2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. II

 0    974 flashcards    ISEL.edu.pl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
machine
I put a coin in the machine and pressed the button.
start learning
maszyna
Wrzuciłem monetę do maszyny i wcisnąłem przycisk.
mad
I’m mad at my brother.
start learning
szalony, wściekły
Jestem wściekły na mojego brata.
magazine
Her face appeared on the cover of several magazines.
start learning
magazyn, czasopismo
Jej twarz pojawiła się na okładce kilku czasopism.
magic
Do you believe in magic?
start learning
magia, czary; magiczny
Czy wierzysz w magię/czary?
mail
I’ll mail it to you from my laptop.
start learning
poczta; przesłać pocztą
Prześlę ci to mailem z mojego laptopa.
main
What are the main problems?
start learning
główny
Jakie są główne problemy?
major
It’s a major event.
start learning
major; osoba pełnoletnia; ważny; pełnoletni
To ważne wydarzenie.
majority
The majority of people claim they are under a lot of stress.
start learning
większość
Większość ludzi twierdzi, że żyje w dużym stresie.
make
He has made no mistakes.
start learning
robić
Nie popełnił żadnych błędów.
male
We heard male voices outside.
start learning
samiec; męski
Usłyszeliśmy męskie głosy na zewnątrz.
man
I met an interesting man at the party.
start learning
mężczyzna; człowiek
Poznałam na przyjęciu interesującego mężczyznę
manage
I can manage myself.
start learning
dać radę, poradzić sobie; zarządzać
Dam sobie radę sam.
management
The management is trying to improve the situation.
start learning
zarządzanie; zarząd
Zarząd próbuje poprawić sytuację.
manager
We asked to see the hotel manager.
start learning
dyrektor/ka, kierowni-k/czka
Poprosiliśmy o spotkanie z kierownikiem hotelu.
manner
In what manner do you do it?
start learning
sposób
W jaki sposób to robisz?
many
There aren’t many left.
start learning
dużo
Dużo (ich) nie zostało.
map
I bought a map of the city.
start learning
mapa
Kupiłem mapę/plan miasta.
March
Spring begins in March.
start learning
marzec
Wiosna rozpoczyna się w marcu.
mark
I got good marks in the exams.
start learning
znak, ocena; oznaczyć
Dostałem dobre oceny z egzaminów.
market
My parents like buying vegetables at the market.
start learning
targ; rynek
Moi rodzice lubią kupować warzywa na targu.
marriage
His marriage broke up after a year.
start learning
małżeństwo
Jego małżeństwo rozpadło się po roku.
married
She has been married for 10 years.
start learning
żonaty; zamężna
Jest zamężna/mężatką od 10 lat.
marry
Elizabeth, will you marry me?
start learning
poślubić, wyjść za mąż, ożenić się
Elizabeth, wyjdziesz za mnie?
mass
There is a mass of papers on his desk.
start learning
masa; msza
Na jego biurka jest masa papierów.
master
He is a chess master.
start learning
pan; mistrz; opanować
On jest mistrzem szachowym.
match
This tie doesn’t match your shirt.
start learning
mecz; pasować do czegoś
Ten krawat nie pasuje ci do koszuli.
material
I’m collecting material for my Master’s thesis.
start learning
materiał
Zbieram materiał do mojej pracy magisterskiej.
mathematics
My favourite school subject was mathematics.
start learning
matematyka
Moim ulubionym przedmiotem w szkole była matematyka.
matter
It’s a matter of time.
start learning
sprawa, kwestia; mieć znaczenie
To kwestia czasu.
May
May is such a beautiful month.
start learning
maj
Maj jest takim pięknym miesiącem.
may
May I open the window?
start learning
móc
Mogę otworzyć okno?
maybe
Maybe we should visit her today.
start learning
być może
Być może powinniśmy ją dziś odwiedzić.
me
Is that really for me?
start learning
mnie
To naprawdę dla mnie?
meal
She didn’t say a word during the meal.
start learning
posiłek
Nie powiedziała ani słowa podczas posiłku.
mean
What does this expression mean?
start learning
znaczyć
Co znaczy to wyrażenie?
meaning
Almost every word has several meanings.
start learning
znaczenie
Prawie każde słowo ma kilka znaczeń.
means
We don’t have the means to buy more shares.
start learning
sposób; środki (np. produkcji)
Nie mamy środków, aby kupić więcej akcji.
measure
It’s impossible to measure the results.
start learning
miara; mierzyć
To niemożliwe, aby zmierzyć te wyniki.
meat
Why don’t you eat meat?
start learning
mięso
Dlaczego nie jesz mięsa?
medical
The medical staff is responsible for the quality of treatment.
start learning
medyczny
Personel medyczny jest odpowiedzialny za jakość leczenia.
medicine
I must take my medicine.
start learning
lekarstwo; medycyna
Muszę brać lekarstwa.
meet
We met by chance.
start learning
spotkać; poznać
Poznaliśmy się przez przypadek.
meeting
I have a meeting today.
start learning
spotkanie, zebranie
Mam dziś zebranie.
melt
Eat the ice-cream before it melts.
start learning
topnieć
Zjedz lody, zanim stopnieją.
member
Poland is a member of NATO.
start learning
członek (organizacji)
Polska jest członkiem NATO.
memory
She has a good memory for faces.
start learning
pamięć
Ona ma dobrą pamięć do twarzy.
mention
He didn’t mention his criminal past.
start learning
wzmianka; wspominać
Nie wspomniał o swojej kryminalnej przeszłości.
merry
Merry Christmas!
start learning
wesoły
Wesołych Świąt!
message
Can I leave him a message?
start learning
wiadomość
Mogę zostawić mu wiadomość?
metal
He broke the windscreen with a metal bar.
start learning
metal; metalowy
Wybił przednią szybę (samochodu) metalowym prętem.
method
We are looking for the best method.
start learning
metoda
Szukamy najlepszej metody.
middle
She returned in the middle of the night.
start learning
środek
Wróciła w środku nocy.
might
It might snow at night.
start learning
operator służący do wyrażania niewielkiego prawdopodobieństwa
W nocy może padać śnieg.
mile
The car was going at 50 miles an hour.
start learning
mila
Samochód jechał z prędkością 50 mil na godzinę.
military
What do you think about mandatory military service?
start learning
wojskowy, militarny
Co sądzisz o obowiązkowej służbie wojskowej?
milk
Go to the shop and buy a carton of milk.
start learning
mleko
Idź do sklepu i kup karton mleka.
million
This country has a population of 3 million people.
start learning
milion
Ten kraj ma 3-milionową populację.
mind
I don’t mind waiting.
start learning
umysł, mieć coś przeciwko
Nie mam nic przeciwko czekaniu. (Mogę poczekać.)
mine
Your bottle is full, mine is empty.
start learning
mój
Twoja butelka jest pełna, moja jest pusta.
mineral
When it’s hot, I drink a lot of mineral water.
start learning
minerał; mineralny
Gdy jest gorąco, piję dużo wody mineralnej.
minister
The Health Minister does nothing to improve the situation of the hospitals.
start learning
minister
Minister zdrowia nie robi nic, żeby poprawić sytuację szpitali.
minute
We are going to wait only 15 minutes.
start learning
minuta
Będziemy czekać tylko 15 minut.
mirror
I looked at myself in the mirror.
start learning
lustro, lusterko
Spojrzałem na siebie w lustrze.
miss
He missed the target.
start learning
panna; tęsknić; spóźnić się; chybić
On chybił celu.
mistake
I made a lot of mistakes in my essay.
start learning
błąd
Zrobiłem dużo błędów w moim wypracowaniu.
mix
Mix all the ingredients together.
start learning
mieszać
Zmieszaj razem wszystkie składniki.
model
It’s the latest model.
start learning
model; modelować
To jest najnowszy model.
modern
Do you like modern abstract painting?
start learning
nowoczesny
Lubisz nowoczesne malarstwo abstrakcyjne?
moment
Wait a moment!
start learning
chwila, moment
Zaczekaj chwilę!
Monday
I’m leaving for Sopot on Monday.
start learning
poniedziałek
Wyjeżdżam do Sopotu w poniedziałek.
money
Do you think that money can make you happy?
start learning
pieniądze
Myślisz, że pieniądze uczynią cię szczęśliwym?
monkey
A monkey has escaped from the zoo.
start learning
małpa
Małpa uciekła z zoo.
month
It will last a few months.
start learning
miesiąc
To potrwa kilka miesięcy.
moon
Why do wolves howl at the moon?
start learning
księżyc
Dlaczego wilki wyją do księżyca?
more
There are more trains in the morning.
start learning
więcej
Rano jest/jeździ więcej pociągów.
morning
I take a quick shower in the morning.
start learning
ranek
Rano biorę szybki prysznic.
most
She’s the most gifted person I’ve ever met.
start learning
większość; nawięcej, najbardziej
Ona jest najbardziej utalentowaną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem.
mother
My mother is retired.
start learning
matka
Moja matka jest na emeryturze.
motion
The machine was put in motion.
start learning
ruch
Maszyna została puszczona w ruch.
motor
I got in and started the motor.
start learning
silnik
Wsiadłem i włączyłem silnik.
mountain
We must climb this mountain.
start learning
góra
Musimy wejść na tę górę.
mouse
He is poor as a church mouse.
start learning
mysz
Jest biedny jak mysz kościelna.
mouth
Keep your mouth shut!
start learning
usta
Trzymaj usta zamknięte! (Nie odzywaj się!)
move
I can’t move my leg.
start learning
ruch; poruszać (się)
Nie mogę ruszyć nogą.
movement
We admired the graceful movements of the dancers.
start learning
posunięcie; ruch
Podziwialiśmy pełne gracji ruchy tancerzy.
Mr BE/Mr. AE
Everybody is waiting for Mr Brown.
start learning
pan
Wszyscy czekają na pana Browna.
Mrs BE/Mrs. AE
Please give my regards to Mrs Potter.
start learning
pani
Przekaż proszę pozdrowienia dla pani Potter.
