2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I

4.5  1    1,026 flashcards    ISEL.edu.pl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a
It costs 2 dollars a kilo.
start learning
przedimek nieokreślony
Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary.
a.m.
The program starts at 8 a.m.
start learning
przed południem, do południa, rano
Program zaczyna się o ósmej rano.
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
start learning
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
be able to do something
I’m sure I’ll be able to come.
start learning
być w stanie coś zrobić, móc
Na pewno będę mógł przyjść.
about
His parents worry about him.
start learning
o; około
Jego rodzice martwią się o niego.
above
Our office is above the hairdresser’s.
start learning
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
Susan spent a year abroad.
start learning
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
absence
A lot has happened in my absence.
start learning
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
absent
Fred was absent from school.
start learning
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
accept
I accept your offer.
start learning
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
access
Do you have access to the Internet?
start learning
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
accident
He had an accident last week.
start learning
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
according
Everything went according to plan.
start learning
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
account
I’d like to open an account.
start learning
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
accuse
She accused him of lying.
start learning
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
ache
I feel an ache in my arm.
start learning
ból
Czuję ból w ramieniu.
achieve
He’s achieved his objectives.
start learning
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
across
I walked slowly across the street.
start learning
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
act
We must act quickly.
start learning
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
action
The movie has a lot of action.
start learning
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
active
She’s a very active person.
start learning
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
activity
The club offers many outdoor activities.
start learning
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
actor
He’s a famous actor.
start learning
aktor
On jest znanym aktorem.
actress
She has always wanted to become an actress.
start learning
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
actual
What are your actual reasons?
start learning
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
actually
He didn’t actually say anything important.
start learning
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
start learning
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
add
Add some sugar to the cream.
start learning
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
start learning
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
additional
They will need additional help.
start learning
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
address
What’s your address?
start learning
adres
Jaki jest twój adres?
adjective
What’s the order of adjectives?
start learning
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
admire
He admires his French teacher.
start learning
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
admit
I admit I was wrong.
start learning
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem.
adult
The film is for adults only.
start learning
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
advance
There have been rapid advances in technology.
start learning
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
advantage
What are the advantages of this method?
start learning
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
start learning
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
adverb
“Quickly” is an adverb.
start learning
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
start learning
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
advertisement
Their new advertisement was controversial.
start learning
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
advice
Can you give me some advice?
start learning
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
advise
He advised me to wait a couple of days.
start learning
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
affair
Don’t interfere with their affairs.
start learning
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
affect
This problem affects a lot of people.
start learning
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
afford
We can’t afford a new car.
start learning
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
afraid
He’s afraid of the dark.
start learning
przestraszony
On boi się ciemności.
Africa
There are a lot of hungry children in Africa.
start learning
Afryka
W Afryce jest wiele głodnych dzieci.
after
We are leaving after breakfast.
start learning
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
afternoon
See you in the afternoon.
start learning
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
again
I’d like to see you again.
start learning
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
against
We’re against animal testing.
start learning
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
age
They are the same age.
start learning
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
agency
She works in an advertising agency.
start learning
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
agent
He is an agent for insurance company.
start learning
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
ago
How long ago did he die?
start learning
temu
Jak dawno temu zmarł?
agree
Did she agree to go with them?
start learning
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
agreement
We’ve finally reached an agreement.
start learning
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
start learning
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
start learning
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
aim
I went to England with the aim of improving my English.
start learning
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
air
I’m going outside for some fresh air.
start learning
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
start learning
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
airport
They met me at the airport.
start learning
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
start learning
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
alike
They are very much alike.
start learning
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
alive
The miners are still alive.
start learning
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
all
That’s all she said.
start learning
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
allow
Do your parents allow you to go out alone?
start learning
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
almost
I’ve almost finished this book.
start learning
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
alone
Leave me alone!
start learning
sam
Zostaw mnie samego!
along
Every evening I walked along the beach.
start learning
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
already
She’s already left.
start learning
już
Ona już wyszła.
also
I also speak a little Spanish.
start learning
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
although
My daughter went to school although she was ill.
start learning
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
always
Peter is always late.
start learning
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
I am
I am a good student.
start learning
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
start learning
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
ambulance
Call an ambulance!
start learning
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
America
I’m flying to America this weekend.
start learning
Ameryka
Lecę do Ameryki w ten weekend.
American
I don’t like the American accent.
start learning
amerykański
Nie lubię amerykańskiego akcentu.
among
There are three children among the passengers.
start learning
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
amount
It will cost a huge amount of money.
start learning
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
amuse
His joke amused everybody.
start learning
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
an
Her husband is an architect.
start learning
przedimek nieokreślony
Jej mąż jest architektem.
and
Come and see who’s here!
start learning
i; a
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
angle
In a square all angles are right angles.
start learning
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
angry
Michelle is angry with me.
start learning
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
animal
Wild animals shouldn’t be kept in cages.
start learning
zwierzę
Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach.
announce
They announced they were going to get married.
start learning
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
annoy
Things like these always annoy me.
start learning
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
another
He’s looking for another job.
start learning
inny
On szuka innej pracy.
answer
There’s no easy answer to this question.
start learning
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
anxious
She is very anxious about her future.
start learning
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
any
Do you have any questions?
start learning
jakiś
Masz jakieś pytania?
anybody
Is anybody here?
start learning
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
start learning
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
anyone
Is anyone listening to me?
start learning
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
anything
Can I do anything for you?
start learning
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
anyway
Anyway, that’s what she told me.
start learning
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
anywhere
Have you seen John anywhere?
start learning
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
apart
You can never see them apart.
start learning
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
apartment
I want to live in a spacious apartment.
start learning
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
apologise BE/apologize AE
She apologised for being late.
start learning
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
start learning
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
appearance
She was shocked by his appearance.
start learning
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
apple
Don’t eat unripe apples.
start learning
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
application
He has sent off a lot of job applications.
start learning
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
apply
I applied for an American visa.
start learning
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
start learning
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
start learning
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
start learning
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
start learning
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
April
They divorced in April.
start learning
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
are
Where are you from?
start learning
jesteś, jesteście, jesteśmy, są
Skąd jesteś?
area
What’s the area of Poland?
start learning
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
argue
They are always arguing.
start learning
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
start learning
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
arise
The problem arose from a lack of communication.
start learning
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
arm
He put his arms around her shoulders.
start learning
ramię
Wziął ją w ramiona.
arms
Arms trade is forbidden in this country.
start learning
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
army
He joined the army at the age of 20.
start learning
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
start learning
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
arrange
They can arrange it for a small charge.
start learning
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
start learning
porozumienie, umowa
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
arrest
The police arrested the gang boss.
start learning
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
arrival
The arrival of the plane was delayed.
start learning
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
arrive
Many guests arrived at the wedding.
start learning
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
art
I don’t understand modern art.
start learning
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
article
Have you read this article?
start learning
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
artificial
It’s an artificial lake.
start learning
sztuczny
To sztuczne jezioro.
as
She lived in the country as a child.
start learning
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
ashamed
You should be ashamed of yourself!
start learning
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
Asia
We are planning to go on a trip to Asia.
start learning
Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.
ask
I’d like to ask you something.
start learning
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
to be asleep
When I get back from work, she is already asleep.
start learning
spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
association
All members of the association arrived at the meeting.
start learning
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
assume
I assume you’re coming too.
start learning
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
at
Megan told us this story at dinner.
start learning
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
start learning
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
attack
He was attacked by a gang of youths.
start learning
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
attempt
Her last attempt was successful.
start learning
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
start learning
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
attention
May I have your attention please?
start learning
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
attract
This resort attracts a lot of tourists.
start learning
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
attractive
She is the most attractive girl in my class.
start learning
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
audience
The audience started clapping.
start learning
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
August
They want to go on holiday in August.
start learning
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
aunt
My aunt is a very rich woman.
start learning
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
Australia
He chose an English school in Australia.
start learning
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
author
Who is the author of this book?
start learning
autor
Kto jest autorem tej książki?
