zwroty konwersacyjne 5

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
most likely
MPs will most likely vote against this bill.
start learning
najprawdopodobniej
Parlamentarzyści najprawdopodobniej będą głosować przeciwko tej ustawie.
objectively
As a reporter you must write objectively and remain neutral.
start learning
obiektywnie
Jako reporter musisz pisać obiektywnie i pozostawać neutralny.
given the fact that
Given the fact that taxes might change, such an investment can be risky.
start learning
biorąc pod uwagę fakt, że
Zważając na fakt, że podatki mogą wzrosnąć, taka inwestycja może być ryzykowna.
the first aspect to point out is that
The first aspect to point out is that people change their opinions over time.
start learning
na wstępie należy zaznaczyć, że
Na wstępie należy zaznaczyć, że z czasem ludzie zmieniają zdanie.
let us start by considering...
Let us start by considering the negative aspects of antibiotics use.
start learning
zacznijmy od rozważenia...
Zacznijmy od rozważenia negatywnych aspektów używania antybiotyków.
it would be interesting to see...
It would also be interesting to see how this theory works in practice.
start learning
byłoby interesującym przyjrzeć się...
Byłoby interesującym przyjrzeć się też, jak ta teoria działa w praktyce.
to consider the problem from another angle
Having said the above, let us consider the problem from another angle.
start learning
przyjrzeć się problemowi z innej perspektywy
Powiedziawszy powyższe, przyjrzyjmy się temu problemowi z innej perspektywy.
the argument we have presented
The argument we have presented is one of many in favour of our solution.
start learning
argument, który przedstawiliśmy
Argument, który przedstawiliśmy, jest jednym z wielu przemawiających za naszym rozwiązaniem.
to suggest that
To suggest that drinking and driving is safe is an outrage.
start learning
sugerować, że
Sugerowanie, że jazda po spożyciu alkoholu jest bezpieczna, to skandal.
to prove that
It is rather easy to prove that drug abuse can lead to suicidal thoughts.
start learning
dowieść, że
Raczej łatwo dowieść, że nadużywanie narkotyków może prowadzić do myśli samobójczych.
to indicate
It is of utmost importance to indicate the dangers of binge drinking.
start learning
to indicate in English
wskazywać
Należy wskazać na niebezpieczeństwa związane z kompulsywnym piciem.
in the final analysis
In the final analysis, we are all responsible for destroying the natural environment.
start learning
w ostatecznym rozrachunku
W ostatecznym rozrachunku wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niszczenie środowiska naturalnego.
on the one hand
On the one hand, motherhood is a challenge, on the other hand, it’s also a pleasure.
start learning
z jednej strony
Z jednej strony, macierzyństwo to wyzwanie. Z drugiej strony – to także przyjemność.
on the other hand
On the one hand, being in a relationship is a challenge. On the other hand, it’s also a pleasure.
start learning
z drugiej strony
Z jednej strony, bycie w związku to wyzwanie, z drugiej to także przyjemność.
there are at least X points to highlight
There are at least five points to highlight in the matter at hand.
start learning
należy podkreślić przynajmniej X aspektów
Należy podkreślić przynajmniej pięć aspektów omawianej kwestii.
the first draft
This is just the first draft of our future business plan.
start learning
pierwsza wersja
To jest tylko pierwsza wersja naszego przyszłego biznesplanu.
it is true that
It is true that many teachers are true educators.
start learning
prawdą jest, że
To prawda, że wielu nauczycieli jest prawdziwymi wychowawcami.
it is clear that
It is clear that everyone needs company.
start learning
jest jasne/oczywiste, że
To oczywiste, że każdy potrzebuje towarzystwa.
one should note here that
One should note here that passenger safety is crucial.
start learning
powinniśmy zauważyć w tym miejscu, że
Powinniśmy w tym miejscu zauważyć, że bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze.
this leads us to believe that
This leads us to believe that insincerity can sometimes be beneficial.
start learning
powyższe skłania nas ku stanowisku, że
Powyższe skłania nas ku stanowisku, że nieszczerość może być czasem korzystna.
it is very possible that
It is very possible that human nature is similar to that of animals.
start learning
bardzo możliwe, że
To bardzo możliwe, że natura ludzka jest podobna do zwierzęcej.
in view of these facts
In view of these facts, it is quite likely that they will not agree.
start learning
w świetle powyższych faktów
W świetle powyższych faktów jest bardzo możliwe, że się nie zgodzą.
one cannot deny that
One cannot deny that parental love is essential to a happy childhood.
start learning
nie można zaprzeczyć, że
Nie można zaprzeczyć, że miłość rodzicielska jest podstawą szczęśliwego dzieciństwa.
one can agree up to a certain point
One can agree up to a certain point that moderate drinking is harmless.
start learning
można się zgodzić do pewnego stopnia
Można się zgodzić do pewnego stopnia, że picie z umiarem nie jest niebezpieczne.
it cannot be denied that
It cannot be denied that children need more attention than adults.
start learning
nie sposób zaprzeczyć, że
Nie sposób zaprzeczyć, że dzieci potrzebują więcej uwagi niż dorośli.
to illustrate this point
To illustrate this point I’d like to present an example.
start learning
aby zobrazować tę kwestię
Aby zobrazować tę kwestię, chciałabym przytoczyć przykład.
theoretically
Theoretically, it's easy to do.
start learning
teoretycznie
Teoretycznie łatwo jest to zrobić.
one must admit that
One must admit that the elderly often require constant care.
start learning
należy przyznać, że
Należy przyznać, że osoby starsze często wymagają ciągłej opieki.
we cannot ignore the fact that
We cannot ignore the fact that children can very often be cruel to each other.
start learning
nie można pominąć faktu, że
Nie sposób pominąć faktu, że dzieci często bywają okrutne względem siebie.
out of place
Talking about money seems most out of place.
start learning
nie na miejscu, niestosowne
Rozmawianie o pieniądzach wydaje się jak najbardziej nie na miejscu.

You must sign in to write a comment