(3) Zadania

 0    275 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przywrócić przytomność / ocucić
Kwiaty odżyły w wodzie.
start learning
to revive
The flowers were revived by fresh water.
brzeg (rzeki)
Tylko bogaci ludzie mieszkają na lewym brzegu rzeki.
start learning
a bank
Only rich people live on the left bank of the river.
przechodzień
Uzbrojeni bandyci otworzyli ogień, zabijając policjanta i przechodnia.
start learning
passer-by
The gunmen opened fire, killing a policeman and a passer-by.
zrzędzić, suszyć komuś głowę
Nie mogę znieść zrzędzenia na temat jego pracy.
start learning
to nag
I can't stand his nagging about his job.
nie dopuszczać do siebie czegoś (np. myśli, dźwięku)
start learning
shut out sth
tyrada (długa, górnolotna mowa)
Ona rozpoczęła wściekłą tyradę o tym, jak to została niesprawiedliwie potraktowana.
start learning
tirade
She launched into an furious tirade about how she had been unfairly treated.
pałac, zamek
start learning
chateau
a large house or castle in France (old-fashioned)
(za)migotać
Świeca zamigotała i zgasła.
start learning
to gutter
The candle guttered out.
Francuzi (nacja)
start learning
the French
(po)zmywać (naczynia)
Jest twoja kolej, żeby pozmywać.
start learning
wash up
It's your turn to wash up.
zostawić kogoś w spokoju
start learning
to leave sb in peace
kupić coś
Czy mógłbyś kupić mleko w drodze do domu?
start learning
pick up sth
Could you pick up some milk on the way home?
wpaść (do środka), wtargnąć
Trzech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do sklepu
start learning
to burst in
Three masked men burst into the shop.
rozbić coś w drobny mak
start learning
break sth into smithereens
Co do licha?
start learning
What on earth?
od stóp do głów
start learning
from head to toe
wieloryb
Ten wieloryb może mieć 250 lat.
start learning
whale
This very whale right here could be over 250 years old.
protagonista, główny bohater
Nie mogę zdecydować, czy nazwać głównego bohatera mojej następnej książki Ezra czy David.
start learning
protagonist
I do not know if the protagonist of my next book will be named Ezra or David.
insekt, robak
Dla niego jestem tylko robakiem, którego trzeba rozdeptać.
start learning
a bug
AmE infml
To him, I am just a bug to be crushed.
niewytłumaczalny
Z jakichś niewyjaśnionych powodów...
start learning
inexplicable
For some inexplicable reason...
w rzeczy samej, rzeczywiście, istotnie (używane, aby wzmocnić znaczenie zdania)
Istotnie miał miejsce spisek.
start learning
indeed
There had indeed been a plot.
a nawet, co więcej (używane jako wprowadzenie do następnego zdania)
To im nie zaszkodzi, a nawet może wyjść im na dobre.
start learning
indeed
It won't harm them — indeed it might be to their advantage.
wyobcowanie, alienacja
Przy jego poziomie wyobcowania, trudno będzie go wyciągnąć na imprezę.
start learning
alienation
With his level of alienation, it would be hard to make him go to a party.
następnie, potem, później
start learning
subsequently
afterwards
monstrum
Nowy biurowiec to prawdziwe monstrum.
start learning
monstrosity
something that is very ugly and usually large
The new office building is a real monstrosity.
założenie, przesłanka
Założeniem jest, że wolność wyznania musi mieć zastosowanie wobec wszystkich religii.
start learning
premise
GB: premiss
The premise is that freedom of religion must apply to all religions.
wyjść z założenia, że...
start learning
to start with the premise that...
ułatwiacz, ułatwienie
Impreza może być ułatwiaczem w poznawaniu nowych ludzi.
start learning
facilitator
A party can be a facilitator for meeting new people.
kolejny, dalszy, późniejszy
Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.
start learning
subsequent
formal
Any subsequent changes must be approved.
1. narracja 2. narracyjny
Jego narracja jest raczej powolna i nudna.
start learning
narrative
His narrative is rather slow and boring.
objaśnienie, wytłumaczenie
start learning
explication
racjonalizacja
Produkcja w przemyśle została zracjonalizowana.
start learning
rationalisation
The industry underwent a rationalization.
1. przypadkowy 2. arbitralny
start learning
arbitrary
dokonywać, doprowadzać do (czegoś)
Ten rozwój doprowadzi do znaczących zmian w regionie.
start learning
to effect
This development will effect significant changes in the region.