Ms BE/Ms. AE
We’d better find out who is Ms Trottle.
start learning
pani
Lepiej dowiedzmy się, kim jest pani Trottle.
much
We don’t have much time.
start learning
dużo
Nie mamy dużo czasu.
mud
Wipe the mud off your shoes.
start learning
błoto
Zetrzyj błoto ze swoich butów.
mum BE/mom AE
I haven’t seen my mum for a year.
start learning
mama
Nie widziałem mojej mamy od roku.
murder
Why did they murder him?
start learning
zamordować
Dlaczego go zamordowali?
museum
Entry to this museum is free.
start learning
museum
Wstęp do tego muzeum jest bezpłatny.
music
Music relaxes me when I’m stressed.
start learning
muzyka
Muzyka relaksuje mnie, gdy jestem zestresowany.
musical
All their children are musical.
start learning
musical; muzyczny, muzykalny
Wszystkie ich dzieci są muzykalne.
musician
There are four musicians in the band.
start learning
muzyk
W zespole jest/gra czterech muzyków.
must
You must spend more time with your children.
start learning
musieć
Musisz spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi.
my
My dog is called Spike.
start learning
mój
Mój pies nazywa się Spike.
mystery
The mystery was never solved.
start learning
tajemnica
Tajemnica nie została nigdy rozwiązana.
name
What’s your name?
start learning
imię; nazwisko
Jak masz na imię?
narrow
We were driving along a narrow road.
start learning
wąski
Jechaliśmy wąską drogą.
nation
That would require cooperation between nations.
start learning
naród
To by wymagało współpracy między narodami.
national
Polish national anthem was written in 1797.
start learning
narodowy
Polski hymn narodowy został napisany w 1797 roku.
natural
This small country is rich in natural resources.
start learning
naturalny
Ten mały kraj jest bogaty w zasoby naturalne.
nature
We should protect the nature.
start learning
przyroda, natura
Powinniśmy chronić przyrodę.
near
There’s a swimming pool near the school.
start learning
blisko, niedaleko
Niedaleko szkoły jest basen.
nearby
They went to a nearby park.
start learning
pobliski, w pobliżu
Poszli do pobliskiego parku.
nearly
I’ve nearly finished.
start learning
prawie
Prawie skończyłem.
neat
Their house is very neat.
start learning
schludny, czysty
Ich dom jest bardzo schludny.
necessary
Is it really necessary to go there?
start learning
potrzebny, niezbędny
Czy to naprawdę niezbędne, by tam iść?
neck
She threw her arms around his neck.
start learning
szyja
Zarzuciła mu ramiona na szyję.
need
I need a new printer.
start learning
potrzeba; potrzebować
Potrzebuję nowej drukarki.
needle
Give me a needle and some thread.
start learning
igła
Daj mi igłę i nici.
neighbour BE/neighbor AE
We have very good neighbours.
start learning
sąsiad
Mamy bardzo dobrych sąsiadów.
neither
Neither of them came to our wedding.
start learning
żaden (z dwóch)
Żaden z nich nie przyszedł na nasze wesele.
nervous
I always feel nervous before a test.
start learning
nerwowy
Przed testem/sprawdzianem zawsze jestem nerwowy.
net
Claudia spends hours surfing the Net.
start learning
sieć, siatka; netto
Claudia spędza całe godziny w sieci/Internecie.
network
Our computer network must be better protected.
start learning
sieć
Nasza sieć komputerowa musi być lepiej zabezpieczona.
never
Never say never.
start learning
nigdy
Nigdy nie mów nigdy.
new
I have a new mobile phone.
start learning
nowy
Mam nową komórkę.
news
The news is on at 7 p.m.
start learning
wiadomości
Wiadomości są (nadawane) o 19.
newspaper
We buy newspapers every day.
start learning
gazeta
Codziennie kupujemy gazety.
next
It’s on the next page.
start learning
następny
To jest na następnej stronie.
nice
It’s a nice day.
start learning
miły; ładny
Jest ładny dzień.
night
We danced all night.
start learning
noc
Tańczyliśmy całą noc.
nine
Pregnancy lasts about nine months.
start learning
dziewięć
Ciąża trwa około dziewięciu miesięcy.
nineteen
There are nineteen minutes left.
start learning
dziewiętnaście
Zostało dziewiętnaście minut.
ninety
It will take about ninety minutes.
start learning
dziewięćdziesiąt
To potrwa około dziewięćdziesięciu minut.
no
No, you can’t.
start learning
nie; żaden
Nie, nie możesz.
nobody
Nobody likes him.
start learning
nikt
Nikt go nie lubi.
noise
You’re making too much noise.
start learning
hałas
Robisz za dużo hałasu.
none
None of the pictures is for sale.
start learning
żaden
Żaden z obrazów nie jest na sprzedaż.
noon
We are beginning at noon.
start learning
południe (pora dnia)
Zaczynamy w południe.
nor
Neither Fred nor Lucy is going with us.
start learning
ani
Ani Fred, ani Lucy nie idzie z nami.
normal
That’s quite normal.
start learning
normalny
To całkiem normalne.
north
Now we should go north.
start learning
północ (strona świata); na północ
Teraz powinniśmy iść na północ.
northern
Winters are cold in northern countries.
start learning
północny
W północnych krajach zimy są zimne/mroźne.
nose
I have a stuffed nose.
start learning
nos
Mam zatkany nos.
not
That’s not a problem.
start learning
nie
To nie problem.
note
Karen takes perfect notes.
start learning
notatka; banknot; zauważyć
Karen robi świetne notatki.
notebook
I tore a page out of my notebook.
start learning
notatnik, notes; notebook
Wydarłem kartkę z notatnika.
nothing
I had nothing to say.
start learning
nic
Nie miałem nic do powiedzenia.
notice
I didn’t notice you standing there.
start learning
ogłoszenie; zauważyć
Nie zauważyłem, że tam stoisz.
noun
“Car” is a countable noun.
start learning
rzeczownik
„Samochód” jest rzeczownikiem policzalnym.
November
It often rains in November.
start learning
listopad
W listopadzie często pada deszcz.
now
He should be here by now.
start learning
teraz
Powinien tu być do teraz. (Powinien już tu być.)
nowhere
There’s nowhere to sit down.
start learning
nigdzie
Nie można nigdzie usiąść.
number
What’s your phone number?
start learning
numer; liczba
Jaki jest twój numer telefonu?
nurse
Peter’s mother is a nurse.
start learning
pielęgniarka
Matka Piotra jest pielęgniarką.
nut
This is a hard nut to crack.
start learning
orzech
To ciężki orzech do zgryzienia.
obey
Sarah has always obeyed her parents.
start learning
przestrzegać; być posłusznym
Sarah zawsze była posłuszna rodzicom.
object
What’s that strange object?
start learning
przedmiot, obiekt; sprzeciwiać się
Co to za dziwny obiekt?
observe
You are observed all the time.
start learning
obserwować; przestrzegać
Jesteś obserwowany cały czas.
obtain
How did you manage to obtain the documents?
start learning
uzyskać, zdobyć
Jak ci się udało zdobyć dokumenty?
obvious
It’s obvious that she doesn’t want him.
start learning
oczywisty
To oczywiste, że ona go nie chce.
occasion
It was an important occasion for the whole family.
start learning
okazja, sposobność; wydarzenie
To było ważne wydarzenie dla całej rodziny.
ocean
The Pacific is the biggest ocean.
start learning
ocean
Pacyfik jest największym oceanem.
o’clock
It’s 10 o’clock sharp.
start learning
przysłówek służący do wskazywania godziny
Jest dokładnie dziesiąta.
October
Whose birthday is in October?
start learning
październik
Czyje urodziny są w październiku?
odd
It’s odd that she didn’t even call.
start learning
dziwny; nieparzysty
To dziwne, że nawet nie zadzwoniła.
of
The title of the book is ambiguous.
start learning
odpowiada dopełniaczowi
Tytuł książki jest dwuznaczny.
off
He got off the train and went to her flat.
start learning
z; z dala od
Wysiadł z pociągu i poszedł do jej mieszkania.
offer
She offered to help me.
start learning
propozycja; proponować
Zaproponowała, że mi pomoże.
office
My office is air-conditioned.
start learning
biuro; urząd
Moje biuro jest klimatyzowane.
officer
We were detained by a police officer.
start learning
oficer; policjant
Zostaliśmy zatrzymani przez policjanta.
official
French and Arabic are the official languages of Tunisia
start learning
oficjalny, urzędowy
Francuski i arabski są urzędowymi językami w Tunezji.
often
How often do you go to the gym?
start learning
często
Jak często chodzisz na siłownię?
oh
Oh, I didn’t recognize you.
start learning
ach
Ach, nie poznałem cię.
oil
They’ve found oil in the area.
start learning
olej; ropa naftowa
Znaleziono ropę naftową na tym obszarze.
OK
OK, you can go.
start learning
zgoda, dobra
Dobra, możesz iść.
old
He’s my old friend from school.
start learning
stary
To mój stary przyjaciel ze szkoły.
on
His office is on the next floor.
start learning
na
Jego biuro jest na następnym piętrze.
once
We go to the theatre once a month.
start learning
raz; kiedyś
Chodzimy do teatru raz na miesiąc.
one
I had only one beer.
start learning
jeden
Wypiłem tylko jedno piwo.
only
There are only three seats left.
start learning
tylko
Zostały tylko trzy miejsca (siedzące).
open
The door opens automatically.
start learning
otwierać; otwarty
Drzwi otwierają się automatycznie.
operate
They had to operate on him.
start learning
działać; obsługiwać operować
Musieli go operować.
operation
The operation lasted 6 hours.
start learning
działanie; operacja
Operacja trwała 6 godzin.
opinion
In my opinion he is to blame.
start learning
opinia, zdanie
Moim zdaniem on jest winny.
opportunity
We can’t miss this opportunity.
start learning
okazja, sposobność
Nie możemy stracić tej okazji.
oppose
Her parents opposed her marriage to Mark.
start learning
przeciwstawiać się, sprzeciwać się
Jej rodzice sprzeciwili się jej małżeństwu z Markiem.
opposite
She went in the opposite direction.
start learning
przeciwny, odwrotny; przeciwieństwo
Poszła w przeciwnym kierunku.
opposition
My idea has met with strong opposition.
start learning
opozycja; sprzeciw, przeciwnik
Mój pomysł napotkał silny sprzeciw.
or
I think I’ll go to Greece or Italy.
start learning
lub
Myślę, że pojadę do Grecji lub do Włoch.
orange
These oranges are very sweet.
start learning
pomarańcza; pomarańczowy
Te pomarańcze są bardzo słodkie.
order
Are you ready to order, sir?
start learning
rozkaz; zamówienie; porządek; rozkazywać; zamawiać
Czy jest pan gotów złożyć zamówienie?
ordinary
It was an ordinary day.
start learning
zwykły
To był zwykły dzień.
organise BE/organize AE
The festival was well organised.
start learning
organizować
Festiwal był dobrze zorganizowany.
organization
Who is responsible for the organization of the conference?
start learning
organizacja
Kto jest odpowiedzialny za organizację konferencji?
other
Show me other options.
start learning
inny
Pokaż mi inne opcje/możliwości.
otherwise
Give it back to them, otherwise you’ll be in trouble.
start learning
w przeciwnym razie
Oddaj im to, w przeciwnym razie będziesz miał kłopoty.
our
We put our house on sale.
start learning
nasz
Wystawiliśmy nasz dom na sprzedaż.
out
It’s really cold out today.
start learning
poza (domem), na zewnątrz
Na zewnątrz jest dziś naprawdę zimno.
outside
Wait for me outside.
start learning
na zewnątrz, na świeżym powietrzu
Zaczekaj na mnie na zewnątrz.
over
There’s a light over the table.
start learning
nad
Nad stołem jest lampa.
owe
I owe him fifty pounds.
start learning
być winnym; zawdzięczać
Jestem mu winien pięćdziesiąt funtów.
own
I saw it with my own eyes.
start learning
posiadać; własny
Widziałem to na własne oczy.
owner
Who’s the owner of the mansion?
start learning
właściciel
Kto jest właścicielem tej rezydencji?
p.m.
