4 IT_3_Databases

 0    272 flashcards    uwilga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mechanizm kontroli dostępu
start learning
access control mechanism
poziom dostępu
start learning
access level
dostępny
start learning
available / accessible
dostępny zdalnie
start learning
accessible remotely
zdalny
Drony mogą być sterowane zdalnie,
start learning
remote
Drones can be controlled remotely.
dokładność / precyzyjność / trafność
start learning
accuracy
administrować bazą danych
start learning
(to) administer database
zmiana
start learning
change / alteration
na podstawach
start learning
on the basis
używając różnorodnych języków programowania
start learning
using a variety of programming languages
zawiera
start learning
consist
następujące
start learning
The following
cele
start learning
objectives
żeby uniknąć
start learning
to avoid
bez
start learning
without
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
zakrycia
start learning
recover
przewiduje drogi
start learning
easiest way
powszechnie
start learning
commonly
obecnie
start learning
these days / presently
najczęściej
start learning
generally / widely
silnik
start learning
an engine
produkuje plik zwrotny w formacie multimedialnym
start learning
Produce output in multimedia format
utrzymanie
start learning
handle
rosnące użycie
start learning
increased usage
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
start learning
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
mając to w pamięci / na myśli
start learning
having that in mind
posiadanie
start learning
owing
odnosić się (do czegoś) / dotyczyć (czegoś) / mieć zastosowanie (do czegoś)
start learning
(to) apply (to something)
organizować / porządkować
start learning
(to) arrange
encja asocjacyjna
start learning
associative entity
założenie
start learning
assumption
atrybut
Jednym z naszych głównych atrybutów jest jakość.
start learning
attribute
One of our main attributes is the quality.
jakość
start learning
quality
jeden z
start learning
one of
uwierzytelnienie / poświadczenie
start learning
authentication
upoważnienie / uprawnienie / autoryzacja
start learning
authorization
kopia zapasowa
Od czasu do czasu dobrze jest zrobić kopię zapasową danych z komputera.
start learning
backup
It's wise to make data backup on your computer every now and again.
od czasu do czasu
start learning
every now and again
dobrze/mądrze jest zrobić
start learning
It's wise to make
ogólnie rzecze biorąc
start learning
by and large
procesor / CPU
start learning
processor / central processing unit CPU
platforma
start learning
platform
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
start learning
a cloud
The sky is covered in clouds.
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
start learning
cloud computing platform
DBSM
start learning
DBSM Database Management System
system zarządzania bazą danych w chmurze
start learning
Cloud-based DBMS
zbiór wymagań
start learning
collection of requirements
kolumna
start learning
column
wiersz
start learning
row
konceptualny model bazy danych
start learning
conceptual database model
równoczesny dostęp
start learning
concurrent access
równocześnie
start learning
together / concurrent
spójność / spójny
start learning
consistency / consistent
ograniczenie
start learning
constraint
więzy
start learning
constraints
przekształcać (coś w coś)
start learning
to transform / to convert (something into something)
kurza stopka
start learning
crow's foot
administrator danych
start learning
Data Administrator
dostępność danych
start learning
data availability
integralność danych
start learning
data integrity / data backup
ładowanie danych
start learning
data loading
utrata danych
start learning
data loss
zarządzanie danymi
start learning
data management
operowanie / manipulowanie danymi
start learning
data manipulation
migracja danych
start learning
data migration
model danych
start learning
Data model
zapotrzebowanie na dane
start learning
data need
odzyskiwanie danych
start learning
data recovery
wyszukiwanie danych
start learning
data retrieval
bezpieczeństwo danych
start learning
data security
standardy związane z bazami danych
start learning
data standards
przechowywanie danych
start learning
data storage
typ danych/ kopia zapasowa danych
start learning
Data type
administrator baz danych
start learning
Database Administrator (DBA)
baza danych jako usługa
start learning
database as a service (DBaaS)
projekt bazy danych
start learning
database design
projektant baz danych
start learning
Database designer
silnik bazy danych
start learning
database engine
system zarządzania bazą danych
start learning
database management system (DBMS)
obiekt bazodanowy
start learning
database object
język zapytań do baz danych
start learning
database query language
