio
etap w cyklu życia najważniejszych produktów
start learning
stage in the life cycle of main products
analizowanie danych dotyczących centrów zysków i centrów kosztów
start learning
analysing figures for profit centres and cost centres
ocenianie obecnych rynków: rozwój, konsolidacja czy wycofanie?
start learning
evaluating current markets: development, consolidation, withdrawal
traktowanie priorytetowo wzrostu sprzedaży i udziału w rynku lub wzrost zysków i rentowności
start learning
prioritising sales growth and market share, or earnings growth and profitability
analizowanie potencjalnych celów do przejęcia, fuzji i aliansów
start learning
looking at possible takeover targets, mergers, alliances
wchodzenie na nowe rynki
start learning
entering new markets
dywersyfikacja produktów czy skupienie się na podstawowej działalności?
start learning
product diversification or focus on core business?
ogólnoświatowa strategia marketingowa czy multilokalna strategia marketingowa?
start learning
worldwide marketing strategy or multi-domestic marketing strategy?
identyfikowanie znacznych oszczędności
start learning
identifying major cost savings
poszukiwanie efektywności wewnętrznych
start learning
looking for internal efficiencies
zakładanie produkcji w krajach o niskich kosztach (outsourcing)
start learning
setting up production in low-cost countries (outsourcing)
zwiększenie wartości dla akcjonariuszy: ceny akcji i dywidendy
start learning
increasing shareholder value: share price and dividends
wizerunek, reputacja i odpowiedzialność społeczna
start learning
image, reputation and social responsibility

You must sign in to write a comment