zwroty konwersacyjne 4

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
secondly
Secondly, men are also victims of domestic violence.
start learning
po drugie
Po drugie, mężczyźni także są ofiarami przemocy domowej.
thirdly
Thirdly, children are also victims of domestic violence.
start learning
po trzecie
Po trzecie, dzieci także są ofiarami przemocy domowej.
beforehand
Take the syringe out of the packaging, but remember to disinfect your hands beforehand.
start learning
uprzednio
Wyjmij strzykawkę z opakowania, ale pamiętaj, żeby wcześniej umyć ręce.
for instance
Dogs, for instance, are much more sociable than cats.
start learning
na przykład
Psy, na przykład, są o wiele bardziej towarzyskie niż koty.
in particular
Children are more insecure than adults, orphans in particular.
start learning
zwłaszcza
Dzieci są bardziej niepewne siebie niż dorośli, zwłaszcza sieroty.
to exemplify sth
The plays of Oscar Wilde exemplify the comedy of manners.
start learning
być przykładem
Sztuki Oscara Wilde'a są przykładem komedii obyczajowej.
to demonstrate sth
In order to demonstrate I’m not wrong, I’d like to tell a short anecdote.
start learning
wykazać sth
Aby wykazać, że mam rację, chciałbym przytoczyć krótką anegdotę.
to see sth in a different light
Suddenly I saw the situation in a totally different light.
start learning
widzieć coś w innym świetle
Nagle zobaczyłem tę sytuację w zupełnie innym świetle.
since
Since the government was unable to solve the problem, people decided to do it themselves.
start learning
skoro
Skoro rząd nie był w stanie rozwiązać problemu, ludzie zdecydowali się rozwiązać go sami.
due to
Due to family problems she was unable to attend the meeting.
start learning
ze względu na
Ze względu na problemy rodzinne nie mogła wziąć udziału w spotkaniu.
for now
For now, we must settle for a small flat.
start learning
na razie
Na razie musimy się zadowolić małym mieszkaniem.
for that reason
I failed to graduate and for that reason I cannot find a good job.
start learning
z tego powodu
Nie udało mi się ukończyć szkoły i z tego powodu nie mogę znaleźć dobrej pracy.
accordingly
She committed a crime and was punished accordingly.
start learning
wobec tego
Popełniła przestępstwo i wobec tego została ukarana.
as a consequence of sth
Many people lost their lives as a consequence of the earthquake.
start learning
na skutek czegoś
Wielu ludzi zginęło na skutek trzęsienia ziemi.
at/on sb's insistence
The contract was amended on the contractor's insistence.
start learning
na skutek czyichś nalegań
Do kontraktu wniesiono poprawkę na skutek nalegań zleceniobiorcy.
for the aforementioned reasons
For the aforementioned reasons it is clear that drug addicts need to be treated.
start learning
z wymienionych powodów
Z wymienionych powodów jasne jest, że narkomani powinni być leczeni.
to sum up the foregoing
To sum up the foregoing, children need more parental attention.
start learning
Podsumowując powyższe
Podsumowując powyższe, dzieci potrzebują więcej uwagi ze strony rodziców.
given these facts
Given these facts, one sees that depression needs to be treated.
start learning
na podstawie przytoczonych wyżej faktów
Na podstawie przytoczonych wyżej faktów widać, że depresja musi być leczona.
in conclusion
In conclusion, all these factors seem to be of utmost importance.
start learning
reasumując; na koniec
Reasumując, wszystkie te czynniki mają wielkie znaczenie.
to dedicate sth to sb
I dedicate this book to my lovely wife, Cathie.
start learning
dedykować komuś coś
Dedykuję tę książkę mojej kochanej żonie, Cathie.
in memory of sb/sth
This book was written in memory of the victims of the Holocaust.
start learning
ku pamięci kogoś/czegoś
Ta książka została napisana ku pamięci ofiar holokaustu.
in comparison with
In comparison with France, Russia is a far larger country.
start learning
w porównaniu z
W porównaniu z Francją, Rosja jest o wiele większym krajem.
in contrast
Adults are independent. Children, in contrast, depend on adults.
start learning
w przeciwieństwie, z kolei
Dorośli są niezależni. Dzieci z kolei są zależne od dorosłych.
contrary to all expectations
Contrary to all expectations, this old device proved to be useful.
start learning
wbrew wszelkim oczekiwaniom
Wbrew wszelkim oczekiwaniom to stare urządzenie okazało się pożyteczne.
on the contrary
We shouldn't cling to our plan. On the contrary, we should be more flexible.
start learning
przeciwnie
Nie powinniśmy się trzymać kurczowo naszego planu. Przeciwnie, powinniśmy być bardziej elastyczni.
in contrast to sb/sth
In contrast to coal and oil, wind and sunlight constitute renewable energy sources.
start learning
w przeciwieństwie do kogoś / czegoś
W przeciwieństwie do węgla i ropy, wiatr i światło słoneczne stanowią odnawialne źródła energii.
it is quite likely that
In view of these facts, it is quite likely that the government will collapse.
start learning
jest całkiem możliwe, że
W świetle powyższych faktów jest całkiem możliwe, że rząd upadnie.
surely
You surely meant something else.
start learning
z pewnością, na pewno
Z pewnością miałeś na myśli coś innego.
without doubt
Without doubt, he is the most influential politician.
start learning
niezaprzeczalnie, bez wątpienia
On jest niezaprzeczalnie najbardziej wpływowym politykiem.
needless to say
Needless to say, this drug has side effects.
start learning
nie trzeba dodawać, że...; to oczywiste
To oczywiste, że ten lek ma efekty uboczne.

You must sign in to write a comment