zakleszczenie /blokada wzajemna
start learning
deadlock
rozszyfrować /odcyfrować
start learning
(to) decrypher
przestrzeń dyskowa
start learning
disk space
system zarządzania rozproszoną bazą danych
start learning
distributed database management system DBMS
więzy integralności domeny
start learning
domain integrity constraints
sterownik
start learning
driver
system zarządzania wbudowaną bazą danych
start learning
embedded DBMS
umożliwiać
start learning
(to) enable
szyfrowanie
start learning
Encryption
użytkownik końcowy
start learning
end user
zapewniać
start learning
(to) ensure
więdzy integralności encji (jednostki)
start learning
entity integrity constraints
encja, jednostka
start learning
entity
diagram związków encji
start learning
entity relationships diagram (ERD)
proces ETL
start learning
ETL process
ETL ekstrakcja transformacja ładowanie
start learning
ETL extract transform load
ocena
start learning
mark/ evaluation
czas wykonania
start learning
execution time
nadający się do wykorzystania
start learning
exploitable
pole
start learning
a field
plik płaski
start learning
flat file
klucz obcy
start learning
Foreign key
graficzny interfejs użytkownika
start learning
graphical user interface GUI
niespójność
start learning
inconsistency
potrzeba informacyjna
start learning
information need
nieodłączny
start learning
inherent
system zarządzania bazą danych in-memory
start learning
in-memory DBMS
integralność
start learning
integrity
więzy integralności
start learning
Integrity constraints
ograniczenie
start learning
reduction / limit / constraint
interfejs
start learning
interface
wzajemnie powiązany
start learning
interrelated
wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów
start learning
intra-guery parallelism
wewnątrz
start learning
inside / intra
równolegle
start learning
parallel
dotyczyć / obejmować
start learning
(to) involve
unikalność na poziomie kluczy
start learning
Key uniqueness
wydzierżawić
start learning
(to) lease
dozwolona wartość
start learning
legal value
prawny /legalny / dozwolony
start learning
legal
logiczny model bazy danych
start learning
logical database model
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
start learning
to maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
sylwetka
start learning
form/ physique /abs
utrzymanie
start learning
maintenance
podjąć próbę
start learning
(to) make an attempt
procesor wielordzeniowy
start learning
many-core central processor unit (CPU)
relacje wiele do wielu
start learning
many-to-many relationships
serwer główny
start learning
master server
format multimedialny
start learning
multimedia format
wielu równoczesnych użytkowników
start learning
multiple concurrent users
znormalizowany
start learning
normalized
notacja
umowny sposób zapisu symboli, liter, znaków (używany w logice)
start learning
notation
obiektowy system zarządzania bazą danych
start learning
Object-oriented database management system OODBMS
obiektowy jędzyk programowania
start learning
object-oriented programming language
obiektowo-relacyjny system zarządania bazą danych
start learning
Object-relational database management system ORDBMS
relacja jeden do wielu
start learning
one-to-many relationship
relacja jeden do jeden
start learning
one-to-one relationship
obsługiwać
start learning
(to) operate
dostrajanie wydajności
start learning
performance tuning
wydajność
start learning
productivity / performance
fizyczny model bazy danych
start learning
physical database model
powstrzymywyać (kogoś przed czymś/kogoś przed zrobieniem czegoś) / uniemośliwiać (komuś coś/komuś zrobienie czegoś)
start learning
(to) prevent (someone from doing something)
klucz główny
start learning
primary key
zasada
start learning
a rule / principle
język programowania
start learning
programming language
dostarczać / zapewniać
start learning
(to) provide
nabyć / zakupić
start learning
(to) purchase / get / achieve / acquire / buy
zapytanie
start learning
query
odpytywać bazę danych
start learning
(to) query database
język zapytań
start learning
query language
język zapytań do baz danych
start learning
query language for databases
pamięć o dostępie swobodnym/ pamięć RAM
start learning
Random Access Memory / RAM
rekord / zapis
start learning
record
nadmiarowość / redundancja
start learning
redundancy
więzy integralności referencyjnej
start learning
reference integrity constraints
integralność referencyjna
start learning
reference integrity
system zarządzania relacyjną bazą danych
start learning
Relational database management system RDBMS
model relacyjny
start learning
relational model
relacja/związek
start learning
rationship
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
start learning
release in a production environment
powielać/replikować
start learning