He didn’t arrive until 5 p.m.
start learning
po południu
Przyjechał dopiero o 5 po południu.
pack
Andy hurriedly packed his bags.
start learning
paczka; pakować
Andy pospiesznie spakował torby.
package
What’s in this package?
start learning
paczka
Co jest w tej paczce?
page
The book has 500 pages.
start learning
strona
Książka ma 500 stron.
pain
Suddenly I felt a sharp pain.
start learning
ból
Nagle poczułem ostry ból.
paint
The paint isn’t dry yet.
start learning
farba; malować
Farba jeszcze nie wyschła.
painting
It’s a painting by Picasso.
start learning
obraz
To obraz Picassa.
pair
She has 20 pairs of shoes.
start learning
para
Ona ma 20 par butów.
pale
Her face was pale as death.
start learning
blady
Jej twarz była blada jak śmierć.
pan
Put the bacon in the pan.
start learning
rondel, patelnia
Połóż boczek na patelnię.
panic
In a panic, he jumped out of the window.
start learning
panika
W panice wyskoczył przez okno.
paper
Get me some wrapping paper.
start learning
papier; gazeta
Przynieś mi trochę papieru pakowego.
parcel
There’s a parcel for you.
start learning
paczka
Jest dla ciebie paczka.
parent
Each parent must sign the form.
start learning
rodzic
Każdy rodzic musi podpisać formularz.
park
They went for a walk in the park.
start learning
park; parkować
Poszli na spacer do parku.
parliament
Crowds gathered around the Parliament building.
start learning
parlament
Tłumy zebrały się wokół budynku parlamentu.
part
The form has two parts.
start learning
część
Formularz ma dwie części.
particular
I have no particular reason.
start learning
konkretny; szczególny
Nie mam szczególnego powodu.
partner
Let me introduce my partners.
start learning
partner, wspólnik
Proszę pozwolić mi przedstawić moich wspólników.
party
We’re having a party on Friday.
start learning
przyjęcie; partia
Wydajemy przyjęcie w piątek.
pass
Simon passed his driving test.
start learning
przechodzić obok; zdać (egzamin)
Simon zdał egzamin na prawo jazdy.
passage
Read the passage and answer the questions.
start learning
przejście, fragment
Przeczytaj fragment (tekstu) i odpowiedz na pytania.
passenger
All the passengers were taken hostage.
start learning
pasażer
Wszystkich pasażerów wzięto za zakładników.
passport
May I see your passport?
start learning
paszport
Mogę zobaczyć pana paszport?
past
She often thinks about the past.
start learning
przeszłość
Ona często myśli o przeszłości.
path
This path leads to the river.
start learning
ścieżka
Ta ścieżka prowadzi do rzeki.
patient
He’s very patient with children.
start learning
pacjent; cierpliwy
Jest bardzo cierpliwy wobec dzieci.
pattern
I like the pattern on your dress.
start learning
wzór, schemat
Podoba mi się wzór na twojej sukience.
pay
I have to pay my electricity bill.
start learning
wynagrodzenie; płacić
Muszę zapłacić rachunek za elektryczność/prąd.
payment
They require payment in advance.
start learning
zapłata
Wymagają zapłaty z góry.
peace
They made peace.
start learning
pokój; spokój
Zawarli pokój.
pen
Sue filled her pen with ink.
start learning
pióro
Sue napełniła pióro atramentem.
pencil
Write the answers in pencil.
start learning
ołówek
Wpisz odpowiedzi ołówkiem.
pence
I need 50 pens.
start learning
pensy
Potrzebuję 50 pensów.
people
A lot of people come here.
start learning
ludzie
Wiele ludzi tu przychodzi.
per
It costs 10 dollars per person.
start learning
za, na
To kosztuje 10 dolarów od osoby.
percent
20 percent of the students failed the test.
start learning
procent
20 procent studentów nie zdało egzaminu.
perfect
Nobody is perfect.
start learning
doskonały
Nikt nie jest doskonały.
perform
The operation was performed by Dr Jones.
start learning
wykonywać
Operację wykonywał dr Jones.
performance
The performance lasts two hours.
start learning
występ, przedstawienie
Przedstawienie trwa dwie godziny.
perhaps
Perhaps I’m wrong.
start learning
być może
Być może się mylę.
period
The crisis may last for a long period of time.
start learning
okres
Kryzys może potrwać długi okres czasu.
permanent
I’m happy because I have a permanent job.
start learning
stały, trwały
Jestem szczęśliwy, bo mam stałą pracę.
permission
Do I have to ask permission?
start learning
pozwolenie
Czy muszę prosić o pozwolenie?
permit
Her parents won’t permit her to travel alone.
start learning
pozwolenie; pozwalać
Rodzice nie pozwolą jej podróżować samej.
person
You’re the right person for the job.
start learning
osoba
Jesteś odpowiednią osobą do tej pracy.
personal
We don’t reveal personal information.
start learning
osobisty
Nie ujawniamy osobistych informacji.
persuade
I persuaded him not to go out.
start learning
przekonywać
Przekonałem go, by nie wychodził.
pet
Do you have any pets?
start learning
zwierzę domowe
Masz jakieś zwierzęta domowe?
phone
Soon we will contact you by phone.
start learning
telefon; telefonować
Wkrótce skontaktujemy się (z panem) telefonicznie.
photograph
Susan took a photograph of the mountains.
start learning
zdjęcie; fotografować
Susan zrobiła zdjęcie gór.
photography
Photography is Peter’s greatest hobby.
start learning
fotografia
Fotografia to największe hobby Piotrka.
phrase
I don’t understand this phrase.
start learning
fraza, wyrażenie
Nie rozumiem tego wyrażenia.
physical
It’s not a physical pain.
start learning
fizyczny
To nie jest fizyczny ból.
piano
My five-year-old daughter can play the piano.
start learning
fortepian; pianino
Moja pięcioletnia córka umie grać na fortepianie/pianinie.
pick
I picked the green shirt.
start learning
wybierać
Wybrałem zieloną koszulę.
picture
What can you see in the picture?
start learning
obraz, zdjęcie, rysunek
Co widzisz na rysunku?
pie
We had pie for dessert.
start learning
ciasto
Na deser mieliśmy/zjedliśmy ciasto.
piece
The vase broke into pieces.
start learning
kawałek
Wazon rozbił się na kawałki.
pilot
The pilot is very handsome.
start learning
pilot
Pilot jest bardzo przystojny.
pin
She pricked her finger with a pin.
start learning
szpilka
Ukłuła się szpilką w palec.
pink
I don’t want a pink lampshade.
start learning
różowy
Nie chcę różowego abażuru/klosza do lampy.
pipe
My brother smokes a pipe.
start learning
fajka; rura
Mój brat pali fajkę.
pitch
They didn’t want to play because the football pitch was wet.
start learning
boisko; rozbić (namiot); rzucić; zachwalać, reklamować
Nie chcieli grać, bo boisko było mokre.
pity
It’s a pity you can’t come.
start learning
litość; szkoda, że
Szkoda, że nie możesz przyjść.
place
Can you save me a place?
start learning
miejsce
Możesz zająć mi miejsce?
plain
I like plain food.
start learning
gładki; zwyczajny, prosty
Lubię proste jedzenie.
plan
What are your plans for the future?
start learning
plan; planować
Jakie są wasze plany na przyszłość?
plane
The plane has just taken off.
start learning
samolot
Samolot właśnie wystartował.
planet
What is the biggest planet?
start learning
planeta
Jaka jest największa planeta?
plant
I forgot to water the plants.
start learning
roślina
Zapomniałem podlać kwiaty.
plastic
I hate drinking out of plastic cups.
start learning
plastik; plastikowy; plastyczny
Nie cierpię pić z plastikowych kubków.
plate
He knocked a plate off the table.
start learning
talerz
Strącił/zrzucił talerz ze stołu.
play
Her son likes playing with dolls.
start learning
gra; zabawa; grać; bawić się
Jej syn lubi bawić się lalkami.
player
Our football players aren’t very good.
start learning
gracz, zawodnik; odtwarzacz
Nasi piłkarze nie są zbyt dobrzy.
pleasant
Thank you for the pleasant stay.
start learning
przyjemny
Dziękuję za przyjemny pobyt.
please
Don’t go, please!
start learning
proszę
Proszę, nie chodź!
pleased
I wasn’t pleased about my results.
start learning
zadowolony
Nie byłem zadowolony z moich wyników.
pleasure
It was a pleasure to do business with you.
start learning
przyjemność
To była przyjemność robić z panem interesy.
plenty
We have plenty of time.
start learning
dużo
Mamy dużo czasu.
plural
What’s the plural of “penny”?
start learning
liczba mnoga
Jaka jest liczba mnoga od (słowa) „penny”?
pocket
What have you got in your pocket?
start learning
kieszeń
Co masz w kieszeni?
poem
Learn the poem by heart.
start learning
wiersz
Naucz się wiersza na pamięć.
poet
What did the poet mean?
start learning
poeta
Co poeta miał na myśli?
point
You get two points for each correct answer.
start learning
punkt; wskazywać
Dostajesz dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź.
Poland
I come from Poland.
start learning
Polska
Pochodzę z Polski.
police
The police are on their way.
start learning
policja
Policja jest w drodze.
policeman
Two policemen were killed in the shooting.
start learning
policjant
W strzelaninie zginęli dwaj policjanci.
Polish
Polish people are good workers.
start learning
polski
Polacy są dobrymi pracownikami.
polite
I’m trying to be polite.
start learning
uprzejmy, grzeczny
Próbuję być uprzejmy.
political
The political scene is dominated by two parties.
start learning
polityczny
Scena polityczna jest zdominowana przez dwie partie.
politician
I don’t believe in what politicians say.
start learning
polityk
Nie wierzę w to, co mówią politycy.
politics
Are you interested in politics?
start learning
polityka
Interesujesz się polityką?
pool
Nick is swimming in the pool.
start learning
basen; sadzawka; kałuża
Nick pływa w basenie.
poor
Our neighbours are very poor.
start learning
biedny
Nasi sąsiedzi są bardzo biedni.
pop
I like pop music and the blues.
start learning
pop; popowy
Lubię muzykę pop i bluesa.
popular
Cyprus is very popular with British tourists.
start learning
popularny
Cypr jest bardzo popularny wśród brytyjskich turystów.
population
What’s the population of India?
start learning
populacja, liczba mieszkańców
Jaka jest liczba mieszkańców Indii?
port
The port is on the other side of the town.
start learning
port
Port jest po drugiej stronie miasta.
position
I’m in a difficult position.
start learning
pozycja, położenie
Jestem w trudnym położeniu.
possibility
We have to consider all the possibilities.
start learning
możliwość; ewentualność
Musimy rozważyć wszystkie możliwości.
possible
What are possible solutions to the problem?
start learning
możliwy
Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu?
post
He sent it by post yesterday.
start learning
poczta; wysyłać pocztą
Posłał to wczoraj pocztą.
postman
Has the postman been yet?
start learning
listonosz
Czy był już listonosz?
pot
The soup was cooking in a pot.
start learning
garnek
Zupa gotowała się w garnku.
potato
I’ll have French fries instead of boiled potatoes.
start learning
ziemniak
Wezmę frytki zamiast gotowanych ziemniaków.
pound
The shirt cost 25 pounds.
start learning
funt
Koszula kosztowała 25 funtów.
pour
She poured water into the glass.
start learning
nalewać
Nalała wody do szklanki.
powder
She powdered her face and put on lipstick.
start learning
proch, proszek, puder, pudrować
Upudrowała twarz i pomalowała usta szminką.
power
Which party is in power?
start learning
moc; władza
Która partia jest u władzy?
powerful
They have a powerful weapon.
start learning
silny, potężny
Oni mają potężną broń.
practical
There is no substitute for practical experience.
start learning
praktyczny
Praktycznego doświadczenia nie da się niczym zastąpić.
practice
Practice makes perfect.
start learning
praktyka
Praktyka czyni mistrza.
praise
They praised us for our hard work.
start learning
chwalić, pochwała
Pochwalili nas za naszą ciężką pracę.
pray
Let us pray for them.
start learning
modlić się
Pomódlmy się za nich.
prefer
Which one do you prefer?
start learning
woleć
Którego wolisz?
prepare
We should prepare for the worst.
start learning
przygotowywać (się)
Powinniśmy przygotować się na najgorsze.
presence
You must sign it in the presence of a notary.
start learning
obecność
Musisz to podpisać w obecności notariusza.
present
I was present at both meetings.
start learning
obecny; prezent, upominek
Byłem obecny na obu spotkaniach.