środek (prowadzący) do celu
Nie szczególnie lubiłem tą pracę – była tylko środkiem prowadzącym do celu.
start learning
a means to an end
I didn't particularly like the job - it was just a means to an end.
oszpecenie
start learning
disfigurement
prawdopodobieństwo
Istnieje małe/wszelkie prawdopodobieństwo, że się zgodzi.
start learning
likelihood
There is little/every likelihood that she'll agree.
wydarzenie się, wystąpienie, pojawienie się
start learning
occurring
sporny, dyskusyjny (o kwestii)
można dyskutować, czy...
start learning
debatable
it is debatable whether...
1. niespójność 2. sprzeczność
Istnieje niespójność między jego metodą badań oraz wynikami.
start learning
inconsistency
There is an inconsistency between his research method and his results.
najprawdopodobniej
Najprawdopodobniej skończy się przed dziesiątą.
start learning
in all likelihood
In all likelihood it will be finished by ten.
szczegółowo
Problem został (bardzo) szczegółowo zbadany.
start learning
at length
in detail
The problem has been examined at (great) length.
fala mózgowa
Częstotliwość naszych fal mózgowych zmienia się, kiedy śpimy.
start learning
brainwave
Our brainwave frequency changes when we sleep.
miejsce wybuchu bomby / teren zniszczony podczas bombardowania
start learning
bomb-site
szkoda
szkoda by było, gdyby...
start learning
a pity
it would be a pity if...
na korzyść czegoś, na rzecz czegoś
start learning
in favor of sth
zaczynać mieć dosyć czegoś
Prędzej czy później ludzie zaczynają mieć dosyć pasożytów, którzy na nich żerują.
start learning
grow tired of sth
Sooner or later people grow tired of parasites who sponge on them.
pasożyt
Ten demon to tylko pasożyt, który zamieszkuje ciało innej istoty.
start learning
parasite
This demon is nothing more than a parasite that inhabits another creature.
pasożytować/żerować na kimś
start learning
sponge off/ on sb
retuszować coś, poprawiać coś
start learning
touch sth up
kląć na kogoś/coś
start learning
swear at sb/sth
błędne wyobrażenie, przekonanie
Jest to powszechne, błędne przekonanie, że starsi pracownicy nie mogą nauczyć się korzystać z nowych technologii.
start learning
misconception
It's a common misconception that older workers cannot learn to use new technology.
pełny czegoś
W biurze huczało od plotek.
start learning
rife with sth
The office was rife with rumours.
niebiański, rajski
start learning
heavenly
powszechnie, szeroko (np. dostępny, znany)
Ten produkt jest obecnie powszechnie dostępny.
start learning
widely (eg. available, well-known)
This product is now widely available.
gafa
start learning
howler
infml
domena, specjalność (czyjaś)
Ten zawód jest domeną mężczyzn.
start learning
preserve
That profession is a male preserve.
świeżo upieczony (np. absolwent), niedawno stworzony/wyprodukowany
Jest świeżo upieczonym absolwentem studiów prawniczych.
start learning
newly-minted
He's a newly minted law school graduate.
rozwijać się, ewoluować, zmieniać się
Technologia rozwija się tak szybko.
start learning
evolve
The technology evolves so quickly.
nieporozumienie
Żeby uniknąć nieporozumień.
start learning
misunderstanding
So as to avoid any misunderstanding.
wychodzić z czegoś (np. z trudnego rozwodu)
To państwo musi znaleźć sposób na wyjście z kryzysu gospodarczego.
start learning
emerge from sth
This country has to find a way to emerge from the economic crisis.
skarcony, przywołany do porządku
start learning
chastened
gafa, wpadka, wtopa, głupi błąd
start learning
blooper
nonsens, absurd
Ona twierdzi, że kłamię, co jest zupełnym nonsensem.
start learning
nonsense
She claims that I'm lying, which is a complete nonsense.
niewprawny (np. oko), niefachowy (np. rada)
start learning
inexpert
wyświechtany (np. słowo), oklepany, szablonowy
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało banalnie, ale...
start learning
trite
I don't want to sound trite but...
zastępować (kogoś/coś), zajmować czyjeś miejsce
Strach ustąpił miejsca radości.
start learning
to supplant
My fear had been supplanted by joy.
pobieżny, powierzchowny
To jest bardzo pobieżny opis.
start learning
superficial
It's a very superficial description.
chybiony (np. argument, pomysł), nieprzemyślany (np. projekt)
Plan budowy drogi przez las jest całkowicie nieprzemyślany.
start learning
misconceived
The plan to build the road through the forest is wholly misconceived.
w sposób żenujący (np. zachowywać się), żenująco (np. szczery, niezdarny)
Zarzuty te są badane przez policję, co stawia rząd w szczególnie żenującym położeniu.
start learning
embarrassingly
Most embarrassingly for the government, the allegations are the subject of a police inquiry.
intuicyjny
Mężczyźni wykazują się mniejszą intuicją niż kobiety.
start learning
intuitive
Men are less intuitive than women.