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
start learning
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
available
The information is available for free on the Internet.
start learning
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
average
That’s the average price.
start learning
średnia
To jest średnia cena.
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
start learning
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
awake
Babies often awake several times at night.
start learning
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
award
His film won an award.
start learning
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
aware
I wasn’t aware of the danger.
start learning
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
away
Stay away from me!
start learning
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
baby
His wife is expecting a baby.
start learning
niemowlę; kochanie
Jego żona spodziewa się dziecka.
back
Please lie down on your back.
start learning
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.
backwards
I took a step backwards.
start learning
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
bad
He’s a very bad driver.
start learning
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.
bag
The bag has a lot of side pockets.
start learning
torba
Torba ma dużo bocznych kieszeni.
baggage
Do you have a lot of baggage?
start learning
bagaż
Masz dużo bagażu?
bake
Will you bake a cake for me?
start learning
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?
balance
I lost my balance and fell on the ground.
start learning
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.
ball
He kicked the ball with his left leg.
start learning
piłka
Kopnął piłkę lewą nogą.
balloon
Children like playing with balloons.
start learning
balon
Dzieci lubią bawić się balonami.
banana
I’ve bought a bunch of bananas at the market.
start learning
banan
Kupiłem kiść bananów na targu.
band
I used to play in a band.
start learning
zespół; banda
Grywałem w zespole.
bank
She keeps money in the bank.
start learning
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.
bar
Let’s meet at the bar in an hour.
start learning
tabliczka (czekolady); pręt; bar
Spotkajmy się w barze za godzinę.
base
This is an excellent base for hiking in the Tatras.
start learning
baza
To jest świetna baza do wycieczek w Tatry.
basic
I have a basic knowledge of French.
start learning
podstawowy
Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.)
basis
What is the basis of your theory?
start learning
podstawa
Co jest podstawą twojej teorii?
basket
Put it in the basket.
start learning
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.
bath
I need to take a bath.
start learning
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
start learning
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
battle
They lost the first battle.
start learning
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.
be
What can it be?
start learning
być
Co to może być?
beach
California is famous for its sandy beaches.
start learning
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
bean
Every day we had beans for breakfast.
start learning
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.
bear
I can’t bear her.
start learning
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.
beard
My uncle has a thick beard.
start learning
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.
beat
He says he has been beaten by the police.
start learning
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
beautiful
She’s got beautiful eyes.
start learning
piękny
Ona ma piękne oczy.
beauty
Here you can fully admire the beauty of nature.
start learning
piękno
Tu możesz w pełni podziwiać piękno przyrody.
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
start learning
ponieważ
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
become
We’ve become great friends.
start learning
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.
bed
On Sunday I got out of bed at noon.
start learning
łóżko
W niedzielę wstałem (z łóżka) w południe.
bedroom
The house has three bedrooms.
start learning
sypialnia
Dom ma trzy sypialnie.
beer
You drink too much beer.
start learning
piwo
Pijesz za dużo piwa.
before
I’ll be back before midnight.
start learning
przed, zanim
Wrócę przed północą.
beg
I beg you not to tell him.
start learning
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
begin
My next class begins in half an hour.
start learning
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.
beginning
Start from the beginning, please.
start learning
początek
Proszę zacząć od początku.
behave
My daughter sometimes behaves badly.
start learning
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
behaviour BE/behavior AE
Your behaviour is unacceptable.
start learning
zachowanie
Twoje zachowanie jest niedopuszczalne.
behind
The sun disappeared behind a cloud.
start learning
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.
belief
It is against my religious beliefs.
start learning
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.
believe
Do you believe in God?
start learning
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?
bell
The bell doesn’t work.
start learning
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.
belong
Does this pen belong to you?
start learning
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?
below
The temperature is 10 degrees below zero.
start learning
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
belt
Fasten your seat belt.
start learning
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
bend
I can’t bend my arm.
start learning
zginać
Nie mogę zgiąć ramienia.
benefit
I think you will benefit a lot from that.
start learning
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.
beside
Come and sit beside me.
start learning
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.
besides
Besides, I don’t like crowded places.
start learning
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
best
She’s my best friend.
start learning
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
better
This computer is better than mine.
start learning
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.
between
He’s sitting between the two girls.
start learning
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.
beyond
Don’t go beyond the town.
start learning
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
big
Our neighbours have a really big house.
start learning
duży
Nasi sąsiedzi mają naprawdę duży dom.
bike, bicycle
He goes to work by bike.
start learning
rower
On jeździ do pracy na rowerze.
bill
I have a stack of bills to pay.
start learning
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.
bind
The hijackers bound his hands.
start learning
wiązać
Porywacze związali mu ręce.
bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
start learning
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.
birth
What’s your date of birth?
start learning
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?
birthday
My birthday is coming soon.
start learning
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.
bit
Give me a bit of chocolate.
start learning
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.
bite
On my way home I was bitten by a dog.
start learning
gryźć
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
bitter
It has a bitter taste.
start learning
gorzki
To ma gorzki smak.
black
She was dressed in black.
start learning
czarny
Była ubrana na czarno.
blame
He blames me for his problems.
start learning
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.
bleed
My nose is bleeding.
start learning
krwawić
Krwawi mi nos.
blind
He’s been blind since birth.
start learning
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
block
A fallen tree was blocking the road.
start learning
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.
blood
She lost a lot of blood.
start learning
krew
Straciła dużo krwi.
blow
He blew the dust off the old book.
start learning
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
blue
She’s wearing a long blue dress.
start learning
niebieski
Jest ubrana w długą niebieską suknię.
board
There are a lot of notices on the board.
start learning
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.
boat
The boat started to rock.
start learning
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.
body
His body was covered in mud.
start learning
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.
boil
I boiled potatoes for dinner.
start learning
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
bomb
The bomb killed a lot of people.
start learning
bomba
Bomba zabiła wielu ludzi.
bone
She gave the dog a bone.
start learning
kość
Dała psu kość.
book
I booked two tickets to Dublin.
start learning
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.
boot
The shopping is in the boot of my car.
start learning
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
start learning
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.
borrow
Can I borrow your car?
start learning
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
boss
Where’s the boss?
start learning
szef, szefowa
Gdzie jest szef?
both
Both my sisters are older than me.
start learning
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.
bottle
Pull the cork from the bottle.
