2018 January

 0    74 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skuteczny
Byłem niezwykle skuteczny.
start learning
effective
I was incredibly effective.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem.
start learning
I do not know if I did the right thing.
opisywać
Nie umiem nawet opisać, co czułem.
start learning
describe
I can't even describe what I felt.
opis
Strona zawiera bardzo dokładny opis.
start learning
description
The website contains a very detailed description.
pomagać, podać pomocną dłoń
start learning
give sb a hand
odjechać
start learning
drive away
krzyczeć
Krzyczał, że jego dom
start learning
shout
włamać się
Ktoś włamał się do naszego biura i ukradł dokumenty.
start learning
burgle, break in
Someone broke into our office and stole some documents.
kukła
start learning
puppet
zastąpić
start learning
replace
polegać na kimś
Potrzebuję zastępcę, na którym mogę polegać.
start learning
rely on somebody
I need a deputy I can rely on.
Ta sytuacja polega na zastraszaniu.
start learning
This situation consist in intimidation.
Trudno się z nią spotkać.
start learning
It's difficult to meet them.
oddać
start learning
give sth back
Janosik to urządzenie, które mówi mi, gdy przede mną znajduje się patrol policji lub wypadek.
start learning
Janosik is a device that tells me when there is a police patrol or accident in front of me.
zatrudnić
start learning
hire
karczma
W Czarnej jest karczma, która należała do rodu Tarnowskich.
start learning
inn
In Czarna, there is an inn which belonged to the Tarnowski family.
należeć do
start learning
belong to
zatrzymać (dla siebie)
start learning
keep
bursztynowy szlak
start learning
amber trail
wykrywacz metali
start learning
metal detector
zastanawiać
Zastanawiałem się, dlaczego są zakazane.
start learning
wonder
I wondered why they were forbidden.
Nie znali angielskiego więc się nie przestraszyli.
start learning
They didn't know English so they didn't get scared.
popełnić błąd
start learning
make a mistake
pachnieć, śmierdzieć
start learning
smell
z tego powodu
start learning
for this reason
Jestem ciekawy, co...
start learning
I'm curious what...
plac targowy
start learning
marketplace
gnić
start learning
rot
stoisko, stragan
start learning
stall
na twoje ryzyko
start learning
at your (own) risk
podać komuś coś
start learning
hand sb sth
wahać się
start learning
hesitate, have second thoughts
wargi
start learning
lips
mieć zawroty głowy
start learning
feel dizzy
cały
start learning
whole, entire
reakcja, odpowiedź
start learning
response
Smaczne!
start learning
Delicious! Yummy!
handlarz
start learning
merchant
niestety
start learning
unfortunately
pozwalać
Nie wolno mi było wejść do metra.
start learning
allow
I wasn't allowed to go to the underground.
Zainteresowało mnie...
start learning
I got interested in...
okrzyknąć, nazwać
Marsz zosgał okrzyknięty rasistowskim.
start learning
brand
March will be branded 'rasist'.
wnioskować o
Wnioskowała o awans.
start learning
apply for sth
Sha applied for a promotion.
wspólny
start learning
joint
w trakcie budowy
start learning
under construction
zasoby
start learning
resources
zapobiegliwy
start learning
resourceful
Nic mi nie przychodzi do głowy
start learning
Nothing comes to my mind.
wiara
start learning
faith
surowy
start learning
raw
surowiec
start learning
material
zaopatrzać
start learning
supply (sb with...)
trasa
start learning
route
umożliwić
start learning
enable
złoże
start learning
deposit
jak również
start learning
as well as
sąsiedni kraj
start learning
neighboring country
składać się z
start learning
consist of...
przedsięwzięcie
start learning
undertaking
wydłużać, poszerzać
start learning
extend
przedłużenie, zwiększenie
start learning
extension
odbiór
start learning
reception
odbiorca
start learning
recipient
cały
start learning
entire
gigant
start learning
giant
zapewnić
start learning
ensure
podpisać porozumienie
start learning
sign an agreement
w tym samym czasie
start learning
at the same time
wyspecializowane statki
start learning
specialized ships
zbadać możliwość
start learning
examine the possibility
czynik wysiłek
start learning
make an effort
inicjatywa
start learning
initiative
dywersyfikować
start learning
diversify

You must sign in to write a comment