proaktywny
On czynnie działa w naszej społeczności.
start learning
proactive
He's very proactive in our community.
naprawczy (o działaniach)
Musimy przedsięwziąć działania naprawcze.
start learning
remedial
We have to take remedial actions.
reakcyjny, przeciwdziałający zmianom (o osobie)
Reakcjoniści uniemożliwiają reformy.
start learning
reactionary
Reactionaries are preventing reforms.
lekceważący
start learning
dismissive
nieprzekonujący, nieprzekonywający
Dali kilka nieprzekonujących wyjaśnień dotyczących awarii systemu.
start learning
unconvincing
They gave some unconvincing explanations for the system failure.
mylący, wprowadzający w błąd
Reklama wprowadzała klientów w błąd.
start learning
misleading
giving the wrong idea and impression
The advertisement was misleading to the customers.
zawiłość, złożoność
Pragnę zwrócić państwa uwagę na złożoność aktualnej sytuacji.
start learning
complexity
I would like to draw your attention to the complexity of the current situation.
odpychający
Jego zdaniem sprzedawca był wścibski i odpychający.
start learning
off-putting
He found the shop assistant nosy and off-putting.
z urodzenia (np. Polak/katolik)
start learning
by birth (e.g. Pole/Catholic)
przełomowy, doniosły
W tym dniu ma miejsce przełomowe osiągnięcie dla naszej firmy.
start learning
landmark
This day marks a landmark achievement for our company.
z zawodu
On z zawodu jest lekarzem.
start learning
by profession
He's a doctor by profession.
synteza (kombinacja różnych rzeczy)
Motywem dominującym jest tu synteza kultury śmierci i odwrócenie wartości.
start learning
synthesis
The predominant theme here is a synthesis of the culture of death and a reversal of values.
interpretacja czegoś
Nie mogło być mowy o innej interpretacji.
start learning
interpretation of sth
There could be no other interpretation.
ludzie współcześni
Nie zdobył uznania współczesnych.
start learning
contemporaries
He didn't win the respect of his contemporaries.
otworzyć nowe horyzonty/możliwości / zaproponować nowe pomysły
To nic nowego nie wnosi.
start learning
break new ground
It breaks no new ground.
przypadkowo, przy okazji
start learning
incidentally
wspomnieć o czymś / poruszyć coś (np. sprawę, temat)
Ona nieśmiało wspomniała o pieniądzach, które mu pożyczyła.
start learning
touch (up)on sth
She shyly touched on the money she lent him.
jako całość, w całości
Fragmenty tego filmu są całkiem dobre, ale jako całość to nic specjalnego.
start learning
as a whole
Parts of this film are quite good, but as a whole it's nothing special.
obserwator
Żeby być dobrym obserwatorem, musisz zwracać uwagę na szczegóły.
start learning
observer
To be a good observer, you have to pay attention to the details.
zaskakująco (np. szczery), w zaskakujący sposób (np. zachowywać się)
start learning
disconcertingly
obalić (np. argument), (za)przeczyć czemuś (np. pogłosce)
Ta książka w końcu obala część mitów na temat pochodzenia wszechświata.
start learning
explode
This book finally explodes some of the myths about the origin of the universe.
spostrzeżenie
Książka pełna niezwykle trafnych spostrzeżeń.
start learning
insight
A book full of remarkable insights.
twierdzenie
Ona uważa, że...
start learning
contention
It is her contention that...
obalić (np. teorię, argument)
Zarzuty zostały obalone.
start learning
disprove
to prove that something is not true
The allegations have been disproved.
nadużycie, nadużywanie
W Chinach wzrasta nadużycie praw człowieka.
start learning
abuse
Human rights abuse is increasing in China.
eksploatacja, użytkowanie, wykorzystanie
Nielegalna eksploatacja bogactw naturalnych jest kolejnym poważnym problemem.
start learning
exploitation
The illegal exploitation of natural resources is a further major problem.
niewyobrażalny, nie do pomyślenia
To nie do pomyślenia, że...
start learning
inconceivable
It's inconceivable that...
przyznać komuś coś
start learning
to accord sth to sb
nadużycie, niewłaściwe wykorzystanie
Partia musiała stawić czoła oskarżeniom o nadużycie władzy.
start learning
misuse
The party had to face the accusations of misuse of power.
ograniczenie dotyczące czegoś
start learning
stricture on sth
restriction
ograniczenie, restrykcja
Są ograniczenia dotyczące tego, kto może zostać dyrektorem.
start learning
restriction
There are restrictions on who can become a director.
tak samo, tym samym, z tego samego powodu
start learning
by the same token
for the same reason
strona, aspekt
Jak naukowiec, zbadałbym każdy aspekt tego przypadku.
start learning
facet
As a scientist, I would examine every facet of this case.
