(3) Listening comprehension 7 & 9

 0    74 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reagować, odpowiadać twórczo
Nie reagowała na leczenie.
start learning
to respond creatively
She didn't respond to treatment.
obszar wiejski, rolniczy
start learning
rural area
burmistrz
Ken Livingstone był swego czasu burmistrzem Londynu.
start learning
a mayor
Ken Livingstone was once a mayor of London.
przerzedzać się (np. o populacji)
Ruch przerzedzi się po godzinach szczytu.
start learning
to thin out (about population)
The traffic will thin out after the rush hour.
szybko starzejąca i kurcząca się populacja
start learning
rapidly aging and shrinking population
spadać na łeb, na szyję
ceny, akcje, waluty
Ceny nieruchomości spadły w tym roku.
start learning
to tumble
to plummet
Real estate prices have tumbled this year.
pustoszeć (o mieście, pomieszczeniu)
Po godzinie 16, to biuro pustoszeje.
start learning
to empty (about a town)
After 4 o'clock this office empties.
"połączyć coś pod jednym dachem" (o usługach różnego typu)
start learning
to merge sth under one roof
przetrwać
start learning
to prevail
zespół doradców
start learning
a think tank
przełamać biurokrację
start learning
to break up bureaucracy
dom opieki dla starców
start learning
a care home for the old
opieka pediatryczna
start learning
pediatric care
sklep sprzedający towary po obniżonych cenach
start learning
a discount store
robić coś na zmianę
start learning
to take turns doing sth/to do sth
problem, przeszkoda
Uzyskanie zezwolenia na pracę była pierwszą przeszkodą do pokonania.
start learning
a hurdle
Getting a work permit was the first hurdle to overcome.
Dolna Saksonia
start learning
Lower Saxony
tuż obok granicy
start learning
right alongside a border
zauważyć
Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?
start learning
to note
to point out
Did you note her strange behaviour?
uczynić życie trudniejszym dla kogoś
start learning
to make life harder for sb
całkowita liczba
Całkowita liczba dochodzeń przeprowadzonych w 2006 r. wyniosła 586.
start learning
the total number
The total number of inquiries dealt with in 2006 was 586.
nierównomiernie rozłożony spadek liczby ludności (na terenie jakiegoś kraju)
start learning
unevenly spread decline in population
być zagrożonym brakiem dostępu do lekarza/ opieki medycznej
start learning
be at risk of having no doctor/medical care
zaoferować komuś możliwość korzystania z pustego budynku
start learning
to offer sb the use of an empty building
świadczyć usługę w sposób ciągły
start learning
to give continuous service
udzielić pozwolenia
start learning
to grant a permit
pokonać, przezwyciężyć coś
Pokonał wszystkie przeszkody na swojej drodze na szczyt.
start learning
to overcome sth
He overcame all obstacles in his path to the top.
stosować się do czegoś, podporządkować się czemuś
Niepodporządkowanie się przepisom będzie karane.
start learning
to comply (with sth)
Failure to comply with the rules may result in prosecution.
agresywny lobbing
start learning
fierce lobbying
nagiąć przepisy
start learning
to bend the laws
triumfować, odnosić sukces
Przyznaję to, byłeś lepszy i wygrałeś - możesz triumfować.
start learning
to triumph
I admit it, you were better and you won - you can triumph.
samoregulująca się agencja sponsorowana przez państwo
start learning
a state-sponsored agency of self-regulation
zrozumieć coś
Nie rozumiem tego zdania.
start learning
to make sense of sth
I can't make sense of this sentence.
zarządzać talentami
start learning
to manage talent
(powoli) uświadomić sobie coś
Chciałbym żeby Tata uświadomił sobie fakt, że nie jestem już dzieckiem.
start learning
to (slowly) wake up to sth
I wish Dad would wake up to the fact that I’m no longer a kid.
warunki zatrudnienia
start learning
the employment conditions
globalny niedobór czegoś
Nie brakuje kandydatów.
start learning
the global shortage of sth
There is no shortage of applicants.
bogacz, krezus
start learning
a gazillionaire
w efekcie, w rezultacie
To miał być żart, a w rezultacie wdaliśmy się w bójkę.
start learning
in effect
effectively, as a result of
It was supposed to be a joke, but in effect we got in a fight.
brakować czegoś, być mniejszym niż coś
start learning
to fall short of sth
siły rynkowe
start learning
market forces
poprawić sytuację w (czymś)
Przegrywali dotkliwie, ale odwrócili losy spotkania w drugiej połowie meczu.
start learning
to turn things around
They were losing badly but they turned things around in the second half of the game.
zaścianek gospodarczy
start learning
an economic backwater
wrócić na uniwersytet
start learning
to work one's way back to the university
zacięta konkurencja
start learning
fierce competition
przenieść się do innego kraju
start learning
to move across to another country
walka o talenty
start learning
a fight for talent
modne powiedzonko, popularny zwrot
start learning
a buzzword
mając zamiar coś zrobić, mając na celu zrobienie czegoś
Działania te zostały podjęte w celu zwiększenia zysków firmy.
start learning
with a view to doing sth
with an intention to do sth
These measures have been taken with a view to increasing the company's profits.
wymachiwać czymś przed kimś (jako zachęta)
start learning
to wave sth in front of sb (as an incentive)
śmiem twierdzić
start learning
... or dare I say...
kryzys milenijny (spadek cen akcji spółek z branży informatycznej w 2000 roku)
start learning
a dot.com crash
absolwenci gotowi do pracy w przemyśle
start learning
industry-ready graduates
pracownicy stali (pracujący w miejscu pracy)
start learning
stationary staff
mądre szukanie pracowników
start learning
smart resourcing
radzić sobie z technologiami
start learning
to engage with technologies
zatrzymać pracowników
start learning
to retain staff
doszkalać pracowników
start learning
to up-skill staff
zdolność do zatrudnienia
Zdolność do zatrudnienia spada drastycznie po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia.
start learning
employability
Your employability drops dramatically after you turn fifty.
przenieść się do nowego pracodawcy
start learning
to move on to a new employer
gorzka pigułka do przełknięcia
start learning
a bitter/hard pill to swallow
wykorzystywać umiejętności (pracownika)
start learning
to exploit a skill
spędzić chwilę
start learning
to spend a short while
robić coś w pierwszej kolejności
start learning
to do sth in the first place
rozpocząć coś czymś
Mam nadzieję, że rozpocznę ten nowy rok ze stylem.
start learning
to kick sth off (with something)
to begin with sth
I hope I will kick off the new year with style.
z wielu powodów
start learning
for a number of reasons
... jeśli się rozejrzymy, to zobaczymy...
start learning
... and if we look around the world, we will see...
poprawić sposób robienia czegoś (dosł. podnieść swój poziom gry)
start learning
to raise one's game
produkować coś (masowo, np. studentów)
start learning
to churn sb/sth out
zabezpieczyć talent
start learning
to secure talent
agencja pracy
start learning
a recruitment agency
a professional organization which searches for candidates and stores their data for future job placement
praktyka pozyskiwania pracowników (stałych)
start learning
an exercise in acquiring stationary
a practice of
obsługiwać globalną bazę klientów
start learning
to service the global client-base
wzrastać w szybkim tempie (o płacach)
start learning
to spiral (about salaries)

You must sign in to write a comment