president
The President didn’t know about it.
start learning
prezydent
Prezydent o tym nie wiedział.
press
The press followed her every move.
start learning
prasa; nacisnąć
Prasa śledziła jej każdy ruch.
pressure
She lives under pressure.
start learning
ciśnienie, stres
Ona żyje w stresie.
pretend
She pretended to be surprised.
start learning
udawać
Udała zaskoczoną.
pretty
What a pretty dress!
start learning
ładny
Jaka ładna sukienka!
prevent
That will help to prevent the situation worsening.
start learning
zapobiegać, uniemożliwiać
To pomoże zapobiec pogorszeniu się sytuacji.
previous
She has two children from a previous marriage.
start learning
poprzedni
Ona ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa.
price
The price is too high.
start learning
cena
Cena jest za wysoka.
pride
His pride was hurt.
start learning
duma
Jego duma została urażona.
priest
The priest preached a long sermon.
start learning
ksiądz
Ksiądz wygłosił długie kazanie.
prince
She is still waiting for her prince charming.
start learning
książę
Wciąż czeka na swojego księcia z bajki.
princess
She looked like a princess.
start learning
księżniczka
Wyglądała jak księżniczka.
principle
It’s against all my principles.
start learning
zasada
To wbrew moim zasadom.
prison
They sent him to prison.
start learning
więzienie
Posłali go do więzienia.
private
My private life is none of your business.
start learning
prywatny
Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
prize
She won first prize.
start learning
nagroda
Zdobyła pierwszą nagrodę.
probably
She will probably come with her boyfriend.
start learning
prawdopodobnie
Prawdopodobnie przyjdzie ze swoim chłopakiem.
problem
What’s the problem?
start learning
problem
W czym problem?
process
It’s a long and slow process.
start learning
proces; przetwarzać
To długi i powolny proces.
produce
The film was produced in Taiwan.
start learning
produkować
Film wyprodukowano na Tajwanie.
product
We offer the best products at the lowest price.
start learning
produkt
Oferujemy najlepsze produkty po najniższych cenach.
production
We need to increase the production.
start learning
produkcja
Musimy zwiększyć produkcję.
profession
What’s your profession?
start learning
zawód
Jaki jest twój zawód?
professional
I want to be a professional driver.
start learning
profesjonalist-a/ka, zawodowiec; profesjonalny, zawodowy
Chcę być zawodowym kierowcą.
profit
They made a large profit last year.
start learning
zysk
Osiągnęli ogromny zysk w ubiegłym roku.
programme BE/program AE
What’s your favourite TV programme?
start learning
program
Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny?
progress
We made impressive progress.
start learning
postęp
Zrobiliśmy imponujący postęp.
project
The project has exceeded the budget.
start learning
projekt
Projekt przekroczył budżet.
promise
She didn’t keep her promise.
start learning
obietnica; obiecywać
Nie dotrzymała obietnicy.
pronounce
How do you pronounce this word?
start learning
wymawiać
Jak się wymawia to słowo?
proper
I’ll show you the proper way to do it.
start learning
właściwy
Pokażę ci właściwy sposób, jak to zrobić.
property
How can I recover my personal property?
start learning
własność
Jak mogę odzyskać moją (osobistą) własność?
propose
He’s proposing a new approach.
start learning
proponować; oświadczyć się
On proponuje nowe podejście.
protect
You should protect your skin from the sun.
start learning
chronić
Powinieneś chronić skórę przed słońcem.
protection
It provides good protection from the cold.
start learning
ochrona
To zapewnia dobrą ochronę przed zimnem.
proud
He’s proud of his son.
start learning
dumny
Jest dumny ze swojego syna.
prove
You need to prove it.
start learning
udowadniać
Musisz to udowodnić.
provide
They provide disaster victims with food and water.
start learning
dostarczać, zapewniać
Dostarczają ofiarom katastrofy żywność i wodę.
provided
She’ll do the work provided they pay her.
start learning
pod warunkiem, że
Wykona tę pracę pod warunkiem, że jej zapłacą.
pub
How about going to the pub?
start learning
pub
Masz ochotę pójść do pubu?
public
This is a public place.
start learning
publiczny
To publiczne miejsce.
pull
Don’t pull so hard.
start learning
ciągnąć
Nie ciągnij tak mocno.
punish
He was punished for it.
start learning
karać
Został za to ukarany.
pupil
The pupils were waiting for the teacher.
start learning
uczeń; źrenica
Uczniowie czekali na nauczyciela.
pure
My intentions are pure.
start learning
czysty
Moje intencje są czyste.
purpose
What is the purpose of the meeting?
start learning
cel, zamiar
Jaki jest cel spotkania?
push
Stop pushing me!
start learning
pchać, popychać
Przestań mnie popychać!
put
Kevin put a towel on the washing machine.
start learning
kłaść
Kevin położył ręcznik na pralce.
quality
Our products are of the finest quality.
start learning
jakość
Nasze produkty są najwyższej jakości.
quantity
We’re interested in quality, not quantity.
start learning
ilość
Interesuje nas jakość, nie ilość.
quarrel
They quarrel almost every day.
start learning
kłótnia; kłócić się
Kłócą się prawie codziennie.
quarter
It’s a quarter to six.
start learning
ćwiartka; kwadrans; dzielnica
Jest za kwadrans szósta.
queen
He met the Queen last week.
start learning
królowa
Spotkał się z królową w ubiegłym tygodniu.
question
I asked the teacher a question.
start learning
pytanie
Zadałem nauczycielowi pytanie.
quick
It was a quick decision.
start learning
szybki
To była szybka decyzja.
quiet
She spoke in a quiet voice.
start learning
cichy
Mówiła cichym głosem.
quite
It’s quite a difficult task.
start learning
dość, całkiem
To dość trudne zadanie.
race
The constitution prohibits discrimination on grounds of race.
start learning
wyścig; rasa
Konstytucja zabrania dyskryminacji rasowej.
radio
I heard it on the radio.
start learning
radio
Usłyszałem to w radiu.
rail
Can I get there by rail?
start learning
kolej
Dojadę tam koleją?
rain
It’s raining again.
start learning
deszcz; padać (o deszczu)
Znowu pada.
raise
Laura raised her hand.
start learning
podnosić
Laura podniosła rękę.
range
The target is out of range.
start learning
zakres, zasięg
Cel jest poza zasięgiem.
rank
He’s ranked second in the world.
start learning
szereg; ranga; zajmować jakąś pozycję, zaliczać (się)
Zajmuje drugie miejsce w świecie.
rare
This is a rare animal.
start learning
rzadki
To rzadkie zwierzę.
rate
The rate of unemployment has decreased.
start learning
tempo; współczynnik; cenić
Współczynnik bezrobocia zmniejszył się.
rather
It’s rather an unstable situation.
start learning
dość, dosyć
To dość niepewna sytuacja.
raw
Raw vegetables have a lot of vitamins.
start learning
surowy
Surowe warzywa mają dużo witamin.
reach
He reached for a glass of whiskey.
start learning
sięgać; docierać do
Sięgnął po szklankę whisky.
read
I am reading an adventure book.
start learning
czytać
Czytam książkę przygodową.
ready
Are you ready to go?
start learning
gotowy, przygotowany
Jesteś gotowy do drogi/wyjścia?
real
That’s not the real reason.
start learning
rzeczywisty, prawdziwy
To nie jest prawdziwy powód.
realize
She realized that she was in danger.
start learning
uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
Zdała sobie sprawę, że jest w niebezpieczeństwie.
really
It’s really late.
start learning
naprawdę
Jest naprawdę późno.
reason
That’s the reason she left.
start learning
powód
Z tego powodu wyszła.
reasonable
The prices are reasonable.
start learning
rozsądny
Ceny są rozsądne.
receive
He’s been receiving threats for a few weeks.
start learning
otrzymywać, odbierać
Otrzymuje groźby/pogróżki od kilku tygodni.
recent
Recent events make us think.
start learning
niedawny, ostatni
Ostatnie wydarzenia dają nam do myślenia.
recently
I’ve been quite busy recently.
start learning
ostatnio
Jestem ostatnio dość zajęty.
recognition
Our work has received wide recognition.
start learning
rozpoznanie; uznanie
Nasza praca spotkała się z szerokim uznaniem.
recognize
Do you recognize him?
start learning
rozpoznawać; uznawać
Czy poznajesz go?
recommend
Can you recommend a good restaurant?
start learning
polecać, rekomendować
Możesz polecić (jakąś) dobrą restaurację?
record
He has broken the world record.
start learning
rekord; zapis; płyta; zapisywać
Pobił rekord świata.
red
They went through a red light.
start learning
czerwony
Przejechali na czerwonym świetle.
reduce
They’ve reduced the price.
start learning
zredukować, obniżyć
Obniżyli cenę.
reduction
We must implement a cost reduction plan.
start learning
redukcja
Musimy wdrożyć plan redukcji kosztów.
refer
I was referred to the personnel department.
start learning
dotyczyć; odnosić się do; odsyłać, skierować
Zostałem skierowany do działu kadr.
refuse
I refuse to do it.
start learning
odmówić
Odmawiam zrobienia tego.
regard
He is regarded as one of the best football player.
start learning
szacunek; uważać kogoś za
Jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy.
region
It’s one of the most beautiful regions of the country.
start learning
region
To jeden z najpiękniejszych regionów kraju.
regular
We meet at regular intervals.
start learning
regularny
Spotykamy się w regularnych odstępach czasu.
relation
There’s no relation between the two crimes.
start learning
relacja, związek; krewny
Nie ma związku pomiędzy (tymi) dwoma zbrodniami/przestępstwami.
relationship
Their relationship wasn’t strong.
start learning
związek
Ich związek nie był silny.
relative
Ben has relatives in Wales.
start learning
krewny; względny, relatywny
Ben ma krewnych w Walii.
religion
Christianity is a monotheistic religion.
start learning
religia, wyznanie
Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną.
religious
Do you think that religious education in schools is a good idea?
start learning
religijny, pobożny
Czy uważasz, że nauczanie religii w szkołach to dobry pomysł?
remain
He remained at home.
start learning
pozostawać
Pozostał w domu.
remember
She says she doesn’t remember me.
start learning
pamiętać
Ona mówi, że mnie nie pamięta.
remind
Remind me to call David.
start learning
przypominać
Przypomnij mi, żebym zadzwonił do Dawida.
remove
It’s the best thing for removing stains.
start learning
usuwać
To najlepsza rzecz do usuwania plam.
rent
How much rent do you pay?
start learning
czynsz; wynajmować
Ile płacisz czynszu?
repair
The repairs cost 40 euros.
start learning
naprawa; naprawiać
Naprawa kosztowała 40 euro.
repeat
Could you repeat the last sentence?
start learning
powtarzać
Mógłbyś powtórzyć ostatnie zdanie?
replace
I don’t know how to replace the bulb.
start learning
zastępować, wymieniać
Nie wiem, jak wymienić żarówkę.
reply
I haven’t received a reply from him.
start learning
odpowiedź; odpowiadać
Nie dostałem od niego odpowiedzi.
report
We read the report in the paper.
start learning
raport, relacja; relacjonować
Przeczytaliśmy relację w gazecie.
reporter
He didn’t want to talk to the reporters.
start learning
reporter, dziennikarz
Nie chciał rozmawiać z reporterami/dziennikarzami.
represent
Mrs Smith will be representing our school.
start learning
reprezentować
Pani Smith będzie reprezentować naszą szkołę.
request
I have a request to make of you.
start learning
prośba; prosić
Mam do ciebie prośbę.