miriady czegoś (np. ludzi)
mnóstwo, ogromna liczba czegoś
I teraz miriady barów i hoteli otwiera się wzdłuż wybrzeża.
start learning
myriads of something
And now myriads of bars and hotels are opening up along the coast.
wzdragać się przed czymś / być niechętnym (czemuś)
wzdragać się = wzbraniać się przed czymś
Wzdragała się przed wydaniem takiej sumy.
start learning
to baulk at sth
or "to balk at sth"
She balked at spending so much.
słusznie
I zupełnie słusznie.
start learning
rightly
And rightly so.
dokładnie
Właśnie dlatego ją wybrano.
start learning
precisely
exactly
She was chosen precisely because of that.
propagować, upowszechniać
start learning
to promulgate
to spread beliefs or ideas among a lot of people
akceptowalny społecznie
start learning
socially acceptable
moralnie naganny
Dla nauczyciela uderzyć dziecko jest nie tylko niemoralne, ale także nielegalne.
start learning
morally wrong
For a teacher to hit a child is not just morally wrong but also illegal.
destrukcyjny (np. wpływ)
Ta krytyka okazała się destrukcyjna dla jego kariery.
start learning
corrosive
This criticism turned out to be corrosive to his career.
W tym sensie, że...
start learning
In the sense that...
podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś)
On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.
start learning
to undermine
He was punished because he undermined his teacher's authority.
tysiąclecie, tysiąclecia
Miejmy nadzieję, że to nowe tysiąclecie będzie lepsze i spokojniejsze od poprzedniego.
start learning
millennium, millennia
Let's hope that this new millennium will be better and more peaceful than the previous one.
poczucie celu
start learning
sense of purpose
bezbarwny, nijaki
start learning
bland
dokonanie, osiągnięcie
Pokonanie go nie byłoby wielkim dokonaniem.
start learning
accomplishment
Defeating him would be no great accomplishment.
na próżno
Próbowaliśmy to zrobić kilka razy, ale wszystko na próżno.
start learning
in vain
vainly
We tried to do this several times, but it was all in vain.
z pewnością, na pewno
To z pewnością spowoduje problemy.
start learning
surely
This will surely cause problems.
onieśmielić
Niektórzy gracze byli całkowicie onieśmieleni, grając swój pierwszy mecz na stadionie narodowym.
start learning
to overawe
Some of the players were totally overawed by playing their first game at the national stadium.
szukać na próżno
start learning
seek in vain
1. pragnąć kogoś/czegoś 2. tęsknić za kimś/czymś
start learning
to yearn for sb/sth
tajemniczość, tajemnica
Tamta część planu pozostaje zagadką.
start learning
mystery
That part of the plan remains a mystery.
przytępić (np. rozum, rozsądek)
start learning
to dull
świadomość czegoś
On nie zdaje sobie sprawy z wielkości tego problemu.
start learning
appreciation of sth
awareness of sth
He has no appreciation of the size of the problem.
wewnętrzny
Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto.
start learning
inner
I heard an inner voice which told me to go straight.
intelektualista
Nie jestem intelektualistą, ale wiem, jak to działa.
start learning
intellectual
I'm no intellectual, but I do know how this works.
wyrazić (np. obawy, strach)
Czy mogę wyrazić swoje obawy?
start learning
to voice
express
May I voice my concerns?
starać się coś zrobić / dążyć do zrobienia czegoś
On stara się odrzucić osiągnięcia nauki.
start learning
to seek to do sth
He seeks to dismiss the achievements of science.
odrzucać (np. pomysł)
Szef odrzucił jego pomysł, bo byłby zbyt kosztowny.
start learning
to dismiss
The boss dismissed his idea because it would be too expensive.
całkowicie, kompletnie, w każdy sposób
idiom
start learning
down the line
niewypowiedzianie, niewysłowienie (np. piękny, romantyczny)
start learning
unspeakably (e.g. beautiful, romantic)
nie być do kogoś podobnym
start learning
to bear no resemblance to sb
delektować się czymś, cieszyć się z powodu czegoś
Ona naprawdę nie cieszyła się z pomysłu, żeby iść tam sama.
start learning
relish sth
She really didn't relish the idea of going there alone.
zmierzyć / uporać się z kimś/czymś
start learning
get to grips with sb/sth
dojrzałość
Ukończenie 18 lat nie jest żadnym zaświadczeniem dojrzałości.
start learning
maturity
Being 18 isn't any certificate of maturity.
