(2) Describing economic performance

 0    61 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyniki gospodarcze
start learning
economic performance
rozwój/wzrost gospodarczy (2)
Wzrost gospodarczy jest okresem, w którym wzrasta ilość wyprodukowanych dóbr.
start learning
economic growth/expansion (2)
Economic growth is a period of the increase in the amount of the goods produced.
rosnąć w tempie
start learning
grow at a rate of
utrzymać rozpęd
start learning
maintain momentum
osiągnąć cel w wysokości
start learning
to meet the target of
poprawa, wzrost czegoś (2)
start learning
upswing/ upturn in sth (2)
wydajność
O jakiej godzinie masz największą wydajność w pracy?
start learning
productivity
At what time do you have the highest productivity at work?
lokomotywa wzrostu
start learning
engine of growth
nadwyżka handlowa
start learning
trade surplus
rozkwit gospodarczy, hossa
start learning
economic boom
poprawić się, wzrosnąć (2)
Ich finansowa sytuacja polepszyła się po tym, jak on dostał awans.
start learning
to pick up
Their financial situation picked up after he got a promotion.
ożywienie gospodarcze
start learning
economic recovery
stopa zwrotu
start learning
rate of return/ return rate
siła napędowa wzrostu gospodarczego
start learning
the driving force of economic growth
prognoza ekonomiczna
Optymistyczna prognoza gospodarcza spowodowała wzrosty na giełdzie.
start learning
economic forecast
Optimistic economic forecast resulted in increases in the stock markets.
wypłacalność
start learning
fiscal solvency
ścisły nadzór, rygorystyczna kontrola
start learning
tight control (2)
zapanować nad, okiełznać np. inflację
start learning
to bring sth (inflation, expenses) under control
kompensować coś czymś
start learning
to offset sth against sth
odliczyć coś od podatku
start learning
to offset sth against tax
udać się (coś zrobić), osiągnąć coś (2)
Nowemu rządowi udało się poprawić wzrost gospodarczy.
start learning
succeed in doing sth
The new government succeeded in accelerating economic growth.
zastój, stagnacja
start learning
a slowdown in (economic growth)
spadek popytu konsumpcyjnego
start learning
declining consumer demand
przytłumić, powstrzymać dochodowość, rentowność
Spadek koniunktury obniżył rentowność wielu przedsiębiorstw.
start learning
to stifle profitability
Downturn in the economy stifled the profitability of many companies.
krach gospodarczy
start learning
economic bust
spadek koniunktury
start learning
downturn in (economy)
stagnacja sprzedaży
start learning
flat sales
gromadzenie zapasów
Narastanie zapasów, które spowodowało, że producenci zwolnili produkcje, było czynnikiem ochładzającymi przegrzaną gospodarkę.
start learning
build-up of stocks
Build-up of stocks which caused entrepreneurs to decrease output, was a factor cooling the overheated economy.
wejść w stan recesji
start learning
to slide into recession (e.g. economy)
osłabić koniunkturę, osłabić tempo wzrostu
start learning
to dampen economy
schłodzić przegrzaną gospodarkę
start learning
to cool the overheated economy
oszczędzać / ciąć koszty (2)
start learning
to economize / cut down on costs
gospodarcza zapaść / być na krawędzi gospodarczej zapaści (2)
start learning
economic collapse / be on the brink of economic collapse (2)
spadek popytu
start learning
a fall in demand
zbankrutować
start learning
to face bankruptcy
bodźce podatkowe (np. ulgi)
start learning
tax incentives
zatrzymać się (np. w rozwoju)
start learning
to come to a halt (e.g. in development)
gruntowna naprawa gospodarki/przedsiębiorstwa (restrukturyzacja)
start learning
overhaul of the economy/company
nakłady, wydatki inwestycyjne
Obniżenie stóp procentowych zachęciło firmy do pożyczania pieniędzy i zwiększania nakładów inwestycyjnych.
start learning
capital spending/expenditure
The interest rate reduction encouraged companies to borrow money and increase capital spending.
wychodzić na zero, prowadzić biznes bez zysków i strat
Przewiduje się, że firma będzie prowadzona 'bez zysków i strat' w pierwszym roku.
start learning
to break even
The company is expected to break even in the first year of operation.
nakłady, czynniki produkcyjne
start learning
an input
produkcja
Spowolnienie gospodarcze skłoniło przedsiębiorców do zmniejszenia produkcji.
start learning
an output
A slowdown in economic growth caused manufacturers to decreas output.
obniżyć (np. ceny, podatki, koszty, wydatki)
Bank Centralny obniżył stopy procentowe, co zachęciło przedsiębiorców do pożyczania pieniędzy na inwestycje i rozwój firmy.
start learning
to slash (e.g. price, taxes, costs, spending)
The Central Bank slashed interests rates, which made entrepreneurs borrow money for investment and expansion.
zlecać zadania na zewnątrz
start learning
to outsource
stanowić część czegoś
start learning
to account for
perspektywa gospodarcza
start learning
economic outlook / prospects
usprawnić
start learning
to streamline (e.g. procedures)
prowadzić firmę
start learning
to run a(n) business/ firm/ company/ outfit
rozpocząć działalność gospodarczą
start learning
to go into business
odchudzić firmę
start learning
to downsize / to slim down a company
zrestrukturyzować
start learning
to restructure
firma jest rentowna
start learning
a business is viable
niedokapitalizowany
start learning
undercapitalized
uzyskać, wytworzyć, osiągnąć np. zysk (2)
start learning
to make / generate a profit
ponieść stratę
start learning
to make / incur a loss
podstawowa działalność firmy
start learning
the core business of a company
rynek produktów droższych/ tańszych
start learning
the higher/ lower end of the market
przejąć firmę
start learning
to take over a company
produkt sztandarowy, flagowy
start learning
a flagship product
wejść na rynek
start learning
to gain access/ enter the market
badanie rynku pokazuje, że
start learning
market research shows that

You must sign in to write a comment