require
It requires high precision.
start learning
wymagać
To wymaga dużej precyzji.
rescue
Her father rescued her from the fire.
start learning
ratunek; ratować
Jej ojciec uratował ją z pożaru.
respect
He has no respect for her feelings.
start learning
szacunek; szanować
On nie szanuje jej uczuć.
response
We received a negative response.
start learning
odpowiedź, reakcja
Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.
responsible
Who is responsible for the security?
start learning
odpowiedzialny
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo?
rest
You need to have a good rest.
start learning
odpoczynek; reszta; odpoczywać
Musisz dobrze wypocząć.
restaurant
I’ll meet you at a restaurant.
start learning
restauracja
Spotkam się z tobą w restauracji.
result
Your blood test results have been sent to dr Morgan.
start learning
rezultat, wynik
Pani wyniki badania krwi zostały przesłane dr. Morganowi.
retire
He is to retire at the end of the year.
start learning
przejść na emeryturę
On ma przejść na emeryturę pod koniec roku.
return
I’ll call you on my return from Glasgow.
start learning
powrót; wracać
Zadzwonię do ciebie po powrocie z Glasgow.
reveal
The journalists have revealed the truth.
start learning
ujawnić
Dziennikarze ujawnili prawdę.
review
The movie got great reviews.
start learning
przegląd; recenzja omówienie; przeglądać
Film dostał świetne recenzje.
reward
He was rewarded for his efforts.
start learning
nagroda; nagradzać
Nagrodzono go za trud.
rice
Cook the rice for 20 minutes.
start learning
ryż
Gotuj ryż przez 20 minut.
rich
If we were rich, we would buy a house at the seaside.
start learning
bogaty
Gdybyśmy byli bogaci, kupilibyśmy dom nad morzem.
ride
His daughter rides her bike to school.
start learning
jeździć
Jego córka jeździ do szkoły na rowerze.
right
That’s the right answer.
start learning
prawy; właściwy, poprawny; zdrowy
To poprawna odpowiedź.
ring
The phone is ringing.
start learning
pierścień, pierścionek; otaczać; dzwonić
Telefon dzwoni.
rise
Prices are rising fast.
start learning
wzrost (np. cen); rosnąć
Ceny szybko rosną.
risk
The risk was too great.
start learning
ryzyko; ryzykować
Ryzyko było zbyt wielkie.
river
The children are swimming in the river.
start learning
rzeka
Dzieci pływają w rzece.
road
The road was bumpy.
start learning
droga
Droga była wyboista.
rock
I love listening to rock.
start learning
skała; rock
Uwielbiam słuchać rocka.
roll
The ball rolled under the chair.
start learning
rolka; bułka; toczyć się
Piłka wtoczyła się pod krzesło.
roof
The roof is leaking.
start learning
dach
Dach przecieka.
room
There isn’t enough room.
start learning
pokój; miejsce
Nie ma wystarczająco miejsca.
rose
I bought a bunch of roses.
start learning
róża; różowy
Kupiłem bukiet róż.
rough
I have rough hands.
start learning
szorstki
Mam szorstkie ręce.
round
They were sitting at a round table.
start learning
okrągły
Siedzieli przy okrągłym stole.
row
He has won for the second time in a row.
start learning
rząd (np. krzeseł); kłótnia; kłócić się
Wygrał drugi raz z rzędu.
rubber
The ball is made of rubber.
start learning
guma
Piłka jest (zrobiona) z gumy.
rude
It’s rude to talk with your mouth full.
start learning
niegrzeczny
Niegrzecznie jest mówić z pełnymi ustami.
ruin
He was ruined after the stock market crash.
start learning
ruina; rujnować
Był zrujnowany po krachu na giełdzie.
rule
Nick broke the rules.
start learning
reguła; rządzić
Nick złamał reguły.
run
Every morning she runs in the park.
start learning
bieg; biec
Ona co rano biega w parku.
rush
What’s the rush?
start learning
pośpiech; śpieszyć się
Po co ten pośpiech?
sad
Don’t be sad.
start learning
smutny
Nie bądź smutny.
safe
Is it a safe place to swim?
start learning
bezpieczny
Czy to bezpieczne miejsce do pływania?
safety
I care about your safety.
start learning
bezpieczeństwo
Troszczę się o twoje bezpieczeństwo.
salary
The government wants to increase salaries for all teachers.
start learning
pensja
Rząd chce podnieść pensje wszystkim nauczycielom.
sale
This house is for sale.
start learning
sprzedaż; wyprzedaż
Ten dom jest na sprzedaż.
salt
Pass me the salt, please.
start learning
sól
Proszę, podaj mi sól.
same
We have the same results.
start learning
ten sam; taki sam
Mamy takie same wyniki.
sand
You have sand in your hair.
start learning
piasek
Masz piasek we włosach.
sandwich
Don’t forget to take a sandwich to work
start learning
kanapka
Nie zapomnij zabrać kanapki do pracy.
satisfied
Are you satisfied with your job?
start learning
zadowolony
Jesteś zadowolony ze swojej pracy?
satisfy
Your reply doesn’t satisfy me.
start learning
satysfakcjonować, zadowalać
Twoja odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje.
Saturday
I don’t work on Saturdays.
start learning
sobota
Nie pracuję w soboty.
save
She saved my life.
start learning
oszczędzać; ocalić, uratować; zapisywać (na dysku)
Ocaliła mi życie.
say
What did you say?
start learning
powiedzieć
Co powiedziałeś?
scale
What is the scale of the damage?
start learning
skala; rozmiar
Jaka jest skala zniszczeń?
scene
The final scene is surprising.
start learning
scena; miejsce (akcji, wypadku)
Finałowa scena jest zaskakująca.
scheme
The scheme is designed to combat unemployment.
start learning
program, projekt, plan
Program ma na celu zwalczanie bezrobocia.
school
Children in Britain start school at the age of five.
start learning
szkoła
Dzieci w Wielkiej Brytanii rozpoczynają naukę w szkole w wieku pięciu lat.
science
There’s a connection between the development of science and economic growth.
start learning
nauka
Jest związek między rozwojem nauki a wzrostem gospodarczym.
scientific
Scientific research shows that this therapy is effective.
start learning
naukowy
Z badań naukowych wynika, że ta terapia jest skuteczna.
scientist
Scientists can’t explain it yet.
start learning
naukowiec
Naukowcy jeszcze nie potrafią tego wytłumaczyć/wyjaśnić.
scissors
Cut the material with scissors.
start learning
nożyczki
Przetnij materiał nożyczkami.
score
What’s the score?
start learning
wynik; zdobyć
Jaki jest wynik?
scream
I could hear screams.
start learning
krzyk; krzyczeć
Słyszałem krzyki.
screen
Look at the computer screen.
start learning
ekran
Spójrz na ekran komputera.
sea
We spent our holidays by the sea.
start learning
morze
Spędziliśmy wakacje nad morzem.
search
The police searched the apartment.
start learning
poszukiwanie; szukać
Policja przeszukała mieszkanie.
season
My favourite season is spring.
start learning
pora roku; sezon
Moją ulubioną porą roku jest wiosna.
seat
Our seats are in the first row.
start learning
miejsce
Nasze miejsca są w pierwszym rzędzie.
second
It’s the second of June.
start learning
sekunda; drugi
Jest drugi czerwca.
secret
He can’t keep a secret.
start learning
sekret, tajemnica
On nie potrafi dochować tajemnicy.
secretary
His secretary is young and inexperienced.
start learning
sekretarka
Jego sekretarka jest młoda i niedoświadczona.
section
The questions are grouped into five sections.
start learning
część, sekcja; dział
Pytania są zgrupowane w pięciu sekcjach.
secure
She felt secure with him.
start learning
bezpieczny; zabezpieczać
Czuła się z nim bezpiecznie.
security
It can help increase security.
start learning
bezpieczeństwo
To pomoże zwiększyć bezpieczeństwo.
see
I saw Jack the other day.
start learning
widzieć
Widziałem Jacka kilka dni temu.
seek
We’re still seeking a solution.
start learning
szukać
Wciąż szukamy rozwiązania.
seem
You seem to be nervous.
start learning
wydawać się
Wydajesz się nerwowy.
seldom
She seldom smiles.
start learning
rzadko
Ona rzadko się uśmiecha.
select
We will select only one person.
start learning
wybierać
Wybierzemy tylko jedną osobę.
sell
I don’t want to sell it.
start learning
sprzedawać
Nie chcę tego sprzedawać.
send
I’ll send you a postcard from Australia.
start learning
wysyłać
Wyślę ci kartkę/pocztówkę z Australii.
sense
It doesn’t make sense.
start learning
zmysł; sens; wyczuwać
To nie ma sensu.
sensible
It would be sensible to wait until they come.
start learning
rozsądny
Rozsądnie będzie zaczekać, aż wrócą.
sentence
Read the first sentence.
start learning
zdanie; wyrok
Przeczytaj pierwsze zdanie.
separate
We want separate rooms.
start learning
oddzielny; rozdzielać
Chcemy oddzielne pokoje.
September
School starts in September.
start learning
wrzesień
Szkoła zaczyna się we wrześniu.
series
We had a series of problems.
start learning
seria
Mieliśmy serię problemów.
serious
I hope it’s nothing serious.
start learning
poważny
Mam nadzieję, że to nic poważnego.
serve
They don’t serve alcohol here.
start learning
obsługiwać, podawać; podawać, serwować
Nie podają tu alkoholu.
service
The service is good in this restaurant.
start learning
usługa; dokonywać przeglądu (samochodu)
W tej restauracji jest dobra obsługa.
set
Set the alarm clock for 6 a.m.
start learning
zestaw; ustawiać, nastawiać, ustalać
Ustaw budzik na szóstą.
settle
May I settle the bill now?
start learning
osiedlić się; załatwić, uregulować
Czy mogę teraz uregulować rachunek?
seven
Do you know the seven deadly sins?
start learning
siedem
Znasz siedem grzechów głównych?
seventeen
Tomorrow I’ll be seventeen.
start learning
siedemnaście
Jutro skończę siedemnaście lat.
seventy
The boat can take no more than seventy passengers.
start learning
siedemdziesiąt
Statek może zabrać maksymalnie siedemdziesięciu pasażerów.
several
She has called me several times today.
start learning
kilka
Dzwoniła dziś do mnie kilka razy.
sex
Do you know the sex of the baby?
start learning
płeć; seks
Znasz płeć dziecka?
shade
I was sitting in the shade.
start learning
cień (zacienione miejsce); odcień
Siedziałem w cieniu.
shadow
I saw a shadow on the wall.
start learning
cień
Zobaczyłem cień na ścianie.
shake
He was shaking with fear.
start learning
trząść się; potrząsać
Trząsł się ze strachu.
shall
Shall we go?
start learning
operator służący do wyrażania sugestii, propozycji
Idziemy?
shame
What a shame!
start learning
wstyd; szkoda
1) Ale wstyd! 2) Jaka szkoda!
shape
I’m in good shape.
start learning
kształt; forma
Jestem w dobrej formie.
share
I didn’t get my share.
start learning
część; dzielić (się)
Nie dostałem swojej części.
sharp
I need a sharp knife.
start learning
ostry
Potrzebuję ostrego noża.
she
She is my whole life.
start learning
ona
Ona jest całym moim życiem.
sheet
In this hotel they change the sheets every day.
start learning
prześcieradło, pościel; kartka; arkusz
W tym hotelu codziennie zmieniają pościel.
shelf
Put the book back on the shelf.
start learning
półka
Odłóż książkę (z powrotem) na półkę.
shine
The sun was shining.