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku!
start learning
common sense
Use common sense!
prosperować, rozwijać się pomyślnie, kwitnąć
start learning
to prosper
tworzyć, rozpoczynać (np. znajomość)
Nasze kraje utworzyły sojusz.
start learning
to forge
Our countries forged an alliance.
bez względu na coś / niezależnie od czegoś
Wszyscy powinni być traktowani jednakowo, niezależnie od koloru skóry.
start learning
irrespective of sth
Everyone should be treated equally, irrespective of skin colour.
wiek dziecięcy
start learning
tender age
w młodym wieku
start learning
at a tender age
zapoznać / zaznajomić kogoś z czymś
Rodzina mojej żony zaznajomiła mnie ze wszystkimi swoimi tradycjami.
start learning
to introduce sb to sth
My wife's family introduced me to all their traditions.
przyzwyczaić się do robienia czegoś/odzwyczaić się od robienia czegoś
start learning
to get into/out of the habit of doing sth
puszysty, futerkowy, futrzany
start learning
furry
covered with fur or with something that feels like fur
zaledwie
Rozmowa trwała raptem 20 minut.
start learning
mere
The interview lasted a mere 20 minutes.
resztka, pozostałość czegoś
Ten budynek to pozostałość po starożytnych czasach.
start learning
remnant of sth
This building is a remnant of the ancient times.
zjedzony przez mole / wyliniały (np. fotel, sofa)
Ten zjedzony przez mole sweter wisiał w mojej szafie przez lata.
start learning
moth-eaten
This moth-eaten sweater has been hanging in my wardrobe for years.
niech Bóg broni!
start learning
perish the thought!
niepożądany, niemile widziany (np. gość)
start learning
unwanted (e.g. guest)
mrzyk (gatunek chrząszcza)
start learning
carpet beetle
pracownia, warsztat pracy
start learning
workroom
a room in which work is done, especially making things
nie nadawać się do naprawy
start learning
to be (damaged) beyond repair
zapasowy
Czy masz zapasowy zestaw kluczy?
start learning
spare
Do you have a spare set of keys?
poddać się
Oni byli zmuszeni się poddać.
start learning
to surrender
They were forced to surrender.
rozpaczać
Poradzę się w tej sprawie. Ale nie rozpaczaj.
start learning
to despair
I will ask for guidance in this matter, but do not despair.
wcześniejszy, poprzedni
Mój komputer miał ustawioną wcześniejszą datę.
start learning
anterior
My computer was set to an anterior date.
trudny w odbiorze, przeintelektualizowany (np. muzyka, sztuka)
start learning
highbrow
dziedzina, domena czegoś
start learning
domain of something
bogaty, zamożny
Ona pochodzi z bogatej rodziny.
start learning
wealthy
She comes from a wealthy family.
dogłębny, obszerny (np. wiedza, wywiad)
start learning
in-depth (e.g. knowledge, interview)
środowiskowy
On pracuje jako prawnik środowiskowy.
start learning
environmental
He works as an environmental lawyer.
utwór na wiolonczelę i fortepian
start learning
piece for cello and piano
wiolonczelista
start learning
cellist
someone who plays the cello
uroczysta kolacja, przyjęcie
Wystroiłem się w smoking na uroczystą kolację.
start learning
dinner party
I dressed myself up in a tuxedo for the dinner party.
ogromny, olbrzymi
To był ogromny błąd.
start learning
tremendous
It was a tremendous mistake.
podekscytowanie, rozemocjonowanie
Podekscytowanie powstrzymywało mnie przed zaśnięciem.
start learning
excitement
The excitement kept me from sleeping.
być szczególnie cennym dla kogoś, być drogim komuś
start learning
to be precious to sb
na dodatek / oprócz tego
Oprócz tego wszystkiego, co muszę zrobić.
start learning
on top of that
On top of everything else I have to do.
przynosić komuś korzyść
Ta inwestycja przyniesie ci korzyść szybciej niż myślisz.
start learning
benefit sb
This investment will benefit you sooner than you think.
ogromnie (np. satysfakcjonujący)
start learning
immensely (e.g. satisfying)
ożywić coś, stworzyć coś
Aktor tchnął życie w tę postać.
start learning
to bring sth to life
The actor brought the character to life.
repertuar
W tym sezonie mają cztery sztuki w repertuarze.
start learning
repertory
They have four plays in repertory this season.
nadawać na tych samych/podobnych falach (dobrze się rozumieć)
start learning
be on the same/similar wavelength
wziąć coś na siebie (np. odpowiedzialność) / podjąć się czegoś (np. pracy)
Nie chcę brać na siebie zbyt dużo pracy.
start learning
take sth on
I don't want to take on too much work.
ponadto, poza tym, do tego
Poza tym, próbowaliśmy zrobić wszystko, co mogliśmy.
start learning
besides
Besides, we'd tried to do everything we could.
wytyczony, ostateczny, wiążący (np. termin, plany)
Nie mamy jeszcze żadnych wiążących planów na weekend.
start learning
firm
We don't have any firm plans for the weekend yet.