start learning
butelka
Wyciągnij korek z butelki.
bottom
The money was at the bottom of the box.
start learning
dno; tyłek
Pieniądze były na dnie pudełka.
box
Ann keeps her toys in a wooden box.
start learning
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.
boy
Be a good boy!
start learning
chłopiec
Bądź grzecznym chłopcem!
boyfriend
I’ve been with my boyfriend for about two years.
start learning
chłopak, sympatia
Byłam z moim chłopakiem około dwóch lat.
brain
The brain is the control centre of the nervous system.
start learning
mózg
Mózg to centrum sterowania układu nerwowego.
brave
He’s as brave as a lion.
start learning
odważny
Jest odważny jak lew.
bread
Buy 2 loaves of bread.
start learning
chleb
Kup dwa bochenki chleba.
break
How long is the lunch break?
start learning
przerwa; przerwać; złamać; zepsuć
Ile trwa przerwa na lunch?
breakfast
What did you have for breakfast?
start learning
śniadanie
Co miałeś/jadłeś na śniadanie?
breath
I need to get my breath back.
start learning
oddech
Muszę złapać oddech.
breathe
Breathe slowly and deeply.
start learning
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.
bridge
Walk across the bridge and turn left.
start learning
most; brydż
Przejdź przez most i skręć w lewo.
brief
His speech was very brief.
start learning
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
bright
I like bright colours.
start learning
jasny
Lubię jasne kolory.
bring
I’ve brought her a bunch of roses.
start learning
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.
British
She has a strong British accent.
start learning
brytyjski
Ona ma silny brytyjski akcent.
broad
He has broad shoulders.
start learning
szeroki
On ma szerokie ramiona.
broadcast
The program is broadcast on the radio.
start learning
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.
brother
She has a five-year-old brother.
start learning
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
brown
The door was painted brown.
start learning
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
brush
Brush your teeth twice a day.
start learning
szczotka; szczotkować
Szczotkuj zęby dwa razy dziennie.
build
They built a house near the lake.
start learning
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
building
Several buildings were destroyed.
start learning
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
burn
They burnt all the rubbish.
start learning
palić
Spalili wszystkie śmieci.
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
start learning
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
bus
I always go to work by bus.
start learning
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
business
It’s none of your business.
start learning
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.
businessman; businesswoman
He looks like a businessman.
start learning
biznesmen; bizneswoman
On wygląda na biznesmena.
busy
Are you busy tonight?
start learning
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?
but
I called him but he wasn’t at home.
start learning
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
butter
My children don’t like bread and butter.
start learning
masło
Moje dzieci nie lubią chleba z masłem.
button
Click the right mouse button.
start learning
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.
buy
I went to the shop to buy some sweets.
start learning
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.
by
She was sitting by the fire.
start learning
przy; przez
Siedziała przy ogniu.
bye
Bye, see you later.
start learning
do widzenia
Cześć, do zobaczenia.
cable
I had cable TV installed last week.
start learning
kabel
W ubiegłym tygodniu założyli mi telewizję kablową.
cafe
We had ice-cream in a cafe.
start learning
kawiarnia
Zjedliśmy lody w kawiarni.
cake
Don’t eat cakes before dinner.
start learning
ciasto, ciastko, tort
Nie jedz ciastek przed obiadem.
call
Can I ask who’s calling?
start learning
wołać; telefonować
Mogę zapytać, kto dzwoni?
calm
She is always calm.
start learning
spokojny
Ona jest zawsze spokojna.
camera
Professional cameras are very expensive.
start learning
aparat fotograficzny; kamera
Profesjonalne aparaty fotograficzne są bardzo drogie.
camp
We set up camp near the river.
start learning
obóz
Rozbiliśmy obóz niedaleko rzeki.
can
Can I speak to Rachel, please?
start learning
móc; umieć
Czy mogę rozmawiać z Rachel?
cap
He wears his cap backwards.
start learning
czapka
Nosi czapkę tyłem do przodu.
capital
What’s the capital of Canada?
start learning
stolica
Co jest stolicą Kanady?
captain
The captain gave the order to abandon ship.
start learning
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
car
Rolls Royce is an expensive car.
start learning
samochód
Rolls Royce to drogi samochód.
card
They play cards every Saturday.
start learning
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
care
Everybody should care about the environment.
start learning
troska; troszczyć się, dbać
Wszyscy powinni dbać o środowisko.
careful
I am always careful in the city at night.
start learning
ostrożny
Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.
carrot
Carrot-and-stick policy doesn’t always work.
start learning
marchew
Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.
carry
Some teenagers carry guns to school.
start learning
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.
case
In a case like this we need to be careful.
start learning
sprawa, przypadek; futerał
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.
cash
I have no cash on me.
start learning
gotówka
Nie mam przy sobie gotówki.
castle
We visited the ruins of a 13th century castle.
start learning
zamek
Zwiedziliśmy ruiny XIII-wiecznego zamku.
cat
She is allergic to cats.
start learning
kot
Ona ma alergię na koty.
catch
The police haven’t caught the thief yet.
start learning
łapać
Policja jeszcze nie złapała złodzieja.
category
I don’t know which category it belongs to.
start learning
kategoria
Nie wiem, do której kategorii to należy.
cause
We don’t know the cause of the accident.
start learning
przyczyna; powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.
cell
The prisoner is in the cell.
start learning
komórka; cela
Więzień jest w celi.
cent
That’s five dollars and twenty cents.
start learning
cent
To jest pięć dolarów i dwadzieścia centów.
centimetre BE/centimeter AE
How many centimetres are in an inch?
start learning
centymetr
Ile centymetrów jest się w jednym calu?
central
We had central heating installed.
start learning
centralny
Zleciliśmy instalację centralnego ogrzewania.
centre BE/center AE
There are a lot of cafés in the centre of the town.
start learning
centrum
W centrum miasta jest wiele kawiarni.
century
This temple dates back to the second century BC.
start learning
wiek
Historia tej świątyni sięga II wieku p.n.e.
ceremony
The ceremony started on time.
start learning
ceremonia
Ceremonia zaczęła się punktualnie.
certain
I am certain that it was her.
start learning
pewien, jakiś; pewny
Jestem pewien, że to była ona.
certainly
I will certainly come.
start learning
z pewnością
Z pewnością przyjdę.
chain
The prisoner was kept in chains.
start learning
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.
chair
She bought a table and four chairs.
start learning
krzesło
Kupiła stół i cztery krzesła.
chairman
The chairman didn’t appear at the meeting.
start learning
prezes
Prezes nie pojawił się na spotkaniu.
challenge
Did she rise to the challenge?
start learning
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?
chance
He has a good chance of winning.
start learning
szansa
Ma dużą szansę na wygraną.
change
We didn’t notice a change in the timetable.
start learning
zmiana; zmieniać
Nie zauważyliśmy zmiany w rozkładzie jazdy.
channel
Which channel is the film on?
start learning
kanał
Na jakim kanale jest ten film?
character
Jennifer has a very gentle character.
start learning
charakter; znak
Jennifer ma bardzo łagodny charakter.
charge
He has been charged with murder.
start learning
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony o morderstwo.
chase
The dog was chasing a cat around the garden.
start learning
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.
cheap
They sell cheap toys from China.
start learning
tani
Sprzedają tanie zabawki z Chin.
cheat
Chris always cheats at card games.
start learning
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach.
check
Check that everything is OK.
start learning
sprawdzać
Sprawdź, czy wszystko (jest) w porządku.
cheer
Everyone was cheering loudly.
start learning
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.
cheese
Do mice like cheese?
start learning
ser
Czy myszy lubią ser?
chest
He has a pain in his chest.
start learning
klatka piersiowa; skrzynia
On ma/czuje ból w klatce piersiowej.