start learning
świecić, błyszczeć
Słońce świeciło.
ship
We went to Iceland by ship.
start learning
statek
Popłynęliśmy statkiem do Islandii.
shirt
I like striped shirts.
start learning
koszula
Lubię koszule w paski.
shock
She got a shock when she heard the news.
start learning
szok; szokować
Doznała szoku, gdy usłyszała wiadomości.
shoe
I took my shoes off in the hall.
start learning
but
Zdjąłem buty w przedpokoju.
shoot
The film was shot in Rome.
start learning
strzelać; kręcić kamerą
Film został nakręcony w Rzymie.
shop
He went to the shop to buy some food.
start learning
sklep
Poszedł do sklepu kupić coś do jedzenia.
shopping
Let’s do some shopping.
start learning
zakupy
Zróbmy zakupy.
shore
He tried to swim to the shore.
start learning
wybrzeże, brzeg
Próbował dopłynąć do brzegu.
short
It’s a short film about Africa.
start learning
krótki, niski
To jest krótki film o Afryce.
shot
We heard shots.
start learning
strzał
Usłyszeliśmy strzały.
should
You should study more.
start learning
powinno się
Powinieneś więcej się uczyć.
shoulder
He looked at me over his shoulder.
start learning
ramię
Spojrzał na mnie przez ramię.
shout
Don’t shout at me!
start learning
krzyk; krzyczeć
Nie krzycz na mnie!
show
I showed them the photos.
start learning
pokaz; pokazywać
Pokazałem im zdjęcia.
shower
I’ll have a shower before we go out.
start learning
prysznic; przelotny deszcz
Wezmę prysznic, zanim wyjdziemy.
shut
Shut the door silently.
start learning
zamykać, zamknięty
Zamknij cicho drzwi.
sick
I was sick and couldn’t go to work.
start learning
chory
Byłem chory i nie mogłem iść do pracy.
side
His dog stood by his side.
start learning
bok; zbocze; strona (jezdni, kasety, w sporze)
Jego pies stał u jego boku.
sight
His sight is failing.
start learning
widok; wzrok
Zawodzi go wzrok.
sign
Can you sign here, please?
start learning
znak; podpisać
Może się pan tu podpisać?
signal
The teacher gave the signal to start.
start learning
sygnał; sygnalizować
Nauczyciel dał sygnał do startu.
signature
Whose signature is this?
start learning
podpis
Czyj to podpis?
significant
Is there a significant difference between them?
start learning
znaczący, ważny
Czy jest między nimi znacząca różnica?
silence
A silence fell over the room.
start learning
cisza
W pokoju zapadła cisza.
silent
It was a silent night.
start learning
cichy, milczący
To była cicha noc.
silly
That’s a silly question.
start learning
głupi
To głupie pytanie.
silver
My husband gave me silver earrings.
start learning
srebro; srebrny
Mąż dał mi srebrne kolczyki.
similar
She is very similar to you.
start learning
podobny
Ona jest bardzo podobna do ciebie.
simple
It’s not as simple as you may think.
start learning
prosty
To nie takie proste, jak myślisz.
simply
I simply don’t know what to do.
start learning
po prostu
Po prostu nie wiem, co robić.
since
I haven’t heard from him since he left.
start learning
odkąd
Nie mam od niego żadnej wiadomości, odkąd wyjechał.
sing
He sings in a band.
start learning
śpiewać
On śpiewa w zespole.
single
I’d like to book a single room for two nights.
start learning
pojedynczy; nieżonaty, niezamężna
Chciałbym zarezerwować pokój jednoosobowy na dwie noce.
sink
The dishes are in the sink.
start learning
zlew; tonąć
Naczynia są w zlewie.
sir
Excuse me, sir.
start learning
pan (forma grzecznościowa)
Przepraszam pana.
sister
Has your sister got a boyfriend?
start learning
siostra
Czy twoja siostra ma chłopaka?
sit
Come and sit here next to me.
start learning
siedzieć
Chodź i usiądź tu przy mnie.
site
Have you visited the BBC site?
start learning
miejsce; witryna internetowa
Odwiedziłeś witrynę internetową BBC?
situation
The situation is changing fast.
start learning
sytuacja
Sytuacja szybko się zmienia.
six
There are six people on the bus.
start learning
sześć
W autobusie jest sześć osób.
sixteen
If she is sixteen, she can’t vote.
start learning
szesnaście
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
sixty
He retired at the age of sixty.
start learning
sześćdziesiąt
Odszedł na emeryturę w wieku sześćdziesięciu lat.
size
What size are you?
start learning
rozmiar
Jaki rozmiar pani nosi?
skill
We are looking for people with good communication skills.
start learning
umiejętność
Szukamy ludzi z dobrą umiejętnością komunikacji.
skin
One is for dry skin and the other for oily skin.
start learning
skóra; cera
Jeden jest do suchej skóry, drugi do tłustej.
skirt
She doesn’t like skirts.
start learning
spódnica
Ona nie lubi spódnic.
sky
Look at the sky!
start learning
niebo
Spójrz na niebo!
sleep
Did you sleep well?
start learning
sen, spać
Spałeś dobrze?
slide
They showed us their slides.
start learning
ślizgać się; slajd
Pokazali nam swoje slajdy.
slight
I noticed a slight improvement.
start learning
lekki; niewielki
Zauważyłem lekką poprawę.
slip
He slipped on the ice.
start learning
poślizgnąć się
Poślizgnął się na lodzie.
slippery
The floor was wet and slippery.
start learning
śliski
Podłoga była mokra i śliska.
slow
The car slowed to 50 km/h.
start learning
powolny, zwalniać
Samochód zwolnił do 50 km/h.
small
I gave up my seat to a woman with a small child.
start learning
mały
Ustąpiłem miejsca kobiecie z małym dzieckiem.
smell
The dish smells delicious.
start learning
węch; zapach; wąchać; pachnieć; śmierdzieć
Danie pachnie wyśmienicie.
smile
He gave me a big smile.
start learning
uśmiech; uśmiechać się
Uśmiechnął się do mnie szeroko.
smoke
Do you mind if I smoke?
start learning
dym; palić (papierosy)
Nie będzie ci przeszkadzać, jeśli zapalę? (Czy mogę zapalić?)
smooth
Now your skin is smooth.
start learning
gładki
Teraz twoja skóra jest gładka.
snack
We stopped for a quick snack.
start learning
przekąska, przekąsić
Zatrzymaliśmy się na szybką przekąskę.
snow
It’s been snowing since the morning.
start learning
śnieg; padać (o śniegu)
Śnieg pada od rana.
so
I’ll be on holiday so I won’t be able to come.
start learning
więc
Będę na wakacjach/wczasach, więc nie będę mógł przyjść.
soap
Wash your hands with soap.
start learning
mydło
Umyj ręce mydłem.
social
You should take part in social life.
start learning
społeczny; towarzyski
Powinieneś brać udział w życiu towarzyskim.
society
Our society isn’t tolerant.
start learning
społeczeństwo
Nasze społeczeństwo nie jest tolerancyjne.
sock
White socks get dirty easily.
start learning
skarpeta
Białe skarpety łatwo się brudzą.
sofa
When I returned, she was sleeping on the sofa.
start learning
kanapa, sofa
Gdy wróciłem, spała na kanapie.
soft
Give me a soft pillow.
start learning
miękki
Daj mi miękką poduszkę.
soldier
Ten soldiers were killed and twenty wounded in action.
start learning
żołnierz
W akcji zginęło dziesięciu żołnierzy, a dwudziestu zostało rannych.
solution
That’s not a good solution.
start learning
rozwiązanie
To nie jest dobre rozwiązanie.
solve
We have to solve the problem.
start learning
rozwiązywać
Musimy rozwiązać ten problem.
some
They’ve been living here for some years.
start learning
kilka, trochę
Mieszkają tu od kilku lat.
somebody
Somebody came to see you.
start learning
ktoś
Ktoś przyszedł się z tobą zobaczyć.
somehow
We will manage somehow.
start learning
jakoś
Jakoś damy radę.
someone
Someone stole his credit card.
start learning
ktoś
Ktoś ukradł jego kartę kredytową.
something
Something odd happened.
start learning
coś
Stało się coś dziwnego.
sometimes
Sometimes I don’t understand you.
start learning
czasami
Czasami cię nie rozumiem.
somewhere
It must be somewhere here.
start learning
gdzieś
To musi być gdzieś tutaj.
son
I would like to have a son.
start learning
syn
Chciałbym mieć syna.
song
What song is it?
start learning
piosenka
Jaka to piosenka?
soon
I’ll be back soon.
start learning
wkrótce
Wkrótce będę z powrotem.
sorry
Sorry, I didn’t mean to offend you.
start learning
zmartwiony, przepraszam
Przepraszam, nie chciałem cię urazić.
sort
What sort of music do you like?
start learning
rodzaj; sortować
Jaki lubisz rodzaj muzyki?
sound
Does it sound good?
start learning
dźwięk; brzmieć
Czy to dobrze brzmi?
soup
The soup tastes great.
start learning
zupa
Zupa świetnie smakuje.
sour
These apples are sour.
start learning
kwaśny
Te jabłka są kwaśne.
south
Why do birds fly south for winter?
start learning
południe (strona świata), na południe
Dlaczego ptaki odlatują na zimę na południe?
southern
The southern coast was most devastated.
start learning
południowy
Południowe wybrzeże było najbardziej zniszczone.
space
Can you make a space for me?
start learning
przestrzeń; miejsce; kosmos
Czy możesz zrobić mi miejsce?
speak
Could you speak more slowly, please?
start learning
mówić
Czy mógłby pan mówić wolniej?
special
This is a special case.
start learning
specjalny, szczególny
To szczególny przypadek.
speech
The headmaster gave a speech.
start learning
mowa; przemówienie
Dyrektor wygłosił przemówienie.
speed
The driver was speeding.
start learning
prędkość; jechać z nadmierną prędkością
Kierowca jechał z nadmierną prędkością.
spell
Could you spell your name?
start learning
literować
Mógłbyś przeliterować swoje imię?
spend
David spent some time with his mum.
start learning
spędzać; wydawać
David spędził trochę czasu z(e swoją) mamą.
spin
My head is spinning.
start learning
wirować
Kręci mi się w głowie.
spirit
Do animals have a spirit?
start learning
duch; dusza; nastrój
Czy zwierzęta mają duszę?
in spite of
In spite of his age, he still runs marathons.
start learning
pomimo czegoś
Pomimo swojego wieku, on wciąż biega w maratonach.
split
The teacher split the class into two groups.
start learning
dzielić
Nauczyciel podzielił klasę na dwie grupy.
spoon
She stirred her coffee with a spoon.
start learning
łyżka, łyżeczka
Zamieszała kawę łyżeczką.
sport
It’s a perfect place for winter sports.
start learning
sport
To doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych.
spot
She spotted a mistake.
start learning
miejsce; plama; zauważyć
Zauważyła błąd.
spread
The fire is spreading quickly.
start learning
rozprzestrzeniać się
Ogień rozprzestrzenia się szybko.
spring
It will soon be spring.
start learning
wiosna; sprężyna; skakać
Wkrótce będzie wiosna.
square
It’s a square not a circle.
start learning
kwadrat; plac; kwadratowy
To jest kwadrat, nie okrąg/koło.
stage
We’re doing this in stages.
start learning
etap; scena
Robimy to etapami.
stairs
She slowly went down the stairs.
start learning
schody
Powoli zeszła po schodach.
stamp
How much is a stamp for a postcard to Poland?
start learning
znaczek
Ile kosztuje znaczek na kartkę/widokówkę do Polski?