pracować na coś (żeby coś osiągnąć)
start learning
work towards sth
to try to achieve something by working
warunek, zastrzeżenie
Pod warunkiem, że...
start learning
stipulation
On the stipulation that...
być przeznaczonym dla / skierowanym do kogoś/czegoś
start learning
be meant for somebody
mieć pojęcie o czymś
On nie ma (zielonego) pojęcia o historii.
start learning
have a clue about sth
He hasn't (got) a clue about history.
zacząć coś robić / zabierać się do czegoś
Jak pan się zabiera do pisania powieści?
start learning
go about/around something
How do you go about writing a novel?
znienacka, nagle, niespodziewanie, ni z tego, ni z owego
idiom
Problem ten nie pojawił się nagle.
start learning
out of the blue
This problem did not come out of the blue.
zebrać się na odwagę, żeby coś zrobić
start learning
to pluck up the courage to do sth
po drugiej stronie linii
w odniesieniu do rozmowy telefonicznej
start learning
at the end of the line
ku czyjemuś zachwytowi, radości
start learning
to sb's delight
dać się ponieść emocjom
Nie podniecaj się!
start learning
to get carried away
Don't get carried away!
okres/zakres czegoś
Książka obejmuje całość dziejów ludzkości.
start learning
span of sth
The book covers the whole span of human history.
życie ziemskie
start learning
terrestrial life
w celu, by coś (się wydarzyło)
By przedsiębiorstwo to było rentowne, sprzedaż musiałaby wzrosnąć o co najmniej 60%.
start learning
in order for sth (to happen)
In order for the company to be profitable, sales would need to rise by at least 60%.
spalanie
Dostosowałem silnik w moim samochodzie, zeby obniżyć spalanie.
start learning
a combustion
the process of burning
I adjusted the engine in my car to lower the combustion.
warunek wstępny/zasadniczy, wymóg
Warunkiem wstępnym rozpoczęcia naszych negocjacji jest podpisanie tej umowy.
start learning
a prerequisite of/for sth
You have to sign this contract as a prerequisite for our negotiations.
charakterystyczny, wyróżniający się
To znaczy, mój tato miał bardzo charakterystyczny sposób pakowania, a pismo mojej mamy było bardzo podobne do pisma Mikołaja.
start learning
distinctive
I mean, my dad had a very distinctive wrapping style, and my mother's handwriting was so close to Santa's.
wykorzystywanie, użytkowanie
Wykorzystanie biomasy i agroturystyki zwiększa dochody lokalnych mieszkańców.
start learning
exploitation
Exploitation of biomass and agri-tourism increase the incomes of local people.
eksploracja kosmosu
start learning
space exploration
żaden inny
W tym momencie nie widzę żadnego innego wyjścia.
start learning
no other
At this point, I can see no other way.
być znanym pod nazwą/nazwiskiem
W świecie biznesu jest znany pod nazwiskiem J. Walter Fortune.
start learning
go by the name of sth
In the business world he goes by the name of J. Walter Fortune.
w najbliższej okolicy
start learning
in the immediate vicinity
na życzenie, do woli
Potrafi płakać na zawołanie.
start learning
at will
He can cry at will.
rozmnażać się (o zwierzętach)
Te kaczki zaczynają się rozmnażać późną zimą.
start learning
to breed
These ducks start to breed in late winter.
żerować, poszukiwać pożywienia
Szympansy spędzają większość dnia na poszukiwaniu owoców, liści i owadów.
start learning
to forage
Chimpanzees spend most of the day foraging for fruit, leaves, and insects.
zapalić, rozpalić
start learning
to kindle
to cause a fire to start burning by lighting paper, wood, etc.
podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość)
Nasza firma utrzymuje dobrą jakość produktów.
start learning
to sustain
Our company sustains a good quality of products.
dlatego, zatem
Nie powiedziałeś mi całej prawdy, zatem skłamałeś.
start learning
therefore
You didn't tell me the whole truth, therefore, you lied.
wysuwać roszczenia do czegoś / rościć pretensje do czegoś
Naprawdę myślisz, że możesz rościć sobie prawo do tych pieniędzy po tych wszystkich latach?
start learning
lay claim to sth
Do you really think you can lay claim to that money after all these years?
płomień
Nastąpił nagły wybuch i samochód stanął w płomieniach.
start learning
a flame
There was a sudden explosion and the car burst into flames.
niezbędny, decydujący
Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.
start learning
vital
essential, extremely important and necessary
Higher education is a vital requirement for this job.
zbyt długi
Ostatni utwór na tym albumie jest świetnie wykonany, ale zbyt długi.
start learning
overlong
too long
The last song on the album is brilliantly performed but overlong.
zagorzały obrońca
start learning
fierce defender
podejrzenie
Ich podejrzenia okazały się być uzasadnione.
start learning
suspicion
Their suspicions turned out to be justified.
rosnąć stopniowo
czasownik frazowy
start learning
creep up
mocno, pewnie, stanowczo
On powiedział stanowczo, że nie zmieni zdania.
start learning
firmly
He said firmly that he wouldn't change his mind.
osoba równorzędna z kimś, rówieśnik (np. w tym samym wieku, o takich samych umiejętnościach, o takim samym pochodzeniu, itp.)
