01 do your best

 0    212 flashcards    annaburdzy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie/być obecnym na lekcji
start learning
attend university/ a lesson
zbierać informacje na temat czegoś
start learning
do research (into sth)
uzyskiwać dobre wyniki na egzaminach
start learning
do well in exams
szkoła aktorska
start learning
drama school
zrezygnować z kursu/przedmiotu
start learning
drop a course/a subject
model edukacji
start learning
education model
pedagog, nauczyciel
start learning
educator
nie zdać egzaminu/nie zaliczyć przedmiotu
start learning
fail an exam/ a subject
dostawać dobre/ najlepsze oceny
start learning
get good / top marks
charakter pisma
start learning
handwriting
rozwijać karierę zawodową
start learning
have/ pursue a career
wysoki standard edukacji
start learning
high standard of education
uczyć się aktywnie
start learning
learn in an active way
osoba ucząca się
start learning
learner
trudności w uczeniu się
start learning
learning disorders
mentor, być dla kogoś mentorem
start learning
mentor
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
start learning
peer-teaching
lekcja
start learning
period
rozwiązywanie problemów
start learning
problem-solving
uczyć się do egzaminów
start learning
revise for exams
harmonogram uczenia się
start learning
revision timetable
dyrekcja szkoły
start learning
School management
nie podejść do egzaminu/nie przyjść na lekcję/zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
skip an exam/ a lesson/ a subject
rzecznik/ rzeczniczka (klasy)
start learning
spokesperson (for a class)
rozpowszechniać idee
start learning
spread ideas
przedstawiciel uczniów
start learning
student representative
zapisać się na kurs/ podejść do egzaminu/ wziąć lekcje/ zacząć uczyć się przedmiotu
start learning
take a course/ an exam/ a lesson/ a subject
brać udział w ćwiczeniach (interaktywnych)
start learning
take part in (interactive) activities
wykorzystywać źródło wiedzy
start learning
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
start learning
teach yourself sth
praca zespołowa
start learning
teamwork
intensywnie się uczyć
start learning
train hard
wolontariusz
start learning
volunteer
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
skarżyć się na coś
start learning
complain about something
zachowanie zakłócające spokój
start learning
disruptive behavior
przeszkadzać
start learning
disturb
wiercić się
start learning
fidget
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
być cicho, siedzieć spokojnie
start learning
keep still
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
bez nadzoru,
start learning
unsupervised
postrzeganie przestrzenne
start learning
3D perception
z podejściem analistycznym
start learning
analytic
bystry, inteligentny, uzdolniony
start learning
brainy/bright/sharp/intelligent
ambitny, lubiący rywalizację
start learning
competitive
ciekawość
start learning
curiosity
zaciekawiony
start learning
curious/interested
intelektualista
start learning
deep thinker
zdecydowany, zdetermionowany
start learning
determined/single-minded
pilny, staranny
start learning
diligent
dawać z siebie wszystko
start learning
do your best
dominacja (lewej półkuli mózgu)
start learning
domination (of the left hemisphere)
żądny wiedzy
start learning
eager to learn
pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
wyróżniać się czymś
start learning
excel at sth
znajdować właściwe słowa
start learning
find the right words
talent do czegoś
start learning
gift for sth
dobry w czymś
start learning
good at something
pracowity
start learning
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing sth
dociekliwy
start learning
inquiring
(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
start learning
(Innate) ability to do something
logiczny sposób myślenia
start learning
logical way of thinking
motywować
start learning
to motivate
naturalna skłonność
start learning
natural inclination
z silną wewnętrzną motywacją
start learning
self-motivated
mieć problemy z (matematyką)
start learning
struggle with (Maths)
pilny, sumienny
start learning
studious
głód wiedzy
start learning
thirst for knowledge
osoba elokwentna
start learning
communicator
lubiący współpracę
start learning
cooperative
bezstronny
start learning
fair-minded
fajny, wesoły
start learning
fun to be with
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
towarzyski
start learning
gregarious/sociable
twardo stąpać po ziemi
start learning
have one's feet on the ground
wiedzieć, co jest najważniejsze
start learning
have one's priorities straight
zrównoważony
start learning
level-headed
uparty, wytrwały
start learning
persistent
cechy charakteru
start learning
personal qualities
lubiany
start learning
popular
pozytywne nastawienie do życia
start learning
positive outlook on life
pewny siebie
start learning
self-confident
rozsądny
start learning
sensible/rational
mówić co się myśli
start learning
speak one's mind
lubiący sport
start learning
sporty
taktowny
start learning
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team-player
zorganizowany
start learning
well-organised
odczuć ulgę
start learning
be relieved
zdezrorientowany
start learning
confused
sflustrowany
start learning
frustrated
stracić panowanie nad sobą
start learning
to lose one's temper
przestraszony
start learning
scared
przerażony
start learning
terrified
podekscytowany
start learning
thrilled
ufać
start learning
trust
zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś)
start learning
upset (at the thought of doing sth)
wspierać
start learning
be supportive
impreza dobroczynna/ towarzyska/ na rzecz ochrony środowiska
start learning
charity / social / environmental event
rozmawiać, gawędzić
start learning
chat
grono przyjaciół
start learning
Circle of friends
nawiązywać relacje
start learning
form relationships
kontakty z ludźmi
start learning
interaction with other people
dusza towarzystwa
start learning
the life and soul of the party
polegać na kimś
start learning
rely upon somebody
najwcześniejsze wspomnienie
start learning
earliest memory
zachować dobrą pamieć
start learning
keep a good memory
stracić pamięć
start learning
lose your memory
pamiętny
start learning
memorable
nauczyć się na pamięć
start learning
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
start learning
recall/remember something vividly/ in detail
pamiętać/ zapomnieć, że się coś zrobiło
start learning
remember / forget doing sth
pamiętać, żeby coś zrobić/ zapomnieć coś zrobić
start learning
remember to do something / to forget to do something
wylecieć z pamięci
start learning
slip one's mind
podziwiać
start learning
to admire
wydawać się być
start learning
appear to be...
