3 LIST FEB 7

 0    61 flashcards    agakrysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zamknięty
start learning
shut down, close
sytuacja kryzysowa
start learning
emergency, crisis situation, failure
zaplanowane
start learning
drawn up, planned
zarządzać
start learning
manage, run
po prostu
start learning
simply, just
nadużycie, przemoc
start learning
misuse, abuse
stop
start learning
stop, block
Przyjęty z zadowoleniem
start learning
accepted, welcomed
radzić sobie z
start learning
handle, cope with
pomieścić, zakwaterować
start learning
accomodate, house
uchodźcy
start learning
refugees
akt
start learning
an act of
prześladowanie / prześladować
start learning
persecution/ persecute
dyskryminacja ze względu
start learning
discrimination on grounds
obawy dotyczące zabezpieczeń
start learning
security worries
utworzyć
start learning
set up, establish
radzić sobie z czymś
start learning
cope with sth
uciec
Rebelianci zaatakowali i mieszkańcy byli zmuszeni uciekać ze swojego miasta.
start learning
flee
The rebels invaded and the residents were forced to flee their town.
olbrzymi
start learning
giant
strach, bać się
start learning
fear
Kryzys humanitarny
start learning
humanitarian crisis
być poważnie zagrożonym robieniem czegoś
start learning
to be at serious risk of doing sth
zrezygnować, podać się do dymisji
Zrezygnowała, ponieważ znalazła lepszą ofertę.
start learning
to resign
She resigned because she found a better offer.
sankcja
start learning
sanction
nieopatrznie
start learning
inadvertenly
domagać się robi sth
start learning
insist on doing sth
mieć pełne zaufanie w coś / kogoś
start learning
to have full confidence in something/somebody
pływać na powierzchni
start learning
float
oddalony / oddalona
Drony mogą być sterowane zdalnie,
start learning
remote
Drones can be controlled remotely.
groźba
start learning
threat
sprężystość, wytrzymałość
start learning
resilience
Cyber ​​atak
start learning
cyberattack
wzrost
start learning
increase in
surowość
start learning
severity
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
start learning
challenge
It was a great challenge we had to face.
ubolewać, potępiać
start learning
deplore
odpowiedzialny za
start learning
accountable for
Chirurgia plastyczna
start learning
cosmetic surgery
rzecznik
start learning
a spokesperson for
wybuch
Wybuch epidemii doprowadził do śmierci setek ludzi.
start learning
outbreak
The outbreak of the epidemic caused hundreds of deaths.
Wybuch (nagły początek wojny, choroby, przemoc, itp)
start learning
outbreak (the sudden start of war, disease, violence etc)
infekcja
start learning
infection
zmiana ta jest przypisana
start learning
the change is attributed to
emeryt
start learning
pensioner
gospodarstwo domowe
start learning
household
grupa ekspertów / think tank / komitet doradczy
start learning
think tank
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
start learning
previous
His previous book was much better than this one.
hojny
start learning
generous
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
start learning
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
start learning
income
Our expenses exceed income.
zasiłek
Oferują liczne korzyści.
start learning
benefit
They offer numerous benefits.
modernizacja, modernizować
start learning
retrofit
niewidzialność
start learning
invisibility
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
start learning
altitude
We're at a very high altitude now because we're halway up one of the country's highest mountains.
transport
Informuj mnie o transporcie.
start learning
transportation
Keep me informed about transportation.
kątowy
start learning
angular
technicznie
start learning
technically
radar
policyjna kontrola radarowa
start learning
radar
a radar trap
wykrywanie
start learning
detection
na czas nieokreślony
start learning
indefinitely
nazywać, przezywać
start learning
dub

You must sign in to write a comment