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
start learning
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
chief
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
start learning
szef; wódz
Szef policji dał rozkaz, by zabić zbiega.
child
She acts like a child.
start learning
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
start learning
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
chips BE/French fries AE
Fish and chips is a classic British dish.
start learning
frytki
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
chocolate
All children like chocolate.
start learning
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.
choice
It was a good choice.
start learning
wybór
To był dobry wybór.
choose
You do not choose your destiny.
start learning
wybierać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
Christmas
How do you spend Christmas?
start learning
święta Bożego Narodzenia
Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?
church
We go to church on Sundays.
start learning
kościół
W niedzielę chodzimy do kościoła.
cigarette
My dad smokes a lot of cigarettes.
start learning
papieros
Mój tata pali dużo papierosów.
cinema
What’s on at the cinema?
start learning
kino
Co grają/leci w kinie?
circle
We stood in a circle holding hands.
start learning
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce.
citizen
He’s a US citizen.
start learning
obywatel
On jest obywatelem USA.
city
What’s the most beautiful city of the world?
start learning
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
claim
He claimed compensation for his injuries.
start learning
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.
class
We always travel second class.
start learning
klasa
Zawsze podróżujemy drugą klasą.
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
start learning
czyścić; czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
clear
Can you clear the table?
start learning
sprzątać; czysty
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
clerk
The clerk will help you fill in the form.
start learning
urzędnik
Urzędnik pomoże ci wypełnić formularz.
clever
She is a clever little girl.
start learning
sprytny; zdolny
Ona jest sprytną małą dziewczynką.
climate
The climate changes rapidly.
start learning
klimat
Klimat zmienia się szybko/gwałtownie.
climb
He has climbed 14 high peaks.
start learning
wspinać się
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
clock
The clock on my desk is fast.
start learning
zegar
Zegar na moim biurko (się) spieszy.
close
The shops close at six o’clock.
start learning
zamykać
Sklepy są zamykane o szóstej.
cloth
She wiped the table with a cloth.
start learning
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką.
clothes
Women like buying clothes.
start learning
ubranie
Kobiety lubią kupować ubrania.
cloud
The sky is covered in clouds.
start learning
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
club
She’s a member of the chess club.
start learning
klub; kij golfowy
Ona jest członkiem klubu szachowego.
coach
We went to Zakopane by coach.
start learning
autokar; trener
Pojechaliśmy autokarem do Zakopanego.
coast
The boat sank near the coast.
start learning
wybrzeże
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.
coat
Put your coat on.
start learning
płaszcz
Załóż płaszcz.
coffee
Would you like a cup of coffee?
start learning
kawa
Masz ochotę na filiżankę kawy?
coin
Let’s toss a coin.
start learning
moneta
Rzućmy monetą.
cold
It’s cold outside.
start learning
zimny
Na dworze jest zimno.
collect
He collects stamps and coins.
start learning
zbierać
On zbiera znaczki i monety.
collection
I have a big collection of seashells.
start learning
zbiór, kolekcja
Mam dużą kolekcję (morskich) muszli.
college
What are you going to do after college?
start learning
koledż
Co zamierzasz robić po koledżu?
colour BE/color AE
What colour is his car?
start learning
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
comb
I combed my hair before I opened the door.
start learning
grzebień; czesać
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzwi.
combine
She combines different styles.
start learning
łączyć
Ona łączy różne style.
come
She came home after midnight.
start learning
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
comfortable
Are you comfortable on this chair?
start learning
wygodny
Wygodnie ci na tym krześle?
command
It was the captain’s command.
start learning
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
To był rozkaz kapitana.
commerce
Commerce is prospering on the Internet.
start learning
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.
commercial
He doesn’t like TV commercials.
start learning
reklama; komercyjny
On nie lubi reklam telewizyjnych.
committee
The committee consists of 5 people.
start learning
komitet
Komitet składa się z pięciu osób.
common
We have a lot in common.
start learning
wspólny
Mamy (ze sobą) wiele wspólnego.
communicate
We communicate by e-mail.
start learning
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail.
community
You don’t have to isolate them from the community.
start learning
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa.
company
She works for a German company.
start learning
firma; towarzystwo
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.
compare
Compare the two illustrations.
start learning
porównywać
Porównaj te dwie ilustracje.
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
start learning
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
competition
Peter has won a photo competition.
start learning
konkurencja; konkurs, zawody
Piotr wygrał konkurs fotograficzny.
complain
He complained about the cold.
start learning
narzekać
Narzekał na zimno.
complete
I’ve completed my work ahead of time.
start learning
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem.
complex
The problem is very complex.
start learning
złożony
Problem jest bardzo złożony.
computer
My school bought 20 computers.
start learning
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.
concern
This problem concerns us all.
start learning
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
concerned
I’m concerned about him.
start learning
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego.
concert
He’s going to give his last concert on Saturday night.
start learning
koncert
On da swój ostatni koncert w sobotę wieczorem.
condition
What are their conditions?
start learning
warunek
Jakie są ich warunki?
confidence
I have confidence in you.
start learning
zaufanie
Mam do ciebie zaufanie.
connect
The bridge connects the two parts of the town.
start learning
łączyć
Most łączy dwie części miasta.
connection
There’s no connection between the two events.
start learning
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami.
consider
You must consider all possibilities.
start learning
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
consist
The book consists of four chapters.
start learning
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.
contact
We’ve lost contact with her.
start learning
kontakt; kontaktować się
Straciliśmy z nią kontakt.
contain
The letter contained important information.
start learning
zawierać
List zawierał ważne informacje.
continue
David left but Andy continued the story.
start learning
kontynuować
David wyszedł, ale Andy kontynuował opowieść.
control
He didn’t control the situation.
start learning
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.
conversation
I waited until she finished a telephone conversation.
start learning
rozmowa
Zaczekałem, aż ona skończy rozmowę telefoniczną.
cook
She’s a brilliant cook.
start learning
kucharz; gotować
Ona jest doskonałą kucharką.
cool
I felt a current of cool air.
start learning
chłodny; świetny, super
Poczułem strumień chłodnego powietrza.
copy
Make a copy of the disk.
start learning
kopia; egzemplarz; kopiować
Zrób kopię dysku.
corn
The corn was swaying in the wind.
start learning
zboże; kukurydza
Zboże kołysało się na wietrze.
corner
The taxi rank is just round the corner.
start learning
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem.
correct
The teacher corrected her mistakes.
start learning
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy.
cost
How much does it cost?