(to) replicate
repozytorium
start learning
Repository
repozytorium bazy danych
start learning
database repository
analiza wymagań
start learning
requirements analysis
rozkładać (na coś)
start learning
(to) resolve (into something)
wyszukiwanie informacji
start learning
retrieval of information
wiersz
w tabeli
start learning
row
ograniczenia ze względów bezpieczeństwa
start learning
security constraints
dostawca usługi
start learning
service provider
serwer zapasowy
start learning
slave server
wyznaczać standardy
start learning
(to) set standards
strukturalny język zapytań
start learning
SQL (structured query language)
dysk SSD/dysk półprzewodnikowy
start learning
SSD (solid state drive)
przechowywać/składować
start learning
(to) store
przechowywane/składowane dane
start learning
stored data
obszar tabeli
start learning
tablespace
aplikacja producenta zewnętrznego/zewnętrznego dostawcy
start learning
third party application
krotka
struktura danych będąca odzwierciedleniem matematycznej n-ki, tj. uporządkowanego ciągu wartości. Krotki przechowują stałe wartości o różnych typach danych - nie można zmodyfikować żadnego elementu
start learning
tuple
zunifikowany język modelowania
start learning
UML (Unified Modelling Language)
nieautoryzowany /nieuprawniony użytkownik
start learning
unauthorized user
unikalny identyfikator
start learning
unique identifier
aktualizacja
start learning
update / upgrade
dostawca
start learning
vendor
interfejs www
start learning
web interface
podczas gdy
Lubię czytać, podczas gdy mój brat woli oglądać adaptacje filmowe.
start learning
whereas
I like reading, whereas my brother prefers watching film adaptations.
odnośnie do (czegoś)
start learning
with respect to (something)
Oznacza to, że
start learning
This means that / which means that
w zakupionym produktach
start learning
on purchased products
zachowują się wobec innych
start learning
behave towards each other
ustanowić
start learning
establish
Mam dobre relacje w pracy z moim przełożonym.
start learning
I established a good working relationship with my boss.
związek z / łączy z
start learning
relationship to
autoryzacja/ uwierzytelnianie
na wejściu
start learning
authentication
autoryzacja / pozwolenie
na wyjściu
start learning
authorization
Uwierzytelnianie oznacza identyfikację użytkownika, który próbuje uzyskać dostęp do bazy danych, poprzez weryfikację jego nazwy i hasła.
start learning
Authentication means identification of a user trying to access the database by verifying his username and password.
plik zasad/ zestaw reguł
start learning
set of rules
Autoryzacja oznacza zestaw reguł formułowanych przez administratorów baz danych
start learning
Authorization is a set of rules that DBAs set up
(...) jakie mogą zostać nadane poszczególnym osobom lub grupom użytkowników
start learning
(...) that individuals or groups of users are allowed to have
integralność / uczciwość/ spójność
start learning
Integrity
integracja / połączenie / włączenie
start learning
integration
Integrity to stan rzeczy, który wskazuje, że nie jest podzielony i istnieje jako cały.
start learning
Integrity is the state of a thing which indicates that it is not divided and it exists as a whole.
znaczy - oznaczało
start learning
means - means
Integralność danych oznacza, że dane dostępne w bazie danych są wiarygodne i poprawne.
start learning
Data integrity means that data available in the database are reliable and correct
(...) nie zawierają żadnych niespójności w zakresie typów danych
start learning
(...) without any inconsistencies in data types
niespójność
start learning
inconsistency
dozwolonych wartości
start learning
legal values
formatu
start learning
format
unikalności na poziomie kluczy
start learning
key uniqueness
integralności referencyjnej
start learning
referential integrity
Integracja jest procesem połączenia dwóch lub więcej rzeczy, więc oznacza, że one działają razem
start learning
Integration is the process of y workjoining two or more things so that the together
praca, działać
start learning
work
to działa
start learning
it works
wszystkie pliki bazy danych
start learning
All database files
są zintegrowane
start learning
are integrated
w jeden system
start learning
into one system
aby zmniejszyć ilość danych nadmiarowych
start learning
so there are less redundancies
a także aby zarządzanie danymi było bardziej efektywne
start learning
and data management is more efficient
ściągnąć, pobrać, pobierz, załadować
start learning
download
przesłać, wysłać, załadować, załaduj
start learning
upload
odzyskiwanie, wyszukiwanie, pozyskiwanie
start learning
retrieval
jest czynnością
start learning
is an activity
przenoszenia
start learning
moving
Pobieranie jest czynnością przenoszenia danych z dużego systemu komputerowego do mniejszego.
