(4) Listening comprehension 12 & 13

 0    40 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziedziczenie, sukcesja (przejęcie stanowiska)
Przejęła fabrykę po ojcu.
start learning
succession
She took over the factory in succession to her father.
spółka publiczna (notowana na giełdzie)
start learning
a public company
a business that is owned by many people who have bought shares in it
wyrzucić kogoś, wykopać kogoś (np. z firmy)
start learning
to boot sb out
infml; to sack sb
osoba piastująca urząd/ stanowisko
start learning
an incumbent
someone who has an official job, especially a political one
w ostateczności
start learning
in the last resort
zasób wewnętrznych kandydatów
start learning
pipeline of internal candidates
wyschnąć (np. rzeka)
Do tego czasu wszystkie studnie już wyschły.
start learning
to run dry
By this time all the wells had run dry.
potężne siły zakłócające spokój
start learning
powerful disruptive forces
przedsiębiorstwo usług komunalnych
start learning
an utility
w dużej mierze dzięki...
start learning
thanks largely to...
nieobciążony problemami
start learning
unencumbered by problems
niezależne stanowisko
start learning
an independent chair
wzmacniać, umacniać (np. władzę)
start learning
to reinforce
automatycznie, w sposób oczywisty
Ma się rozumieć, skontaktujemy się z tobą.
start learning
as a matter of course
a routine (to happen as a matter of course)
We'll get in touch with you as a matter of course.
fundusz hedgingowy
Najwyższy czas, aby strategia "Europa 2020" powstrzymała spekulantów od funduszy hedgingowych.
start learning
a hedge fund
It is high time that the Europe 2020 strategy put a stop to hedge fund speculators.
zażądać od kogoś wytłumaczenia, wyjaśnień
start learning
to hold sb to account
osiągać wyniki gorsze od spodziewanych
Firma osiąga gorsze wyniki od dłuższego czasu.
start learning
to underperform
to be less successful than expected
The company has underperformed for a long time.
podnosić pensje
Sklepy podnoszą ceny przed świętami Bożego Narodzenia.
start learning
to push up salaries
The stores push up the prices before Christmas.
iść, radzić sobie dobrze/źle
Pomimo recesji firma ma się dobrze.
start learning
to fare well / badly
The company is faring well despite the recession.
mediana długości kadencji z X lat
Naszemu państwu wiodło się dobrze za jego kadencji.
start learning
a median tenure of X years
We were a prosperous country during his tenure.
mianować, namaścić (np. na króla)
start learning
to anoint
appoint to high office; to make someone king or queen, especially as part of a religious ceremony
żenująca klapa, niepowodzenie
start learning
an embarrassing flop
fałszować, podrabiać coś
start learning
to falsify sth
referencje akademickie
start learning
academic credentials
w niezwykle trudnej sytuacji
Zwrócę się do banku o pożyczkę w sytuacji ekstremalnej.
start learning
in extremis
in an extremely difficult situation
I'll only ask the bank for a loan in extremis.
w górnych 25%
start learning
in the top quartile of
in the top 25%
zmierzyć wzrost cen
start learning
to gauge price rises
to measure or estimate
statystyk (o osobie)
start learning
a statistician
koszyk dóbr
start learning
the basket of goods
w miarę upływu czasu, z biegiem czasu
Z czasem poczujesz się lepiej.
start learning
over time
You'll get better over time.
wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych
start learning
CPI (consumer-price index)
cyfrowy wskaźnik cen (dot. towarów sprzedawanych w sklepach internetowych)
start learning
DPI (digital price index)
być powolnym, nieefektywnym (o procesie)
start learning
be cumbersome
być wolno działającym, ociężałym (o procesie)
start learning
be sluggish
moving or operating more slowly than usual and with less energy or power
anonimowy, anonimizowany (uczyniony anonimowym)
start learning
anonymized
ocean/masa informacji
start learning
an ocean of information
dokonywać obliczeń/ przetwarzać dane numeryczne
start learning
to crunch numbers
to do math
najbliższym czasie / wkrótce
start learning
any time soon
być zaniżonym, niedoszacowanym
start learning
be understated
zainteresowanie, popyt na big data
start learning
the take-up of big data

You must sign in to write a comment