start learning
koszt; kosztować
Ile to kosztuje?
cotton
This shirt is made of cotton.
start learning
bawełna
Ta koszula jest (zrobiona) z bawełny.
cough
I’ve got a terrible cough.
start learning
kaszel; kaszleć
Mam okropny kaszel.
council
English and French are the Council of Europe’s two official languages.
start learning
rada, narada
Angielski i francuski to dwa oficjalne języki Rady Europy.
count
You can always count on me.
start learning
liczyć
Zawsze możesz na mnie liczyć.
country
Brazil is a huge country.
start learning
kraj
Brazylia to ogromny kraj.
couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
start learning
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.
courage
Alex got up the courage to go in.
start learning
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
course
The course is for advanced students.
start learning
kurs; danie
Kurs jest dla zaawansowanych studentów.
court
The witness didn’t appear in court.
start learning
sąd
Świadek nie pojawił się w sądzie.
cousin
My cousin’s name is Linda.
start learning
kuzyn, kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
cover
There’s a dragon on the cover of the book.
start learning
okładka; osłaniać
Na okładce książki jest smok.
cow
The cows are grazing in the meadow.
start learning
krowa
Krowy pasą się na łące.
coward
Don’t be a coward.
start learning
tchórz
Nie bądź tchórzem.
crack
There are cracks in the wall.
start learning
pęknięcie; pękać
W ścianie są pęknięcia.
crash
He was injured in a car crash.
start learning
rozbić
Odniósł obrażenia w wypadku samochodowym.
crazy
You must be crazy!
start learning
szalony
Musisz być szalony!
cream
I ordered a cup of coffee with whipped cream.
start learning
śmietana; krem
Zamówiłem filiżankę kawy z bitą śmietaną.
create
He created a work of art.
start learning
tworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
credit
We bought a car on credit.
start learning
kredyt; chluba, zaszczyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.
crew
The ship’s crew were very kind.
start learning
załoga
Załoga statku była bardzo uprzejma.
crime
Crime doesn’t pay.
start learning
zbrodnia
Zbrodnia nie popłaca.
criminal
She doesn’t want to marry him because of his criminal record.
start learning
przestępca; kryminalny
Nie chce wyjść za niego za mąż ze względu na jego kryminalną przeszłość.
crop
The rain destroyed the crops.
start learning
plon, zbiór
Deszcz zniszczył plony.
cross
There is a cross by the altar.
start learning
krzyż; przekroczyć
Obok ołtarza stoi krzyż.
crowd
There is a big crowd in the shopping centre.
start learning
tłum, tłok
W centrum handlowym jest duży tłum.
cruel
Life is cruel.
start learning
okrutny
Życie jest okrutne.
crush
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
start learning
zgniatać, kruszyć
Zgniataj puste puszki przed wrzuceniem do kosza.
cry
Why are you crying?
start learning
płacz; płakać
Dlaczego płaczesz?
culture
I enjoy meeting people from different cultures.
start learning
kultura
Lubię poznawać/spotykać ludzi z różnych kultur.
cup
Two cups of coffee, please.
start learning
filiżanka; puchar
Proszę dwie filiżanki kawy.
cupboard
Put the plates in the cupboard.
start learning
szafka
Włóż talerze do szafki.
cure
Is there a cure for cancer?
start learning
lekarstwo; leczyć
Czy istnieje lekarstwo na raka?
curious
I’m curious to see who will win.
start learning
ciekawy; wścibski
Jestem ciekaw, kto wygra.
current
What are the current fashion trends?
start learning
prąd; bieżący, aktualny, obecny
Jakie są aktualne trendy w modzie?
currently
I’m currently working on a big project.
start learning
obecnie
Pracuję obecnie nad dużym projektem.
curtain
Draw the curtains.
start learning
zasłona
Zasuń zasłony.
custom
It’s an old Polish custom.
start learning
zwyczaj
To stary polski zwyczaj.
customer
The customer is always right.
start learning
klient
Klient ma zawsze rację.
cut
He cut the bread into slices.
start learning
ciąć
Pokroił chleb (na kromki).
CV
I’ve sent them my CV.
start learning
życiorys, CV
Wysłałem im moje CV.
dad
My dad loves me very much.
start learning
tata
Mój tata bardzo mnie kocha.
daddy
Your daddy will come soon.
start learning
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
start learning
codziennie; dzienny
Sklep jest otwarty/czynny od 8 do 18.
damage
The rain caused a lot of damage.
start learning
uszkodzenie, szkoda; uszkodzić
Deszcz wyrządził wiele szkód.
dance
Shall we dance?
start learning
taniec; tańczyć
Zatańczymy?
danger
We’re in great danger.
start learning
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
dangerous
The situation is very dangerous.
start learning
niebezpieczny, groźny
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna.
dare
I didn’t dare to do it.
start learning
odważyć się
Nie odważyłem się tego zrobić.
dark
She has brown eyes and dark hair.
start learning
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
date
She has a date with Ken tonight.
start learning
data; randka
Ona ma dziś wieczorem randkę z Kenem.
daughter
What’s your daughter’s name?
start learning
córka
Jak ma na imię twoja córka?
day
He took two days off.
start learning
dzień
Wziął dwa dni wolnego/urlopu.
dead
Her husband has been dead for 5 years.
start learning
martwy, nieżywy
Jej mąż nie żyje od 5 lat.
deal
Let’s make a deal.
start learning
porozumienie, układ; transakcja
Zawrzyjmy układ.
dear
I’m sorry, my dear, but I can’t do that for you.
start learning
drogi, kochany
Przykro mi, mój drogi, ale nie mogę tego dla ciebie zrobić.
death
I was bored to death.
start learning
śmierć
Byłem znudzony na śmierć.
debt
They are in debt.
start learning
dług
Oni są w długach.
December
I’m leaving in December.
start learning
grudzień
Wyjeżdżam w grudniu.
decide
She decided not to go.
start learning
decydować
Zdecydowała się nie iść.
decision
Think twice before you make a decision.
start learning
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
declare
Have you got anything to declare?
start learning
deklarować, zgłaszać
Czy ma pan coś do zadeklarowania (do oclenia)?
deep
How deep is the river?
start learning
głęboki; głęboko
Jak głęboka jest rzeka?
defeat
He was defeated in the first round.
start learning
pokonać
Został pokonany w pierwszej rundzie.
defence BE/defense AE
There were many people around but nobody came to her defence.
start learning
obrona
Było tam wielu ludzi, ale nikt nie stanął w jej obronie.
defend
She tried to defend herself.
start learning
bronić
Próbowała bronić się sama.
degree
It was 35 degrees in the shade.
start learning
stopień
Było 35 stopni w cieniu.
delay
The train was delayed for 30 minutes.
start learning
opóźniać, odwlekać
Pociąg był opóźniony o 30 minut.
deliver
When can you deliver the goods?
start learning
dostarczać
Kiedy mogą Państwo dostarczyć towar?
delivery
The price includes delivery.
start learning
dostawa, dowóz
Cena zawiera dostawę.
demand
I demand an explanation.
start learning
żądać
Żądam wyjaśnienia.
deny
He denied stealing the money.