cenić sobie, doceniać
start learning
appreciate
zakładać
start learning
assume
sądząc po czymś
start learning
judging by sth/ based on sth
być uważanym za
start learning
be regarded as
oczywisty
start learning
obvious/ clear
ewidentnie, najwyraźnie
start learning
clearly
wywnioskować
start learning
conclude
wniosek
start learning
conclusion
polecić (z przekonaniem)
start learning
(confidently) recommend/ make (a strong) recommendation
potwierdzić
start learning
Confirm
uważać kogoś za...
start learning
consider someone to be...
biorąc pod uwagę
start learning
considering
wziąć udział w dyskusji
start learning
contribute to a discussion
niezbędny, decydujący
start learning
crucial/vital
nie zgadzać się
start learning
to disagree
wahać się
start learning
to hesitate
wydaje się, że.../ wygląda na to, że...
start learning
it seems / looks as if/ as though...
nominować
start learning
nominate
osoba nominowana
start learning
nominee
zauważyć
start learning
notice
punkt widzenia
start learning
point of view
udowodnić
start learning
to prove
zdać sobie sprawę
start learning
realise
robić wrażenie
start learning
strike
sugerować
start learning
to suggest
odpowiedni/doskonały/chętny kandydat
start learning
suitable / excellent / willing candidate
wszystko wskazuje na to, że...
start learning
the chances are that...
nadrabiać zaległości w czymś
start learning
catch up on something
sprawiać wrażenie kogoś/czegoś, wydawać się kimś/czymś
start learning
come across as sb/sth
zlikwidować coś
start learning
do away with sth
wyremontować coś
start learning
do sth up
zalegać z pracą domową
start learning
fall behind with your homework
zabierać się za pracę domową
start learning
get on with your homework
kontynuować naukę
start learning
go on to future studies
oddać, wręczyć nauczycielowi pracę domową
start learning
hand in an assignment
spędzać czas ze znajomymi
start learning
hand out with friends
cieszyć się na nowe wyzwania
start learning
look forward to new challenges
proponować coś
start learning
put sth forward
oddać coś później
start learning
put sth off
wyruszyć do
start learning
set off for
zaaranżować
start learning
set sth up
chłonąć wiedzę
start learning
soak up knowledge
dostęp do
start learning
access to
dokładnie, precyzyjnie
start learning
accurately
sąsiedni, przyległy
start learning
adjoining
atut, plus, zaleta
start learning
asset
unikać zrobienia czegoś
start learning
avoid doing something
być w coś zaangażowanym, uczestniczyć w czymś
start learning
be involved in something
obecny, aktualny
start learning
current
robić krzywdę
start learning
do harm
dramat
start learning
drama
pełen napięcia
start learning
dramatic
udramatyzowac
start learning
dramatise
umożliwić komuś robienie czegoś
start learning
allow someone to do something
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
start learning
expect sb to do sth
znany, znajomy
start learning
familiar
znajomić, zapoznać
start learning
familiarise
zażyłość
start learning
familiarity
zmusić/ skłonić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
force somebody to do something
spełnić czyjeś życzenie
start learning
fulfill one's wish
zapoczątkować, zainicjować
start learning
initiate
inspiracja
start learning
inspiration
inspirowany czymś
start learning
inspired by something
nie przestawać czegoś robić
start learning
keep doing sth
leworęczny
start learning
left-handed
osoba leworęczna
start learning
left-hander
pozwolić komuś na coś
start learning
let sb do sth
zdołać coś zrobić
start learning
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
start learning
minimallly invasive
przestarzały
start learning
outdated
osobisty
start learning
personal
spersonalizować
start learning
personalise
osobiście
start learning
personally
wiadomość
start learning
piece of news
osiągnąć cel
start learning
reach one's goal
rozpoznawalny
start learning
recognisable
rozpoznawać
start learning
recognise
uznanie
start learning
recognition
zastąpić
start learning
replace
reprezentować
start learning
represent
przełomowa praca
start learning
revolutionary work
restrukturyzacja
start learning
shake-up
o dziwo
start learning
surprisingly
wymienić, zmienić
start learning
swap
zmierzyć się z czymś
start learning
tackle sth
zwykle coś robić
start learning
tend to do sth
zagrożenie
start learning
threat
naciskać, by ktoś coś zrobił
start learning
urge sb to do sth
naczynie
start learning
vessel
wizja
start learning
vision
wizualny
start learning
visual
wizualizować
start learning
visualise
tracić czas na robienie czegoś
start learning
wasting time doing sth

You must sign in to write a comment