Była znana wśród rówieśników jako dobra uczennica.
start learning
a peer
She was known among her peers as a good student.
wyolbrzymić, przesadzić, przecenić
start learning
to overemphasize
mieć wielki/niewielki związek z czymś
To nie ma związku z naszą obecną sytuacją.
start learning
to have great/little bearing on sth
It has no bearing on our current situation.
poczucie własnej wartości
start learning
sense of self-worth
self-esteem
dorastający chłopak/dziewczyna, nastolatek
Ten problem może być wyjątkowo powszechny w przypadku dzieci i nastolatków.
start learning
an adolescent
The problem may be especially common in children and adolescents.
znośny
start learning
bearable
możliwy do wytrzymania, do zniesienia
Ten pokój hotelowy jest znośny ale daleko mu do ideału.
start learning
tolerable
This hotel room is tolerable but it's far from perfect.
miły, sympatyczny
start learning
likeable
ryzykować coś, narażać się na coś
Myślę, że podejmę ryzyko zranienia jej uczuć i powiem jej prawdę.
start learning
run the risk of sth
I think I'll run the risk of hurting her feelings, and tell her the truth.
odmowa (np. przyjęcia pomocy), odrzucenie (np. kandydata o pracę)
Nie można dalej odmawiać pomocy migrantom poprzez agresywną współpracę z takimi krajami jak Libia.
start learning
rejection
There must be no more rejection of migrants through violent collaboration with countries like Libya.
sprawność
U nas w Cambridge zawsze byliśmy dumni z naszej sprawności fizycznej.
start learning
prowess
when you are good at doing something
Here in Cambridge, we've always been proud of our athletic prowess.
przeważać nad, dominować nad
Jego pragnienie pieniędzy wydaje się przesłaniać cokolwiek innego.
start learning
to override
to be more important than something else
His desire for money seems to override anything else.
bystry, uzdolniony
start learning
brainy
przeważyć, stracić równowagę
W połowie drogi wzdłuż ściany stracił równowagę i upadł.
start learning
to overbalance
Halfway along the wall he overbalanced and fell.
spadać (np. o cenach, temperaturze)
Ceny samochodów nagle spadły w czerwcu.
start learning
to dip
The prices of cars dipped suddenly in June.
wschodni, na wschód
start learning
eastward
marsz, pochód
Wieś jest o dzień marszu stąd.
start learning
a march
The village is a day's march from here.
wyraźny, wyrazisty
Mówiła z wyraźnym amerykańskim akcentem.
start learning
pronounced
She spoke with a pronounced American accent.
wspinać się po liście (w odniesieniu do pozycji w rankingu)
start learning
climb up the list
być na (fali) wznoszącej (np. o interesach)
start learning
be on the up
angażować się w coś, włączać się w coś
czasownik frazowy, zwrot nieformalny
Chciałbyś się zaangażować w tę sprawę?
start learning
plug into something
Would you like to plug into this case?
prawdziwe w przypadku kogoś
To, co jest prawdziwe w wypadku dorosłych, odnosi się również do dzieci.
start learning
true of somebody
What is true of adults is true of children.
zabrać kogoś szybko
Zabrali go szybko na komisariat.
start learning
whisk sb off
to take someone somewhere quickly
They whisked him off to the police station.
bazować coś na czymś, opierać coś na czymś
Jak możesz opierać swoją tezę na takich głupich pogłoskach?
start learning
base sth on sth
How can you base your thesis on such stupid rumours?
urok, wdzięk
Magia sceny.
start learning
allure
The allure of the stage.
postrzegać coś w pewien sposób
Według mnie to nie jest problem biedy.
start learning
see sth as something
I don't see it as a problem of poverty
ponadprzeciętny, wyróżniający się
Ten produkt był ponadprzeciętnej jakości.
start learning
superior
This product was of superior quality.
wyróżniać się na tle kogoś/czegoś
Ona była świetną studentką, była lepsza od innych.
start learning
to stand out from/against sb/sth
She was a great student, she stood out from the rest.
olbrzymi (np. sukces, zwycięstwo)
Ogromny sukces jej pierwszej powieści był wielką niespodzianką.
start learning
runaway (e.g. success, victory)
Her first novel's runaway success came as a great surprise.