start learning
zaprzeczać
Zaprzeczył temu, że ukradł pieniądze.
department
The toy department is upstairs.
start learning
dział, oddział
Dział zabawek jest na górze.
departure
The train’s departure was delayed.
start learning
odjazd, odlot
Odjazd pociągu był opóźniony.
depend
It depends on you.
start learning
zależeć
To zależy od ciebie.
depth
What’s the depth of the pool?
start learning
głębokość
Jaka jest głębokość basenu?
describe
Can you describe him?
start learning
opisywać
Czy możesz go opisać?
description
We need a detailed description of this place.
start learning
opis
Potrzebujemy szczegółowego opisu tego miejsca.
design
She designs jewellery.
start learning
wzór; projektować
Ona projektuje biżuterię.
desire
I have a strong desire to make a trip around the world.
start learning
pragnienie, chęć; pragnąć
Mam wielką chęć na podróż dookoła świata.
desk
His desk is always full of documents.
start learning
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
despite
He went out despite the rain.
start learning
pomimo
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.
destroy
The bomb destroyed the village.
start learning
zniszczyć
Bomba zniszczyła wieś.
detail
Could you give me more details?
start learning
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
determine
The detailed investigation will determine what really happened.
start learning
określać, ustalać
Szczegółowe dochodzenie ustali, co się naprawdę wydarzyło.
develop
They are trying to develop the business.
start learning
rozwijać
Próbują rozwinąć firmę.
device
The device automatically cuts off the power.
start learning
urządzenie, przyrząd
Urządzenie automatycznie odłącza zasilanie.
devil
The name “devil” derives from the Greek word “diabolos”.
start learning
diabeł
Nazwa „diabeł” pochodzi od greckiego słowa „diabolos”.
diamond
The diamond is one of the most valuable gemstones.
start learning
diament
Diament jest jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych.
dictionary
Look it up in a dictionary.
start learning
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
die
He died of lung cancer last year.
start learning
umierać
Zmarł na raka płuc w ubiegłym roku.
difference
What’s the difference?
start learning
różnica
Jaka jest różnica?
different
The two boys are completely different.
start learning
różny
Ci dwaj chłopcy są (od siebie) całkiem różni.
difficult
Chinese is a difficult language to learn.
start learning
trudny
Chiński jest trudnym językiem do nauczenia.
dinner
What’s for dinner?
start learning
obiad
Co jest na obiad?
direct
You can fly direct to Boston.
start learning
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
Możesz lecieć bezpośrednio do Bostonu.
direction
We’re going in the wrong direction.
start learning
kierunek
Idziemy w złym kierunku.
dirty
My jeans are dirty.
start learning
brudny
Moje dżinsy są brudne.
disabled
Are there facilities for disabled people?
start learning
niepełnosprawny
Czy są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
disagree
I respect her but I disagree with her opinion.
start learning
nie zgadzać się
Szanuję ją, ale nie zgadzam się z jej opinią.
disappear
All my doubts have disappeared.
start learning
zniknąć
Wszystkie moje wątpliwości zniknęły.
disappoint
He really disappointed me.
start learning
rozczarować
On naprawdę mnie rozczarował.
disaster
Natural disasters have contributed to the crisis.
start learning
klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
Klęski żywiołowe przyczyniły się do kryzysu.
disco
Young people like going to the disco.
start learning
dyskoteka
Młodzi ludzie lubią chodzić do dyskoteki.
discover
She discovered a new chemical element.
start learning
odkrywać
Odkryła nowy pierwiastek chemiczny.
discovery
They have made a discovery of great importance.
start learning
odkrycie
Dokonali odkrycia o wielkim znaczeniu.
discuss
She didn’t want to discuss the problem with him.
start learning
dyskutować, omówić
Ona nie chciała dyskutować z nim o tym problemie.
discussion
They had a long discussion on this topic.
start learning
dyskusja
Mieli/odbyli długą dyskusję na ten temat.
disease
She caught a rare disease.
start learning
choroba
Złapała rzadką chorobę.
dish
There are some vegetarian dishes on the menu.
start learning
danie, potrawa; naczynie
W menu jest kilka dań wegetariańskich.
distance
I could see her in the distance.
start learning
odległość
Widziałem ją w oddali.
distant
We will certainly visit you in the not distant future.
start learning
odległy, daleki
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
start learning
dzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
do
He said he would do it.
start learning
robić
Powiedział, że to zrobi.
doctor
Call a doctor!
start learning
lekarz
Wezwij lekarza!
document
Please sign the document.
start learning
dokument
Proszę podpisać dokument.
dog
I’ve always wanted to have a dog.
start learning
pies
Zawsze chciałem mieć psa.
dollar
It costs 20 dollars.
start learning
dolar
To kosztuje 20 dolarów.
donkey
I saw a little donkey in the zoo.
start learning
osioł
Widziałem w zoo małego osła.
door
The car door is dented.
start learning
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
dot
She bought a dress with dots.
start learning
kropka, punkt
Kupiła sukienkę w kropki.
double
I’d like to book a double room with a shower.
start learning
podwójny
Chciałbym zarezerwować dwuosobowy pokój z prysznicem.
doubt
There’s no doubt about it.
start learning
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
down
Are you coming down?
start learning
na dół
Idziesz na dół?
draw
Can you draw?
start learning
rysować
Umiesz/potrafisz rysować?
dream
I had a strange dream.
start learning
sen; śnić, marzyć
Miałem dziwny sen.
dress
They were dressed neatly.
start learning
sukienka; ubierać (się)
Byli schludnie ubrani.
drink
We went for a drink.
start learning
napój; drink; pić
Wyszliśmy na drinka.
drive
I drove into town to meet my old friend.
start learning
jechać, prowadzić samochód
Pojechałem do miasta, by spotkać się ze starym przyjacielem.
driver
She’s a safe driver.
start learning
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
drop
There was a drop in temperature.
start learning
kropla; spadek; upuszczać
Nastąpił spadek temperatury.
drug
The doctor prescribed me some drugs.
start learning
lekarstwo; narkotyk
Doktor przepisał mi lekarstwa.
dry
Wait until the paint is dry.
start learning
suchy; wytrawny
Zaczekaj, aż farba będzie sucha.
due
What time is the train due?
start learning
planowy, oczekiwany
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?
dull
The film was very dull.
start learning
nudny
Film był bardzo nudny.
during
The students earned some money during the holidays.
start learning
podczas
Studenci zarobili trochę pieniędzy podczas wakacji.
dust
There’s a layer of dust on the table.
start learning
kurz
Na stole jest warstwa kurzu.
duty
Who is on duty today?
start learning
obowiązek; dyżur
Kto ma dzisiaj dyżur?
each
They each have their own room.
start learning
każdy
Każdy z nich ma swój pokój.
eager
She is eager to help us.
start learning
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.
ear
Greg whispered something in her ear.
start learning
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
early
Who likes getting up early?
start learning
wczesny, wcześnie
Kto lubi wcześnie wstawać?
earn
Doctors and nurses don’t earn much.
start learning
zarabiać
Lekarze i pielęgniarki nie zarabiają dużo.
earth
The Moon goes around the Earth.
