03 repotutorium

 0    149 flashcards    piotrcichowlas5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
information technology
matematyka
start learning
mathematics
muzyka
start learning
music
wf
start learning
PE (Physical Education)
fizyka
start learning
physics
polski
start learning
Polish
religia
start learning
Religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
technika
start learning
design and technology
ekonomia
start learning
economic education
nauka o ochronie srodowiska
start learning
Environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
psychologia sportu
start learning
sports psychology
oszukiwać
start learning
cheat
przepisać
start learning
copy
wkuwać
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny
start learning
end-of-term exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
oblać
start learning
Fail
Egzamin końcowy
start learning
final exam
zostać przyłapanym
start learning
get caught
uzyskać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
grade/mark
uczyc sie na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock/practice exam
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise to
egzamin kończący szkołę
start learning
school-leaving-exam
wysłać
start learning
send out
podchodzić do testu
start learning
take a test
klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
matura
start learning
a levels
Wyniki w nauce
start learning
academic results
nagroda
start learning
award
licencjat na kierunku humanistycznym
start learning
Bachelor of Arts
magister nauk humanistycznych
start learning
Master of Arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
BSc
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
egzamin gimnazjalny
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent
start learning
graduate
ukończyć (studia wyższe)
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać celująco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
bell
przerwa
start learning
break
dręczyć
start learning
bully
sprawdzać pracę
start learning
check your work
skupić się
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
a curriculum
ostateczny termin
start learning
deadline
dyktando
start learning
a dictation
zrobić swoją pracę domową
start learning
do your homework
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
napisać wykonaną pracę
start learning
do / write an assignment
napisać esej
start learning
write an essay
zawieszony
start learning
get suspended
przedstawi prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
przerwa na lunch
start learning
lunch break
styl uczenia się
start learning
learning style
zrobić błąd
start learning
make mistake
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
motywować
start learning
motivate
zeszyt
start learning
a notebook
lunch na wynos (np. kanapki do szkoły)
start learning
packed lunch
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
wagarować
start learning
play truant
prezentować obecny
start learning
present
prace projektowe
start learning
project work
zgłosić kogoś
start learning
report someone
zadawać pracę
start learning
set homework
zwolnienie lekarskie
start learning
sick note
autobus szkolny
start learning
school bus
rok szkolny
start learning
school year
wziąć rok przerwy
start learning
take a gap year
notować
start learning
take notes
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
pracować nad projektem
start learning
work on a project
praca w parach
start learning
work in pairs
nieobecny
start learning
absentee
nieobecność
start learning
absenteeism
zgromadzenie
start learning
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
start learning
attendance
obowiązkowy
start learning
compulsory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
zatrzymanie ucznia po lekcjach
start learning
detention
podrabiać
start learning
Forge
okienko
start learning
free period
obowiązkowy
start learning
obligatory
były uczeń
start learning
old student
opcjonalny
start learning
optional
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
punktualność
start learning
punctuality
sprawdzać obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
konsultacje
start learning
tutorial
Woźny
start learning
caretaker
kolega z klasy
start learning
classmate
asystent nauczyciela
start learning
classroom assistant
wychowawca
start learning
form tutor
Dyrektor szkoły
start learning
head teacher
dyrektor
start learning
headmaster
uczeń
start learning
pupil
grono pedagogiczne
start learning
staff
uczeń
start learning
student
nauczyciel
start learning
teacher
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
wicedyrektor
start learning
deputy head
przewodniczący
start learning
head girl/boy
wykładowca
start learning
lecturer
gospodarz, przewodniczący klasy
start learning
prefect
stołówka
start learning
canteen
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gymnasium
gabinet dyrektora
start learning
head teacher's office
pracownia(fizyczna lub chemiczna)
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
library
plac zabaw
start learning
playground

You must sign in to write a comment