(3) Globalisation and economic policy

 0    59 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
inwestycja zagraniczna
start learning
inward investment
money that is invested in a particular country from outside it
tworzenie stanowisk pracy
Tworzenie miejsc pracy powinno być priorytetem.
start learning
job creation / creation of jobs
Job creation needs to be the top priority.
stać z boku (nie angażować się, nie podejmować działania)
Nie jest łatwo stać z boku i patrzeć, jak ktoś rani twego syna.
start learning
stand aside
It is not an easy thing to stand aside and watch someone injure your son.
alians firm
Powiedział także, że alianse z zagranicznymi firmami są w przygotowaniu.
start learning
alliance
a cooperation between two or more companies working together towards the same goal
He also said that alliances with foreign companies were in the works.
porównanie czegoś z czymś
Czy możesz wysłać mi zestawienie tych trzech różnych samochodów?
start learning
the comparison of sth to sth
Can you send me the comparison of these three different cars?
wzajemnie się wykluczać
Bycie bogatym i bycie socjalistą nie wykluczają się wzajemnie.
start learning
to be mutually exclusive
Being rich and being a Socialist are not mutually exclusive.
zlecić podwykonanie
Pracę zlecono miejscowemu podwykonawcy.
start learning
to subcontract
The work has been subcontracted to a local company.
zaangażowanie w coś
Wykazała sie dużym zaangażowaniem.
start learning
commitment to sth
She has shown a great sense of commitment.
dział, oddział, wydział (np. w organizacji)
Każdy z nich kieruje jednym z głównych oddziałów w mojej firmie.
start learning
division
Each one is running a key division of my company.
jednostka zależna, filia
Ona pracuje dla zagranicznej filii tej spółki.
start learning
subsidiary
She's working for an overseas subsidiary of the company
subwencja, dotacja (na coś)
Rządowa dotacja pomogła nam zbudować tę drogę.
start learning
subsidy
The government subsidy has helped us build this road.
środki, działania
Musimy podjąć pewnie działania, żeby powstrzymać protest.
start learning
measures
We need to take certain measures to stop the protest.
cło, taryfa (celna)
On musiał płacić cło za każdym razem, kiedy jechał tą drogą.
start learning
(customs) tariff
He had to pay the tariff every time he drove this road.
kontyngent, kwota
Rząd planuje wprowadzenie ścisłego kontyngentu importowego na zboża.
start learning
quota
The government plans to introduce a strict import quota on grain.
bilans handlowy
start learning
balance of trade / trade balance
nadwyżka handlowa
start learning
trade surplus
deficyt bilansu handlowego
start learning
trade deficit
jak stwierdzono powyżej
start learning
as stated above
bilans płatniczy
start learning
balance of payments
kurs walutowy
Kursy wymiany walut zmieniają się codziennie.
start learning
exchange rate
Exchange rates change daily.
odczuć coś jako spadek w swoim poziomie życia
start learning
to feel sth as a drop in one's living standard
utrata miejsc pracy
Te małe i średnie przedsiębiorstwa twierdziły, że podwyższenie ceł spowoduje utratę miejsc pracy.
start learning
job losses
These SMEs claimed that an increase in duties will trigger job losses.
niszczenie małych, lokalnych firm
start learning
destruction of small local businesses
niszczenie kultury lokalnej
start learning
destruction of local culture
łamanie praw człowieka
start learning
human rights abuses
zatrudnianie nieletnich
start learning
child labour
luźniejsze regulacje
start learning
looser regulations
szkody poniesione przez środowisko
start learning
environmental damage
zmartwienia związane z globalizacją
start learning
worries about globalisation
rynki kluczowe
start learning
key markets
centrala, siedziba główna
start learning
Head Office
wahania kursów walut
start learning
exchange rate fluctuations
pracować na coś (żeby coś osiągnąć)
Powinniśmy pracować nad poprawieniem widoczności, efektywności i realizacji Funduszu Społecznego.
start learning
work towards sth
We should work towards improving the visibility, effectiveness and delivery of the Social Fund.
pośredniczyć w sporach handlowych
start learning
mediate in trade disputes
pożyczać pieniądze krajom rozwijającym się
start learning
lend money to developing countries
udzielać krótkoterminowych pożyczek
start learning
make short-term loans
promować integrację gospodarczą
start learning
promote economic integration
decyzje dotyczące wydatków (np. budżetowych)
start learning
spending decisions
decyzje dotyczące opodatkowania
start learning
taxation decisions
kontrola nad stopami procentowymi
start learning
control over interest rates
kontrola nad wymaganiami rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych
start learning
control over commercial banks' reserve requirements
operacje otwartego rynku na rynku obligacji
start learning
open market operations in the bond market
projekty infrastrukturalne
Te zasady powinny być stosowane przy realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak gazociąg północny pod Bałtykiem.
start learning
infrastructure projects
These principles should be applied to major energy infrastructure projects, such as the Baltic gas pipeline.
określenie na coś
1. Jak się nazywa ten styl? 2. To cud: inaczej nie można tego nazwać.
start learning
word for sth
1. What's the word for this style? 2. It's a miracle: there's no other word for it.
waluta traci na wartości
Jeśli waluta traci na wartości, aktywa krajowe są tańsze do kupienia dla obcokrajowców.
start learning
currency falls in value
If a currency falls in value, domestic assets are cheaper for foreigners to buy.
większe zaangażowanie
start learning
deeper involvement
telefonia komórkowa
start learning
mobile communications
partner handlowy
UE jest głównym inwestorem zagranicznym w Indiach i największym partnerem handlowym tego państwa.
start learning
trading partners
The EU is India's top foreign investor and biggest trading partner.
tantiemy (wynagrodzenie z tytułu praw autorskich)
Założę się, że on zaraba bardzo dużo na tantiemach.
start learning
royalty
I bet he earns a lot in royalties.
1. odprawa celna 2. urząd celny
On został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
start learning
customs
He was stopped at customs and questioned.
koncern międzynarodowy, przedsiębiorstwo międzynarodowe (firma posiadająca wiele oddziałów w różnych krajach)
start learning
multinational corporation (MNC)
1. satysfakcjonujący 2. opłacalny (o pracy)
Ona miała dającą satysfakcję pracę jako astronom.
start learning
rewarding
She had a rewarding job as an astronomer.
bazowa stopa oprocentowania
start learning
base rate (AmE discount rate)
przenieść coś na kogoś (np. koszty)
Tymi kosztami zostaje obciążony klient.
start learning
pass sth on to sb (e.g. costs)
The costs are passed on to the customer.
doprowadzić do wzrostu, przeżywać dobrą koniunkturę
Wygląda na to, że biznes przeżywa dobrą koniunkturę.
start learning
to boom
From the look of things, it seems business is booming.
ekspansywna polityka pieniężna
start learning
expansionary monetary policy
restrykcyjna polityka pieniężna
start learning
restrictive monetary policy
dostarczyć bodźca gospodarce
Konieczne jest więc zapewnienie skoordynowanych bodźców dla gospodarki poprzez wspieranie ogólnego popytu.
start learning
provide a stimulus to the economy
So providing a coordinated stimulus to the economy through supporting overall demand is necessary.
wiązać się z ryzykiem zrobienia / wystąpienia czegoś
Ale wtedy pojawia się ryzyko rzeczy psujących się dalej.
start learning
run the risk of sth / doing sth
But then you run the risk of things decaying further.

You must sign in to write a comment