start learning
ziemia
Księżyc krąży wokół Ziemi.
east
The sun rises in the east.
start learning
wschód (strona świata); wschodni
Słońce wschodzi na wschodzie.
easy
It’s easy to install this software.
start learning
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
eat
I don’t feel like eating.
start learning
jeść
Nie chce mi się jeść.
economic
The country is facing severe economic problems.
start learning
ekonomiczny, gospodarczy
Kraj staje w obliczu poważnych problemów ekonomicznych.
economy
Poland used to have a centrally planned economy.
start learning
gospodarka
Polska miała (kiedyś) gospodarkę centralnie planowaną.
edge
The tanks were waiting on the edge of town.
start learning
krawędź, skraj; ostrze
Czołgi czekały na skraju miasta.
education
The standard of education in Japan is high.
start learning
edukacja, wykształcenie
Poziom wykształcenia w Japonii jest wysoki.
effect
What effect did that have on the situation?
start learning
efekt, wpływ
Jaki miało to wpływ na sytuację?
effective
The treatment is very effective.
start learning
efektywny, skuteczny
Leczenie jest bardzo skuteczne.
effort
I put a lot of effort into that essay.
start learning
wysiłek
Włożyłem dużo wysiłku w to wypracowanie.
egg
I like boiled eggs for breakfast.
start learning
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
eight
There are eight boys in the group.
start learning
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
eighteen
There are eighteen windows in the house.
start learning
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
eighty
My grandfather is eighty.
start learning
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
either
You can either pay in euros or dollars.
start learning
albo
Możesz płacić w euro albo w dolarach.
elect
He was elected president.
start learning
wybierać
Został wybrany na prezydenta.
election
She won the election.
start learning
wybory
Wygrała wybory.
electric
We need an electric cooker.
start learning
elektryczny
Potrzebujemy kuchenki elektrycznej.
electricity
The electricity has been cut off.
start learning
elektryczność
Elektryczność została wyłączona/odcięta.
element
They can’t find the last element.
start learning
element
Nie mogą znaleźć ostatniego elementu.
eleven
I went out at eleven.
start learning
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
else
What else do you need?
start learning
poza tym, ponadto, jeszcze
Czego jeszcze potrzebujesz?
employ
The firm employs 100 people.
start learning
zatrudniać
Firma zatrudnia 100 osób.
employer
He was sent to Singapore by his employer.
start learning
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
start learning
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
enable
The money will enable me to start my own business.
start learning
umożliwiać
Pieniądze umożliwią mi założenie własnej firmy.
encourage
They encouraged me to try again.
start learning
zachęcać
Zachęcili mnie, bym znowu spróbował.
end
She dies at the end of the film.
start learning
koniec; kończyć
Ona umiera na końcu filmu.
enemy
Did he have any enemies?
start learning
wróg
Czy on miał jakichś wrogów?
energy
We all should save energy.
start learning
energia
Wszyscy powinniśmy oszczędzać energię.
engine
This car has a powerful engine.
start learning
silnik
Ten samochód ma mocny silnik.
engineer
The company is seeking two civil engineers.
start learning
inżynier
Firma poszukuje dwóch inżynierów budownictwa.
England
We’re going on a trip to England.
start learning
Anglia
Jedziemy na wycieczkę do Anglii.
English
Do you speak English?
start learning
angielski
Mówisz po angielsku?
enjoy
I didn’t enjoy it at all.
start learning
lubić; podobać się; cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
W ogóle mi się to nie podobało.
enough
Do you have enough money?
start learning
wystarczająco
Masz wystarczająco pieniędzy?
ensure
I can ensure you that all is well.
start learning
zapewniać
Mogę cię zapewnić, że wszystko jest dobrze.
enter
He knocked on the door and entered.
start learning
wchodzić
Zapukał do drzwi i wszedł.
entertainment
The film is good family entertainment.
start learning
rozrywka
Ten film do dobra rozrywka dla całej rodziny.
entire
He ate an entire chicken.
start learning
cały
Zjadł całego kurczaka.
entrance
Wait for me at the school entrance.
start learning
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
envelope
I need an envelope and a stamp.
start learning
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
environment
We must protect the environment.
start learning
środowisko
Musimy chronić środowisko.
equal
I divided it into two equal parts.
start learning
równy
Podzieliłem to na dwie równe części.
equipment
The thieves stole electronic equipment.
start learning
sprzęt
Złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny.
escape
He has escaped from prison three times.
start learning
ucieczka; uciekać
Uciekł z więzienia trzy razy.
especially
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
start learning
zwłaszcza
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
essential
It’s essential to inform them in advance.
start learning
niezbędny, istotny, zasadniczy
Jest niezbędne, by poinformować ich wcześniej.
establish
The Jagiellonian University was established in 1364.
start learning
ustanawiać; zakładać
Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku.
Europe
They are on tour in Europe.
start learning
Europa
Są na tournee w Europie.
European
Japanese people like visiting European countries.
start learning
Europejczyk, europejski
Japończycy lubią odwiedzać europejskie kraje.
even
It has everything, even a tennis court.
start learning
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
evening
I’m staying at home this evening.
start learning
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
event
It was a great event.
start learning
wydarzenie
To było wielkie wydarzenie.
ever
Have you ever been to China?
start learning
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?
every
She answered every question.
start learning
każdy
Odpowiedziała na każde pytanie.
everybody
Everybody knows him here.
start learning
każdy, wszyscy
Wszyscy go tu znają.
everyone
Everyone was shocked by the news.
start learning
każdy, wszyscy
Wszyscy byli zszokowani wiadomościami.
everything
Do you have everything?
start learning
wszystko
Masz wszystko?
everywhere
I’ve looked for it everywhere.
start learning
wszędzie
Szukałem tego wszędzie.
evidence
There’s no evidence that he killed her.
start learning
dowód, dowody
Nie ma dowodu, że on ją zabił.
evil
They can’t tell good from evil.
start learning
zło
Nie potrafią odróżnić dobra od zła.
exactly
That’s exactly what I mean.
start learning
dokładnie; właśnie
Właśnie to mam na myśli.
exam, examination
I passed my English exam.
start learning
egzamin
Zdałem egzamin z angielskiego.
examine
You must be examined by a doctor.
start learning
egzaminować; badać
Musisz być zbadany przez lekarza.
example
Could you give me an example?
start learning
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
excellent
You did an excellent job!
start learning
doskonały
Wykonałeś doskonałą pracę!
except
Everyone was present except Linda.
start learning
oprócz
Wszyscy byli obecni, oprócz Lindy.
exception
It’s an exception to the rule.
start learning
wyjątek
To wyjątek od reguły.
exchange
I gave him my camera in exchange for a watch.
start learning
wymiana, zamiana, wymieniać
Dałem mu aparat w zamian za zegarek.
exciting
The volleyball match was very exciting.
start learning
ekscytujący
Mecz siatkówki był bardzo ekscytujący.
excuse
That’s just an excuse!
start learning
wymówka, wybaczać
To tylko wymówka!
exercise
We’ve done all the exercises in this lesson.
start learning
ćwiczenie; ćwiczyć
Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w tej lekcji.
