zwroty konwersacyjne 3

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to have great sentimental value
The necklace I lost has great sentimental value for me.
start learning
mieć wielką wartość sentymentalną
Naszyjnik, który zgubiłam, ma dla mnie wielką wartość sentymentalną.
to be convinced that
She’s convinced she is more entitled to make judgements than anyone else.
start learning
być przekonanym, że
Jest przekonana, że ma prawo do wyrażania opinii częściej niż inni.
to be inclined to
I am inclined to believe that abortion is not a matter of faith.
start learning
skłaniać się
Skłaniam się ku tezie, że aborcja nie jest kwestią wiary.
moving on
Moving on to economic issues, the crisis is the problem to be discussed.
start learning
przechodząc do
Przechodząc do kwestii ekonomicznych, kryzys jest problemem godnym debaty.
I couldn't agree more
I couldn't agree more – disrespect is not a crime.
start learning
całkowicie się zgadzam
Całkowicie się zgadzam – brak szacunku nie jest jeszcze zbrodnią.
to be in two minds (about sth)
I was in two minds whether or not to come this morning.
start learning
nie móc się zdecydować (odnośnie do czegoś)
Nie mogłem się zdecydować, czy przyjść dziś rano, czy nie.
to have mixed feelings about sth
I have mixed feelings about this solution.
start learning
mieć mieszane uczucia co do czegoś
Mam mieszane uczucia co do tego rozwiązania.
to be ambivalent about sth
I'm ambivalent about this idea.
start learning
nie być pewnym, mieć ambiwalentne odczucia
Nie jestem pewna co do tego pomysłu.
in a way
That's true in a way, I suppose, but let’s give it a second thought.
start learning
w pewien sposób
W pewnym sensie to prawda, jak sądzę, ale zastanówmy się nad tym raz jeszcze.
to feel convinced
I don't feel convinced about this solution.
start learning
czuć się przekonanym, przekonywać
Nie czuję się przekonany co do tego rozwiązania.
way of looking at sth
That's one way of looking at this situation, but shouldn’t we be more open-minded?
start learning
sposób patrzenia na coś
Jest to jakiś sposób patrzenia na tę sytuację, ale czy nie powinniśmy być bardziej otwarci?
to take a clear stand (on sth)
Can you take a clear stand on abortion?
start learning
przyjąć jednoznaczne stanowisko
Czy możesz przyjąć jednoznaczne stanowisko w sprawie aborcji?
to bring to the problem of
It brings us to the problem of social security.
start learning
prowadzić do jakiegoś problemu
I to prowadzi nas do problemu opieki społecznej.
a strong point in favour of
A strong point in favour of the right to abortion is women’s right to control their own bodies.
start learning
mocny argument za
Mocnym argumentem za prawem do aborcji jest prawo kobiet do kontroli nad własnym ciałem.
it means a lot to me
Thank you a lot for your caring attitude. It means a lot to me.
start learning
to dla mnie wiele znaczy
Dziękuję Ci bardzo za troskę. To dla mnie wiele znaczy.
to sympathise with
I can sympathise with what you said, but not completely.
start learning
przychylić się do
Przychylam się do tego, co powiedziałaś, choć nie w całości.
... as it may seem
Surprising as it may seem, I don't support your view.
start learning
jakkolwiek ... mogłoby się zdawać
Jakkolwiek zaskakujące mogłoby się to zdawać, nie podzielam twojego zdania.
to emphasize
Perhaps it should be emphasised that social origin does not determine behaviour.
start learning
to emphasize in English
podkreślać
Może należałoby podkreślić, że pochodzenie społeczne nie determinuje zachowań.
that is to say
You passed the test, that is to say, you have been accepted.
start learning
to znaczy
Zdałeś test, to znaczy, jesteś przyjęty.
besides
Besides, I don’t see the point in watching the news every single day.
start learning
poza tym
Poza tym uważam, że nie ma sensu codziennie oglądać wiadomości.
to see the point in sth
I don’t see the point in working out every single day.
start learning
widzieć sens w czymś
Nie widzę sensu w tym, żeby codziennie ćwiczyć.
in other words
We don't want to work with him anymore. In other words, we are going to dismiss him.
start learning
innymi słowy
Nie chcemy już z nim pracować. Innymi słowy, zamierzamy go zwolnić.
in many ways
Smoking affects your health in many ways.
start learning
pod wieloma względami
Palenie szkodzi zdrowiu pod wieloma względami.
in the same way
These are two completely different cases and cannot be dealt with in the same way.
start learning
tak samo, w taki sam sposób
To są dwa zupełnie różne przypadki i nie mogą być traktowane tak samo.
likewise
Children behave irrationally, adults likewise.
start learning
podobnie
Podobnie jak dzieci, dorośli także zachowują się nieracjonalnie.
indeed
He is indeed a great politician.
start learning
w rzeczy samej / istotnie
On istotnie jest wielkim politykiem.
in truth
He is, in truth, a very shy person.
start learning
tak naprawdę, w gruncie rzeczy
On jest, w gruncie rzeczy, bardzo nieśmiałą osobą.
in this respect
The car doesn't use much petrol. In this respect it's economical.
start learning
pod tym względem
Ten samochód nie zużywa dużo benzyny. Pod tym względem jest oszczędny.
all things considered
All things considered, this is the cheapest solution.
start learning
biorąc wszystko pod uwagę
Biorąc wszystko pod uwagę, to jest najtańsze rozwiązanie.
firstly
Firstly, let’s have a closer look at the female point of view.
start learning
po pierwsze
Po pierwsze, przyjrzyjmy się kobiecemu punktowi widzenia.

You must sign in to write a comment