4444 frazeologia do 235

 0    54 flashcards    przemekjablonsk9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za DC9 na krótkiej prostej zająć pas za
start learning
Behind DC 9 on short final, line up behind
do i utrzymuj blok (poziom) do (poziom)
start learning
to and maintain block (level) to (level)
a następnie weług potrzeby
start learning
followed as necessary by
aby osiągnąć (poziom) o (lub NAD) (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)
start learning
To reach (level) AT (or BY) (time or significant point)
zgłoś opuszczenie (lub osiągnięcie, lub przecięcie) (poziom)
start learning
Report leaving (or reaching, or passing) (level)
(liczba) metrów na sekundę (lub stóp na minutę) (lub większą (lub lub mniejszą))
start learning
at (number) metres per second (or feet per minute)(or greater (or or less))
ZGŁOŚ ROZPOCZĘCIE ZWIĘKSZANIA (lub ZMNIEJSZANIA) PRĘDKOŚCI.
start learning
REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION).
UTRZYMUJ CO NAJMNIEJ (liczba) METRÓW (lub STÓP) POWYŻEJ (lub PONIŻEJ) (znak wywoławczy statku powietrznego)
start learning
MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign)
ZAŻĄDAJ ZMIANY POZIOMU (lub POZIOMU LOTU lub WYSOKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ) [OD (nazwa organu) O (NAD) (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)]
start learning
REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)]
PRZERWIJ WZNOSZENIE (lub ZNIŻANIE) NA (poziom)
start learning
STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level)
KONTYNUUJ WZNOSZENIE (lub ZNIŻANIE) DO (poziom)
start learning
CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level
PRZYSPIESZ WZNOSZENIE (lub ZNIŻANIE) [AŻ DO PRZECIĘCIA (poziom)]
start learning
EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]
GDY BĘDZIESZ GOTOWY WCHODŹ (lub SCHODŹ) (DO) (poziom)
start learning
WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level
SPODZIEWAJ SIĘ WZNOSZENIA (lub ZNIŻANIA) O (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)
start learning
EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point)
PROSZĘ O ZNIŻANIE O (czas)
start learning
REQUEST DESCENT AT (time)
NATYCHMIAST
start learning
IMMEDIATELY
PO MINIĘCIU (znaczący punkt nawigacyjny
start learning
AFTER PASSING (significant point)
O [NAD] (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)
start learning
AT (time or significant point)
GDY BĘDZIESZ GOTOWY (instrukcja)
start learning
WHEN READY (instruction)
UTRZYMUJ WŁASNĄ SEPARACJĘ ORAZ VMC [OD (poziom)] [DO (poziom)]
start learning
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)] [TO (level)]
UTRZYMUJ WŁASNĄ SEPARACJĘ ORAZ VMC POWYŻEJ (lub PONIŻEJ, lub DO) (poziom)
start learning
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW, or TO) (level)
JEŻELI NIE MOŻESZ (instrukcje alternatywne) I POWIADOM
start learning
IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE
NIE MOGĘ
start learning
UNABLE
„TIKAS” RA
start learning
TCAS RA;
PRZYJĄŁEM
start learning
ROGER
WOLNY OD KONFLIKTU, POWRACAM DO (wydane zezwolenie)
start learning
CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance)
PRZYJĄŁEM (lub alternatywne instrukcje);
start learning
ROGER (or alterative instructions)
WOLNY OD KONFLIKTU, POWRÓT DO (wydane zezwolenie)
start learning
CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearance), RESUMED
WZNOŚ SIĘ (poziom) [UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie SID) (lub) UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie SID) NAD (punkt);
start learning
CLIMB TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) AT (point) CANCELLED];
ZNIŻAJ SIĘ (poziom) [UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie STAR) (lub) UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie STAR) NAD (punkt);
start learning
DESCEND TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) AT (point) CANCELLED];
MINIMALNA ILOŚĆ PALIWA
start learning
MINIMUM FUEL;
[NAWIĄŻ] ŁĄCZNOŚĆ Z (znak wywoławczy organu) (częstotliwość) [TERAZ];
start learning
CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]
O (lub NAD) (czas lub miejsce) [lub PO] [MINIĘCIU/OPUSZCZENIU/OSIĄGNIĘCIU] (poziom) NAWIĄŻ ŁĄCZNOŚĆ Z (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
start learning
AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] [PASSING/LEAVING/REACHING] (level) CONTACT (unit call sign) (frequency)
W PRZYPADKU BRAKU ŁĄCZNOŚCI (instrukcje);
start learning
IF NO CONTACT (instructions);
CZEKAJ NA WYWOŁANIE PRZEZ (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
start learning
STAND BY (frequency) FOR (unit call sign);
PROSZĘ O PRZEJŚCIE NA (częstotliwość);
start learning
REQUEST CHANGE TO (frequency);
MOŻESZ ZMIENIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
start learning
FREQUENCY CHANGE APPROVED;
NASŁUCHUJ (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
start learning
MONITOR (unit call sign) (frequency);
NASŁUCHUJĘ (częstotliwość);
start learning
MONITORING (frequency);
GDY BĘDZIESZ GOTOWY [NAWIĄŻ] ŁĄCZNOŚĆ Z (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
start learning
WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency);
POZOSTAŃ NA TEJ CZĘSTOTLIWOŚĆ
start learning
REMAIN THIS FREQUENCY
POTWIERDŹ OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE
POTWIERDZAM OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE
NIE POSIADAM OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE
POTWIERDŹ WYŁĄCZENIE (ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU) OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
CONFIRM EIGHT PIONT THREE THREE EXEMPTED
POTWIERDZAM WYŁĄCZENIE (ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU) OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
BRAK WYŁĄCZENIA (ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU) OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
ZGODNIE Z WYMOGAMI OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
start learning
DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT
ZMIEŃ SWÓJ ZNAK WYWOŁAWCZY NA (nowy znak wywoławczy) [AŻ DO DALSZEGO ZAWIADOMIENIA];
start learning
CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED];
POWRÓĆ DO ZNAKU WYWOŁAWCZEGO Z PLANU LOTU (znak wywoławczy) [NAD/W (znaczący punkt nawigacyjny)].
start learning
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)].
WYPATRUJĘ
start learning
LOOKING OUT
RUCHU NIE WIDZĘ [przyczyny];
start learning
NEGATIVE CONTACT [reasons];
[DODATKOWY] RUCH (kierunek) (typ statku powietrznego) (poziom) PRZEWIDYWANY (lub NAD) (znaczący punkt nawigacyjny) O (czas);
start learning
[ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time);
RUCH (klasyfikacja) BALON WOLNY (BALONY WOLNE) BEZZAŁOGOWY BYŁ (BYŁY) NAD (miejsce) O (czas) [lub PRZEWIDYWANY] NAD (miejsce) O (czas) ZGŁOSZONY (poziom(y)) [lub POZIOM NIEZNANY] PRZEMIESZCZAJĄCY SIĘ (kierunek) (inne stosowne informacje, jeśli są).
start learning
TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any).

You must sign in to write a comment