exist
That company doesn’t exist anymore.
start learning
istnieć
Ta firma już nie istnieje.
exit
We couldn’t find the exit.
start learning
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
expect
She’s expecting a baby.
start learning
spodziewać się
Ona spodziewa się dziecka.
expense
He did it at his own expense.
start learning
koszt
Zrobił to na własny koszt.
expensive
He bought an expensive watch.
start learning
drogi
Kupił drogi zegarek.
experience
She has a lot of experience.
start learning
doświadczenie
Ona ma dużo doświadczenia.
experiment
They did an experiment in the laboratory.
start learning
eksperyment; eksperymentować
Zrobili eksperyment w laboratorium.
expert
Experts say that the system isn’t secure.
start learning
ekspert; fachowy
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
explain
Can you explain what happened?
start learning
wyjaśniać
Możesz wyjaśnić, co się stało?
explanation
His explanation was poor.
start learning
wyjaśnienie
Jego wyjaśnienie było marne.
explore
Let’s go to explore the surroundings.
start learning
badać, poznawać, zwiedzać
Chodźmy zwiedzić okolicę.
express
He can express himself well in English.
start learning
wyrażać; ekspres
On potrafi dobrze wyrażać się po angielsku.
expression
It’s a common expression.
start learning
wyrażenie
To jest popularne wyrażenie.
extend
I’m going to extend my stay.
start learning
przedłużać; rozszerzać
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.
extra
That will cost extra.
start learning
dodatkowy
To będzie dodatkowo kosztować.
extraordinary
They have made extraordinary progress.
start learning
niezwykły, wyjątkowy
Uczynili wyjątkowy postęp.
extreme
She goes from one extreme to the other.
start learning
skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
Ona popada z jednej skrajności w drugą.
eye
Keep an eye on him.
start learning
oko
Nie spuszczaj go z oka.
face
She has a beautiful face.
start learning
twarz
Ona ma piękną twarz.
facilities
There are toilet facilities for the disabled.
start learning
udogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
Toaleta posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.
fact
You cant’s argue with facts.
start learning
fakt
Nie można kłócić się z faktami.
factor
Price is a deciding factor here.
start learning
czynnik
Cena jest tu decydującym czynnikiem.
factory
They want to close down the factory.
start learning
fabryka
Chcą zamknąć fabrykę.
fail
I failed to convince him.
start learning
nie udać się; nie zdać (egzaminu)
Nie udało mi się go przekonać.
failure
It ended in failure.
start learning
porażka
Skończyło się porażką.
fair
It’s not fair!
start learning
sprawiedliwy; jasny
To niesprawiedliwe!
fairly
He’s fairly good at dancing.
start learning
dość, dosyć; sprawiedliwie
On jest dość dobry w tańcu.
faith
I’ve lost faith in him.
start learning
wiara
Straciłem wiarę w niego.
fall
I slipped and fell.
start learning
upadek; upadać, spadać; jesień (American English)
Pośliznąłem się i upadłem.
false
They spread false rumours.
start learning
fałszywy
Rozpuszczają fałszywe pogłoski.
familiar
Her face seems familiar.
start learning
znany, znajomy
Jej twarz wydaje się znajoma.
family
They’ve got a big family.
start learning
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
famous
Scotland is famous for its landscape.
start learning
słynny, sławny
Szkocja jest słynna ze swego krajobrazu.
fan
She has a lot of fans.
start learning
fan, fanka; wentylator, wachlarz
Ona ma wielu fanów.
far
How far is it to Dublin?
start learning
daleko
Jak daleko jest (stąd) do Dublina?
farm
Young people don’t want to work on a farm.
start learning
farma, gospodarstwo rolne
Młodzi ludzie nie chcą pracować w gospodarstwach rolnych.
farmer
Farmers are protesting about cheap imports.
start learning
rolnik
Rolnicy protestują przeciwko tanim towarom z importu.
fashion
It’s the latest fashion.
start learning
moda
To jest najnowsza moda.
fast
This train is very fast.
start learning
szybki; szybko
Ten pociąg jest bardzo szybki.
fasten
Please fasten your seat belts.
start learning
przymocować, zapinać
Proszę zapiąć pasy.
fat
There’s too much fat in it.
start learning
tłuszcz; tłusty
W tym jest za dużo tłuszczu.
father
His father works in the mine.
start learning
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
favourite BE/favorite AE
Brown is my favourite colour.
start learning
ulubiony
Brązowy to mój ulubiony kolor.
fear
He was trembling with fear.
start learning
strach; bać się
Trząsł się ze strachu.
feature
She has fine features.
start learning
cecha, możliwość; cecha (wyglądu), rys
Ma ładne rysy twarzy.
February
The winter holidays begin in February.
start learning
luty
Ferie zimowe zaczynają się w lutym.
fee
What is the fee for a license?
start learning
opłata, honorarium
Jaka jest opłata za licencję?
feed
You mustn’t feed the animals in the zoo.
start learning
karmić
Nie wolno karmić zwierząt w zoo.
feel
How are you feeling?
start learning
czuć
Jak się czujesz?
feeling
Don’t hurt her feelings.
start learning
uczucie
Nie rań jej uczuć.
feet
My feet are cold.
start learning
stopy
Moje stopy są zimne.
fellow
He’s a nice fellow.
start learning
facet
On jest miłym facetem.
female
I heard a female voice behind me.
start learning
samica; żeński, kobiecy
Usłyszałem za sobą kobiecy głos.
fence
The dog jumped over the fence and ran away.
start learning
płot
Pies przeskoczył płot i uciekł.
festival
The Cannes Film Festival is one of the most prestigious festivals.
start learning
festiwal; święto
Festiwal filmowy w Cannes jest jednym z najbardziej prestiżowych (festiwali).
few
Few people come here.
start learning
niewiele, niewielu
Niewielu ludzi tu przychodzi.
field
She’s an expert in that field.
start learning
pole; dziedzina
Ona jest ekspertem w tej dziedzinie.
fifteen
They cost fifteen dollars each.
start learning
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
fifty
There were fifty people at the funeral.
start learning
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
fight
There was a fight in the street.
start learning
walka, bójka; walczyć
Na ulicy była bójka.
figure
He’s a well-known figure.
start learning
figura, postać; cyfra; przedstawiać
On jest dobrze znaną postacią.
fill
Fill the bottle with water.
start learning
wypełniać, napełniać
Napełnij butelkę wodą.
film BE/movie AE
There’s a good film on television.
start learning
film; filmować
W telewizji jest dobry film.
final
That’s my final decision.
start learning
finał; końcowy, ostateczny
To moja ostateczna decyzja.
finally
He has finally arrived.
start learning
w końcu; ostatecznie
W końcu przyjechał.
financial
They have financial problems.
start learning
finasowy
Oni mają problemy finansowe.
find
I can’t find my address book.
start learning
znajdować
Nie mogę znaleźć mojego notesu z adresami.
fine
It’s a fine day.
start learning
dobry; ładny; w porządku
Jest ładny dzień.
finger
She pointed her finger at Mark.
start learning
palec
Wskazała palcem na Marka.
finish
When are you going to finish?
start learning