start learning
A download is an activity of moving data from a large computer system to a smaller one.
wersja testowa/próbna
start learning
test version / trial
bezpłatna wersja próbna
start learning
free trial
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
start learning
software
Our software is the best on the market.
Bezpłatna wersja próbna oprogramowania do tworzenia kopii zapasowej danych jest dostępna do pobrania.
start learning
A free trial of data backup software is available for download.
Przesyłanie danych to proces przenoszenia danych z mniejszego systemu komputerowego do większego.
start learning
An upload is a process of moving data from a smaller computer system to a larger one.
pozwala
start learning
allows / enables
narzędzie
start learning
tool
zewnętrzny
start learning
external
zewnętrzne źródła danych
start learning
external data resources
To narzędzie umożliwia załadowanie danych do Hadoopa z zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych.
start learning
This tool enables you to upload data from external data resources like databases to Hadoop.
Odzyskiwanie danych odbywa się w przypadku znalezienia informacji lub danych i pobrania go z internetu do pamięci komputera lub dysku.
start learning
A retrieval of data takes place when you find information or data and get it from the memory of a computer or from a disk.
odbywa się / ma miejsce
start learning
takes place
kiedy / w przypadku
start learning
when
zamiast
start learning
instead of
System zarządzania bazą danych in-memory to system, w którym cała baza danych przechowywana jest w pamięci RAM
start learning
In-memory DBMS is a DBMS in which the entire database is stored in RAM
zamiast na dyskach SSD
start learning
instead of SSDs (solid state drives)
w celu zoptymalizowa- nia przechowywania danych i przyspieszenia wyszukiwania danych.
start learning
to optimize data storage and speed of data retrieval.
powszechny, wspólny
start learning
common
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
start learning
word
I can't pronounce this word.
wymówić
start learning
pronounce
dany fakt
start learning
given fact
pochodzi
start learning
comes / originates
Wyraz "dane", oznacza dany fakt, pochodzą z języka łacińskiego.
start learning
The word "data" means a given fact, originates from Latin.
Forma pojedyncza to "dana", ale ta forma jest rzadko używana.
start learning
Its singular is datum, but this form is rarely used.
rzadko
start learning
rarely
zyskały nowe znaczenie
start learning
gained new meaning
zależy od
start learning
depending on
Dlatego wszystkie poniższe zdania są poprawne.
start learning
Therefore all sentences below are correct.
zdanie
start learning
sentence
poniżej
start learning
below
powyżej
start learning
above
traktowany jak
start learning
treated as
niepoliczalny
start learning
uncountable
policzalny
start learning
countable
rzeczownik
start learning
noun
czasownik
start learning
verb
tekst nie naukowy
start learning
non-scientific text
włączając
start learning
including
Może być zastąpione przez słowo informacja.
start learning
It can be replaced by the word information.
zostało zebrane
start learning
was collected
zostały zebrane
start learning
were collected
Te dane są bezużyteczne, gdyż pochodzą sprzed 2 lat.
start learning
This data is useless because it was collected 2 years ago.
Dane przechowywane w różnych tabelach są ze sobą powiązane za pomocą wspólnych pól, będących kolumnami w tabeli w bazie danych.
start learning
Data stored in different tables is related by common fields which are database table columns.
nieaktualny
start learning
out of date
odpowiednio
start learning
properly
Wiele danych wykorzystanych w tym projekcie było nieaktualnych,
start learning
Much of the data used in the project was out of date,
(...) więc testerzy nie byli w stanie odpowiednio przetestować rozwiązania.
start learning
(...) so the testers were unable to test the solution properly.

You must sign in to write a comment