stand
Someone’s standing by the door.
start learning
stać
Ktoś stoi przy drzwiach.
standard
We offer a high standard of services.
start learning
standard, poziom
Oferujemy wysoki poziom usług.
star
There are a lot of stars in the sky.
start learning
gwiazda
Na niebie jest wiele gwiazd.
start
The performance starts at four o’clock.
start learning
początek; zaczynać
Przedstawienie zaczyna się o czwartej.
state
She was in a state of coma.
start learning
stan; państwo
Była w stanie śpiączki.
statement
The spokesman will make a statement at one o’clock.
start learning
oświadczenie
Rzecznik wygłosi oświadczenie o godzinie pierwszej/trzynastej.
station
I went to the station to see her off.
start learning
dworzec, stacja
Odprowadziłem ją na dworzec.
stay
How long are you going to stay?
start learning
pozostawać
Jak długo zamierzasz zostać?
steady
Do you have a steady job?
start learning
stały, systematyczny
Masz stałą pracę?
steal
That man stole my purse!
start learning
kraść
Ten człowiek ukradł mi portmonetkę!
steel
The knife is made of Swedish steel.
start learning
stal
Nóż jest (zrobiony) ze szwedzkiej stali.
step
He took one step backwards.
start learning
krok; stopień; robić krok
Zrobił krok w tył.
stick
I stuck the stamps on the envelope.
start learning
kij; kleić
Przykleiłem znaczki na kopertę.
still
Do you still love me?
start learning
wciąż; nieruchomy
Czy wciąż mnie kochasz?
stock
I don’t know how to invest money in stocks.
start learning
stan (magazynu); zasoby; papier wartościowy, akcja
Nie wiem, jak inwestować pieniądze w akcje.
stomach
Never go to work on an empty stomach.
start learning
żołądek
Nigdy nie chodź do pracy z pustym żołądkiem.
stone
He threw a stone at the dog.
start learning
kamień
Rzucił kamieniem w psa.
stop
The bus stopped in front of the school.
start learning
stop; przerwa; zatrzymywać
Autobus zatrzymał się przed szkołą.
store
The computer can store a lot of information.
start learning
sklep; zapasy; magazynować, przechowywać
Komputer może przechowywać dużo informacji.
storm
It’s going to be a storm.
start learning
burza
Będzie burza.
story
She told us an unbelievable story.
start learning
opowiadanie, historia
Opowiedziała nam niewiarygodną historię.
straight
She went straight to the police.
start learning
prosty; prosto
Poszła prosto na policję.
strange
It’s strange that she is late.
start learning
dziwny
Dziwne, że ona się spóźnia.
stranger
Don’t talk to strangers.
start learning
nieznajoma osoba; obcy człowiek
Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
street
What street do you live in?
start learning
ulica
Na jakiej ulicy mieszkasz?
strength
She pushed him with all her strength.
start learning
siła
Popchnęła go z całej siły.
stress
Stress and lack of sleep have a negative impact on your health.
start learning
stres; nacisk; akcent (wyrazowy); kłaść nacisk, podkreślać
Stres i brak snu mają negatywny wpływ na zdrowie.
stretch
I need to stretch my legs.
start learning
rozciągać, rozprostować
Muszę rozprostować nogi.
strike
They have threatened to call a strike.
start learning
uderzenie; strajk; uderzać; strajkować
Zagrozili, że ogłoszą strajk.
string
Tie the package with string.
start learning
sznurek
Zwiąż paczkę sznurkiem.
strong
A strong wind is blowing today.
start learning
silny
Wieje dzisiaj silny wiatr.
structure
What is the chemical structure of water?
start learning
struktura, budowa; budowla, budynek
Jaka jest struktura chemiczna wody?
student
She is a student at Oxford University.
start learning
uczeń; student
Jest studentką Uniwersytetu Oksfordzkiego.
study
I want to study German at university.
start learning
gabinet; badanie; uczyć się; studiować
Chcę studiować niemiecki na uniwersytecie.
stuff
What’s all this stuff doing on my table?
start learning
materiał; rzecz/rzeczy; wkładać, wpychać
Co te wszystkie rzeczy robią na moim stole?
stupid
How can you be so stupid?
start learning
głupi
Jak możesz być taki głupi?
subject
I’d like to raise the subject of juvenile delinquency.
start learning
temat; zagadnienie
Chciałbym poruszyć temat przestępczości nieletnich.
substance
They’ve found a substance of unknown origin.
start learning
substancja
Znaleźli substancję niewiadomego pochodzenia.
succeed
You have to work hard to succeed.
start learning
odnieść sukces
Musisz ciężko pracować, by odnieść sukces.
success
How do you define success?
start learning
sukces
Jak definiujesz sukces?
successful
She underwent a successful operation.
start learning
udany, pomyślny
Przeszła udaną operację.
such
It’s such a beautiful view!
start learning
taki
To taki piękny widok!
suddenly
Suddenly she realized she had been deceived.
start learning
nagle
Nagle zdała sobie sprawę, że została oszukana.
suffer
He’s suffering from terrible headaches.
start learning
cierpieć
On cierpi na okropne bóle głowy.
sugar
I don’t take sugar in my coffee.
start learning
cukier
Nie słodzę kawy.
suggest
I suggested to my wife that we go out to a Chinese restaurant.
start learning
sugerować, proponować
Zaproponowałem żonie wyjście do chińskiej restauracji.
suggestion
Do you have any suggestions or comments?
start learning
sugestia, propozycja
Masz jakieś sugestie albo uwagi?
suit
That suit doesn’t suit you.
start learning
garnitur; pasować, nadawać się
Ten garnitur ci nie pasuje.
suitable
The dress isn’t suitable for school.
start learning
odpowiedni
Ta sukienka nie jest odpowiednia do szkoły.
sum
They spent a large sum of money on clothes.
start learning
suma, kwota sumować
Wydali ogromną sumę pieniędzy na ubrania.
summer
What are your plans for the summer?
start learning
lato
Jakie są twoje plany na lato?
sun
She’s been lying in the sun for too long.
start learning
słońce
Leżała za długo na słońcu.
Sunday
I get up late on Sundays.
start learning
niedziela
W niedzielę wstaję późno.
supply
Additional information will be supplied on request.
start learning
dostawa; dostarczać
Dodatkowe informacje będą dostarczane/udzielane na życzenie.
support
Thanks for your support.
start learning
wsparcie; wspierać
Dzięki za twoje wsparcie.
suppose
I suppose he’ll come tomorrow.
start learning
przypuszczać
Przypuszczam, że on przyjdzie jutro.
sure
How can you be sure?
start learning
pewny
Skąd masz pewność?
surface
There’s something on the surface of the water.
start learning
powierzchnia
Coś jest na powierzchni wody.
surprise
It was to be a surprise.
start learning
niespodzianka; zaskoczyć
To miała być niespodzianka.
surprised
I’m surprised to see you here.
start learning
zdziwiony, zaskoczony
Jestem zaskoczony widząc cię tutaj.
surround
The house is surrounded by a high fence.
start learning
otaczać
Dom jest otoczony wysokim płotem/ogrodzeniem.
survive
How many people survived the disaster?
start learning
przeżyć, przetrwać
Ilu ludzi przeżyło katastrofę?
suspect
They suspect her of stealing the necklace.
start learning
osoba podejrzana; podejrzewać
Podejrzewają ją o kradzież naszyjnika.
swear
I swear I’m telling the truth.
start learning
przysięgać; przeklinać
Przysięgam, że mówię prawdę.
sweet
The cake is too sweet.
start learning
cukierek; słodki
Ciasto jest za słodkie.
swim
Could you teach me to swim?
start learning
pływać
Mógłbyś nauczyć mnie pływać?
symbol
What is the symbol of peace?
start learning
symbol
Co jest symbolem pokoju?
sympathy
He has no sympathy for them.
start learning
współczucie
On nie ma dla nich współczucia.
system
The heating system has broken down.
start learning
system
System ogrzewania zepsuł się.
table
The guests are sitting at the table.
start learning
stół
Goście siedzą przy stole.
take
She took a cold shower before breakfast.
start learning
brać
Wzięła zimny prysznic przed śniadaniem.
talent
You’ve got a great talent.
start learning
talent
Masz wielki talent.
talk
The talk with my parents didn’t go very well.
start learning
rozmowa; rozmawiać
Rozmowa z rodzicami nie potoczyła się dobrze.
tall
He is tall and handsome.
start learning
wysoki
Jest wysoki i przystojny.
tap
Turn the tap off.
start learning
kran; stukać
Zakręć kran.
tape
Use adhesive tape.
start learning
taśma
Użyj taśmy klejącej.
target
New York became a target of terrorist attacks.
start learning
cel; adresować; atakować
Nowy Jork stał się celem ataków terrorystycznych.
task
It’s a challenging task.
start learning
zadanie
To zadanie jest (prawdziwym) wyzwaniem.
taste
The meat tastes strange.
start learning
smak; smakować; próbować
To mięso smakuje dziwnie.
tax
You will have to pay tax.
start learning
podatek; opodatkować
Będziesz musiał zapłacić podatek.
taxi
Let’s take a taxi to the airport.
start learning
taksówka
Weźmy taksówkę na lotnisko.
tea
We had tea at five o’clock.
start learning
herbata, podwieczorek
O piątej wypiliśmy herbatę.
teach
The experience taught me to be patient.
start learning
uczyć
Doświadczenie nauczyło mnie cierpliwości.
teacher
I had a good English teacher.
start learning
nauczyciel
Miałem dobrego nauczyciela angielskiego.
team
We are a team of professionals.
start learning
zespół, drużyna
Jesteśmy zespołem zawodowców/fachowców.
tear
She burst into tears and ran out of the room.
start learning
łza; rozdarcie; łzawić; rozdzierać
Wybuchnęła łzami/płaczem i wybiegła z pokoju.
telephone
Are you still on the telephone?
start learning
telefon; telefonować
Jesteś jeszcze przy telefonie?
television
I watched it on television.
start learning
telewizja
Oglądałem to w telewizji.
tell
I told him I would be late.
start learning
powiedzieć
Powiedziałem mu, że się spóźnię.
temperature
The temperature dropped below zero.
start learning
temperatura
Temperatura spadła poniżej zera.
ten
Count to ten.
start learning
dziesięć
Policz do dziesięciu.
tend
She tends to exaggerate.
start learning
mieć w zwyczaju coś robić; zmierzać
Ona ma w zwyczaju przesadzać.
tennis
You can play tennis or go swimming.
start learning
tenis
Możesz zagrać w tenisa albo popływać.
term
The exam is at the end of the winter term.
start learning
okres; semestr, termin
Egzamin jest na koniec semestru zimowego.
terrible
The terrible weather spoiled our plans.
start learning
okropny
Okropna pogoda popsuła nasze plany.
test
We have a test tomorrow.
start learning
test, sprawdzian; testować
Jutro mamy sprawdzian.
text
Text me when you get home.
start learning
tekst; wysłać smsa
Wyślij mi sms-a, jak dotrzesz do domu.
than
I’ve got less than you.
start learning
niż, od
Mam mniej niż ty.
thank
I’d like to thank you for your help.
start learning
dziękować
Chciałbym podziękować ci za pomoc.
thanks
Thanks for everything!
start learning
podziękowanie; dziękuję! dzięki!