głęboki, gruntowny (np. o wiedzy)
On posiada gruntowną wiedzę o samochodach i mechanice.
start learning
profound (e.g. knowledge)
He has a profound knowledge of cars and mechanics.
mądrość, rozsądek
Masz dużo rozsądku jak na tak młody wiek.
start learning
wisdom
You have great wisdom for such a young age.
w całej swojej mądrości
start learning
in one's wisdom
zarządzić, nakazać
Po trzęsieniu ziemi rząd zarządził, że wszystkie nowe budynki muszą być budowane zgodnie z nowymi standardami.
start learning
to decree
After the earthquake, the government decreed that all new buildings must be built according to the new standards.
nasycić (np. rynek)
start learning
to saturate
coś samo w sobie
Biblioteka sama w sobie jest pięknym budynkiem.
start learning
sth in itself / sth itself
The library is a fine building in itself.
spółdzielnia
Teraz tylko członkowie spółdzielni mogą wybierać swoje władze.
start learning
cooperative / co-op
Now only co-op members can elect their leaders.
hipis
Mam nadzieję, że to oczywiste, ale nie jestem hippisem.
start learning
hippie
I hope this is obvious, but I'm not a hippie.
żywność ekologiczna
Oni zaopatrują lokalne sklepy w organiczną żywność.
start learning
żywność ekologiczna in English
organic food
They supply local shops with organic food.
stanowczo, zdecydowanie
On powiedział stanowczo, że nie zmieni zdania.
start learning
firmly
He said firmly that he wouldn't change his mind.
znany, uznany (ktoś, kto od dawna się czymś zajmuje)
Powszechnie uznanym faktem jest to, że...
start learning
established
It's a well established fact that...
przełomowy, doniosły
W tym dniu ma miejsce przełomowe osiągnięcie dla naszej firmy.
start learning
landmark
This day marks a landmark achievement for our company.
zawierać coś, cechować się czymś
Menu nie zawiera bezalkoholowych napojów.
start learning
to feature
The menu doesn't feature non-alcoholic beverages.
smakołyk
Moja babcia włożyła mi mnóstwo smakołyków do torby.
start learning
a treat
My grandma put lots of treats into my bag.
szeroki wybór (czegoś), asortyment, szereg
Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.
start learning
an array
I've had to take care of a whole array of paperwork to get here.
placek kukurydziany, tortilla
On zawinął mięso w placek kukurydziany.
start learning
tortilla
He wrapped the meat in a tortilla.
wewnątrzzakładowy, wewnętrzny (np. szkolenie)
start learning
in-house
internal
wędzarka
start learning
meat smoker
oznakować / opatrzyć etykietą
Ten makaron jest opatrzony etykietą, informującą o tym, że jest bezglutenowy.
start learning
to label
This pasta is labelled as gluten-free.
z marką własną sprzedawcy
start learning
own brand
wyszukany, wykwintny (np. jedzenie)
On zaprosił mnie do wykwintnej restauracji.
start learning
fancy (e.g. food)
He invited me to a fancy restaurant.
interesariusz, udziałowiec (w przedsiębiorstwie), partner (w biznesie)
Lepszy ogląd sytuacji możliwy będzie w przyszłym roku, po spotkaniu udziałowców.
start learning
stakeholder
A better picture of the situation will be available next year after the stakeholder meeting.
idealizm
Idealizm jest ważny, ale nie może nam przysłaniać rzeczywistego świata.
start learning
idealism
Idealism is important, but it cannot blind us from what the world truly is.
roślinność, zieleń
start learning
green
green plants or branches, especially when cut and used as decoration
bezwzględny (np. biznesmen)
start learning
hard-nosed
przebiegłość, spryt
start learning
shrewdness
wykończyć kogoś (np. konkurencję)
Mój szef mnie wykańcza! Nie mogę już tego znieść.
start learning
wipe sb out
My boss is wiping me out! I can't stand it anymore.
wypierać kogoś (np. z interesów, z handlu)
start learning
crowd sb out
świetnie zdawać sobie z czegoś sprawę / doskonale o czymś wiedzieć
Wiem o tym doskonale.
start learning
be well aware of something
I'm well aware of that.
doznać uszczerbku, ucierpieć
start learning
to take a battering
nieustający, niesłabnący (np. ekspansja, wzrost)
start learning
relentless (e.g. expansion, growth)
centrum/przedmiot zainteresowania
Ta pikantna ploteczka wciąż jest w centrum zainteresowania.
start learning
a focus
That juicy rumour is still in the focus.
rzeczy (szczególnie, gdy mówimy o różnych rzeczach lub przedmiotach, których nazw nie znamy)
Jest mnóstwo rzeczy, których brakuje w tym raporcie.
start learning
stuff
There's a lot of stuff this report is missing.

You must sign in to write a comment