Dzięki za wszystko!
that
She said that she was coming back on Sunday.
start learning
tamto; że
Powiedziała, że wraca w niedzielę.
the
I don’t know the place.
start learning
przedimek określony
Nie znam tego miejsca.
theatre BE/theater AE
Few students went to the theatre.
start learning
teatr
Niewielu studentów poszło do teatru.
their
Their courage is great.
start learning
ich
Ich odwaga jest wielka.
them
Don’t worry about them.
start learning
ich, nich
Nie martw się o nich.
then
We lived in Cambridge then.
start learning
wtedy; potem
Mieszkaliśmy wtedy w Cambridge.
there
Put it there.
start learning
tam
Połóż to tam.
these
These shoes are mine.
start learning
te
Te buty są moje.
they
They don’t want to see us.
start learning
oni, one
Oni nie chcą nas widzieć.
thick
It’s a thick wall.
start learning
gruby; gęsty
To gruby mur.
thief
The police have caught the thief.
start learning
złodziej
Policja złapała złodzieja.
thin
He was short and thin.
start learning
chudy
On był niski i chudy.
thing
He has a lot of things to do.
start learning
rzecz
On ma dużo rzeczy do zrobienia.
think
Just think of it.
start learning
myśleć
Tylko pomyśl o tym.
third
This is his third accident.
start learning
trzeci
To jego trzeci wypadek.
thirsty
I’m thirsty.
start learning
spragniony
Jestem spragniony. (Chce mi się pić.)
thirteen
Many people think that thirteen is an unlucky number.
start learning
trzynaście
Wielu ludzi uważa, że trzynaście/trzynastka jest pechową liczbą.
thirty
John turned thirty yesterday.
start learning
trzydzieści
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
this
This is for you.
start learning
ten, ta, to
To dla ciebie.
those
She would like those shoes.
start learning
tamci, tamte
Ona chciałaby tamte buty.
though
Though she was tired she cooked dinner for all of us.
start learning
chociaż; jednak
Chociaż była zmęczona, ugotowała obiad dla nas wszystkich.
thought
I tremble at the thought of speaking in public.
start learning
myśl
Drżę na myśl o publicznym przemawianiu.
thousand
I’ve told you thousands of times.
start learning
tysiąc
Mówiłem ci tysiące razy.
threat
They are just empty threats.
start learning
groźba
To są tylko puste groźby.
threaten
He threatened her with a knife.
start learning
grozić
Groził jej nożem.
three
I scored three points.
start learning
trzy
Zdobyłem trzy punkty.
throat
I have a sore throat.
start learning
gardło
Mam chore gardło.
through
We went through the park without stopping.
start learning
przez
Przeszliśmy przez park nie zatrzymując się.
throw
Throw it to me!
start learning
rzut; rzucać
Rzuć mi to!
thumb
I hit my thumb with a hammer.
start learning
kciuk
Uderzyłem się młotkiem w kciuk.
Thursday
I’m busy on Thursday.
start learning
czwartek
W czwartek jestem zajęty.
ticket
I bought two tickets for the concert.
start learning
bilet; mandat
Kupiłem dwa bilety na koncert.
tie
They tied his hands to the chair.
start learning
krawat; węzeł; wiązać
Przywiązali mu ręce do krzesła.
tiger
Tigers are very dangerous.
start learning
tygrys
Tygrysy są bardzo niebezpieczne.
tight
She was wearing tight jeans.
start learning
ciasny, obcisły
Miała na sobie obcisłe dżinsy.
till
I’ll wait till you’re finished.
start learning
aż, aż do, do
Zaczekam, aż skończysz.
time
Time passes by quickly.
start learning
czas
Czas szybko przemija/płynie.
tin
I bought a couple tins of sardines.
start learning
puszka; cyna
Kupiłem parę puszek sardynek.
tip
I gave the waiter a tip.
start learning
napiwek; koniuszek; dobra rada; dać napiwek
Dałem kelnerowi napiwek.
tire
Driving tires me a lot.
start learning
opona; męczyć (się)
Jazda samochodem bardzo mnie męczy.
tired
I’m tired of his excuses.
start learning
zmęczony
Jestem zmęczony jego wymówkami.
title
What’s the title of the book?
start learning
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
to
Kate went to town to buy a coat.
start learning
do, na; aby
Kate pojechała do miasta kupić płaszcz.
today
What day is it today?
start learning
dzisiaj
Jaki jest dziś dzień (tygodnia)?
toe
The boy stood on his toes to see what was happening.
start learning
palec u nogi
Chłopiec stanął na palcach, by zobaczyć, co się dzieje.
together
They did it together.
start learning
razem
Zrobili to razem.
toilet
I need to go to the toilet.
start learning
toaleta, ubikacja; muszla klozetowa
Muszę iść do toalety.
tomorrow
Tomorrow I’m going to the dentist.
start learning
jutro
Jutro idę do dentysty.
tongue
My sister stuck her tongue out at me.
start learning
język
Moja siostra pokazała mi język.
tonight
I’ll come to you tonight.
start learning
dziś wieczorem
Przyjdę do ciebie dziś wieczorem.
too
It’s too late.
start learning
także; za, zbyt
Jest za późno.
tool
I need proper tools.
start learning
narzędzie
Potrzebuję odpowiednich narzędzi.
tooth
I’ve just had my tooth out.
start learning
ząb
Właśnie wyrwali mi zęba.
top
I’m waiting for you at the top.
start learning
wierzchołek, szczyt
Czekam na ciebie na szczycie.
total
There was total chaos after the accident.
start learning
całkowity
Po wypadku był całkowity chaos.
touch
Don’t touch me with your dirty hands!
start learning
dotyk; dotykać
Nie dotykaj mnie brudnymi rękami!
tour
We went on a tour of Vilnius.
start learning
wycieczka; objeżdżać, zwiedzać
Pojechaliśmy na wycieczkę po Wilnie.
tourist
The English tourists wanted to see Wawel.
start learning
turyst-a/ka
Angielscy turyści chcieli zobaczyć Wawel.
toward, towards
She was very kind towards us.
start learning
w kierunku; wobec
Była wobec nas bardzo miła.
towel
My towel is wet.
start learning
ręcznik
Mój ręcznik jest mokry.
tower
We visited the Tower of London.
start learning
wieża
Zwiedziliśmy Tower of London.
town
I live in a small town in the south of Poland.
start learning
miasto
Mieszkam w małym mieście na południu Polski.
toy
Children like toys.
start learning
zabawka
Dzieci lubią zabawki.
trade
They trade in clothes and shoes.
start learning
handel; handlować
Handlują odzieżą i obuwiem/butami.
traffic
Because of the heavy traffic it took me two hours to get to work.
start learning
ruch uliczny
Z powodu dużego ruchu ulicznego, powrót do domu zajął mi dwie godziny.
train
My neighbour goes to work by train.
start learning
pociąg; szkolić, trenować
Mój sąsiad jeździ do pracy pociągiem.
translate
Can you translate this into English?
start learning
tłumaczyć
Możesz przetłumaczyć to na angielski?
trap
I was trapped in a lift.
start learning
pułapka; uwięzić
Zostałem uwięziony w windzie.
travel
I’d like to travel a lot.
start learning
podróż; podróżować
Chciałbym dużo podróżować.
treat
I don’t like to be treated like that.
start learning
poczęstunek; traktować; częstować
Nie lubię być tak traktowany.
tree
There are a few very old trees in the park.
start learning
drzewo
W parku jest kilka bardzo starych drzew.
trial
Everybody has a right to a fair trial.
start learning
rozprawa, proces; próba
Każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu.
trick
You’ve tricked me twice.
start learning
sztuczka; oszukiwać
Oszukałeś mnie dwa razy.
trip
I tripped and hit my head against the wall.
start learning
wycieczka; potknąć się
Potknąłem się i uderzyłem głową o ścianę.
trouble
We’re having trouble with some students.
start learning
kłopot; martwić
Mamy kłopoty z paroma uczniami.
trousers
These trousers are too short.
start learning
spodnie
Te spodnie są za krótkie.
truck
A truck hit the bridge.
start learning
ciężarówka
Ciężarówka uderzyła w most.
true
Everything he is saying is true.
start learning
prawdziwy
Wszystko co on mówi jest prawdziwe.
trust
Do you trust me?
start learning
zaufanie; ufać
Ufasz mi?
truth
The truth came out.
start learning
PRAWDA
Prawda wyszła na jaw.
try
I’ll give it a try.
start learning
próba; próbować
Spróbuję.
tube
I took the tube to the city centre.
start learning
rura; metro (londyńskie)
Pojechałem metrem do centrum (miasta).
Tuesday
I can’t make it on Tuesday.
start learning
wtorek
Nie dam rady we wtorek.
turn
She turned to me and smiled.
start learning
obrót; kolejność; skręcać; odwracać się
Odwróciła się do mnie i uśmiechnęła.
TV
What’s on TV tonight?
start learning
TV
Co jest dziś wieczorem w TV?
twelve
There are twelve chairs around the table.
start learning
dwanaście
Wokół stołu jest dwanaście krzeseł.
twenty
I invited twenty people.
start learning
dwadzieścia
Zaprosiłem dwadzieścia osób.
twice
Think twice before buying a used car.
start learning
dwa razy
Pomyśl dwa razy, zanim kupisz używany samochód.
two
He bought two cans of beer.
start learning
dwa
Kupił dwie puszki piwa.
type
There are different types of cheese.
start learning
typ, rodzaj; czcionka; pisać na klawiaturze
Są różne rodzaje sera.
typical
That’s typical of him.
start learning
typowy
To dla niego typowe.
ugly
They say there aren’t ugly women.
start learning
brzydki
Mówi się, że nie ma brzydkich kobiet.
umbrella
You’d better take an umbrella in case it rains.
start learning
parasol
Lepiej weź parasol na wypadek deszczu.
uncle
My uncle took me to the circus.
start learning
wujek
Wujek zabrał mnie do cyrku.
under
Don’t put the key under the mat.
start learning
pod
Nie kładź klucza pod wycieraczkę.
understand
I don’t understand the question.
start learning
rozumieć
Nie rozumiem pytania.
unemployment
Unemployment has begun to fall.
start learning
bezrobocie
Bezrobocie zaczęło spadać.
unfair
The decision was very unfair.
start learning
niesprawiedliwy
Decyzja była bardzo niesprawiedliwa.
unhappy
She’s unhappy because her boyfriend broke up with her.
start learning
nieszczęśliwy
Jest nieszczęśliwa, bo chłopak z nią zerwał.
union
They belong to trade union.
start learning
związek
Należą do związku zawodowego.
unit
There are 12 units in the book.
start learning
jednostka, rozdział, część
W książce jest 12 rozdziałów.
university
After finishing school I want to go to university.
start learning
uniwersytet
Po skończeniu szkoły chcę iść na uniwersytet.
unless
Unless you hurry, we will be late for school.
start learning
jeżeli nie; chyba że
Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się do szkoły.
until
I’ll stay here until he comes.
start learning
aż, aż do, do
Zostanę tu, aż on przyjdzie.
up
She looked up and saw a shooting star.
start learning
w górę
Spojrzała w górę i zobaczyła spadającą gwiazdę.
upper
We were sitting on the upper deck.
start learning
górny
Siedzieliśmy na górnym pokładzie.
upstairs
Go upstairs and lie down for a while.
start learning
na górze, na piętrze
Idź na górę i połóż się na chwilę.
urgent
It is an urgent matter.
start learning
pilny
To pilna sprawa.
us
Did they see us?
start learning
nas
Widzieli nas?
use
Could I use your phone?
start learning
użycie; stosowanie; używać; stosować, korzystać
Mogę skorzystać z twojego telefonu?
used
They sell used cars.
start learning
używany; zużyty
Sprzedają używane samochody.
useful
His advice was very useful.